Vytvoření diagramu spolupráce UML

Zobrazit příklad

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový, dále na příkaz Software a potom klepněte na příkaz Diagram modelu UML.

 2. Ve Stromové zobrazení klepněte pravým tlačítkem myši na Stromové zobrazeníBalíček, do kterého chcete Stromové zobrazeníBalíčekDiagram spolupráce zahrnout, přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Diagram spolupráce.

  Zobrazí se prázdná stránka a vzorník Spolupráce UML se bude nacházet zcela nahoře. V pracovním prostoru se jako vodoznak zobrazí slovo Spolupráce. Do stromového zobrazení v okně Průzkumník modelů bude přidána ikona představující daný diagram.

  Poznámka : Pokud není okno stromu zobrazeno, přejděte v nabídce UML na příkaz Zobrazit a klepněte na příkaz Průzkumník modelu.

 3. Pro každou roli objektu, která má být ve spolupráci znázorněna, přetáhněte na stránku výkresu obrazec Role třídění.

  Obrazec Role třídění

  Označení objektu v diagramu spolupráce jako nového, zničeného nebo přechodného

  1. V Stromové zobrazeníBalíčekDiagram spolupráce klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec Role třídění pro objekt, který chcete označit jako nový, zničený nebo přechodný, a potom klepněte na příkaz Možnosti zobrazení obrazce.

  2. Ve skupinovém rámečku Stav role třídění klepněte na požadovanou podmínku.

   Poznámka : Chcete-li tuto změnu použít pouze u vybraného obrazce, zrušte v dialogovém okně Možnosti zobrazení obrazce zaškrtnutí políčka Použít u stejných vybraných obrazců UML na stránce aktuálního okna výkresu. Pokud chcete, aby pro všechny další obrazce role třídění, které do diagramu umístíte, platila stejná podmínka, zaškrtněte políčko Použít u dalších umisťovaných obrazců UML stejného typu na stránce aktuálního okna výkresu.

   Podmínka se zobrazí v závorkách za názvem objektu (například Objekt1{přechodný}).

  Označení objektu v diagramu spolupráce jako aktivního

  V Stromové zobrazeníBalíčekDiagram spolupráce bude u obrazce Role třídění, který je označen jako aktivní, přidán za název objektu řetězec {aktivní}. Role třídění je aktivní v případě, že je aktivní třída, na níž je založena.

  Chcete-li označit třídu jako aktivní, poklepejte na ikonu stromového zobrazení nebo na obrazec představující třídu. V dialogovém okně Vlastnosti tříd UML klepněte na položku Třída, zaškrtněte políčko IsActive a klepněte na tlačítko OK. Role třídění se stane aktivní, jakmile se třída stane aktivní.

 4. Pro každou množinu objektů, která má být znázorněna, přetáhněte na stránku výkresu obrazec Vícenásobný objekt. Obrazec Vícenásobný objekt

 5. Poklepáním na jednotlivé obrazce Role třídění a Vícenásobný objekt otevřete dialogové okno Vlastnosti rolí třídění UML, ve kterém můžete přidat název a další hodnoty vlastností.

 6. Propojením objektů pomocí obrazců Role přidružení označte vazby mezi objekty. Práce s obrazci Role přidružení

  Vytvoření cesty role přidružení v diagramu spolupráce

  1. V Stromové zobrazeníBalíčekDiagram spolupráce přetáhněte obrazec Role přidružení vedle dvou obrazců Role třídění nebo Vícenásobný objekt, mezi nimiž chcete vytvořit cestu.

  2. Připevněte koncové body obrazce Role přidružení ke spojovacím bodům Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek dvou obrazců, které chcete propojit pomocí cesty.

   Tip : Chcete-li označit cestu role přidružení z role třídění k této roli, připevněte dva koncové body obrazce Role přidružení ve tvaru písmene U ke dvěma spojovacím bodům na stejné roli třídění.

 7. Poklepáním na jednotlivé obrazce Role přidružení otevřete dialogové okno Vlastnosti rolí přidružení UML, kde můžete přidat název, tok zprávy, popisek zprávy, násobnost a další hodnoty vlastností.

  Přidání zprávy do role přidružení v diagramu spolupráce

  1. V Stromové zobrazeníBalíčekDiagram spolupráce poklepejte na obrazec Role přidružení, ke kterému chcete přidat zprávu.

  2. Zadejte název role přidružení a klepněte na položku Zprávy.

  3. Klepněte na tlačítko Nové. Zadejte název a výraz sekvence. Zvolte požadovaný stereotyp, směr a druh toku.

  4. U ploché zprávy nebo volání procedury klepněte na tlačítko Vlastnosti. Vyberte operaci, kterou má zpráva generovat. Pokud operace neexistuje, vytvořte ji klepnutím na tlačítko Nová.

   U asynchronní zprávy zvolte signál, který má zpráva generovat. Jestliže pro signál neexistuje příjem v třídění, na kterém je založena životnost objektu přijímajícího zprávu, vytvořte příjem klepnutím na tlačítko Nová.

 8. Uložte diagram.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×