Vytvoření nebo odstranění složky v seznamu nebo knihovně

Složky představují jeden ze způsobů seskupování a správy obsahu v knihovně nebo seznamu. Pokud jsou složky povoleny, můžete je přidávat do většiny typů knihoven a seznamů. Složky jsou také důležitým způsobem zajištění efektivního přístupu k položkám v knihovnách nebo seznamech s mnoha položkami.

V tomto článku

Další informace o složkách v knihovnách a seznamech

Uspořádání položek do složek pro snadnější použití

Uspořádání položek do složek pro efektivnější přístup

Přidání složky do knihovny

Přidání složky do seznamu

Zobrazení stromové struktury (hierarchie webu) na panelu Snadné spuštění

Odstranění složky z knihovny nebo seznamu

Další informace o složkách v knihovnách a seznamech

Následující části se zabývají výhodami použití složek v knihovnách a seznamech.

Uspořádání položek do složek pro snadnější použití

Pokud knihovna nebo seznam obsahují moc položek, které je možné určitým způsobem seskupit, můžete k uspořádání obsahu uvnitř knihovny nebo seznamu použít složky. Dobrými příklady skupin jsou projekty, týmy, oddělení, kategorie produktů, věkové kategorie, abecední seznamy a abecední podskupiny (A–C, D–F, atd.). Pomocí složek můžou uživatelé prohledávat a spravovat soubory známým způsobem.

Snímek standardní knihovny dokumentů na SharePointu. Tato knihovna obsahuje tři složky a jeden další soubor.

Knihovna nebo seznam s povolenými složkami standardně zobrazují složky ve standardním zobrazení knihovny nebo v seznamu bez filtrů. To je užitečné, protože uživatelé můžou při vkládání nových položek vybrat odpovídající složku. Zobrazení všech složek také snižuje pravděpodobnost nesprávného přidání položek mimo složky v knihovně nebo v seznamu. I když můžete položky znovu uspořádat do jiných složek knihovny pomocí standardní složky Průzkumník Windows, neexistuje žádný automatický postup k přesunutí položek mezi složkami v seznamu.

Poznámka :  Je možné definovat zobrazení knihovny nebo seznamu Řazení v aktuálním stavu, ve kterém se před žádnými položkami v zobrazení nezobrazují složky. Tuto možnost řazení zobrazení ovšem nepoužívejte v případě, že chcete, aby uživatelé snadno našli správnou složku.

Složky knihovny nebo seznamu se sice na panelu Snadné spuštění v oblasti Dokumenty nezobrazí, ale vlastník webu nebo uživatel s oprávněním navrhovat web může povolit stromové zobrazení, které na panelu Snadné spuštění zobrazí oblast Obsah webu a umožní rozbalení, sbalení a snadné přecházení mezi složkami v knihovně nebo seznamu.

Snímek knihovny dokumentů, která se zobrazí ve stromovém zobrazení na panelu Snadné spuštění na SharePointu. Panel Snadné spuštění byl nakonfigurovaný pro stromové zobrazení.

V závislosti na dané situaci můžete také zvážit použití zobrazení i složek, protože umožňují filtrování, seskupování a třídění obsahu několika způsoby. Zobrazení knihovny nebo seznamu můžete „zploštit“ nastavením možnosti Zobrazit všechny položky bez složek v části Složky při vytváření nebo úpravách zobrazení v knihovně nebo seznamu.

Začátek stránky

Uspořádání položek do složek pro efektivnější přístup

Obsahuje-li knihovna nebo seznam mnoho položek, mohou složky rovněž zlepšit efektivitu přístupu k těmto položkám. Při vytvoření složky se na pozadí vytváří interní index. Tento interní index se vytvoří také pro kořenovou složku nebo pro nejvyšší úroveň knihovny či seznamu. Při přístupu k položkám ve složce využíváte ve skutečnosti pro přístup k datům tento interní index.

I v případě, že celkové množství položek v knihovně či seznamu je velmi rozsáhlé, je zobrazení jedné složky přinejmenším stejně rychlé jako zobrazení, které filtruje celkový počet položek pomocí indexovaného sloupce. V některých případech může být řešením rozdělení všech položek v knihovně či seznamu do více složek tak, aby žádná z nich neobsahovala více než pět tisíc položek, což je výchozí mezní hodnota zobrazení seznamu.

Při uspořádání rozsáhlé knihovny nebo seznamu do složek je důležité zvážit následující faktory:

 • Složka může obsahovat více než 5 000 položek. Chcete-li se však vyhnout zablokování, bude pravděpodobně nutné použít i přesto filtrované zobrazení založené na indexech sloupců. Je nutné upozornit, že pokud složka obsahuje podsložky, bude každá podsložka považována za položku (nikoli však případné položky v této podsložce).

 • Pokud při vytváření nebo úpravě zobrazení této knihovny či seznamu zvolíte v části Složky možnost Zobrazit všechny položky bez složek, je nutné nastavit filtr založený na jednoduchém nebo složeném indexu, čímž znemožníte dosažení mezní hodnoty zobrazení seznamu.

Přidání složky do knihovny

V knihovnách se ve výchozím nastavení zobrazuje příkaz Nová složka. Vlastník knihovny nebo uživatel s oprávněním návrhu pro danou knihovnu mohou změnou rozšířeného nastavení seznamu určit, zda se má příkaz Nová složka zobrazit.

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu nebo seznam, pro které přidat chcete složku.

 2. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění nebo klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 , na Obsah webu, najděte název knihovny, do které chcete přidat složky, a klikněte na něj.

  Poznámka :  Návrháři mohou vzhled a možnosti navigace webu významně změnit. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Na pásu karet klikněte na kartu Soubory a ve skupině Nové klikněte na Nová složka.

  Poznámka : Osoba, která vytvořila knihovnu, mohla zadat, že nemá být v knihovně možné složky vytvářet. V takovém případě nebude příkaz Nová složka k dispozici. Se správnými oprávněními klikněte na kartě Knihovna na pásu karet na Nastavení knihovny > Upřesnit nastavení a v části Složka zkontrolujte, že je vybraná možnost Ano.

 4. V dialogovém okně Nová složka zadejte název složky do pole Název a klikněte na Uložit.

Poznámka : 

 • Pokud budete chtít později změnit název složky, vyberte název složky a na pásu karet na kartě Soubory ve skupině Spravovat klikněte na Upravit vlastnosti a změňte název složky v poli Název.

 • Když chcete rychle přejít na další úroveň v hierarchii složek, klikněte na pásu karet na kartu Knihovna a potom ve skupině Spravovat zobrazení klikněte na Přejít nahoru.

Začátek stránky

Přidání složky do seznamu

Ve výchozím nastavení se příkaz Nová složka v seznamech nezobrazuje. Vlastník seznamu nebo uživatel s oprávněním návrhu pro daný seznam mohou změnou rozšířeného nastavení seznamu určit, zda se má příkaz Nová složka zobrazit.

 1. Přejděte na web obsahující seznam, pro který chcete přidat složku.

 2. Klikněte na název seznamu na panelu Snadné spuštění nebo klikněte na Nastavení, na Obsah webu a vyhledejte název tohoto seznamu a klikněte na něj.

  Poznámka :  Návrháři mohou vzhled a možnosti navigace webu významně změnit. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Na pásu karet klikněte na kartu Položky a potom ve skupině Nový klikněte na Nová složka.

  Poznámka : Osoba, která vytvořila seznam, mohla zadat, že nemá být v seznamu možné složky vytvářet. V takovém případě nebude příkaz Nová složka k dispozici. Se správnými oprávněními klikněte na kartě Seznam na pásu karet na Nastavení seznamu > Upřesnit nastavení a v části Složka zkontrolujte, že je vybraná možnost Ano.

 4. V dialogovém okně Nová složka zadejte název složky do pole Název a klikněte na tlačítko OK.

Poznámka : 

 • Pokud budete chtít později změnit název složky, vyberte název složky kliknutím kamkoli na řádek kromě odkazu nadpisu. Potom na pásu karet na kartě Položky (nebo na kartě Úkoly v seznamu Úkoly) ve skupině Spravovat klikněte na Upravit položku a změňte název složky v poli Název.

 • Když chcete rychle přejít na další úroveň v hierarchii složek, klikněte na pásu karet na kartu Seznam a potom ve skupině Spravovat zobrazení klikněte na Přejít nahoru.

Zobrazení stromové struktury (hierarchie webu) na panelu Snadné spuštění

Následující postup vyžaduje, abyste byli vlastníkem webu nebo uživatelem s oprávněním na úrovni návrháře daného webu.

 1. Přejděte na web, pro který chcete zobrazit na panelu Snadné spuštění Hierarchii webu.

 2. Klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a pak na Nastavení webu.

 3. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Vzhled a chování na odkaz Stromové zobrazení.

 4. Na stránce Stromové zobrazení klikněte v části Povolit stromové zobrazení na možnost Povolit stromové zobrazení.

 5. Klikněte na OK.

Hierarchie webu se zobrazí na panelu Snadné spuštění.

Odstranění složky z knihovny nebo seznamu

Důležité :  Odstraněním složky odstraníte složku a taky všechny soubory a podsložky v ní. Při odstraňování složky buďte opatrní. Před odstraněním složky zvažte možnost přesunutí nebo archivace jejího obsahu. Podle toho, jak je váš web nakonfigurovaný, možná budete moct složku a její obsah obnovit ze složky Koš.

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu nebo seznam, u kterého chcete odstranit složku.

 2. Klikněte na název knihovny nebo seznamu na panelu Snadné spuštění nebo klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 , na Obsah webu, vyhledejte název knihovny nebo seznamu a klikněte na něj.

  Poznámka : Návrháři mohou vzhled nebo možnosti navigace webu významně změnit. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Kliknutím kamkoli na řádek kromě odkazu nadpisu vyberte složku, kterou chcete odstranit.

 4. Na pásu karet na kartě Soubory nebo Položky ve skupině Spravovat klikněte na položku Odstranit dokument nebo Odstranit položku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×