Vytvoření jednoduché sestavy

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V aplikaci Microsoft Office Access 2007 lze vytvářet různé sestavy, od jednoduchých po složité. Nejprve si promyslete zdroj záznamů sestavy. Ať je sestava jednoduchý seznam záznamů nebo seskupený souhrn prodeje podle oblastí, je třeba nejprve určit pole, která obsahují data určená k zobrazení v sestavě, a tabulky nebo dotazy, v nichž se vyskytují.

Po zvolení zdroje záznamů obvykle zjistíte, že nejjednodušší je vytvořit sestavu pomocí Průvodce sestavou. Průvodce sestavou je funkce v aplikaci Access, která uživatele provede řadou otázek a na základě odpovědí vygeneruje sestavu.

Tip : Aplikace Access 2010 obsahuje nové funkce podmíněného formátování, které může výrazně zlepšit čitelnost sestavy.

Co chcete udělat?

Vybrat zdroj záznamů

Vytvoření sestavy pomocí nástroje Sestava

Vytvoření sestavy pomocí Průvodce sestavou

Vytvoření štítků pomocí Průvodce štítky

Vytvoření sestavy pomocí nástroje Prázdná sestava

Principy sekcí sestavy

Principy ovládacích prvků

Optimalizace sestavy v zobrazení rozložení

Optimalizace sestavy v návrhovém zobrazení

Přidání ovládacích prvků do sestavy

Uložení provedených změn

Zobrazení, tisk nebo odeslání sestavy jako e-mailu

Zobrazení sestavy

Tisk sestavy

Odeslání sestavy jako e-mailové zprávy

Výběr zdroje záznamů

Sestava se skládá z informací, které pocházejí z tabulek nebo dotazů, a z informací uložených s návrhem sestavy, jako jsou popisky, nadpisy a grafika. Tabulky nebo dotazy, které poskytují podkladová data, se rovněž nazývají zdroj záznamů sestavy. Pokud všechna pole, která mají být zahrnuta, existují v jediné tabulce, použijte tuto tabulku jako zdroj záznamů. Jestliže jsou pole obsažena ve více tabulkách, bude třeba použít jako zdroj záznamů jeden nebo více dotazů. Tyto dotazy již pravděpodobně existují v databázi, možná bude nutné vytvořit nové dotazy tak, aby vyhovovaly potřebám sestavy. Odkazy na další informace o dotazech naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Vytvoření sestavy pomocí nástroje Sestava

Nástroj Sestava poskytuje nejrychlejší způsob vytvoření sestavy, protože generuje sestavu okamžitě bez zobrazení výzvy k zadání informací. Sestava zobrazuje všechna pole z podkladové tabulky nebo dotazu. Nástroj Sestava pravděpodobně nevytvoří požadovaný konečný, dokonalý produkt, ale je velmi užitečný jako prostředek k rychlému prohlédnutí podkladových dat. Poté lze sestavu uložit a upravit v zobrazení rozložení nebo v návrhovém zobrazení, aby lépe plnila svoje účely.

 1. V navigačním podokně klepněte na tabulku nebo dotaz, na kterém má být založena sestava.

 2. Na kartě vytvořit klikněte ve skupině sestavy klikněte na sestavu. Obrázek tlačítka

  Aplikace Access sestavu vytvoří a zobrazí v zobrazení rozložení.

 3. Další informace o zobrazení a tisku sestavy naleznete v části Zobrazit a vytisknout sestavu nebo ji odeslat jako e-mailovou zprávu

Po prohlédnutí lze sestavu uložit a zavřít společně s podkladovou tabulkou nebo dotazem, který jste použili jako zdroj záznamů. Při následujícím otevření sestavy aplikace Access zobrazí nejnovější data ze zdroje záznamů.

Začátek stránky

Vytvoření sestavy pomocí Průvodce sestavou

Chcete-li provést užší výběr polí, která mají být zobrazena v sestavě, můžete použít Průvodce sestavou. Lze rovněž určit způsob seskupení a třídění dat a použít pole z více tabulek nebo dotazů, za předpokladu, že jsou předem určeny relace mezi tabulkami a dotazy. Odkazy na další informace o vytváření relací naleznete v části Viz také.

 • Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Sestavy na Průvodce sestavou.

 • Postupujte podle pokynů na stránkách Průvodce sestavou. Na poslední stránce klikněte na tlačítko Dokončit.

  Při zobrazení náhledu se sestava zobrazí tak, jak bude vypadat po vytištění. Můžete také zvýšit zvětšení a přiblížit podrobnosti. Další informace o zobrazení a tisku sestavy naleznete v části Zobrazit a vytisknout sestavu nebo ji odeslat jako e-mailovou zprávu.

Poznámka : Chcete-li do sestavy zahrnout pole z více tabulek nebo dotazů, neklepejte po výběru polí z první tabulky nebo dotazu na první stránce Průvodce sestavou na tlačítko Další ani Dokončit, ale zopakujte postup výběru tabulky nebo dotazu a vyberte všechna pole, která chcete zahrnout do sestavy. Potom pokračujte klepnutím na tlačítko Další nebo Dokončit.

Vytvoření štítků pomocí Průvodce štítky

Průvodce štítky slouží k snadnému vytvoření široké palety standardních velikostí štítků.

 1. V navigačním podokně otevřete poklepáním tabulku nebo dotaz, který bude zdrojem záznamů pro štítky.

 2. Na kartě Vytvořit klepněte ve skupině Sestavy na položku Štítky.

 3. Postupujte podle pokynů na stránkách Průvodce štítky. Na poslední stránce klepněte na tlačítko Dokončit.

Aplikace Access zobrazí štítky v náhledu, abyste si mohli prohlédnout, jak budou vypadat po vytištění. Chcete-li zvětšit podrobnosti, použijte posuvník na stavovém řádku. Další informace o zobrazení a tisku sestavy naleznete v části Zobrazit a vytisknout sestavu nebo ji odeslat jako e-mailovou zprávu.

Poznámka :  Náhled je jediné zobrazení, které se dá použít ke znázornění více sloupců – ostatní zobrazení ukazují pouze data v jednom sloupci.

Začátek stránky

Vytvoření sestavy pomocí nástroje Prázdná sestava

Pokud nechcete používat nástroj Sestava ani Průvodce sestavou, můžete pro vytvoření zcela nové sestavy použít nástroj Prázdná sestava. Tímto způsobem lze sestavu vytvořit velmi rychle, zejména chcete-li do sestavy vložit pouze několik polí. Nástroj Prázdná sestava se používá následujícím způsobem:

 • Na kartě vytvořit klikněte ve skupině sestavy klikněte na Prázdnou sestavu. Obrázek tlačítka

  Zobrazí se prázdná sestava v zobrazení rozložení a zobrazí se podokno Seznam polí na pravé straně okna aplikace Access.

 • V podokně Seznam polí klepněte na znaménko plus vedle tabulky nebo tabulek obsahujících pole, která se mají zobrazit v sestavě.

 • Přetáhněte postupně všechna pole do sestavy nebo podržte klávesu CTRL, vyberte několik polí a potom je přetáhněte do sestavy.

 • Pomocí nástrojů na kartě Formát ve skupině ovládací prvky do sestavy přidat logo, nadpis, čísla stránek nebo datum a čas.

  Obrázek pásu karet

Další odkazy na informace o přidání funkcí do sestavy získáte v části Viz také.

Začátek stránky

Principy sekcí sestavy

Návrh sestavy je v aplikaci Access rozdělen do sekcí. Chcete-li zobrazit sekce sestavy, můžete ji zobrazit v návrhovém zobrazení. Chcete-li vytvářet užitečné sestavy, musíte vědět, jak jednotlivé sekce fungují. Například sekce, do které umístíte vypočítaný ovládací prvek, určí způsob výpočtu výsledků v aplikaci Access. Následující seznam je souhrnem typů sekcí a jejich použití.

 • Záhlaví sestavy:    Tato sekce je vytištěna pouze jednou na začátku sestavy. Záhlaví sestavy se používá pro informace, které by se mohly běžně vyskytovat na titulní stránce, jako např. logo, nadpis nebo datum. Umístíte-li vypočítaný ovládací prvek, který používá agregační funkci Sum, do záhlaví sestavy, vypočítaný součet bude příslušet celé sestavě. Záhlaví sestavy je vytištěno před záhlavím stránky.

 • Záhlaví stránky:    Tato sekce je vytištěna v horní části každé stránky. Záhlaví stránky lze použít například k uvedení názvu sestavy na každé stránce.

 • Záhlaví skupiny:    Tato sekce je vytištěna na začátku každé nové skupiny záznamů. Záhlaví skupiny lze použít k tisku názvu skupiny. V sestavě, která je seskupena podle produktů, můžete záhlaví skupiny použít například k tisku názvu produktu. Pokud do záhlaví skupiny umístíte ovládací prvek, který používá agregační funkci Sum, vztahuje se součet na aktuální skupinu.

 • Podrobnosti:    Tato sekce je vytištěna jednou pro každý řádek ve zdroji záznamů. Sem je třeba umístit ovládací prvky, které tvoří hlavní část sestavy.

 • Zápatí skupiny:    Je vytištěno na konci každé stránky. Zápatí stránky lze použít k tisku čísel stránek nebo informací zobrazovaných na každé stránce.

 • Zápatí stránky:    Tato sekce je vytištěna na konci každé stránky. Zápatí stránky slouží k tisku čísel stránek nebo informací určených pro každou stránku.

 • Zápatí sestavy:    Tato sekce je vytištěna jednou na konci sestavy. Zápatí sestavy lze použít k tisku celkových součtů sestavy nebo jiných souhrnných informací za celou sestavu.

  Poznámka : V návrhovém zobrazení je zápatí sestavy uvedeno pod zápatím stránky. Při tisku sestavy nebo zobrazení jejího náhledu se však zápatí sestavy zobrazí nad zápatím stránky bezprostředně za zápatím poslední skupiny nebo řádku podrobností na poslední stránce.

Začátek stránky

Principy ovládacích prvků

Ovládací prvky jsou objekty, které zobrazují data, provádějí akce a umožňují zobrazit a používat informace rozšiřující uživatelské rozhraní, například popisky a obrázky. Aplikace Access podporuje tři typy ovládacích prvků: vázané, nevázané a vypočítané.

 • Vázaný ovládací prvek:    Ovládací prvek, jehož zdrojem dat je pole v tabulce nebo dotazu, je vázaný ovládací prvek. Vázané ovládací prvky slouží k zobrazení hodnot polí v databázi. Hodnoty mohou mít podobu textu, kalendářních dat, čísel, hodnot Ano nebo Ne, obrázků nebo grafů. Nejběžnějším typem vázaného ovládacího prvku je textové pole. Například informace v textovém poli ve formuláři zobrazujícím příjmení zaměstnance mohou pocházet z pole Příjmení v tabulce Zaměstnanci.

 • Nevázaný ovládací prvek:    Ovládací prvek, který nemá zdroj dat (pole nebo výraz), je nevázaný ovládací prvek. Nevázané ovládací prvky lze používat k zobrazování informací, čar, obdélníků a obrázků. Nevázaným ovládacím prvkem je například popisek, který zobrazuje název sestavy.

 • Vypočítaný ovládací prvek:    Ovládací prvek, jehož zdrojem dat není pole, ale výraz, je vypočítaný ovládací prvek. Hodnotu, kterou chcete v ovládacím prvku zobrazit, je možné zadat definováním výrazu jako zdroje dat pro daný ovládací prvek. Výraz je kombinace operátorů (například = a +), názvů ovládacích prvků, názvů polí, funkcí vracejících jedinou hodnotu a konstantních hodnot. Následující výraz například vypočítá cenu položky s 25procentní slevou vynásobením hodnoty v poli Cena za kus konstantní hodnotou (0,75).

  = [Jednotková cena] * 0,75

  Výraz může používat data z pole zdrojové tabulky nebo dotazu nebo z ovládacího prvku v sestavě.

  Další informace o výrazech získáte pomocí odkazů v části Viz také.

Vytvoříte-li sestavu, bude pravděpodobně nejúčinnější přidat a uspořádat nejprve vázané ovládací prvky, zejména tvoří-li většinu ovládacích prvků v sestavě. Poté lze přidat nevázané a vypočítané ovládací prvky, které dokončí návrh, pomocí nástrojů ve skupině Ovládací prvky na kartě Návrh.

Vazbu mezi ovládacím prvkem a polem vytvoříte určením pole, ze kterého ovládací prvek získává svá data. Můžete vytvořit ovládací prvek s vazbou k vybranému poli tak, že přetáhnete pole z podokna Seznam polí do sestavy. Podokno Seznam polí zobrazuje pole podkladové tabulky nebo dotazu sestavy. Chcete-li zobrazit podokno Seznam polí, klepněte na položku Přidat existující pole ve skupině Ovládací prvky na kartě Návrh.

Můžete také vytvořit vazbu mezi polem a ovládacím prvkem tak, že zadáte název pole do samotného ovládacího prvku nebo do pole pro hodnotu ZdrojOvládacíhoPrvku v seznamu vlastností ovládacího prvku. Seznam vlastností definuje charakteristiky ovládacího prvku, jako je jeho název, zdroj dat a formát.

Použití podokna Seznam polí je nejlepší způsob vytvoření ovládacího prvku ze dvou důvodů:

 • Vázaný ovládací prvek má připojený popisek a ten ve výchozím nastavení přejímá název pole (nebo titulek definovaný pro toto pole v podkladové tabulce nebo dotazu) jako svůj titulek, takže nemusíte titulek zadávat.

 • Vázaný ovládací prvek převezme mnoho shodných nastavení jako pole v podkladové tabulce nebo dotazu (jako u vlastností .Formát, .Početdesetinnýchmíst a .Vstupnímaska). Proto si můžete být jisti, že tyto vlastnosti pole zůstanou stejné, kdykoli vytvoříte ovládací prvek vázaný na dané pole.

Pokud jste již vytvořili nevázaný ovládací prvek a chcete vytvořit vazbu mezi ním a polem, nastavte vlastnost ovládacího prvku ZdrojOvládacíhoPrvku na název pole. Podrobné informace o vlastnosti ZdrojOvládacíhoPrvku naleznete v nápovědě pod heslem ZdrojOvládacíhoPrvku.

Začátek stránky

Optimalizace sestavy v zobrazení rozložení

Po vytvoření sestavy lze její návrh snadno optimalizovat v zobrazení rozložení. Použijete-li aktuální data sestavy jako vodítko, můžete nastavit šířku sloupců, měnit uspořádání sloupců a přidat úrovně a součty seskupení. Do návrhu sestavy lze umístit nová pole a nastavit vlastnosti pro sestavu a její ovládací prvky.

Chcete-li přepnout do zobrazení rozložení, klepněte v navigačním podokně pravým tlačítkem myši na název sestavy a poté klepněte na příkaz Zobrazení rozložení Vzhled tlačítka .

Aplikace Access zobrazí sestavu v zobrazení rozložení stránky.

Pomocí seznamu vlastností můžete upravit vlastnosti sestavy a její ovládací prvky a sekce. Seznam vlastností zobrazíte stisknutím klávesy F4.

Pomocí podokna Seznam polí lze do návrhu sestavy přidat pole z podkladové tabulky nebo dotazu. Chcete-li zobrazit podokno Seznam polí, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Na kartě Formát ve skupině ovládací prvky na tlačítko Přidat existující pole Vzhled tlačítka . Vzhled tlačítka

 • Stiskněte kombinaci kláves ALT+F8.

Poté můžete pole přidat přetažením z podokna Seznam polí do sestavy.

Začátek stránky

Optimalizace sestavy v návrhovém zobrazení

Návrh sestavy lze optimalizovat rovněž pomocí návrhového zobrazení. Nové ovládací prvky a pole můžete přidat do sestavy tak, že je přidáte do  návrhové mřížky. Seznam vlastností umožňuje přístup k velkému počtu vlastností, jejichž nastavením lze upravit sestavu.

Chcete-li přepnout do návrhového zobrazení, klepněte v navigačním podokně pravým tlačítkem myši na název sestavy a potom klepněte na příkaz Návrhové zobrazení Vzhled tlačítka .

Aplikace Access zobrazí sestavu v návrhovém zobrazení.

Ke změnám vlastností samotné sestavy a obsažených ovládacích prvků a sekcí lze použít seznam vlastností. Seznam vlastností zobrazíte stisknutím klávesy F4.

Podokno Seznam polí lze použít k přidání polí z podkladové tabulky nebo dotazu do návrhu sestavy. Podokno Seznam polí zobrazíte jedním z následujících postupů:

 • Na kartě Formát ve skupině ovládací prvky na tlačítko Přidat existující pole Vzhled tlačítka .

 • Stiskněte kombinaci kláves ALT+F8.

Poté můžete pole přidat přetažením z podokna Seznam polí do sestavy.

Začátek stránky

Přidání polí z podokna Seznam polí

 • Chcete-li přidat jedno pole, přetáhněte je z podokna Seznam polí do sekce, ve které má být v sestavě zobrazeno.

 • Chcete-li přidat několik polí současně, podržte klávesu CTRL a klepněte na požadovaná pole. Poté přetáhněte vybraná pole do sestavy.

Po přetažení polí do sekce sestavy aplikace Access vytvoří vázaný ovládací prvek textové pole pro každé pole a automaticky umístí vedle každého pole ovládací prvek popisek.

Začátek stránky

Přidání ovládacích prvků do sestavy

Některé ovládací prvky jsou vytvářeny automaticky, například vázaný ovládací prvek textové pole, který je vytvářen po přidání pole z podokna Seznam polí do sestavy. Mnoho dalších ovládacích prvků lze vytvořit v návrhovém zobrazení pomocí nástrojů ve skupině Ovládací prvky na kartě Návrh.

Obrázek pásu karet aplikace Access

Zjištění názvu nástroje

 • Umístěte ukazatel myši na nástroj.

  Aplikace Access zobrazí název nástroje.

Vytvoření ovládacího prvku pomocí nástrojů ze skupiny Ovládací prvky

 1. Klepněte na nástroj pro typ ovládacího prvku, který chcete přidat. Chcete-li například vytvořit zaškrtávací políčko, klepněte na nástroj Zaškrtávací políčko vzhled tlačítka .

 2. Klepněte v návrhové mřížce sestavy na místo, kam chcete umístit horní levý roh ovládacího prvku. Jedním klepnutím se vytvoří ovládací prvek výchozí velikosti, klepnutím na nástroj a přetažením do návrhové mřížky sestavy se vytvoří ovládací prvek požadované velikosti.

 3. Jestliže ovládací prvek neumístíte dostatečně přesně napoprvé, můžete jej přesunout následujícím postupem:

  1. Klepnutím vyberte nástroj.

  2. Umístěte ukazatel myši na kraj ovládacího prvku a počkejte, dokud se ukazatel nezmění na tvar čtyřsměrnou šipku Ukazatel přesunutí .

  3. Přetáhněte ovládací prvek do požadovaného umístění.

Tímto postupem se vytvoří nevázaný ovládací prvek. Pokud jde o typ ovládacího prvku, který může zobrazovat data (například textové pole nebo zaškrtávací políčko), je třeba do vlastnosti ControlSource zadat název pole nebo výraz pro ovládací prvek dříve, než budou zobrazena data. Další informace naleznete v části Principy ovládacích prvků v tomto tématu.

Zobrazení seznamu vlastností

Chcete-li zobrazit seznam vlastností v návrhovém zobrazení, proveďte některou z následujících akcí:

 • Na kartě Návrh ve skupině Zobrazit/skrýt na položku Seznam vlastností. Obrázek tlačítka

 • Stiskněte F4.

Začátek stránky

Uložení provedených změn

Po uložení návrhu sestavy můžete sestavu spouštět tak často, jak bude nutné. Návrh sestavy zůstává stejný, avšak při každém vytištění sestavy získáte aktuální data. Budete-li potřebovat v sestavě vykázat jiné hodnoty, můžete změnit návrh sestavy nebo vytvořit novou, podobnou sestavu, která bude založena na původní sestavě.

Uložení návrhu sestavy

 • Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a klikněte na Uložit nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + S Obrázek tlačítka . Obrázek tlačítka

  Případně klepněte na tlačítko Uložit Obrázek tlačítka na panelu Nástrojů Rychlý přístup.

 • Nemá-li sestava název, zadejte název do pole Název sestavy a potom klepněte na tlačítko OK.

Uložení návrhu sestavy pod novým názvem

 • Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Uložit jako Obrázek tlačítka . Obrázek tlačítka

 • V dialogovém okně Uložit jako zadejte do pole Uložit Sestava do název, vyberte položku Sestava v poli Typ a poté klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Zobrazení, tisk nebo odeslání sestavy jako e-mailu

Po uložení návrhu sestavy lze tento návrh používat opakovaně. Návrh sestavy zůstává stejný, avšak při každém zobrazení nebo vytištění sestavy získáte aktuální data. Budete-li potřebovat v sestavě vykázat jiné hodnoty, můžete změnit návrh sestavy nebo vytvořit novou, podobnou sestavu, která bude založena na původní sestavě.

Zobrazení sestavy

Existuje několik způsobů jak sestavu zobrazit. Výběr metody závisí na tom, co chcete se sestavou a jejími daty provést.

 • Chcete-li dočasně změnit zobrazení dat v sestavě před jejím vytištěním, nebo pokud chcete kopírovat data ze sestavy do schránky, použijte zobrazení sestavy.

 • Pokud chcete mít možnost měnit návrh sestavy během prohlížení dat, použijte zobrazení rozložení.

 • Chcete-li pouze vidět, jak bude sestava vypadat po vytištění, použijte náhled.

Poznámka : Pokud je daná sestava formátována pomocí více sloupců, zobrazí se v náhledu pouze rozložení sloupců. V zobrazení rozložení a zobrazení sestavy bude sestava znázorněna jako jeden sloupec.

Prohlížení sestavy v zobrazení sestavy

Zobrazení sestavy je výchozí zobrazení, které se bude použito po poklepání na sestavu v navigačním podokně. Pokud sestava není otevřená, poklepáním na sestavu v navigačním podokně ji zobrazíte v zobrazení sestavy.

Pokud je sestava již otevřena, klepněte pravým tlačítkem myši na název sestavy v navigačním podokně a klepněte na položku Zobrazení sestavy.

Práce s daty v zobrazení sestavy

V zobrazení sestavy lze vybrat text a kopírovat jej do schránky. Celé řádky vyberete tak, že v okraji vedle řádků, které mají být vybrány, klepnete a označíte je přetažením. Poté lze tyto řádky kopírovat do schránky provedením jedné z následujících akcí:

 1. Na kartě Domů ve skupině Schránka na Kopírovat. Obrázek tlačítka

 2. Pravým tlačítkem myši klepněte vybrané řádky a poté klepněte na příkaz Kopírovat.

 3. Klávesová zkratka: stiskněte kombinaci kláves CTRL + C.

Zobrazení pouze požadovaných řádků pomocí filtrů

U sestavy lze použít filtry, aniž by bylo nutné opustit zobrazení sestavy. Máte-li například sloupec Země a chcete zobrazit pouze řádky, kde země je Kanada, postupujte následujícím způsobem.

 1. Najděte v sestavě slovo Kanada a klepněte na ně pravým tlačítkem myši.

 2. Klepněte na položku Rovná se Kanada.

Aplikace Access vytvoří a použije filtr.

Vytvoření podrobnějšího filtru

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na pole, které chcete filtrovat.

 2. Klepněte na položku Běžné filtry.

 3. Klepněte na požadovanou podmínku filtru.

 4. Zadejte kritéria.

Zapnutí a vypnutí filtru

Klepnutím na tlačítko Přepnout filtr ve skupině Seřadit a filtrovat na kartě Domů můžete přepínat mezi filtrovaným a nefiltrovaným zobrazením. Filtr tím není odebrán, ale pouze zapnut nebo vypnut. 

Odebrání filtru

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na pole, ze kterého chcete odebrat filtr.

 2. Klepněte na příkaz Odebrat filtr.

Po odebrání filtru jej nelze znovu zapnout pomocí příkazu Přepnout filtr. Je nutné filtr znovu vytvořit.

Poznámka : Použijete-li v sestavě filtr a poté sestavu uložíte a zavřete, bude filtr uložen. Při příštím otevření sestavy však aplikace Access filtr nepoužije. Chcete-li znovu použít filtr, klepněte na kartě Domů ve skupině Seřadit a filtrovat na položku Přepnout filtr.

Zobrazení sestavy pomocí náhledu

Klepněte na sestavu pravým tlačítkem myši v navigačním podokně a potom klepněte na položku místní nabídky Náhled.

Pomocí navigačních tlačítek lze zobrazit stránky sestavy v posloupnosti nebo přejít k libovolné stránce v sestavě.

Navigační tlačítka

1. Klepnutím zobrazíte první stránku.

2. Klepnutím zobrazíte předchozí stránku.

3. Klepnutím zobrazíte další stránku.

4. Klepnutím zobrazíte poslední stránku.

5. Zadáním čísla stránky do tohoto pole a stisknutím klávesy ENTER přejdete na příslušnou stránku.

Náhled můžete přiblížit, a zobrazit tak podrobnosti, nebo jej oddálit a posoudit, jak dobře jsou data rozmístěna na stránce. S kurzorem umístěným na sestavě jednou klepněte myší. Chcete-li vrátit akci lupy zpět, klepněte znovu. Pro další přiblížení nebo oddálení lze také použít ovládací prvek lupy na stavovém řádku aplikace Access.

Náhled zavřete provedením některé z následujících akcí:

 • Na kartěNáhled klepněte na tlačítko Zavřít náhled.

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu v navigačním podokně a potom klikněte na Vzhled tlačítka Zobrazení rozložení nebo Návrhové zobrazení Vzhled tlačítka v místní nabídce.

Tip : Po zobrazení náhledu sestavy můžete výsledky exportovat do aplikací Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 nebo některých dalších aplikací sady Office. Na kartě Externí data klepněte ve skupině Exportovat data na tlačítko požadovaného formátu a postupujte podle pokynů.


Začátek stránky

Tisk sestavy

Sestavu můžete vytisknout, je-li otevřena v libovolném zobrazení nebo i pokud je zavřena. Před tiskem musíte znovu zkontrolovat nastavení stránky, jako jsou okraje nebo orientace stránky. Aplikace Access ukládá nastavení stránky spolu se sestavou, takže je třeba je nastavit pouze jednou. Pokud se vaše požadavky na tisk změní, můžete je nastavit později znovu.

Změna nastavení stránky

 1. Otevřete sestavu v náhledu. Nastavení stránky lze změnit v kterémkoli zobrazení, náhled je ale nejvýhodnější, protože umožňuje okamžité zobrazení výsledků změn.

 2. Na kartě Náhled tisku ve skupině Rozložení stránky klikněte na na výšku Obrázek tlačítka nebo na šířku Obrázek tlačítka nastavit orientaci stránky, velikosti Obrázek tlačítka Pokud chcete nastavit velikost stránky, okraje Obrázek tlačítka úpravě okraje a tak dále.

 3. Po provedení změn zobrazte pomocí navigačních tlačítek několik stránek, abyste se ujistili, že nedošlo k žádným problémům s formátováním následujících stránek.

Odeslání sestavy do tiskárny

 1. Otevřete sestavu v libovolném zobrazení nebo sestavu vyberte v navigačním podokně.

 2. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Tisk. Print button

  Aplikace Access zobrazí dialogové okno Tisk.

 3. Zadejte další možnosti, jako je tiskárna, rozsah tisku a počet kopií.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Odeslání sestavy jako e-mailové zprávy

Sestavu lze namísto tisku papírové kopie odeslat příjemcům jako e-mailovou zprávu.

 1. V navigačním podokně klepnutím vyberte sestavu, klepněte na Tlačítko Office Obrázek tlačítka a potom na příkaz E-mail Obrázek tlačítka .

 2. V dialogovém okně Odeslat objekt jako klepněte v seznamu Vyberte výstupní formát na formát souboru, který chcete použít.

  Dialogové okno Odeslat objekt jako

 3. Vyplňte všechna zbývající dialogová okna.

 4. V e-mailové aplikaci zadejte podrobnosti zprávy a zprávu odešlete.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×