Vytvoření nebo odebrání sady pravidel

A sada pravidel je kolekce obchodních pravidel v nástroji Obchodní modelování pro Plánovací službu PerformancePoint. Každá sada pravidel má typ sady pravidel určující typ pravidel, která mohou patřit do sady pravidel.

Zatímco sada pravidel může obsahovat více pravidel nebo nemusí obsahovat žádná pravidla, každé pravidlo musí patřit do sady pravidel. Většina sad pravidel může obsahovat (neboli do ní mohou být vnořeny) další sady pravidel stejného typu.

Obchodní modelování pro Plánovací službu vytváří sady pravidel na kořenové úrovni pro sady pravidel typu Definice, Automaticky nebo Proměnná a pro systémem definovaná procedurální pravidla, která slouží k výpočtu počátečních zůstatků.

Co chcete udělat?

Další informace o pravidlech a sadách pravidel

Vytvoření nové sady pravidel

Import sady pravidel z jiného modelu

Odebrání sady pravidel nebo pravidla

Další informace o pravidlech a sadách pravidel

Každé pravidlo má tři určité charakteristiky, které určují způsob, jakým nástroj Obchodní modelování pro Plánovací službu zpracuje pravidlo – typ sady pravidel, typ pravidla a implementace pravidla.

Typ pravidla a typ sady pravidel spolu úzce souvisejí. Každé pravidlo musí patřit do sady pravidel a volba typu sady pravidel obecně určuje, které možnosti jsou pro daný typ pravidla k dispozici. Různé sady pravidel mohou obsahovat různé druhy pravidel. Druh vybraného pravidla určuje možnosti, které jsou k dispozici při implementaci pravidla. Další informace o možnostech pro implementaci pravidel naleznete v tématu Možnosti analýzy implementace.

V následující tabulce jsou uvedeny typy sad pravidel, které jsou k dispozici, a zobrazeny typy pravidel, které jsou u jednotlivých sad povoleny.

Typ sady pravidel

Povolená pravidla

Použít tuto sadu pravidel pro

Automaticky

Přiřazení

Pravidla prováděná automaticky

Konsolidace

Konsolidace

Pravidla, která zpracovávají eliminace ve finančním modelu.

Měna

Měna

Pravidla, která provádějí převody měn.

Definice

Definice

Pravidla, která jsou provedena a uložena do mezipaměti po každém zadání dotazu na sadu buněk v rozsahu pravidla.

Mezipodnikové vyrovnání

Mezipodnikové vyrovnání

Pravidla, která vyloučí transakce mezi entitami na stejné úrovni.

Odchozí

Odchozí

Pravidla, která exportují data do externího umístění.

Procedurální

 • Přidělení

 • Přiřazení

 • Proměnná

Pravidla, která provádějí přidělení, provádějí uživatelsky definované výpočty nebo přiřazují hodnoty k vlastnostem modelu.

Začátek stránky

Vytvoření nové sady pravidel

Vytvoření nové sady pravidel:

 1. Klepněte na tlačítko Modely v podokně Prohlížeč pracovního prostoru a pak klepněte na model, ve kterém chcete vytvořit sadu pravidel.

 2. Po otevření modelu klepněte na kartu Obchodní pravidla. Pokud jste model ještě nezarezervovali, klepněte v podokně Úlohy modelu na tlačítko Rezervovat.

 3. Klepnutím na tlačítko Vytvořit novou sadu pravidel otevřete dialogové okno Vytvořit novou sadu pravidel.

 4. Do textového pole Název zadejte název nové sady pravidel.

 5. Potom do textového pole Popisek zadejte jedinečný popisek nové sady pravidel.

  Tip : Další informace o vytváření názvů a popisků naleznete v tématu Názvy a popisky.

 6. (Nepovinné). Do textového pole Popis zadejte popis nové sady pravidel.

 7. (Nepovinné). Pokud chcete, aby nová sada pravidel byla kořenovou sadou pravidel, zaškrtněte políčko Kořenová sada pravidel.

  Tip : Uživatelé nemohou vytvořit sady pravidel Definice a Automaticky na kořenové úrovni.

 8. V rozevíracím seznamu Typ zvolte typ sady pravidel.

 9. Klepnutím na tlačítko OK přidejte novou sadu pravidel do tabulky obchodních pravidel.

Začátek stránky

Import sady pravidel z jiného modelu

Poznámka : Při importu obchodních pravidel musejí být dimenze přidružené k obchodním pravidlům konzistentní s dimenzemi cílového modelu. Pokud dimenze nejsou konzistentní, můžete při ověřování pravidel narazit na chyby.

Import sady pravidel z jiného modelu:

 1. V podokně Prohlížeč lokalit klepněte na položku Modely.

 2. V pracovním prostoru lokality modelu poklepejte na model, který chcete otevřít.

 3. Po otevření modelu klepněte na kartu Obchodní pravidla.

 4. V podokně Úlohy modelu klepněte na položku Rezervovat.

 5. Klepnutím na tlačítko Importovat pravidla otevřete dialogové okno Importovat pravidla.

  Důležité : Sada pravidel Definice nelze importovat. Obchodní modelování pro Plánovací službu poskytuje předdefinovanou sadu pravidel Definice a nepodporuje import dalších sad pravidel Definice.

 6. Do pole Umístění zadejte úplnou cestu k souboru nebo klepnutím na tlačítko Procházet vyhledejte soubor.

 7. V dialogovém okně Otevřít vyhledejte soubor obchodních pravidel, který chcete importovat, a klepnutím příkaz Otevřít zobrazte pravidla v pracovním prostoru Obchodní pravidla. Nebo do pole Název souboru zadejte název souboru obchodních pravidel, který chcete importovat.

 8. (Nepovinné) Zaškrtněte políčko Import do kořenové.

  Poznámka : Jestliže políčko Import do kořenové nezaškrtnete, nástroj Obchodní modelování pro Plánovací službu přidá importovaná pravidla do aktuálně vybrané sady pravidel. Pokud typ importovaného pravidla není kompatibilní se zvolenou sadou pravidel, import se nezdaří.

  Důležité : Pokud importovaný soubor obsahuje pravidla, která nejsou v sadě pravidel, import se nezdaří.

Začátek stránky

Odebrání sady pravidel nebo pravidla

Důležité : Než odeberete pravidlo nebo sadu pravidel z modelu, ujistěte se, že dané pravidlo nebo sada pravidel není součástí úlohy, která aktuálně probíhá, nebo úlohy, jejíž spuštění je naplánováno. Pokud se pokusíte odstranit pravidlo nebo sadu pravidel, které jsou součástí aktivní úlohy (tj. úlohy, která je spuštěna nebo plánována), nástroj Obchodní modelování pro Plánovací službu Neodebere pravidlo, ale místo toho zobrazí zprávu, že pravidlo se používá.

Pokud odeberete sadu pravidel, který je součástí neaktivní úlohy, nástroj Obchodní modelování pro Plánovací službu zobrazí dialogové okno s dotazem, zda chcete odebrat i přidruženou šablonu úlohy.

Odebrání sady pravidel:

 1. V podokně Prohlížeč lokalit klepněte na položku Modely a potom poklepáním otevřete model obsahující pravidlo, které chcete odebrat.

 2. Pokud jste model ještě nezarezervovali, klepněte v podokně Úlohy modelu na tlačítko Rezervovat.

 3. Klepněte na kartu Obchodní pravidla.

 4. Pravým tlačítkem myši klepněte na sadu pravidel, kterou chcete odebrat, a vyberte možnost Odstranit vybraný objekt.

 5. V dialogovém okně s upozorněním klepnutím na tlačítko Ano odeberte sadu pravidel z modelu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×