Vytvoření formuláře s podformulářem

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Při práci s relačních dat (související data uložená v samostatných tabulkách), musíte často zobrazení dat z více tabulek nebo dotazů ve stejném formuláři. Můžete třeba zobrazit zákazníka záznam z jedné tabulky a informace o této zákazníka objednávky z jiné tabulky ve stejnou dobu. Podformulářů jsou vhodné nástrojem pro to a aplikace Microsoft Access nabízí několik způsobů, jak můžete rychle vytvořit.

V tomto článku

Přehled podformulářů

Vytvoření nebo přidání podformuláře

Vytvoření formuláře s podformulářem pomocí Průvodce formulářem

Přidání jednoho či více podformulářů do existujícího formuláře pomocí Průvodce podformulářem

Vytvoření podformuláře přetažením jednoho formuláře do druhého

Změna výchozího zobrazení podformuláře

Přidání souvisejících dat do formuláře bez vytvoření podformuláře

Příklad: Přidání dotazu propojené kontingenční tabulky do formuláře

Přehled podformulářů

Podformulář je formulář vložený do jiného formuláře. Primární formulář se nazývá hlavní formulář. Kombinace formuláře s podformulářem se někdy označuje jako hierarchický formulář, hlavní a dílčí formulář nebo nadřízený a podřízený formulář.

Podformuláře jsou užitečné především tehdy, chcete-li zobrazit data z tabulek nebo dotazů spojených relací 1:N. Relace 1:N je přidružení dvou tabulek, u něhož hodnota primárního klíče každého záznamu primární tabulky odpovídá hodnotě shodného pole nebo polí mnoha záznamů související tabulky. Můžete například vytvořit formulář zobrazující údaje o zaměstnancích, který obsahuje formulář zobrazující objednávky každého zaměstnance. Data v tabulce Zaměstnanci představují stranu 1 této relace, data v tabulce Objednávky pak představují stranu N této relace (u každého zaměstnance může být registrována více než jedna objednávka).

Formulář s podformulářem

V hlavním formuláři jsou zobrazena data ze strany 1 této relace.

V podformuláři jsou zobrazena data ze strany N této relace.

Hlavní formulář a podformulář jsou spojeny tak, že podformulář zobrazuje pouze záznamy, které se vztahují k aktuálnímu záznamu v hlavním formuláři. Pokud například formulář zobrazuje údaje o Markétě Kuklové, zobrazuje podformulář pouze její objednávky. Pokud není formulář s podformulářem propojený, zobrazí se v podformuláři všechny objednávky, nejen objednávky Markéty.

V následující tabulce jsou definovány některé termíny související s podformuláři. Pokud použijete postupy uvedené v tomto článku, aplikace Access většinu detailů zpracuje. Pro případ, že budete později potřebovat něco změnit, je užitečné vědět, jaké procesy probíhají na pozadí.

Termín

Definice.

Ovládací prvek podformuláře

Ovládací prvek, který vnoří formulář do jiného formuláře. Ovládací prvek podformuláře lze považovat za "náhled" jiného objektu v databázi, ať již se jedná o jiný formulář, tabulku nebo dotaz. Ovládací prvek podformuláře obsahuje vlastnosti, které umožňují propojení dat zobrazených v ovládacím prvku s daty v hlavním formuláři.

Vlastnost Zdrojový objekt

Vlastnost ovládacího prvku podformuláře, která určuje objekt zobrazený v ovládacím prvku.

Datový list

Jednoduchý způsob zobrazení dat v řádcích a sloupcích, který je velmi podobný tabulce. Ovládací prvek podformuláře zobrazí datový list, pokud je jeho zdrojovým objektem tabulka či dotaz nebo pokud je jeho zdrojovým objektem formulář, jehož vlastnost Výchozí zobrazení je nastavena na hodnotu Datový list. V těchto případech se podformulář někdy označuje jako datový list nebo podřízený datový list.

Vlastnost Podřízená pole propojení

Vlastnost ovládacího prvku podformuláře určující pole podformuláře, která budou propojena s hlavním formulářem.

Vlastnost Řídicí propojovací pole

Vlastnost ovládacího prvku podformuláře určující pole hlavního formuláře, která budou propojena s podformulářem.

Poznámky : 

 • Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud před použitím postupů v tomto článku vytvoříte relace mezi tabulkami. Aplikaci Access tím umožníte automatické vytvoření propojení mezi podformuláři a hlavními formuláři. Chcete-li zobrazit, přidat nebo upravit relace mezi tabulkami v databázi, klikněte na kartě Databázové nástroje ve skupině Zobrazit či skrýt na položku Relace. Další informace o vytváření relací získáte pomocí odkazů v části Viz také.

 • Pokud je zdrojovým objektem ovládacího prvku podformuláře formulář, obsahuje pole umístěná do formuláře a lze jej zobrazit jako samostatný formulář, průběžný formulář nebo datový list. Jednou z výhod založení formuláře na objektu formuláře je možnost přidávat do podformuláře počítaná pole, například [Množství] * [Jednotková cena].

 • Datový list nebo kontingenční zobrazení můžete do formuláře vložit také vytvořením ovládacího prvku podformuláře, jehož zdrojovým objektem je tabulka nebo dotaz. Další informace naleznete v části Přidání souvisejících dat do formuláře bez vytvoření podformuláře.

Začátek stránky

Vytvoření nebo přidání podformuláře

Pomocí následující tabulky zjistíte, který postup je pro vás nejvhodnější.

Situace:

Doporučený postup

Požadujete, aby aplikace Access vytvořila hlavní formulář a podformulář a propojila podformulář s hlavním formulářem.

Vytvoření formuláře s podformulářem pomocí Průvodce formulářem

Chcete použít existující formulář jako hlavní formulář, ale požadujete, aby aplikace Access vytvořila nový podformulář a přidala jej do hlavního formuláře.

Přidání jednoho či více podformulářů do existujícího formuláře pomocí Průvodce podformulářem

Chcete použít existující formulář jako hlavní formulář a chcete do tohoto formuláře přidat jeden či několik podformulářů.

Vytvoření podformuláře přetažením jednoho formuláře do druhého

Vytvoření formuláře s podformulářem pomocí Průvodce formulářem

Důležité : Formuláře, které vytvoříte pomocí Průvodce formulářem nejsou kompatibilní s publikovat funkce služby Access Services. Pokud máte databázi otevřete v aplikaci Access však může použít pořád formuláře.

Na základě tohoto postupu vytvoříte pomocí Průvodce formulářem kombinaci nového formuláře a podformuláře. Pokud jste ještě nevytvořili formuláře, které chcete použít jako hlavní formulář nebo podformulář, je tento postup nejrychlejším způsobem, jak můžete začít.

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Formuláře na položku Průvodce formulářem.

Poznámka :  Pokud pracujete s webovou databází, je položka Průvodce formulářem umístěna v části Formuláře klienta.

 1. Z rozevíracího seznamu Tabulky či dotazy na první stránce průvodce vyberte tabulku nebo dotaz. Chcete-li například vytvořit formulář Zaměstnanci, který v podformuláři zobrazuje jednotlivé zaměstnance, vyberte položku Tabulka: Zaměstnanci (strana 1 vztahu 1:N).

Poznámka : Na pořadí výběru tabulek nebo dotazů nezáleží.

 1. V tabulce nebo dotazu poklepejte na názvy polí, která chcete použít.

 2. Z rozevíracího seznamu Tabulky či dotazy na stejné stránce Průvodce vyberte další tabulku nebo dotaz. Vyberte v tomto příkladu tabulku Objednávky (strana N vztahu 1:N).

 3. V tabulce nebo dotazu poklepejte na názvy polí, která chcete použít.

 4. Jestliže kliknete na tlačítko Další, zobrazí se v průvodci za předpokladu, že jste před jeho spuštěním správně nastavili relace, dotaz Jak chcete prohlížet data? – tedy podle tabulky či formuláře. Vyberte tabulku strany N relace 1:N. Chcete-li například vytvořit formulář Zaměstnanci, klikněte na položku Podle zaměstnanců. Průvodce zobrazí malý diagram formuláře. Stránka by měla vypadat takto:

  Stránka podformuláře v Průvodci formuláře

  Pole v dolní části tohoto formuláře znázorňuje podformulář.

Poznámka : Pokud se v průvodci nezobrazí dotaz Jak chcete prohlížet data?, znamená to, že Access nerozpoznala relaci 1:N mezi vybranými tabulkami a dotazy. Průvodce bude pokračovat, avšak Access nemůže dokončit přidání podformuláře do formuláře. Než budete pokračovat, můžete kliknout na tlačítko Zrušit a prověřit relace mezi tabulkami. Odkazy na další informace o relacích naleznete v části Viz také.

 1. V dolní části stránky průvodce vyberte položku Formulář s podformuláři a klikněte na tlačítko Další.

 2. Na stránce Jaké rozložení má mít podformulář? klikněte na požadované rozložení a poté klikněte na tlačítko Další. U obou stylů rozložení jsou data podformulářů uspořádána do řádků a sloupců, tabulkové rozložení však nabízí větší možnosti úprav. V tabulkovém rozložení podformuláře lze přidávat barvy, grafiku a další prvky formátování, zatímco datový list je podobně jako zobrazení datového listu u tabulky kompaktnější.

 3. Na poslední stránce průvodce zadejte požadované názvy formuláře. Formuláře budou v Accessu pojmenovány na základě zadaných názvů a podformuláře budou označeny na základě názvu podformuláře.

 4. Zadejte, zda chcete formulář otevřít ve formulářovém zobrazení, abyste mohli zobrazit nebo zadat informace, nebo v návrhovém zobrazení, abyste mohli změnit jeho návrh. Poté klikněte na tlačítko Dokončit.

  Budou vytvořeny dva formuláře: jeden pro hlavní formulář obsahující ovládací prvek podformuláře a druhý pro samotný podformulář.

Začátek stránky

Přidání jednoho či více podformulářů do existujícího formuláře pomocí Průvodce podformulářem

Tímto postupem můžete přidat jeden nebo více podformulářů do existujícího formuláře. U každého formuláře můžete nastavit, aby Access vytvořil nový formulář nebo pro podformulář použila existující formulář.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na existující formulář a poté klikněte na položku Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh ve skupině Ovládací prvky zobrazíte kliknutím na svislou šipku galerii Ovládací prvky. Ověřte, zda byla vybrána možnost Použít průvodce ovládacích prvků.

 3. Na kartě Návrh klikněte v galerii Ovládací prvky na tlačítko Podformulář či podsestava.

 4. Ve formuláři klikněte na místo, kam chcete podformulář umístit.

 5. Postupujte podle pokynů v průvodci.

Kliknete-li na tlačítko Dokončit, bude v aplikaci přidán do formuláře ovládací prvek podformuláře. Pokud zvolíte možnost vytvoření nového formuláře namísto přidání podformuláře do existujícího formuláře, bude vytvořen nový objekt formuláře, který bude přidán do navigačního podokna.

Vytvoření podformuláře přetažením jednoho formuláře do druhého

Postupujte tímto způsobem, pokud chcete použít existující formulář jako hlavní formulář a pokud chcete přidat jeden nebo více podformulářů do existujícího formuláře.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář, který chcete použít jako hlavní formulář a poté klikněte na položku Zobrazení rozložení.

 2. Formulář, který chcete použít jako podformulář, přetáhněte z navigačního podokna do hlavního formuláře.
  Do hlavního formuláře je přidán ovládací prvek podformuláře, který je svázán s formulářem přetaženým z navigačního podokna. Access se rovněž pokusí propojit podformulář s hlavním formulářem na základě relací definovaných v databázi.

 3. Chcete-li přidat do hlavního formuláře další podformuláře, opakujte tento krok.

 4. Chcete-li ověřit úspěšnost propojení, klikněte na kartě Domů ve skupině Zobrazení na položku Zobrazení a poté na položku Formulářové zobrazení a pomocí voliče záznamů hlavního formuláře můžete procházet několik záznamů. Pokud proběhne filtrování podformuláře každého zaměstnance v pořádku, je postup dokončen.

Pokud nebyl předchozí test proveden úspěšně, nelze určit způsob propojení podformuláře s hlavním formulářem a vlastnosti Podřízená pole propojení a Řídicí propojovací pole ovládacího prvku podformuláře jsou ponechány prázdné. Vlastnosti je nutné je nastavit ručně pomocí následujícího postupu:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní formulář v navigačním podokně a poté klikněte na příkaz Zobrazení rozložení.

 2. Kliknutím na ovládací prvek podformuláře jej vyberte.

 3. Pokud není zobrazeno podokno úloh Seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 4. V seznamu vlastností klikněte na kartu Data.

 5. Vedle pole vlastnosti Podřízená pole propojení klikněte na tlačítko Obrázek tlačítka Vytvořit.

  Zobrazí se dialogové okno Propojování polí podformulářů.

 6. Vyberte v rozevíracích seznamech Řídicí pole a Podřízená pole pole, která chcete propojit s formuláři a klikněte na tlačítko OK. Pokud si nejste jisti, která pole chcete použít, klikněte na možnost Doporučit a Access se pokusí propojovací pole určit.

  Tip : Pokud se nezobrazí pole, které chcete použít k propojení formulářů, bude pravděpodobně nutné upravit zdroj záznamů hlavního nebo podřízeného formuláře a ověřit, zda se v něm toto pole nachází. Pokud je například formulář založen na dotazu, zkontrolujte, zda se propojené pole nachází ve výsledcích dotazu..

 7. Uložte hlavní formulář, přejděte do formulářového zobrazení a zkontrolujte, zda formulář pracuje požadovaným způsobem.

Začátek stránky

Změna výchozího zobrazení podformuláře

Poznámka : Postup v této části neplatí můžete do formulářů kompatibilních s služby Access Services.

Pokud přidáte podformulář do formuláře, zobrazuje se ovládací prvek podformulářů či podsestav na základě vlastnosti Výchozí zobrazení podformuláře. Pro tuto vlastnost lze nastavit následující hodnoty:

 • Samostatný formulář

 • Nekonečné formuláře

 • Datový list.

 • Kontingenční tabulka

 • Kontingenční graf

 • Rozdělený formulář

Při prvním vytváření podformuláře je tato vlastnost pravděpodobně nastavena na hodnotu Nekonečné formuláře, případně Samostatný formulář. Pokud však u formuláře nastavíte vlastnost Výchozí zobrazení na hodnotu Datový list, bude podformulář v hlavním formuláři zobrazen jako datový list.

Nastavení vlastnosti Výchozí zobrazení podformuláře:

 1. Zavřete veškeré otevřené objekty.

 2. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na podformulář a poté klikněte na položku Zobrazení rozložení.

 3. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 4. Ověřte, zda v rozevíracím seznamu v horní části seznamu vlastností byla vybrána položka Formulář.

 5. Na seznamu vlastností na kartě Formát nastavte vlastnost Výchozí zobrazení na zobrazené, které chcete použít.

Poznámka :  Chcete-li použít zobrazení, které seznam neobsahuje, ověřte, zda je u tohoto zobrazení vlastnost „Povolit…Zobrazení“ nastavena na hodnotu Ano. Chcete-li například použít jako výchozí zobrazení formuláře možnost Datový list, ověřte, zda je vlastnost Povolit zobrazení datového listu nastavena na hodnotu Ano.

 1. Podformulář uložte a zavřete, poté otevřete hlavní formulář a ověřte výsledky.

Začátek stránky

Přidání souvisejících dat do formuláře bez vytvoření podformuláře

Poznámka : Postup v této části neplatí můžete do formulářů kompatibilních s služby Access Services.

Pro zobrazení souvisejících dat není vždy nezbytné vytvářet samostatný objekt formuláře. Používáte-li například zobrazení rozložení nebo návrhové zobrazení formuláře a přetáhnete do formuláře tabulku nebo dotaz z navigačního podokna, vytvoří aplikace Access ovládací prvek podformuláře či podsestavy, který zobrazí data v objektu. Vlastnost Výchozí zobrazení objektu určuje způsob zobrazení dat. Tato vlastnost je obvykle nastavena na hodnotu Zobrazení datového listu, vlastnost Výchozí zobrazení tabulky nebo dotazu však můžete nastavit na hodnotu Kontingenční tabulka nebo Kontingenční graf. Toto nastavení poskytuje větší flexibilitu zobrazení souvisejících dat ve formulářích.

Poznámka :  Změna hodnoty Výchozí zobrazení tabulky nebo dotazu ovlivňuje způsob zobrazení při otevření, ať už tabulku nebo dotaz otevřete z navigačního podokna nebo je zobrazíte pomocí ovládacího prvku podformulář či podsestava. Vzhledem k tomu, že změny nastavení zobrazení tabulky mohou při jejím otevření z navigačního podokna způsobit zmatek, doporučujeme pro tento postup namísto tabulky spíše dotaz.

Příklad: Přidání dotazu propojené kontingenční tabulky do formuláře

Předpokládejme, že máte hlavní formulář zobrazující údaje o prodejcích a chcete do formuláře přidat propojenou kontingenční tabulku, které obsahuje souhrnné údaje o prodejích jednotlivých prodejců z různých oblastí a časových období. Obecný postup by vypadal následovně:

 1. Vytvořte hlavní formulář zobrazující údaje o prodejcích.

 2. Vytvořte dotaz obsahující údaje o prodejích. V tomto příkladu bude dotaz pravděpodobně obsahovat tyto údaje: částky v korunách, oblast, datum a identifikační číslo prodejce.

 3. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 4. Kliknutím na prázdné místo nad mřížkou dotazu nastavte u seznamu vlastností zobrazování vlastností dotazu.

 5. V seznamu vlastností nastavte na kartě Formát vlastnost Výchozí zobrazení na hodnotu Kontingenční tabulka. Nastavte také hodnotu Povolit zobrazení kontingenční tabulky na hodnotu Ano.

 6. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zobrazení na položku Zobrazení a poté klikněte na položku Zobrazení kontingenční tabulky.

 7. Vytvořte zobrazení kontingenční tabulky, která bude zobrazovat údaje požadovaným způsobem.
  Chcete-li získat další informace o vytváření zobrazení kontingenční tabulky, přehrajte si video Kontingenční zobrazení dat v Accessu.

 8. Uložte a zavřete dotaz.

 9. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní formulář a poté klikněte na příkaz Zobrazení rozložení.

 10. Přetáhněte dotaz kontingenční tabulky z navigačního podokna do formuláře.

 11. Vyberte ovládací prvek podformuláře či podsestavy, který obsahuje kontingenční tabulku.

 12. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 13. Na seznamu vlastností na kartě Data ověřte, zda jsou správně nastaveny vlastnosti Řídicí propojovací pole a Podřízená propojovací pole. V tomto příkladu určuje identifikační číslo prodejce relaci mezi tabulkou prodejců a tabulkou prodejů.

 14. Uložte hlavní formulář a poté přepněte do zobrazení Formulář.
  Při procházení záznamů prodejců se mění kontingenční tabulka a zobrazuje údaje o prodejích jednotlivých prodejců.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×