Vytvoření formuláře obsahujícího podformulář (formulář typu 1:N)

Jestliže pracujete s relačními daty (související data jsou uložena v samostatných tabulkách), často musíte zobrazit data z několik tabulek či dotazů ve stejném formuláři. Potřebujete například zobrazit údaje o zákazníkovi, ale také chcete zároveň zobrazit informace o jeho objednávkách. Pro tyto účely jsou vhodným nástrojem podformuláře a aplikace Microsoft Office Access 2007 umožňuje řadu způsobů usnadňujících rychlé vytváření podformulářů.

Co chcete udělat?

Informace o podformulářích

Vytvoření formuláře s podformulářem pomocí Průvodce formulářem

Vytvoření podformuláře přetažením jednoho formuláře do druhého

Vytvoření formuláře obsahujícího dva podformuláře

Vytvoření formuláře obsahujícího vnořené podformuláře

Informace o podformulářích

Podformulář je formulář vložený do jiného formuláře. Primární formulář se nazývá hlavní formulář, formulář vložený dovnitř tohoto formuláře se nazývá podformulář. Kombinace formuláře s podformulářem se někdy označuje jako hierarchický formulář, jako hlavní a dílčí formulář nebo jako nadřazený a podřazený formulář.

Podformuláře jsou užitečné především tehdy, chcete-li zobrazit data z tabulek nebo dotazů spojených Relace 1:N. Takto lze například vytvořit formulář s podformulářem zobrazující data z tabulek Kategorie a Výrobky. Na straně 1 relace jsou údaje z tabulky Kategorie, na straně N jsou údaje z tabulky Výrobky. Každá kategorie může obsahovat několik výrobků. 

Formulář obsahující podformulář

1. V hlavním formuláři jsou zobrazena data ze strany 1 tohoto vztahu.

2. V podformuláři jsou zobrazena data ze strany N tohoto vztahu.

Hlavní formulář a podformulář jsou v tomto typu formuláře spojeny tak, že podformulář zobrazuje pouze záznamy, které se vztahují k aktuálnímu záznamu v hlavním formuláři. Pokud například hlavní formulář zobrazuje kategorii Nápoje, pak podformulář zobrazuje pouze ty výrobky, které patří do kategorie Nápoje. Pokud není formulář s podformulářem propojený, zobrazí se v podformuláři všechny produkty, tedy nejen produkty z kategorie Nápoje.

V následující tabulce jsou definovány některé termíny související s podformuláři. Jestliže použijete postupy uvedené v tomto článku, aplikace Access většinu detailů zpracuje, nicméně pro případ, že budete později potřebovat něco změnit, je užitečné vědět, co se děje na pozadí.

Termín

Definice

Ovládací prvek podformuláře

Ovládací prvek, který vnoří formulář do jiného formuláře. Ovládací prvek podformuláře lze považovat za "náhled" jiného objektu v databázi, ať již se jedná o jiný formulář, tabulku nebo dotaz. Ovládací prvek podformuláře obsahuje vlastnosti, které umožňují propojení dat zobrazených v ovládacím prvku s daty v hlavním formuláři.

Vlastnost Zdrojový objekt

Vlastnost ovládacího prvku podformuláře, která určuje objekt zobrazený v ovládacím prvku.

Datový list

Jednoduché zobrazení dat v řádcích a sloupcích velmi podobné tabulce. Ovládací prvek podformuláře zobrazí datový list, pokud je jeho zdrojovým objektem tabulka nebo dotaz nebo pokud je jeho zdrojovým objektem formulář, jehož vlastnost Výchozí zobrazení je nastavena na hodnotu Datový list. V těchto případech se podformulář někdy označuje jako datový list.

Vlastnost Podřízená pole propojení

Vlastnost ovládacího prvku podformuláře určující pole podformuláře, která budou propojena s hlavním formulářem.

Vlastnost Řídicí propojovací pole

Vlastnost ovládacího prvku podformuláře určující pole hlavního formuláře, která budou propojena s podformulářem.

Nejlepších výsledků dosáhnete, jestliže nejprve vytvoříte všechny vztahy. Aplikaci Access tím umožníte automatické vytvoření propojení mezi podformuláři a hlavními formuláři. Chcete-li zobrazit, přidat nebo upravit vztahy mezi tabulkami v databázi, klepněte na kartě Rozšířené nástroje ve skupině Analýza na položku Relace. Další informace o vytváření vztahů získáte klepnutím na odkazy v oddílu Viz také.

Jestliže je zdrojovým objektem ovládacího prvku podformuláře formulář, obsahuje pole umístěná do formuláře a lze jej zobrazit jako jediný formulář, Nekonečný formulář, nebo datový list. Jednou z výhod založení formuláře na objektu formulář je možnost přidávání vypočítaných polí do podformuláře, například [Množství] * [JednotkováCena].

Datový list můžete do formuláře vložit také vytvořením ovládacího prvku podformuláře, jehož zdrojovým objektem je tabulka nebo dotaz. Datový list nelze upravovat tak jako podformulář. Do datového listu například nemůžete přidat vypočítané pole. Můžete však vytvořit podformulář založený na formuláři obsahujícím vypočítané pole a nastavit potom vlastnost Výchozí zobrazení tohoto formuláře na hodnotu Datový list. Výsledkem bude podformulář typu datového listu obsahující vypočítané pole.

Začátek stránky

Vytvoření formuláře s podformulářem pomocí Průvodce formulářem

Tímto postupem vytvoříte kombinaci nového formuláře a podformuláře pomocí Průvodce formulářem.

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Formuláře na položku Více formulářů a potom na položku Průvodce formulářem Obrázek tlačítka . Obrázek tlačítka

  Pokud není spuštěn průvodce

 2. Vyberte tabulku nebo dotaz v rozevíracím seznamu Tabulky či dotazy na první stránce průvodce. Chcete-li například vytvořit formulář Kategorie, který v podformuláři zobrazuje výrobky dané kategorie, vyberte položku Tabulka: Kategorie (strana 1 vztahu 1:N).

  Poznámka : Na pořadí výběru tabulek nebo dotazů nezáleží.

 3. V tabulce nebo dotazu poklepejte na názvy polí, která chcete použít.

 4. Vyberte na téže stránce průvodce další tabulku nebo dotaz v rozevíracím seznamu Tabulky či dotazy. V daném příkladě vyberte tabulku Výrobky (strana N vztahu 1:N).

 5. V tabulce nebo dotazu poklepejte na názvy polí, která chcete použít.

 6. Jestliže klepnete na tlačítko Další, zobrazí se v průvodci za předpokladu, že jste před jeho spuštěním správně nastavili vztahy, dotaz Jak chcete prohlížet data: tedy podle tabulky či formuláře. Chcete-li například vytvořit formulář Kategorie, klepněte na položku Podle kategorie. Průvodce zobrazí malý diagram formuláře. Pole v dolní části tohoto formuláře znázorňuje podformulář. 

 7. V dolní části stránky průvodce vyberte možnost Formulář s podformuláři a klepněte na tlačítko Další.

 8. Na stránce Jaké rozložení má mít podformulář? klepněte podle požadovaného rozložení podformuláře na přepínač Tabulka nebo Datový list. U obou stylů rozložení jsou data podformulářů uspořádána do řádků a sloupců, ale tabulkové rozložení nabízí větší možnosti úprav. V tabulkovém rozložení podformuláře lze přidávat barvy, grafiku a další prvky formátování, zatímco datový list je podobně jako zobrazení datového listu u tabulky kompaktnější. Po dokončení výběru klepněte na tlačítko Další.

 9. Na stránce průvodce Jaký chcete použít styl? styl formátování formuláře. Pokud jste na předchozí stránce vybrali přepínač Tabulka, bude vybraný styl formátování použit také u podformuláře. Po dokončení výběru klepněte na tlačítko Další.

 10. Na poslední stránce průvodce zadejte požadované názvy formulářů. Formulář a podformulář budou pojmenovány na základě zadaných názvů.

  Na této stránce také zadejte, zda chcete formulář otevřít ve formulářovém zobrazení, abyste mohli zobrazit nebo zadat informace, nebo v návrhovém zobrazení, abyste mohli změnit jeho návrh. Po dokončení výběru klepněte na tlačítko Dokončit.

  Budou vytvořeny dva formuláře: jeden pro hlavní formulář obsahující ovládací prvek podformuláře a druhý pro samotný podformulář. 

Začátek stránky

Vytvoření podformuláře přetažením jednoho formuláře do druhého

Tento postup lze použít v případě, že máte dva existující formuláře a chcete jeden z nich použít jako podformulář druhého.

 1. Otevřete v návrhovém zobrazení formulář, který chcete použít jako hlavní formulář.

 2. Pokud není na kartě Návrh ve skupině Ovládací prvky vybrán nástroj Použít průvodce ovládacích prvků, vyberte je klepnutím.

  Obrázek tlačítka

 3. Přetáhněte formulář z navigačního podokna do hlavního formuláře.

Do hlavního formuláře je přidán ovládací prvek podformuláře, který je svázán s formulářem přetaženým z navigačního podokna. Aplikace Access se rovněž pokusí propojit podformulář s hlavním formulářem na základě relací definovaných v databázi. Pokud nelze určit způsob propojení podformuláře s formulářem, jsou vlastnosti Podřízená pole propojení a Řídicí propojovací pole ovládacího prvku podformuláře ponechány prázdné a je nutné je nastavit ručně pomocí následujícího postupu:

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na hlavní formulář v navigačním podokně a potom klepněte na příkaz Návrhové zobrazení Vzhled tlačítka .

 2. Klepnutím na ovládací prvek podformuláře jej vyberte.

 3. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 4. Klepněte v seznamu vlastností na kartě Datové na tlačítko Builder button vedle pole vlastnosti Podřízená pole propojení.

  Zobrazí se dialogové okno Propojování polí podformulářů.

 5. Vyberte v rozevíracích seznamech Řídicí pole a Podřízená pole příslušná pole, která chcete propojit s formuláři. Pokud si nejste jisti, která pole máte použít, klepněte na položku Navrhnout a aplikace Access se pokusí určit propojovací pole. Po dokončení klepněte na tlačítko OK.

  Pokud není zobrazeno pole, které chcete použít k propojení formulářů, pravděpodobně bude nutné upravit zdroj záznamů hlavního nebo podřízeného formuláře tak, aby obsahoval propojovací pole. Pokud je například formulář založen na dotazu, je nutné zajistit, aby výsledky dotazu zahrnovaly propojovací pole.

 6. Uložte hlavní formulář, přejděte do formulářového zobrazení a zkontrolujte, zda formulář pracuje požadovaným způsobem.

Otevření podformuláře v novém okně v návrhovém zobrazení

Chcete-li provést změny návrhu podformuláře během práce s hlavním formulářem v návrhovém zobrazení, můžete podformulář otevřít v samostatném okně:

 1. Klepnutím vyberte podformulář.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na položku Podformulář v novém okně. Obrázek tlačítka . Obrázek tlačítka

Začátek stránky

Vytvoření formuláře obsahujícího dva podformuláře

Tímto postupem vytvoříte formulář a dva podformuláře s následujícími charakteristikami:

 • hlavní formulář je s prvním podformulářem propojen vztahem 1:N,

 • první podformulář je propojen vztahem 1:N s druhým podformulářem,

 • hlavní formulář obsahuje ovládací prvky obou podformulářů.

Vytvoření formuláře

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Formuláře na položku Více formulářů a potom na položku Průvodce formulářem Obrázek tlačítka . Obrázek tlačítka

  Pokud není spuštěn průvodce

  Příčinou může být to, že aplikace Access je spuštěna v režimu izolovaného prostoru (sandbox), ale databázový stroj Microsoft Jet 4.0 SP8 nebo novější není v počítači nainstalován. Aby byla aplikace Access plně funkční při zapnutém režimu izolovaného prostoru (sandbox), musí být nainstalován databázový stroj Jet 4.0 SP8 nebo novější.

  Další informace o instalaci upgradu databázového stroje Jet naleznete v článku About Microsoft Jet 4.0 SP8 or later (O databázovém stroji Microsoft Jet 4.0 SP8 nebo novějším) na webu Office Online.

  Další informace o režimu izolovaného prostoru (sandbox) naleznete v článku About Microsoft Jet Expression Service sandbox mode (Režim izolovaného prostoru (sandbox) služby Microsoft Jet Expression Service) na webu Office Online.

 2. Vyberte na první stránce průvodce v rozevíracím seznamu Tabulky či dotazy tabulku nebo dotaz pro hlavní formulář. Předpokládejme například, že chcete vytvořit formulář Zákazníci, který obsahuje dva podformuláře: podformulář Objednávky a podformulář Rozpis objednávek. Vyberte tabulku Zákazníci (v prvním vztahu 1:N stojí na straně 1).

  Poznámka : Na pořadí výběru tabulek nebo dotazů nezáleží.

 3. V tabulce nebo dotazu poklepejte na názvy polí, která chcete použít.

 4. Vyberte na téže stránce průvodce v rozevíracím seznamu Tabulky či dotazy tabulku nebo dotaz pro první podformulář. V daném příkladě klepněte na tabulku Objednávky (strana N prvního vztahu 1:N) a potom poklepejte na pole, která chcete z této tabulky nebo z tohoto dotazu použít.

 5. Vyberte na téže stránce průvodce v rozevíracím seznamu Tabulky či dotazy tabulku nebo dotaz pro druhý podformulář. V daném příkladě vyberte tabulku Rozpis objednávek (strana N druhého vztahu 1:N) a potom poklepejte na pole, která chcete z této tabulky nebo z tohoto dotazu použít.

 6. Jestliže klepnete na tlačítko Další, zobrazí se v průvodci za předpokladu, že jste před jeho spuštěním správně nastavili vztahy, dotaz Jak chcete prohlížet data: tedy podle tabulky či formuláře. Chcete-li například vytvořit formulář Zákazníci, klepněte na položku Podle zákazníků.

 7. Vyberte položku Formulář s podformuláři.

 8. Postupujte podle pokynů na zbývajících stránkách průvodce. Po klepnutí na tlačítko Dokončit vytvoří aplikace Access hlavní formulář obsahující dva ovládací prvky podformuláře a vytvoří také dva objekty formuláře, po jednom pro každý podformulář.

Začátek stránky

Vytvoření formuláře obsahujícího vnořené podformuláře

Tímto postupem vytvoříte formulář a dva podformuláře s následujícími charakteristikami:

 • hlavní formulář je s prvním podformulářem propojen vztahem 1:N,

 • první podformulář je propojen vztahem 1:N s druhým podformulářem,

 • první podformulář obsahuje druhý podformulář.

Poznámka : V tomto postupu jsou vytvořeny dvě úrovně podformulářů, jeho opakováním však lze vytvořit až sedm úrovní podformulářů.

 1. Vytvořte formulář obsahující podformulář. Další informace naleznete v části Vytvoření formuláře s podformulářem pomocí Průvodce formulářem.

 2. Otevřete hlavní formulář v návrhovém zobrazení.

 3. Klepnutím vyberte podformulář.

 4. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na položku Podformulář v novém okně. Obrázek tlačítka . Obrázek tlačítka

  Podformulář bude otevřen v novém okně.

 5. Přetáhněte formulář, tabulku nebo dotaz z navigačního podokna do podformuláře. Aplikace Access vytvoří uvnitř prvního podformuláře další podformulář a vytvoří pro něj odpovídající formulář.

Do podformuláře je přidán ovládací prvek podformuláře, který je svázán s formulářem přetaženým z navigačního podokna. Aplikace Access se rovněž pokusí oba podformuláře propojit na základě relací definovaných v databázi. Pokud nelze určit způsob propojení podformulářů, jsou vlastnosti Podřízená pole propojení a Řídicí propojovací pole ovládacího prvku podformuláře ponechány prázdné a je nutné je nastavit ručně pomocí následujícího postupu:

 1. Klepnutím vyberte ovládací prvek podformuláře.

 2. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 3. Klepněte v seznamu vlastností na kartě Datové na tlačítko Builder button vedle pole vlastnosti Podřízená pole propojení.

  Zobrazí se dialogové okno Propojování polí podformulářů.

 4. V rozevíracích seznamech Řídicí pole: a Podřízená pole vyberte pole, pomocí kterých chcete formuláře propojit. Pokud si nejste jisti, která pole chcete použít, klepněte na možnost Doporučit a aplikace Access se pokusí určit propojovací pole. Po dokončení klepněte na tlačítko OK.

  Pokud není zobrazeno pole, které chcete použít k propojení formulářů, pravděpodobně bude nutné upravit zdroj záznamů hlavního nebo podřízeného formuláře tak, aby obsahoval propojovací pole. Pokud je například formulář založen na dotazu, je nutné zajistit, aby výsledky dotazu zahrnovaly propojovací pole.

 5. Uložte formuláře, přejděte do formulářového zobrazení a ověřte, zda formulář pracuje očekávaným způsobem.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×