Vytvoření dotazu s výzvou k zadání vstupních hodnot

Pokud chcete vytvořit dotaz, který při každém spuštění zobrazí výzvu k zadání vstupních hodnot, můžete vytvořit Parametrický dotaz.

Můžete také vytvořit formulář pro získání hodnot parametrů. Pomocí formuláře lze provádět následující akce:

 • Používat ovládací prvky specifické pro určité datové typy

 • Povolit trvalost dat hodnot parametrů

 • Používat pole se seznamy (umožňující výběr hodnoty ze seznamu namísto jejího zadávání)

 • Používat další ovládací prvky dostupné ve formulářích

Poznámka : Pomocí formuláře nelze shromažďovat parametry dotazu ve webové databázi.

Tento článek obsahuje přehled parametrů a objasňuje jejich používání v dotazech a možnosti jejich širšího využití prostřednictvím formulářů.

V tomto článku

Základní informace

Použití parametrů v dotazech

Přidání parametru do dotazu

Přidání parametru do sjednocovacího dotazu

Porovnání části hodnoty pole s řetězcem parametru

Porovnání na základě nestejných hodnot

Zadání datových typů parametrů

Vytvoření formuláře pro získávání parametrů

Základní informace

Pomocí kritérií můžete v dotazu aplikace Access omezit sadu záznamů, které dotaz vrátí. Zvažte využití následujícího scénáře.

Předpokládejme, že používáte dotaz s názvem Poslední objednávka, který vrací jména a adresy vašich zákazníků a datum, kdy jste vyřídili jejich poslední objednávku. Nedávno jste do svého katalogu zboží zařadili některé nové skvělé produkty. Ke každé expedované objednávce proto přikládáte nejnovější katalog. Jste přesvědčeni, že nové produkty jsou opravdu mimořádně zajímavé, a proto chcete mít jistotu, že se o nich dozvědí všichni zákazníci. Chcete proto spolu s expedovaným zbožím odeslat nový katalog všem zákazníkům, kteří jej ještě neobdrželi.

Chcete tedy vytvořit seznam adresátů obsahující jména a adresy těch zákazníků, jejichž poslední objednávka byla expedována ještě před uvedením nového katalogu. Použijete k tomu kritérium v poli s datem expedice v dotazu Poslední objednávka. Toto kritérium určuje, že datum v poli s datem expedice má být dřívější než datum, kdy jste zahájili distribuci nového katalogu, například 31. března 2009. Po spuštění dotazu se zobrazí seznam adresátů obsahující pouze zákazníky, kteří dosud neobdrželi nový katalog.

Co když se však tato situace zopakuje? Návrh dotazu můžete upravit změnou hodnoty určené kritériem, nicméně by bylo příjemné, kdyby dotaz mohl zobrazit žádost o zadání data a pak toto datum použil při rozhodování o tom, kteří zákazníci mají být zahrnuti do seznamu adresátů. Dotaz můžete takto nastavit pomocí speciálního typu kritéria nazývaného parametr.

Může se stát, že dialogová okna parametrického dotazu nebudou pro vaše účely dostačující. V takových případech můžete vytvořit formulář, který bude lépe splňovat vaše potřeby získávání parametrů. Tento článek popisuje způsob vytvoření formuláře pro získávání parametrů sestavy.

Tento článek předpokládá základní znalosti vytváření dotazů. Před pokračováním by bylo vhodné, abyste znali alespoň postup vytváření výběrového dotazu.

Další informace o vytvoření výběrového dotazu naleznete v článku Úvod do dotazů.

Tento článek obsahuje příklady použití parametrů v dotazech. Nejedná se o kompletní přehled možností zadávání kritérií.

Další informace o zadávání kritérií naleznete ve článku Příklady kritérií dotazů.

Začátek stránky

Použití parametrů v dotazech

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Použití parametrů v dotazu je stejně snadné jako vytvoření dotazu obsahujícího kritéria. Můžete navrhnout dotaz, který zobrazí výzvu k zadání jedné informace, například čísla dílu, nebo několika informací, například dvou dat. Parametrický dotaz zobrazí pro každý parametr samostatné dialogové okno, které zobrazí výzvu k zadání hodnoty daného parametru.

Přidání parametru do dotazu

 1. Vytvořte výběrový dotaz a pak jej otevřete v Návrhové zobrazení.

 2. V řádku Kritéria pole, pro něž chcete parametr použít, zadejte do hranatých závorek text, který chcete zobrazit v dialogovém okně pro zadání parametru, například:

  [Datum zahájení]

  Po spuštění parametrického dotazu se výzva v dialogovém okně zobrazí bez hranatých závorek.

  Ve výzvě k zadání parametru lze také používat výrazy, například:

  Between [Datum zahájení] And [Datum dokončení]

  Poznámka : Zadání každého parametru proběhne v samostatném dialogovém okně. Ve druhém příkladu se zobrazí dvě dialogová okna: jedno pro zadání data zahájení a druhé pro datum dokončení.

 3. Zopakujte krok 2 pro všechna pole, k nimž chcete přidat parametry.

Pomocí předchozího postupu můžete přidat parametr do libovolného z následujících typů dotazů:

 • Výběrový

 • Křížový

 • Přidávací

 • Vytvářecí

 • Aktualizační

Přidání parametru do sjednocovacího dotazu

Parametr lze přidat také do sjednocovacího dotazu.

 1. Otevřete sjednocovací dotaz v zobrazení SQL.

 2. Přidejte klauzuli WHERE obsahující všechna pole, pro která se má zobrazit výzva k zadání parametru.

  Pokud klauzule WHERE již existuje, zjistěte, zda jsou pole, u nichž chcete použít výzvu k zadání parametru, již součástí klauzule. Pokud nejsou, přidejte je.

 3. Namísto kritéria zadejte v klauzuli WHERE výzvu k zadání parametru.

Porovnání části hodnoty pole s řetězcem parametru

Může se stát, že budete ve způsobu využití parametru dotazem požadovat určitou variabilitu. Budete například chtít, aby dotaz přijal textový řetězec a porovnal jeho shodu s kteroukoli částí pole. To lze provést použitím klíčového slova Like v kombinaci se zástupnými znaky. Můžete například požadovat, aby se v dotazu zobrazila výzva k zadání země nebo oblasti původu, přičemž za shodu se považuje každý případ, kdy hodnota příslušného pole obsahuje řetězec parametru. Postupujte následujícím způsobem:

 1. Vytvořte výběrový dotaz a pak jej otevřete v návrhovém zobrazení.

 2. V řádku Kritéria pole, u kterého chcete použít parametr, zadejte řetězec Like "*"&[, zadejte požadovaný text výzvy a potom řetězec ]&"*".

  Po spuštění parametrického dotazu se výzva v dialogovém okně zobrazí bez hranatých závorek a bez klíčového slova Like a zástupných znaků.

 3. Jestliže dotaz umožní zadání parametru, znamená to, že odpovídá hodnotám obsaženým v řetězci parametru. Například řetězec parametru us odpovídá řádkům, ve kterých má pole parametru hodnotu Austrálie, a řádkům s hodnotou USA.

Pomocí klíčového slova Like a zástupných znaků můžete také určit, že by měl parametr odpovídat začátku nebo konci hodnoty pole. Chcete-li porovnávat začátek hodnoty pole, vynechejte uvozovky, zástupný znak a ampersand (&) před levou hranatou závorkou. Jestliže chcete porovnávat konec hodnoty pole, vynechejte ampersand, uvozovky a zástupný znak za pravou hranatou závorkou.

Porovnání na základě nestejných hodnot

Je možné, že budete chtít získat parametr, ale místo vrácení řádků s odpovídající hodnotou si budete přát, aby dotaz vrátil řádky, pro něž bude platit určitá relace. Můžete například zobrazit výzvu k zadání roku a potom vrátit řádky, v nichž bude hodnota roku vyšší než řetězec parametru. Lze to provést zadáním relačního operátoru nalevo od levé hranaté závorky, uvnitř níž je text výzvy, například >[Rok:].

Začátek stránky

Zadání datových typů parametrů

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Můžete také zadat požadované datové typy jednotlivých parametrů. Datový typ můžete zadat pro libovolný parametr, ale jeho zadání je důležité zejména v případě číselných, měnových, kalendářních nebo časových dat. Pokud určíte požadovaný datový typ parametru a uživatel zadá jiný datový typ (například text do pole typu Měna), zobrazí se chybová zpráva s užitečnými informacemi.

Poznámka : Pokud je parametr nakonfigurován pro zadávání dat typu Text, bude za text považováno jakékoli zadání a nezobrazí se žádná chybová zpráva.

Datový typ parametru v dotazu lze zadat následujícím způsobem:

 1. Otevřete dotaz v návrhovém zobrazení a na kartě Návrh klikněte ve skupině Zobrazit či skrýt na tlačítko Parametry.

 2. V dialogovém okně Parametry dotazu zadejte ve sloupci Parametr výzvu pro každý parametr, pro který chcete zadat datový typ. Ověřte, zda každý parametr odpovídá výzvě použité v řádku Kritéria v návrhové mřížce dotazu.

 3. Ve sloupci Datový typ vyberte datový typ pro každý parametr.

Začátek stránky

Vytvoření formuláře pro získávání parametrů

Poznámka : Pomocí formuláře nelze shromažďovat parametry dotazu ve webové databázi.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Přestože parametrické dotazy obsahují integrované dialogové okno pro získávání parametrů, umožňují používat pouze základní funkce. Jestliže k získání parametrů použijete formulář, budete moci využít také následující funkce:

 • Možnost používat ovládací prvky specifické pro určité datové typy, například ovládací prvky kalendáře pro kalendářní data

 • Trvalost získaných parametrů, tedy možnost použít je ve více dotazech

 • Možnost zadání parametrů pomocí rozevíracích seznamů nebo seznamů hodnot, z nichž je možné vybírat dostupné hodnoty dat

 • Možnost použití ovládacích prvků pro další funkce, například pro otevření nebo aktualizaci dotazu

Chcete-li vytvořit formulář pro získávání parametrů, postupujte podle následujících kroků.

Krok 1: Vytvoření formuláře pro zadání vstupních hodnot

Krok 2: Vytvoření modulu pro kontrolu načtení formuláře

Krok 3: Vytvoření skupiny maker pro ovládání formuláře

Krok 4: Přidání příkazových tlačítek OK a Storno do formuláře

Krok 5: Použití dat formuláře jako kritérií dotazu

Krok 1: Vytvoření formuláře pro zadání vstupních hodnot

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Formuláře na tlačítko Návrh formuláře.

 2. V návrhovém zobrazení zobrazte stisknutím klávesy F4 seznam vlastností a potom pomocí následující tabulky zadejte vlastnosti formuláře.

Vlastnost

Nastavení

Titulek

Zadejte název, který chcete zobrazit v záhlaví formuláře.

Výchozí zobrazení

Samostatný formulář

Povolit formulářové zobrazení

Ano

Povolit zobrazení Datový list

Ne

Povolit zobrazení kont. tabulky

Ne

Povolit zobrazení kont. grafu

Ne

Posuvníky

Žádné

Volič záznamů

Ne

Navigační tlačítka

Ne

Styl okraje

Dialogový

 1. Pro každý parametr, který má být získáván pomocí formuláře, klikněte na kartě Návrh ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Textové pole.

 2. Nastavte vlastnosti textových polí podle následující tabulky.

Vlastnost

Nastavení

Název

Zadejte název, který popisuje daný parametr, například Datum zahájení.

Formát

Vyberte formát, který odpovídá datovému typu pole parametru. Pro pole s kalendářními daty můžete například vybrat možnost Datum (obecné).

 1. Uložte formulář a pojmenujte jej, například Rozsah dat.

Krok 2: Vytvoření modulu pro kontrolu načtení formuláře

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Makra a kód na tlačítko Modul.

  Otevře se nový modul v programu Visual Basic Editor.

 2. V programu Visual Basic Editor zadejte nebo vložte následující kód:

  Function IsLoaded(ByVal strFormName As String) As Boolean
  Dim oAccessObject As AccessObject
  Set oAccessObject = CurrentProject.AllForms(strFormName)
  If oAccessObject.IsLoaded Then
  If oAccessObject.CurrentView <> acCurViewDesign Then
  IsLoaded = True
  End If
  End If
  End Function
 3. Uložte modul a ukončete program Visual Basic Editor.

Krok 3: Vytvoření skupiny maker pro ovládání formuláře

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Makra a kód na tlačítko Makro.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Zobrazit či skrýt na tlačítko Zobrazit všechny akce.

 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na kartu objektu makra a potom klikněte na příkaz Uložit.

 4. Do pole Název makra zadejte název (například Otevřít dialogové okno) a potom klikněte na tlačítko OK.

 5. Klikněte na šipku rozevíracího seznamu Přidat novou akci a potom klikněte na položku OtevřítFormulář. Pomocí této akce otevřete dříve vytvořený formulář s parametry.

  Zobrazí se akce OtevřítFormulář se sadou argumentů.

 6. Nastavte argumenty akce podle následující tabulky.

Argument

Nastavení

Název formuláře

Zadejte název, kterým jste pojmenovali svůj formulář s parametry.

Zobrazit

Formulář

Režim dat

Úpravy

Režim okna

Dialogové okno

 1. Klikněte na šipku rozevíracího seznamu Přidat novou akci a potom klikněte na položku If.

 2. U akce Pokud zadejte do pole vedle popisku Pokud řetězec Not IsLoaded a za ním v uvozovkách a závorkách název, který jste přiřadili svému formuláři s parametry sestavy. Pokud jste například formulář nazvali Rozsah dat, zadejte řetězec Not IsLoaded("Rozsah dat").

 3. U akce Pokud klikněte na šipku rozevíracího seznamu Přidat novou akci a potom klikněte na položku ZrušitUdálost.

 4. Uložte makro a zavřete je.

 5. Zopakujte kroky 1 až 3 a vytvořte nové makro. Zadejte název nového makra, například Zavřít dialogové okno.

 6. Klikněte na šipku rozevíracího seznamu Přidat novou akci a potom klikněte na položku ZavřítOkno. Tato akce bude dotazem použita k zavření formuláře s parametry.

 7. Nastavte argumenty akce podle následující tabulky.

Argument

Nastavení

Typ objektu

Formulář

Název objektu

Zadejte název, kterým jste pojmenovali svůj formulář s parametry.

Uložit

Ne

 1. Uložte makro a zavřete je.

 2. Zopakujte kroky 1 až 3 a vytvořte další nové makro. Zadejte název nového makra, například OK.

 3. Klikněte na šipku rozevíracího seznamu Přidat novou akci a potom klikněte na položku NastavitHodnotu. Tato akce slouží ke skrytí formuláře s parametry sestavy, jakmile uživatel klikne na tlačítko OK.

 4. Nastavte argumenty akce podle následující tabulky.

Argument

Nastavení

Položka

[Viditelný]

Výraz

Ne

 1. Zopakujte kroky 1 až 3 a vytvořte další nové makro. Zadejte název nového makra, například Storno.

 2. Klikněte na šipku rozevíracího seznamu Přidat novou akci a potom klikněte na položku ZavřítOkno. Tato akce bude použita k zavření formuláře s parametry, pokud uživatel klikne na tlačítko Storno.

 3. Nastavte argumenty akce podle následující tabulky.

Argument

Nastavení

Typ objektu

Formulář

Název objektu

Zadejte název, kterým jste pojmenovali svůj formulář s parametry.

Uložit

Ne

Krok 4: Přidání příkazových tlačítek OK a Storno do formuláře

 1. Formulář s parametry znovu otevřete v návrhovém zobrazení.

 2. Přesvědčte se, zda není ve skupině Ovládací prvky na kartě Návrh vybrána možnost Použít průvodce ovládacích prvků.

 3. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Ovládací prvky na položku Tlačítko.

 4. Umístěte ukazatel myši pod textová pole formuláře a pak přetažením vytvořte příkazové tlačítko OK.

 5. Není-li zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 6. Nastavte vlastnosti tlačítka OK podle následující tabulky.

Vlastnost

Nastavení

Název

OK

Titulek

OK

Výchozí

Ano

Při kliknutí

Zadejte název makra, například Rozsah dat.OK.

 1. Vytvořte příkazové tlačítko Storno a nastavte jeho vlastnosti podle následující tabulky.

Vlastnost

Nastavení

Název

Storno

Titulek

Storno

Při kliknutí

Zadejte název makra, například Rozsah dat.Storno.

 1. Uložte a zavřete formulář.

Krok 5: Použití dat formuláře jako kritérií dotazu

 1. Otevřete dotaz v návrhovém zobrazení.

 2. Zadejte kritéria pro data. Použijte objekt Formuláře, název formuláře a název Ovládací prvek:

  • V databázi aplikace Access (ACCDB nebo MDB) například pro formulář s názvem Rozsah dat použijete následující výraz jako odkaz na ovládací prvky v dotazu s názvem Datum zahájení a Datum dokončení:

   Between [Formuláře]![Rozsah dat]![Datum zahájení] And [Formuláře]![Rozsah dat]![Datum dokončení]

Začátek stránkyZačátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×