Vytvoření elektronické vizitky

Elektronická vizitka je jiné zobrazení kontaktu, ve kterém jsou z kontaktu vybrány určité informace a které umožňuje sdílet informace s jinými uživateli ve snadno zapamatovatelném tvaru.

Vytvořením nového kontaktu se vytvoří elektronická vizitka, která je přidružena k tomuto kontaktu, a naopak. Jakékoli změny, které provedete s kontaktem, se provedou i na elektronické vizitce a naopak.

Elektronické vizitky vypadají jako jejich papírové protějšky a mohou být právě tak snadno předávány.

V elektronické vizitce se zobrazuje podmnožina informací odpovídajícího formuláře kontaktu.

1. Formulář kontaktu obsahující informace o Janu Mikšovském

2. Zobrazení dialogového okna Upravit vizitku s vyplněnými odpovídajícími poli pro elektronickou vizitku Jana Mikšovského

Co chcete udělat?

Vytvořit novou elektronickou vizitku z následujících položek:

elektronická vizitka doručená ve zprávě,

existující nebo prázdná elektronická vizitka.

Elektronická vizitka doručená ve zprávě

Tímto způsobem lze do aplikace Outlook rychle přidávat nové kontaktní informace. Když uložíte elektronickou vizitku z e-mailové zprávy, vytvoříte nový kontakt. Máte-li již kontakt téhož jména, můžete duplikát uložit jako nový kontakt nebo aktualizovat originál.

Informace o tom, jak se provádějí změny vizitky po jejím uložení, najdete v následujícím oddílu popisujícím vytvoření nové elektronické vizitky ze stávající nebo prázdné elektronické vizitky.

 1. V otevřené zprávě klepněte pravým tlačítkem myši na vizitku a v místní nabídce klepněte na příkaz Přidat do kontaktů aplikace Outlook. Ve formuláři kontaktu se otevře nový kontakt.

 2. Na kartě Kontakt klepněte ve skupině Akce na položku Uložit a zavřít.

 3. Pokud již máte kontakt se stejným jménem, aplikace Outlook duplicitní kontakt zjistí. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte přepínač Přidat nový kontakt. Tím se vytvoří duplicitní kontakt, včetně formuláře kontaktu a elektronické vizitky.

  • Vyberte přepínač Aktualizovat informace vybraného kontaktu. Zobrazí se seznam existujících duplicitních kontaktů. Poklepejte na kontakt, aktualizujte informace ve formuláři kontaktu a uložte je.

Ve složce Kontakty jsou nyní uloženy nové kontaktní informace dostupné jako elektronická vizitka i v jiných zobrazeních. Kontaktní informace je možné změnit před jejich uložením i po uložení.

Poznámky : 

 • Je také možné otevřít místní nabídku klepnutím pravým tlačítkem myši na přiložený soubor VCF v záhlaví zprávy a přidat kontakt nebo zvolit jiné možnosti.

 • Klepnete-li v kontaktním formuláři na možnost Uložit a nový, otevřený kontakt se uloží a otevře se nový, prázdný kontaktní formulář.

Stávající nebo prázdná elektronická vizitka

Novou elektronickou vizitku lze vytvořit z prázdné vizitky nebo je možné použít existující vizitku jako „šablonu“, na základě které vytvoříte jinou, podobnou vizitku. Můžete změnit libovolné informace a také rozložení vizitky a prvky návrhu. Vytvoření nové vizitky na základě jiné vizitky je rychlým způsobem vytváření vizitek pro různé účely, u kterých jsou některé kontaktní informace společné. Můžete si například vytvořit tři vizitky, jednu do práce, jednu pro domov a jednu do svého klubu.

Současně s vytvářením nové elektronické vizitky vytváříte i nový kontakt. Když novou vizitku uložíte, aplikace Outlook vytvoří ve vašem seznamu kontaktů nový kontakt. Možné jsou i kontakty s duplicitními jmény. Uložíte-li nové vizitky se stejnými jmény, přidají se k vašim kontaktům a budou v seznamu uvedeny společně se svými podobně pojmenovanými duplikáty.

Tip : Vizitkové zobrazení je vhodné k rozlišení kontaktů s duplicitními jmény, protože se v něm zobrazuje dostatek informací potřebných k rozlišení.

Poznámka : Než začnete s úpravami umístění a formátu textu v dialogovém okně Upravit vizitku, můžete upravit kontaktní informace ve stávajícím formuláři kontaktu. V dialogovém okně Upravit vizitku je však možné upravit všechny informace. V obou těchto případech lze přidávat nové informace při práci. Zvolíte-li první možnost, proveďte příslušné změny před začátkem provádění níže uvedených kroků.

Dialogové okno Upravit vizitku

1. Než přidáte nebo změníte kontaktní informace, zvolte si rozložení a pozadí vizitky. Přidejte obrázky nebo jiné grafické prvky. Každý z těchto prvků vám usnadní umístění textu, až začnete přidávat informace.

2. Klepnutím na tlačítko Přidat se zobrazí seznam standardních polí. Jakmile pole vyberete, přidá se do seznamu Pole. K dispozici jsou i čtyři vlastní pole uživatele.

3. Po vybrání pole zadejte text pro toto pole do textového pole ve skupinovém rámečku Upravit. V průběhu zadávání se text zobrazuje v náhledu vizitky.

4. Volitelně lze k informacím, jako je číslo telefonu domů nebo adresa zaměstnavatele, přiřadit popisky. Můžete k tomu použít názvy polí nebo zadat své vlastní popisky.

5. Pomocí polí Prázdný řádek můžete na vizitku umístit prázdné řádkové mezery.

6. Vybrané pole můžete na vizitce posouvat nahoru nebo dolů klepnutím na šipku.

Při provádění změn stávající elektronické vizitky nebo vytváření nové elektronické vizitky z prázdné vizitky postupujte takto:

 • Volba rozložení a pozadí

  1. V okně Kontakty klepněte na tlačítko Nový.

  2. V kontaktním formuláři na kartě Kontakty klepněte ve skupině Možnosti na položku Vizitka.

  3. V sekci Návrh vizitky vyberte v rozevíracím seznamu Rozložení požadované rozložení. Pro vizitku bez obrázku, loga nebo jiného grafického prvku je k dispozici rozložení Pouze text.

   Poznámka : Zpočátku se v poli náhledu vedle sekce Návrh vizitky zobrazuje výchozí vizitka aplikace Outlook. Její obrázek a rozložení můžete použít i pro svou vizitku.

  4. Chcete-li, aby vizitka měla barevné pozadí, klepněte na tlačítko Pozadí a potom klepněte na zvolenou barvu.

  5. Chcete-li přidat obrázek, například logo společnosti, použijte k tomu ovládací prvky pro vyhledání, přidání a umístění obrázku.

   Poznámka : Chcete-li z vizitky odstranit výchozí nebo jiný obrázek, musíte použít možnost Pouze text v rozevíracím seznamu Rozložení.

 • Přidání kontaktních informací

  1. V seznamu Pole vyberte pole nebo prostor prázdného řádku nad místem, kde chcete text zobrazit.

  2. Klepněte na tlačítko Přidat, přejděte na položku Jméno pak klepněte na možnost Celé jméno.

   Tip : V seznamu Pole se zobrazí pouze typ informace. Po zadání textu se tento text zobrazí v náhledu nad seznamem Pole.

  3. Ve skupinovém rámečku Upravit zadejte jméno pro vizitku.

  4. Pokud chcete, aby jméno mělo popisek, vyberte v rozevíracím seznamu položku Doleva nebo Doprava.

   Poznámka : Popisek může objasňovat typ informace na vizitce a možnost Doleva nebo Doprava určuje, na které straně od informace bude popisek umístěn. Například v položce elektronické vizitky Jan Mikšovský, majitel je Jan Mikšovský jméno a majitel je popisek jména.

  5. Do pole Popisek zadejte popisek jména.

   Tip : Názvy polí tvoří obvyklé, známé popisky.

  6. Pokračujte v přidávání informací do vizitky podle kroků 1 až 5.

  7. Chcete-li některé pole z vizitky odebrat, klepněte na ně a potom klepněte na tlačítko Odebrat.

  8. Chcete-li přidat prázdné řádky, klepněte na pole nad místem, kde chcete vložit prázdný řádek, klepněte na tlačítko Přidat a pak na položku Prázdný řádek.

   Tip : Ve výchozím nastavení se prázdné řádky zobrazují jako pole Prázdný řádek. Při přidávání nových informací do vizitky se nové informace mohou přidávat mezi pole Prázdný řádek. Příklad: Klepněte na položku Prázdný řádek, klepněte na tlačítko Přidat a potom klepněte na zvolené pole. Pole se objeví pod prázdným řádkem.

  9. Chcete-li na vizitce přemístit text, klepněte na příslušné pole a posunujte je pomocí šipek Nahoru a Dolů umístěných pod seznamem Pole.

  10. K formátování textu můžete použít tlačítka pro formátování a styl ve skupinovém rámečku Upravit. Panel nástrojů pro formátování textu v dialogovém okně Upravit vizitku

   Některé možnosti:

   • změna velikosti textu,

   • použití barevného textu,

   • zarovnání textu vlevo, vpravo nebo na střed.

  11. Po dokončení přidávání informací do vizitky klepněte na tlačítko OK.

   Poznámka : Klepnete-li na tlačítko Obnovit vizitku, změní se vzhled vizitky na výchozí návrh aplikace Outlook a vizitka bude obsahovat informace zadané ve výchozích polích formuláře kontaktu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×