Vytvoření nebo úprava obsahu

Abyste mohli ve Wordu automaticky vytvořit obsah, použijte nejdřív styly nadpisů na položky, které chcete zahrnout do obsahu. Po dokončení tohoto kroku můžete do dokumentu vložit obsah. Styl formátování záhlaví nemá vliv na formátování obsahu. Styly obou částí se řídí samostatně.

Obsah můžete vytvořit také ručně. Další informace najdete v článku o ručním vytvoření obsahu.

Upozornění : Pokud vkládáte obsah z karty Document Elements (Prvky dokumentu) do dokumentu, který už obsahuje ručně formátovaný obsah, Word nahradí položky v existujícím obsahu zástupným textem.

Udělejte některou z těchto věcí:

Přidání obsahu

 1. Na text, který se má zobrazit v obsahu dokumentu, použijte styly nadpisů (Heading 1, Heading 2 a tak dále až po Heading 9).

  Pokud na kartě Home (Domů) nevidíte požadovaný styl, najeďte myší v části Styles (Styly) na styl a potom klikněte na Šipka Více .

  Tip : Pokud nechcete, aby se v obsahu zobrazil název dokumentu, nepoužívejte pro název styl Heading 1. Místo stylu nadpisu na název použijte styl názvu, styl názvu knihy nebo jiný styl.

 2. Klikněte v dokumentu na místo, kam chcete obsah vložit.

  Tip : Pokud chcete obsah vložit na samostatnou stránku nebo chcete u obsahu použít jiná čísla stránek než ve zbytku dokumentu, vložte obsah do samostatného oddílu tak, že před obsah a za něj vložíte konec oddílu.

 3. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 4. Na kartě Document Elements (Prvky dokumentu) klikněte v části Table of Contents (Obsah) na návrh obsahu, který chcete použít.

  Karta Prvky dokumentu, skupina Obsah

Změna počtu úrovní v obsahu

Ve výchozím nastavení má obsah tři úrovně nadpisů. Počet úrovní zobrazených v obsahu můžete podle potřeby zvětšit nebo zmenšit.

 1. Na kartě Document Elements (Prvky dokumentu) klikněte v části Table of Contents (Obsah) na Options (Možnosti).

  Karta Prvky dokumentu, skupina Obsah

 2. Na kartě Table of Contents (Obsah) zadejte do pole Show levels (Zobrazit úrovně) požadovaný počet úrovní, které chcete zobrazit (až 9), a potom klikněte na OK.

  Pokud se zobrazí výzva k nahrazení vybraného obsahu, klikněte na Yes (Ano).

Aktualizace obsahu

Když provedete změny v dokumentu, můžete obsah aktualizovat. Můžete aktualizovat buď celý obsah, nebo jenom čísla stránek.

 1. Podržte klávesu CONTROL, klikněte na obsah a potom na Update Field (Aktualizovat pole).

 2. Vyberte požadovanou možnost.

  Zobrazení textu „Error! Bookmark not defined.“

  Pokud se v obsahu místo čísel stránek zobrazí text „Error. Bookmark not defined“ (Chyba. Záložka není definována), znamená to, že dokument byl od poslední aktualizace změněn, nebo že je kód pole poškozený. Obsah není s dokumentem synchronizovaný a je nutné ho aktualizovat.

Odstranění obsahu

 1. Klikněte na obsah.

 2. Na zobrazeném rámečku klikněte na šipku vedle možnosti Table of Contents (Obsah) a potom v místní nabídce klikněte na Remove Table of Contents (Odebrat obsah).

  Místní nabídka obsahu

Úprava formátování obsahu

Styl jednotlivých úrovní obsahu můžete podle vlastních potřeb měnit. Pokud šablona stylů vyžaduje odlišné formátování obsahu, než nabízejí předdefinované šablony, můžete změnit styl písma, odsazení, tečky vodicích znaků a další atributy.

 1. Na kartě Document Elements (Prvky dokumentu) klikněte v části Table of Contents (Obsah) na Options (Možnosti).

  Karta Prvky dokumentu, skupina Obsah

  Tip : Pokud chcete změnit tečky vodicích znaků, klikněte v místní nabídce Tab Leader (Vodicí znak) na požadovaný styl.

 2. Na kartě Table of Contents (Obsah) klikněte na Modify (Upravit).

 3. V poli Styles (Styly) klikněte na úroveň obsahu, kterou chcete změnit (například TOC 1 pro úroveň 1).

 4. Klikněte na Modify (Upravit) a proveďte požadované změny písma, velikosti písma, barvy písma a tak dále.

  Pokud chcete změnit odsazení, mezery mezi odstavci a další atributy, klikněte v místní nabídce Format (Formát) na druh požadované změny, vyberte příslušné možnosti a klikněte na OK.

  Tip : Pokud chcete změnit velká písmena, klikněte v místní nabídce Format (Formát) na Font (Písmo) a potom zrušte zaškrtnutí políčka Small caps (Kapitálky) nebo All caps (Všechna velká).

 5. U každé úrovně obsahu opakujte kroky 3 a 4 a potom klikněte na Apply (Použít).

 6. Když pole Preview (Náhled) správně zobrazí požadované styly, klikněte na OK.

Uložení stylu obsahu jako šablony

Formátování obsahu můžete v budoucích dokumentech použít tak, že ho uložíte jako šablonu do složky Moje šablony. Šablonu pak otevřete z galerie dokumentu a obsah vložíte pomocí nabídky Vložení.

 1. V dokumentu, který chcete použít jako základ šablony, proveďte všechny požadované změny stylu, které chcete uložit.

 2. Odstraňte veškerý text a obrázky, které v nových dokumentech nechcete.

 3. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Uložit jako.

 4. V místní nabídce Format (Formát) klikněte na Word Template (.dotx) (Šablona Wordu (.dotx)).

 5. Do pole Save As (Uložit jako) zadejte název nové šablony a potom klikněte na Save (Uložit).

  Pokud nevyberete jiné umístění, Word uloží soubor šablony do následující složky: /Users/ uživatelské_jméno/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates/.

  Poznámky : 

  • Když budete chtít vytvořit nový dokument na základě nové šablony, klikněte v nabídce File(Soubor) na New from Template (Nový ze šablony). V části Templates (Šablony) klikněte na Templates (Šablony) a potom poklikejte na požadovanou šablonu.

  • Pokud chcete vložit obsah založený na vaší šabloně, klikněte v nabídce Insert (Vložení) na Index and Tables (Rejstřík a seznamy) a potom v poli Formats (Formáty) klikněte na From template (Ze šablony).

Viz taky

Použití, změna, vytvoření nebo odstranění stylu

Vložení, odstranění nebo změna konce oddílu

Vytvoření nebo změna seznamu obrázků

Ruční vytvoření obsahu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×