Vytvoření diagramu nasazení UML

Zobrazit příklad

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový, dále na příkaz Software a potom klepněte na příkaz Diagram modelu UML.

 2. Ve Stromové zobrazení klepněte pravým tlačítkem myši na balíček nebo podsystém, do kterého chcete Stromové zobrazeníDiagram nasazení zahrnout, přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Diagram nasazení.

  Zobrazí se prázdná stránka a vzorník Nasazení UML se bude nacházet zcela nahoře. V pracovním prostoru bude jako vodoznak zobrazeno slovo Nasazení. Do stromového zobrazení bude přidána ikona představující daný diagram.

  Poznámka : Pokud není okno stromu zobrazeno, přejděte v nabídce UML na příkaz Zobrazit a potom klepněte na příkaz Průzkumník modelu.

 3. Přetáhněte na stránku výkresu obrazec Uzel. Přetáhněte do uzlu obrazce Součást a Objekt. Přetažením úchytu uzlu upravte velikost uzlu.

  Zahrnutí prvků v uzlu do diagramu nasazení

  1. V Stromové zobrazeníDiagram nasazení přetáhněte na stránku výkresu ze vzorníku Nasazení UML obrazec Uzel nebo Instance uzlu.

  2. Poklepejte na uzel a zadejte název, atributy, operace a další hodnoty vlastností.

  3. Přetažením rohového úchytu je možné změnit velikost uzlu tak, aby do něj bylo možné umístit požadované prvky.

  4. Přetáhněte obrazce Součást, Instance komponenty a Objekt do horní části obrazce Uzel a potom na příslušných místech spojte obrazce se vztahy závislostí.

  5. Proveďte jednu z následujících akcí:

   • Poklepejte na jednotlivé uzly. V dialogovém okně Vlastnosti uzlu UML klepněte na položku Komponenty. V seznamu Zvolte komponenty, které jsou nasazeny tímto uzlem vyberte příslušné komponenty a potom klepněte na tlačítko OK.

   • Poklepejte na jednotlivé komponenty. V dialogovém okně Vlastnosti komponenty UML klepněte na položku Uzly. V seznamu Zvolte uzly, které nasazují tuto komponentu vyberte příslušné uzly a potom klepněte na tlačítko OK.

    Poznámka : Neseskupujte uzel a obrazce, které obsahuje. Jestliže je třeba přesunout uzel a prvky, které obsahuje, vyberte přetažením výběrového obdélníku kolem uzlu všechny obrazce a potom celý výběr přetáhněte do požadované pozice.

 4. Opakujte krok 3 pro všechny požadované uzly.

 5. V případě potřeby přetáhněte na stránku výkresu obrazec Rozhraní a připevněte koncový bod bez kroužku k obrazci komponenty.

  Přidání rozhraní k třídě, komponentě nebo jinému prvku

  1. V Stromové zobrazeníDiagram nasazeníDiagram statické struktury, diagramu Stromové zobrazeníDiagram nasazeníDiagram statické strukturyKomponenta nebo Stromové zobrazeníDiagram nasazení přetáhněte na stránku výkresu obrazec Rozhraní typu Lupa.

  2. Připevněte koncový bod bez kroužku ke spojovacímu bodu Modrý křížek představující spojovací bod komponenty Stromové zobrazeníDiagram nasazeníDiagram statické strukturyKomponentaTřída nebo jiného prvku.

  3. Poklepejte na obrazec Rozhraní a zadejte název, operace a další hodnoty vlastností.

   tiplist

   Rozhraní můžete znázornit také pomocí obdélníkového obrazce Rozhraní, který se podobá třídě. Tento obrazec použijte tehdy, jestliže chcete zobrazit seznam operací rozhraní.

   Chcete-li změnit typ obrazce rozhraní, klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec Rozhraní a klepněte na příkaz Zobrazit jako rozhraní typu Třída nebo na příkaz Zobrazit jako rozhraní typu Lupa.

 6. Označte vztahy mezi uzly pomocí obrazců Komunikuje.

  Označení komunikačního spojení mezi uzly v diagramu nasazení

  1. V Stromové zobrazeníDiagram nasazení přetáhněte na stránku výkresu ze vzorníku Nasazení UML obrazec Komunikuje.

  2. Připevněte jeden koncový bod obrazce Komunikuje ke spojovacímu bodu Modrý křížek představující spojovací bod prvního uzlu.

  3. Připevněte další koncový bod obrazce Komunikuje ke spojovacímu bodu druhého uzlu.

  4. Poklepejte na obrazec Komunikuje a přidejte k prvku a jeho zakončením název a další hodnoty vlastností.

 7. Označte pomocí obrazců Závislost vztahy mezi komponentami a objekty a také mezi komponentami a rozhraními dalších komponent.

  Označení vztahu závislosti mezi prvky UML

  1. Přetáhněte obrazec Závislost ze vzorníku Statická struktura UML, Nasazení UML nebo Komponenta UML na stránku výkresu a umístěte jej do blízkosti prvků, s nimiž chcete vytvořit vztah.

  2. Připevněte koncový bod se šipkou ke spojovacímu bodu Modrý křížek představující spojovací bod prvku, na němž je závislý jiný prvek. Připevněte koncový bod bez šipky ke spojovacímu bodu prvku, který je závislý na jiném prvku.

  3. Poklepejte na závislost a zadejte název, Stromové zobrazeníDiagram nasazeníDiagram statické strukturyKomponentaTřídaStereotypy a další vlastnosti.

   Tip : Chcete-li označit závislost Stromové zobrazeníDiagram nasazeníDiagram statické strukturyKomponentaTřídaStereotypyTrasování, Stromové zobrazeníDiagram nasazeníDiagram statické strukturyKomponentaTřídaStereotypyTrasováníVylepšení, Stromové zobrazeníDiagram nasazeníDiagram statické strukturyKomponentaTřídaStereotypyTrasováníVylepšeníPoužívání nebo Stromové zobrazeníDiagram nasazeníDiagram statické strukturyKomponentaTřídaStereotypyTrasováníVylepšeníPoužíváníVazba, je možné použít obrazce Trasování, Vylepšení, Použití nebo Vazba ze vzorníku Statická struktura UML.

 8. Poklepáním na libovolný obrazec otevřete dialogové okno Vlastnosti UML pro daný obrazec, kde můžete zadat název, atributy, operace a další vlastnosti.

 9. Uložte diagram.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×