Vytvoření nové databáze

Aplikace Microsoft Office Access 2007 obsahuje celou řadu vylepšení, která zjednodušují postup vytváření nové databáze. I uživatelé, kteří již databáze vytvářeli, pravděpodobně tyto funkce ocení, protože se jimi urychlí proces vytváření.

Tento článek popisuje základní proces spuštění aplikace Office Access 2007 a vytvoření databáze pomocí šablony nebo na základě vytvoření vlastních tabulek, formulářů, sestav a jiných databázových objektů. Zaměřuje se také na některé techniky, které lze použít k naplnění nové databáze informacemi.

Co chcete udělat?

Orientace na stránce Začínáme s aplikací Microsoft Office Access

Vytvoření databáze pomocí šablony

Vytvoření databáze bez použití šablony

Kopírování dat do tabulky aplikace Access z jiného zdroje

Import, přidání nebo propojení dat z jiného zdroje

Otevření existující databáze aplikace Access

Vytvoření vlastní prázdné šablony

Orientace na stránce Začínáme s aplikací Microsoft Office Access

Při prvním spuštění aplikace Access nebo po zavření databáze bez ukončení aplikace Access se zobrazí stránka Začínáme s aplikací Microsoft Office Access.

Stránka Začínáme s aplikací Microsoft Office Access

Tato stránka je výchozí bod, který umožňuje vytvořit novou databázi, otevřít existující databázi nebo zobrazit relevantní obsah z webu služby Microsoft Office Online.

Vytvoření databáze pomocí šablony

Aplikace Access nabízí celou řadu šablon, které můžete využít k urychlení procesu vytváření databáze. Šablona představuje databázi připravenou k použití – obsahuje všechny tabulky, dotazy, formuláře a sestavy, které jsou potřebné k vykonání určitého úkolu. Jsou například k dispozici šablony, které můžete použít ke sledování problémů, správě kontaktů nebo vedení záznamů o výdajích. Některé šablony obsahují několik vzorových záznamů, které slouží jako ukázka jejich použití. Databáze šablon lze použít tak, jak jsou, nebo si je můžete přizpůsobit, aby lépe odpovídaly vašim potřebám.

Vyhovuje-li některá z těchto šablon vašim požadavkům, použijte ji – je to obvykle nejrychlejší způsob, jak začít pracovat s novou databází. Pokud však máte data v jiném programu a potřebujete je importovat do aplikace Access, může být vhodnější vytvořit databázi bez použití šablony. V šablonách je struktura dat již definována a přizpůsobení existujících dat této struktuře by pravděpodobně vyžadovalo značné úsilí.

 1. Máte-li otevřenu některou databázi, klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klepněte na příkaz Zavřít databázi Obrázek tlačítka . Zobrazí se stránka Začínáme s aplikací Microsoft Office Access.

 2. Uprostřed stránky Začínáme s aplikací Microsoft Office Access je zobrazeno několik nabízených šablon a po klepnutí na odkazy v podokně Kategorie šablon jsou k dispozici další. Další šablony lze stáhnout z webu služby Office Online. Podrobné informace naleznete v další části tohoto článku.

 3. Klepněte na šablonu, kterou chcete použít.

 4. V poli Název souboru se zobrazí navržený název souboru databáze. V případě potřeby můžete tento název souboru změnit. Pokud chcete uložit databázi do jiné složky, než která je zobrazena pod polem s názvem souboru, klepněte na tlačítko Obrázek tlačítka , vyhledejte požadovanou složku a klepněte na tlačítko OK. Volitelně můžete vytvořit databázi a propojit ji se serverem služby Windows SharePoint Services 3.0.

 5. Klepněte na tlačítko Vytvořit (nebo Stáhnout u šablony z webu Office Online).

  Aplikace Access vytvoří nebo stáhne databázi a potom ji otevře. Zobrazí se formulář, do kterého můžete začít zadávat data. Obsahuje-li šablona ukázková data, můžete jednotlivé záznamy odstranit pomocí následujícího postupu, který provedete po klepnutí na volič záznamu (šedé pole či pruh vlevo u záznamu):

  Na kartě Domů klikněte ve skupině Záznamy na položku Odstranit. Obrázek tlačítka

 6. Chcete-li začít zadávat data, klepněte na první prázdnou buňku formuláře a začněte psát. Pokud budete chtít vyhledat další formuláře a sestavy a pracovat s nimi, použijte navigační podokno.

Stažení šablony z webu Office Online

Pokud na stránce Začínáme s aplikací Microsoft Office Access nenajdete šablonu odpovídající vašim potřebám a jste připojeni k Internetu, můžete zkusit prozkoumat obsah webu služby Office Online, kde je k dispozici větší výběr šablon.

 1. Na stránce Začínáme s aplikací Microsoft Office Access klepněte v části Další možnosti z webu služby Office Online na odkaz Šablony.

  V okně prohlížeče se zobrazí domovská stránka šablon na webu Office Online.

 2. Pomocí navigačních a vyhledávacích nástrojů služby Office Online najděte vhodnou šablonu aplikace Access a postupujte podle pokynů pro její stažení. Pokud stahujete šablonu, je do počítače stažen databázový soubor a pak je otevřen v nové instanci aplikace Access. Šablona je většinou navržena tak, aby se automaticky otevřel formulář pro zadávání dat a uživatel mohl ihned začít zadávat data.

Začátek stránky

Vytvoření databáze bez použití šablony

Nechcete-li použít žádnou šablonu, můžete vytvořit databázi na základě vytvoření vlastních tabulek, formulářů, sestav a dalších databázových objektů. Ve většině případů tento postup obvykle zahrnuje jeden nebo oba z následujících procesů:

 • zadávání, kopírování nebo import dat do tabulky, která se vytvoří při vytvoření nové prázdné databáze, a opakování tohoto postupu u nových tabulek, které vytvoříte pomocí příkazu Tabulka na kartě Vytvořit,

 • import dat z jiných zdrojů a vytváření nových tabulek při tomto procesu.

Další informace o plánování a návrhu databáze a také o vytváření relací, formulářů, sestav nebo dotazů naleznete v tématech, která jsou dostupná po klepnutí na odkazy v části Viz také v tomto článku.

Vytvoření prázdné databáze

 1. Na stránce Začínáme s aplikací Microsoft Office Access klepněte v části Nová prázdná databáze na tlačítko Prázdná databáze.

  Tlačítko Prázdná databáze

 2. V podokně Prázdná databáze zadejte název souboru do pole Název souboru. Pokud nezadáte příponu souboru, aplikace Access ji automaticky přidá. Chcete-li změnit umístění souboru, klepněte na tlačítko Vyhledat umístění pro databázi Obrázek tlačítka (vedle pole Název souboru), vyhledejte nové umístění a klepněte na tlačítko OK.

 3. Klepněte na tlačítko Vytvořit.

  Aplikace Access vytvoří databázi s prázdnou tabulkou nazvanou Tabulka1 a potom otevře tuto tabulku v zobrazení datového listu. Kurzor je umístěn v první prázdné buňce ve sloupci Přidat nové pole.

 4. Chcete-li přidat data, začněte psát, nebo můžete data vložit z jiného zdroje pomocí postupu uvedeného v části Kopírování dat do tabulky aplikace Access z jiného zdroje.

Zadávání informací v zobrazení datového listu je navrženo tak, aby bylo obdobné jako práce v listu aplikace Microsoft Office Excel 2007. V průběhu zadávání dat se vytvoří struktura tabulky – kdykoli přidáte do tabulky nový sloupec, je definováno nové pole. Aplikace Access na základě zadaných dat automaticky nastaví datové typy jednotlivých polí.

Nechcete-li nyní zadávat do tabulky Tabulka1 informace, klepněte na tlačítko Zavřít Obrázek tlačítka . Pokud jste v tabulce provedli jakékoli změny, zobrazí se dotaz, zda chcete změny tabulky uložit. Klepnete-li na tlačítko Ano, změny se uloží, klepnete-li na tlačítko Ne, budou změny zrušeny, klepnete-li na tlačítko Storno, zůstane tabulka otevřena.

Důležité : Pokud tabulku Tabulka1 zavřete, aniž byste ji alespoň jednou uložili, bude celá tabulka odstraněna, i když jste do ní zadali data.

Přidání tabulky

Nové tabulky lze do stávající databáze přidat pomocí příkazů ve skupině Tabulky na kartě Vytvořit.

Obrázek pásu karet

Vytvoření tabulky se zahájením v zobrazení datového listu:     V zobrazení datového listu je možné okamžitě zadávat data a aplikace Access přitom na pozadí vytváří strukturu tabulky. Názvy polí se přiřazují s pořadovým číslováním (Pole1, Pole2 a tak dál) a datové typy jednotlivých polí se automaticky nastaví podle zadaných dat.

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Tabulky na položku Tabulka. Obrázek tlačítka

  Aplikace Access vytvoří databázi a vybere první prázdnou buňku ve sloupci Přidat nové pole.

  Poznámka : Pokud se sloupec Přidat nové pole nezobrazí, je tabulka pravděpodobně zobrazena v návrhovém zobrazení, nikoli v zobrazení datového listu. Do zobrazení datového listu přepnete poklepáním na tabulku v navigačním podokně. Aplikace Access zobrazí výzvu k uložení nové tabulky a potom přepne do zobrazení datového listu.

 2. Na kartě Datový list klikněte ve skupině Pole a sloupce na položku Nové pole. Obrázek tlačítka

  Zobrazí se podokno Šablony polí obsahující seznam běžně používaných typů polí. Pokud jedno z polí přetáhnete do datového listu nebo na něj poklepete, přidá aplikace Access pole s tímto názvem do tabulky a nastaví vlastnosti pole na hodnoty odpovídající danému typu pole. Tyto vlastnosti můžete později podle potřeby změnit. Při přetahování pole je třeba pole umístit do oblasti datového listu obsahující data. Zobrazí se svislý pruh pro vložení, který označuje místo, kam bude pole vloženo.

 3. Chcete-li přidat data, začněte psát do první prázdné buňky, nebo vložte data z jiného zdroje pomocí postupu uvedeného v části Kopírování dat do tabulky aplikace Access z jiného zdroje.

 4. Pokud chcete přejmenovat sloupec (pole), poklepejte na záhlaví sloupce a zadejte nový název.

  Je vhodné přidělit jednotlivým polím smysluplný název, ze kterého bude při zobrazení v podokně Seznam polí zřejmý obsah daného pole.

 5. Jestliže potřebujete některý sloupec přesunout, vyberte jej klepnutím na záhlaví a potom přetáhněte sloupec na požadované místo.

  Můžete také vybrat více sousedních sloupců a přetáhnout je do nového umístění společně. Chcete-li vybrat několik vzájemně sousedících sloupců, klepněte na záhlaví prvního sloupce, podržte klávesu SHIFT a klepněte na záhlaví posledního sloupce.

Vytvoření tabulky se zahájením v návrhovém zobrazení:     V návrhovém zobrazení nejprve vytvoříte strukturu nové tabulky. Potom můžete přepnout do zobrazení datového listu a v něm zadávat data, nebo zadáte data jiným způsobem, například vložením nebo importem.

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Tabulky na položku Návrh tabulky. Obrázek tlačítka

 2. Zadejte pro každé pole tabulky název do sloupce Název pole a vyberte typ dat v seznamu Datový typ.

  Poznámka : Pokud se sloupce Název pole a Datový typ nezobrazují, je tabulka pravděpodobně zobrazena v zobrazení datového listu, nikoli v návrhovém zobrazení. Do návrhového zobrazení přepnete klepnutím na tabulku pravým tlačítkem myši a poté klepnutím na tlačítko Návrhové zobrazení Obrázek tlačítka . V aplikaci Access se zobrazí dotaz na název nové tabulky a dojde k přepnutí do návrhového zobrazení.

 3. V případě potřeby můžete do sloupce Popis zadat popis jednotlivých polí. Při umístění kurzoru do příslušného pole v zobrazení datového listu se popis zobrazí na stavovém řádku. Popis slouží také jako text stavového řádku pro ovládací prvky vytvořené přetažením pole z podokna Seznam polí do formuláře nebo sestavy a také pro veškeré ovládací prvky vytvořené pro toto pole pomocí Průvodce formulářem nebo Průvodce sestavou.

 4. Po přidání všech potřebných polí tabulku uložte:

  • Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Uložit, nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+S.

 5. Nyní můžete přepnout do zobrazení datového listu a zadávat do tabulky data. Stačí klepnout na první prázdnou buňku a začít psát. Můžete také kopírovat data z jiného zdroje, jak je popsáno v části Kopírování dat do tabulky aplikace Access z jiného zdroje.

Vytvoření tabulky pomocí šablony:     Aplikace Access nabízí šablony pro běžně používané typy tabulek. Jediným klepnutím tlačítkem myši můžete vytvořit úplnou strukturu tabulky, která obsahuje již konfigurovaná pole a je připravena k použití. V případě potřeby lze potom tabulku pomocí přidání a odebrání polí přizpůsobit vlastním požadavkům.

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Tabulky na položku Šablony tabulky a ze seznamu vyberte jednu z šablon, které jsou k dispozici.

 2. Chcete-li přidat data, začněte psát do první prázdné buňky, nebo vložte data z jiného zdroje pomocí postupu uvedeného v části Kopírování dat do tabulky aplikace Access z jiného zdroje.

  • Odstranění sloupce    

   Klepněte na záhlaví sloupce pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Odstranit sloupec Obrázek tlačítka .

  • Přidání nového sloupce    

   Na kartě Datový list klikněte ve skupině Pole a sloupce na položku Nové pole. Obrázek tlačítka

   Zobrazí se podokno Šablony polí obsahující seznam běžně používaných typů polí. Pokud jedno z polí přetáhnete do datového listu nebo na něj poklepete, přidá aplikace Access pole s tímto názvem do tabulky a nastaví vlastnosti pole na hodnoty odpovídající danému typu pole. Tyto vlastnosti můžete později podle potřeby změnit. Při přetahování pole je třeba pole umístit do oblasti datového listu obsahující data. Zobrazí se svislý pruh pro vložení, který označuje místo, kam bude pole vloženo.

 3. Uložte tabulku:

  • Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Uložit, nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+S.

Nastavení vlastností pole v návrhovém zobrazení:     Bez ohledu na způsob vytvoření tabulky je vhodné zkontrolovat a nastavit vlastnosti polí. To lze provést pouze v návrhovém zobrazení. Pokud chcete přepnout do návrhového zobrazení, klepněte na tabulku v navigačním podokně pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Návrhové zobrazení. Chcete-li zobrazit vlastnosti některého pole, klepněte na toto pole v návrhové mřížce. Vlastnosti se zobrazí pod návrhovou mřížkou v podokně Vlastnosti pole.

Popis určité vlastnosti zobrazíte tak, že klepnete na tuto vlastnost – v podokně Vlastnosti pole se vedle seznamu vlastností zobrazí popis příslušné vlastnosti. Podrobnější informace získáte po stisknutí klávesy F1.

V následujícím přehledu jsou popsány některé z vlastností polí, které se často nastavují.

Vlastnost

Popis

Velikost pole

Tato vlastnost umožňuje u polí typu Text nastavit maximální počet znaků, které lze do pole uložit. Maximální hodnota je 255 znaků. U polí datového typu Číslo slouží tato vlastnost k nastavení typu čísel, která budou v poli uložena (dlouhé celé číslo, dvojitá přesnost a tak dál). Má-li být uložení dat efektivní, doporučuje se vyhradit nejmenší prostor potřebný k uložení předpokládaných dat. Bude-li později třeba, je možné tuto hodnotu zvětšit.

Formát

Tato vlastnost slouží k nastavení způsobu zobrazení dat. Nemá vliv na to, jak jsou samotná data uložena v poli. Je možné vybrat některý předdefinovaný formát nebo zadat vlastní formát.

Vstupní maska

Tato vlastnost umožňuje určit předepsaný vzor pro zadávání všech dat do daného pole. Lze tak přispět ke správnému zadávání dat a zajistit, aby byl zadán požadovaný počet znaků. Nápovědu při vytváření vstupní masky získáte klepnutím na tlačítko Tlačítko nástroje pro sestavení na pravé straně buňky vlastnosti.

Výchozí hodnota

Do této vlastnosti můžete zadat výchozí hodnotu, která se objeví v tomto poli při každém přidání nového záznamu. Máte-li například pole typu Datum a čas, do kterého se má vždy zapsat datum přidání záznamu, můžete jako výchozí hodnotu zadat funkci Date().

Je nutno zadat

Tato vlastnost určuje, zda je do tohoto pole nutné vždy zadat hodnotu. Nastavíte-li tuto vlastnost na Ano, aplikace Access nedovolí přidat nový záznam, pokud nebude do tohoto pole zadána hodnota.

Začátek stránky

Kopírování dat do tabulky aplikace Access z jiného zdroje

Pokud jsou data aktuálně uložena v jiné aplikaci, například v aplikaci Office Excel 2007, můžete je zkopírovat do tabulky aplikace Access. Obecně tento postup nejlépe funguje v případech, kdy jsou data již rozdělena do sloupců, jako je tomu v listu aplikace Excel. Pokud se data nacházejí v textovém editoru, je nejvhodnější oddělit sloupce dat pomocí znaků tabulátoru nebo data převést na tabulku přímo v textovém editoru ještě před jejich kopírováním. Jestliže potřebujete data určitým způsobem upravit (například rozdělit celá jména na křestní jména a příjmení), je vhodné tuto činnost provést před kopírováním, především v případě, že se s aplikací Access teprve seznamujete.

Budete-li data kopírovat do prázdné tabulky, nastaví aplikace Access datové typy jednotlivých polí podle druhu kopírovaných dat. Jestliže tedy například vkládané pole obsahuje pouze hodnoty kalendářních dat, nastaví aplikace Access pro toto pole datový typ Datum a čas. Pokud pole obsahuje pouze slova „ano“ nebo „ne“, nastaví aplikace Access u tohoto pole datový typ Ano/ne.

Názvy polí budou vytvořeny na základě obsahu prvního řádku vkládaných dat. Pokud je typ vkládaných dat prvního řádku podobný typu následujících řádků, bude první řádek považován za součást dat a polím budou přiřazeny obecné názvy obsahující na konci pořadová čísla. Pokud se data v prvním řádku nepodobají následujícím řádkům, budou data prvního řádku považována za názvy polí. Tyto údaje budou použity jako názvy polí a nebudou zahrnuty jako první řádek dat.

Budou-li použity obecné názvy polí, měli byste pole co nejdříve přejmenovat, abyste tak předešli nejasnostem. Postupujte takto:

 1. Uložte tabulku.

  • Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Uložit, nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+S.

 2. V zobrazení datového listu poklepejte na záhlaví jednotlivých sloupců a zadejte pro každý sloupec platný název pole. Může se zdát, že přepisujete data, avšak řádek záhlaví sloupců obsahuje názvy polí, nikoli data.

 3. Opět uložte tabulku.

Poznámka : Pole můžete také přejmenovat tak, že přepnete do návrhového zobrazení a upravíte názvy polí v tomto zobrazení. Chcete-li přepnout do návrhového zobrazení, klepněte na název tabulky v navigačním podokně pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Návrhové zobrazení. Pokud chcete přepnout zpět do zobrazení datového listu, poklepejte na název tabulky v navigačním podokně.

Začátek stránky

Import, přidání nebo propojení dat z jiného zdroje

Pokud máte data, která jsou uložena v jiné aplikaci, pravděpodobně je budete chtít importovat do nové tabulky nebo je přidat do stávající tabulky aplikace Access. Může také nastat situace, že spolupracujete s uživateli, kteří data ukládají v jiných aplikacích, a vy chcete s těmito daty pracovat v aplikaci Access pomocí propojení. V obou případech lze v aplikaci Access snadno pracovat s daty z jiných zdrojů. Data je možné importovat z listu aplikace Excel, z tabulky v jiné databázi aplikace Access, ze seznamu služby Windows SharePoint Services 3.0 a z celé řady dalších zdrojů. Postup se u jednotlivých zdrojů mírně liší, následující pokyny vám však pomohou v začátcích.

 1. V aplikaci Access klepněte na kartě Externí data ve skupině Import na příkaz odpovídající typu souboru, který importujete.

  Obrázek pásu karet

  Pokud například importujete data z listu aplikace Excel, klepněte na příkaz Excel. Není-li potřebný typ programu zobrazen, klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka : Nenajdete-li ve skupině Import správný typ formátu, bude pravděpodobně třeba spustit aplikaci, ve které jste data původně vytvořili, a potom pomocí této aplikace data uložit v některém z běžně používaných formátů souboru (jako je Textový soubor s oddělovači). Potom operaci importu do aplikace Access zopakujte.

 2. V dialogovém okně Načíst externí data klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte zdrojový datový soubor nebo zadejte úplnou cestu ke zdrojovému datovém souboru do pole Název souboru.

 3. V části Zadejte, jak a kam chcete uložit data v aktuální databázi klepněte na požadovanou možnost (všechny programy povolují import, některé povolují přidání nebo propojení). Je možné vytvořit novou tabulku, která používá importovaná data, nebo (u některých programů) můžete přidat data do stávající tabulky či vytvořit propojenou tabulku s odkazem na data ve zdrojovém programu.

 4. Jestliže se spustí průvodce, postupujte podle pokynů na několika následujících stránkách průvodce. Na poslední stránce průvodce klepněte na tlačítko Dokončit.

  Pokud importujete objekty nebo propojujete tabulky z databáze aplikace Access, zobrazí se dialogové okno Import objektů nebo Propojit tabulky. Zvolte požadované položky a klepněte na tlačítko OK.

  Přesný proces závisí na tom, zda zvolíte import, přidání nebo propojení dat.

 5. V aplikaci Access se zobrazí dotaz, zda chcete uložit podrobné údaje o operaci importu, kterou jste právě dokončili. Pokud předpokládáte, že budete stejnou operaci importu provádět znovu, klepněte na možnost Uložit kroky importu a zadejte podrobnosti. Později pak budete moci operaci kdykoli snadno zopakovat klepnutím na tlačítko Uložené importy Obrázek tlačítka ve skupině Import na kartě Externí data. Jestliže podrobné údaje o provedené operaci uložit nechcete, klepněte na tlačítko Zavřít.

Jestliže jste se rozhodli importovat tabulku, jsou data v aplikaci Access importována do nové tabulky, která se potom zobrazí ve skupině Tabulky v navigačním podokně. Pokud jste zvolili propojení dat, vytvoří aplikace Access ve skupině Tabulky v navigačním podokně propojenou tabulku.

Odkazy na podrobnější informace o importu různých typů dat do aplikace Access naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Otevření existující databáze aplikace Access

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyhledejte databázi, kterou chcete otevřít.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Poklepáním na databázi ji otevřete ve výchozím režimu určeném v dialogovém okně Možnosti aplikace Access nebo v režimu, který byl nastaven pomocí zásad správy.

  • Chcete-li databázi otevřít pro sdílený přístup ve víceuživatelském prostředí, abyste vy i ostatní uživatelé mohli z databáze číst i do ní zapisovat, klepněte na tlačítko Otevřít.

  • Klepněte na šipku u tlačítka Otevřít a klepněte na příkaz Otevřít jen pro čtení, chcete-li databázi otevřít jen pro čtení, nikoli pro úpravy. Ostatní uživatelé mohou z databáze číst i do ní zapisovat.

  • Klepněte na šipku u tlačítka Otevřít a potom klepněte na příkaz Výhradní přístup, pokud chcete databázi otevřít s výhradním přístupem. Je-li databáze otevřena s výhradním přístupem, zobrazí se každému dalšímu uživateli, který se databázi pokusí otevřít, zpráva o tom, že je soubor již používán.

  • Klepněte na šipku u tlačítka Otevřít a potom klepněte na příkaz Otevřít s výhradním přístupem jen pro čtení, chcete-li databázi otevřít s přístupem jen pro čtení. Ostatní uživatelé mohou databázi otevřít, jsou však omezeni na režim jen pro čtení.

Postup v případě, že nemůžete najít databázi, kterou chcete otevřít:    

 1. V dialogovém okně Otevřít klepněte na tlačítko Tento počítač nebo v rozevíracím seznamu Oblast hledání klepněte na položku Tento počítač.

 2. V seznamu jednotek klepněte pravým tlačítkem myši na jednotku, o které předpokládáte, že databázi obsahuje, a klepněte na příkaz Hledat.

 3. V dialogovém okně Výsledky hledání zadejte kritéria vyhledávání a klepnutím na tlačítko Hledat spusťte hledání databáze.

 4. Pokud je databáze nalezena, otevřete ji poklepáním.

 5. Aby se databáze otevřela, musíte v dialogovém okně Otevřít klepnout na tlačítko Storno. Potom zavřete dialogové okno Výsledky hledání.

Poznámka : Můžete přímo otevřít externí datový soubor, jako je soubor aplikace dBASE, Paradox, Microsoft Exchange nebo Excel. Je také možné přímo otevřít libovolný Zdroj dat ODBC, například zdroj dat z aplikace Microsoft SQL Server nebo Microsoft FoxPro. Ve stejné složce, ve které je uložen datový soubor, se automaticky vytvoří nová databáze aplikace Access a přidají se propojení na všechny tabulky externí databáze.

Tipy

 • Pokud chcete otevřít jednu z naposledy otevřených databází, klepněte na název souboru příslušné databáze v seznamu Otevřít aktuální databázi na stránce Začínáme s aplikací Microsoft Office Access. Databáze se v aplikaci Access otevře se stejným nastavením možností jako při posledním otevření. Není-li seznam naposledy otevřených souborů zobrazen, klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klepněte na tlačítko Možnosti aplikace Access. V dialogovém okně Možnosti aplikace Access klepněte na tlačítko Upřesnit. Ve skupinovém rámečku Zobrazit zadejte počet dokumentů, které chcete zobrazit v seznamu Poslední dokumenty (maximální počet je 9).

 • Jestliže databázi otevíráte klepnutím na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom pomocí příkazu Otevřít, můžete klepnutím na položku Poslední dokumenty v dialogovém okně Otevřít zobrazit zástupce nedávno otevřených databází.

Chcete-li získat další informace o otvírání existujících databází aplikace Access, klepněte na příslušné odkazy v části Viz také v tomto článku.

Začátek stránky

Vytvoření vlastní prázdné šablony

Pokud vytváříte novou prázdnou databázi, otevře databáze Access novou tabulku, do níž můžete zadávat data, nevytvoří však žádné další objekty v databázi. Chcete-li ve všech nových databázích, které vytváříte, používat další objekty, například formuláře, sestavy, makra nebo další tabulky, můžete vytvořit vlastní prázdnou šablonu, která bude dané objekty obsahovat. Pokud příště vytvoříte novou databázi, bude tyto objekty obsahovat již v šabloně. Vedle těchto objektů může šablona zahrnovat tabulky, v nichž jsou předem naplněna data, i libovolná zvláštní nastavení konfigurace, vlastnosti databáze, reference nebo kód, který chcete používat ve všech nových databázích.

Předpokládejme například, že chcete ve všech svých projektech používat kolekci maker. Pokud vytvoříte prázdnou šablonu obsahující tato makra, zahrne je aplikace Access do všech nově vytvořených databází.

Prázdné šablony je možné vytvořit ve formátu souborů aplikace Office Access 2007, formátu souborů aplikace Access 2002–2003 nebo formátu souborů aplikace Access 2000. Šablona musí mít název Prázdná.accdb u formátu souborů aplikace Office Access 2007 a Prázdná.mdb u starších formátů souborů.

 • Pokud je jako výchozí formát souborů nastaven Access 2000 nebo Access 2002–2003, použije aplikace Access soubor Prázdná.mdb jako název souboru prázdné šablony. Nová databáze je vytvořena ve stejném formátu souborů jako soubor Prázdná.mdb. Je-li například šablona s názvem Prázdná.mdb ve formátu souborů aplikace Access 2002–2003, budou všechny nové databáze, které vytvoříte, ve formátu aplikace Access 2002–2003, a to i v případě, že je výchozím formátem souborů formát aplikace Access 2000.

 • Pokud je jako výchozí formát souborů nastaven Access 2007, použije aplikace Access soubor Prázdná.accdb jako název souboru prázdné šablony.

Jak lze změnit výchozí formát souborů?

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Access.

 2. V dialogovém okně Možnosti aplikace Access klepněte na položku Oblíbený.

 3. Ve skupinovém rámečku Vytváření databází vyberte v rozevíracím seznamu Výchozí formát souborů požadovaný formát.

Chcete-li vytvořit prázdnou šablonu, proveďte některou z následujících akcí:

 • Vytvořte novou databázi (můžete ji nazvat Prázdná nebo jí přiřadit dočasný název) a potom importujte nebo vytvořte objekty, které chcete zahrnout do šablony.

 • Vytvořte kopii stávající databáze, která již obsahuje objekty požadované v šabloně, a potom odstraňte objekty, které nechcete použít.

Po zahrnutí požadovaných objektů do šablony je nutné šablonu uložit do určitého umístění.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a přejděte na příkaz Uložit jako.

 2. V části Uložit databázi jako jiný formát klepněte na požadovaný formát šablony.

 3. V dialogovém okně Uložit jako pomocí procházení vyhledejte jednu z následujících složek šablon:

  • systémová složka šablon:     například C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\1029\Access;

  • uživatelská složka šablon:     například:

   • v systému Microsoft Windows Vista:    c:\Users\jméno uživatele\Dokumenty,

   • v systému Microsoft Windows Server 2003 nebo Microsoft Windows XP:    C:\Documents and Settings\jméno uživatele\Data aplikací\Microsoft\Šablony.

    Poznámka : Prázdná šablona v systémové složce šablon přepíše prázdné šablony v libovolné uživatelské složce šablon.

 4. Do pole Název souboru zadejte Prázdná.accdb (nebo Prázdná.mdb, pokud vytváříte starší verzi šablony) a potom klepněte na tlačítko Uložit.

Pokud po umístění nové šablony vytvoříte novou prázdnou databázi, jsou objekty šablony zahrnuty jako výchozí do jakékoli nové databáze, kterou vytvoříte. Aplikace Access otevře novou tabulku v zobrazení datového listu stejně jako při vytváření nových prázdných databází bez použití šablony.

Chcete-li prázdnou šablonu přestat používat, odstraňte nebo přejmenujte soubor s názvem Prázdná.accdb (nebo Prázdná.mdb u starších verzí aplikace Access).

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×