Vytvoření diagramu ORM

Šablona Diagram ORM v aplikaci Microsoft Office Visio zahrnuje všechny obrazce potřebné pro použití metody ORM (Object Role Modeling) k zachycení podnikových pravidel a návrhu databází. Metoda ORM je sémantický přístup k vytváření modelů, který popisuje svět z hlediska objektů a jejich rolí.

Zobrazit příklad

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový, dále na příkaz Software a databáze a potom klepněte na příkaz Diagram ORM.

  Tip : Před vytvořením diagramu ORM si ujasněte vaše představy tím, že si zapíšete informace, které by databáze měla zahrnovat. Pomocí jednoduchých vět popište existující objekty, způsob jejich identifikace a jejich role.

 2. Přidejte a pojmenujte typ objektu (entity):

  1. Přetáhněte obrazec Entita (znázorňující typ objektu) ze vzorníku Diagram ORM na stránku výkresu.

  2. Ponechejte obrazec vybraný a zadejte název typu entity.

  3. Stiskněte klávesu ENTER a poté zadejte do závorek referenční režim entity.

 3. Přidejte a pojmenujte typ hodnoty:

  1. Přetáhněte obrazec Hodnota ze vzorníku Diagram ORM na stránku výkresu.

  2. Ponechejte obrazec vybraný a zadejte název hodnoty.

 4. Určete podtyp:

  1. Přetáhněte obrazec Spojnice podtypu ze vzorníku Diagram ORM na stránku výkresu.

  2. Připevněte koncový bod Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku ke spojovacímu bodu Modrý křížek představující spojovací bod na obrazci entity podtypu.

   Změna barvy počátečního bodu na červenou označuje připevnění spojnice k obrazci. Obrazce, ke kterým je připevněna spojnice, je možné přesouvat, aniž dojde k porušení spojení.

  3. Připevněte počáteční bod Obrázek počátečního bodu – zelený čtvereček s křížkem (zakončení se šipkou) ke spojovacímu bodu Modrý křížek představující spojovací bod na druhém typu entity.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Označení vztahu, role nebo faktu mezi typy objektů:

   1. Pomocí myši přetáhněte obrazec predikátu (Unární, Binární, Vertikální binární, Ternární nebo Kvaternární) ze vzorníku Diagram ORM na stránku výkresu.

    Při vytváření vztahů ke všem typům objektů (obrazcům entit), které jsou zapojeny do vztahu, použijte obrazec predikátu obsahující dostatečný počet polí pro role. Obrazec Ternární použijte například pro označení vztahů mezi třemi entitami.

   2. Přetáhněte obrazec Spojnice role ze vzorníku Diagram ORM na stránku výkresu.

   3. Připevněte počáteční bod Obrázek počátečního bodu – zelený čtvereček s křížkem obrazce Spojnice role ke spojovacímu bodu Modrý křížek představující spojovací bod na typu objektu (obrazci entity), pro který chcete definovat vztah.

    Změna barvy počátečního bodu na červenou označuje připevnění spojnice k obrazci. Obrazce, ke kterým je připevněna spojnice, je možné přesouvat, aniž dojde k porušení spojení.

   4. Připevněte koncový bod Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku obrazce Spojnice role k poli příslušné role na obrazci predikátu (z kroku 1).

   5. Poklepejte na obrazec predikátu. Umístěte kurzor mezi elipsy (nebo zástupné znaky) a poté zadejte název role, kterou entita hraje.

   6. Opakujte kroky 2 až 5 pro všechny entity, u kterých chcete definovat vztah.

  2. Označení vztahu, role nebo odkazu mezi entitou a hodnotou:

   1. Přetáhněte obrazec Spojnice role ze vzorníku Diagram ORM na stránku výkresu.

   2. Připevněte počáteční bod Obrázek počátečního bodu – zelený čtvereček s křížkem obrazce Spojnice role ke spojovacímu bodu Modrý křížek představující spojovací bod na typu entity type (obrazci entity), pro který chcete definovat vztah.

    Změna barvy počátečního bodu na červenou označuje připevnění spojnice k obrazci. Obrazce, ke kterým je připevněna spojnice, je možné přesouvat, aniž dojde k porušení spojení.

   3. Přetáhněte obrazec Binární nebo Vertikální binární ze vzorníku Diagram ORM na stránku výkresu.

   4. Připevněte koncový bod Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku obrazce Spojnice role k zakončení obrazce Binární nebo Vertikální binární.

   5. Chcete-li upravit text v obrazci Binární, poklepejte na něj. Umístěte kurzor mezi elipsy nebo zástupné znaky a poté zadejte název role, kterou entita hraje.

    Tip : Chcete-li přesunout elipsy nebo názvy v obrazci Vertikální binární na opačnou stranu, klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec, přejděte v místní nabídce na příkaz Obrazec a poté klepněte na příkaz Překlopit vodorovně.

 6. Zobrazte vnořený objekt vytvořením objektivizovaného predikátu:

  1. Klepnutím na tlačítko Nástroje kreslení Button image zobrazte panel nástrojů Nástroje kreslení a potom klepněte na tlačítko Obdélník  Obrázek tlačítka .

  2. Nakreslete obdélník okolo obrazce predikátu (Unární, Binární, Vertikální binární, Ternární nebo Kvaternární), který chcete označit jako objektivizovaný predikát.

  3. Klepněte na obdélník pravým tlačítkem myši, přejděte v místní nabídce na příkaz Obrazec a poté klepněte na příkaz Přenést dozadu.

  4. Ponechejte obdélník vybraný a v nabídce Formát klepněte na příkaz Zaoblení rohů, klepněte na třetí možnost umístěnou v horním řádku a poté klepněte na tlačítko OK.

 7. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Označení omezení povinné role:

   1. Přetáhněte obrazec Spojnice povinné role ze vzorníku Diagram ORM na stránku výkresu.

   2. Připevněte počáteční bod s černým kroužkem Obrázek počátečního bodu – zelený čtvereček s křížkem ke spojovacímu bodu Modrý křížek představující spojovací bod na objektu (obrazci entity).

    Změna barvy počátečního bodu na červenou označuje připevnění spojnice k obrazci. Obrazce, ke kterým je připevněna spojnice, je možné přesouvat, aniž dojde k porušení spojení.

   3. Připevněte koncový bod Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku obrazce Spojnice povinné role k obrazci predikátu (Unární, Binární, Vertikální binární, Ternární nebo Kvaternární).

  2. Označení omezení jedinečnosti:

   1. Přetáhněte obrazec Omezení jedinečnosti ze vzorníku Diagram ORM na stránku výkresu.

   2. Umístěte obrazec přímo nad nebo pod obrazec predikátu (Unární, Binární, Vertikální binární, Ternární nebo Kvaternární), který chcete omezit.

   3. Přetáhněte jeden z koncových bodů ( Obrázek počátečního bodu – zelený čtvereček s křížkem nebo Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku ) tak, aby šipka byla umístěna podél pole příslušné role na obrazci predikátu.

  3. Označení omezení četnosti:

   1. Přetáhněte obrazec Omezení četnosti ze vzorníku Diagram ORM na stránku výkresu.

   2. Umístěte obrazec do blízkosti obrazce predikátu (Unární, Binární, Vertikální binární, Ternární nebo Kvaternární), který chcete omezit.

   3. U vybraného obrazce zadejte požadovanou četnost.

  4. Označení nastaveného porovnání nebo omezení rovnosti:

   1. Přetáhněte obrazec Omezení podsady nebo Omezení rovnosti ze vzorníku Diagram ORM na stránku výkresu.

   2. Umístěte obrazec mezi obrazce predikátů (Unární, Binární, Vertikální binární, Ternární nebo Kvaternární) s rolemi, které chcete omezit.

   3. Připevněte počáteční bod Obrázek počátečního bodu – zelený čtvereček s křížkem obrazce Omezení podmnožiny nebo Omezení rovnosti ke spojovacímu bodu Modrý křížek představující spojovací bod u pole příslušné role na obrazci predikátu.

    Změna barvy počátečního bodu na červenou označuje připevnění spojnice k obrazci. Obrazce, ke kterým je připevněna spojnice, je možné přesouvat, aniž dojde k porušení spojení.

   4. Připevněte koncový bod Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku obrazce Omezení podmnožiny nebo Omezení rovnosti k poli příslušné role na obrazci predikátu.

  5. Označení kruhového omezení:

   1. Přetáhněte obrazec Kruhové omezení ze vzorníku Diagram ORM na stránku výkresu.

   2. Umístěte obrazec do blízkosti obrazce predikátu (Unární, Binární, Vertikální binární, Ternární nebo Kvaternární) obsahujícího dvě role, které chcete omezit.

   3. Proveďte jednu z následujících akcí:

    • Pokud jsou dané dvě role součástí delšího predikátu, připevněte jednotlivé koncové body ( Obrázek počátečního bodu – zelený čtvereček s křížkem a Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku ) obrazce Kruhové omezení k jedné z rolí na obrazci predikátu.

    • Jestliže jsou dvě role binárním predikátem, vyberte obrazec Kruhové omezení a poté klepněte v nabídce Formát na příkaz Čára. V rozevíracím seznamu Vzorek klepněte na položku Žádný a poté klepněte na tlačítko OK.

   4. Klepněte pravým tlačítkem na obrazec Kruhové omezení a poté v místní nabídce klepněte na typ požadovaného kruhového omezení.

  6. Označení vnějšího omezení:

   1. Přetáhněte obrazec vnějšího omezení (Externí omezení četnosti, Externí primární omezení, Externí povinné omezení nebo Externí omezení jedinečnosti) ze vzorníku Diagram ORM na stránku výkresu.

   2. Umístěte obrazec do blízkosti obrazců predikátů představujících role, které chcete omezit.

   3. Ze vzorníku Diagram ORM přetáhněte pomocí myši obrazec Spojnice omezení na stránku výkresu.

   4. Připevněte počáteční bod Obrázek počátečního bodu – zelený čtvereček s křížkem obrazce spojnice omezení ke spojovacímu bodu Modrý křížek představující spojovací bod na obrazci vnějšího omezení.

    Změna barvy počátečního bodu na červenou označuje připevnění spojnice k obrazci. Obrazce, ke kterým je připevněna spojnice, je možné přesouvat, aniž dojde k porušení spojení.

   5. Připevněte koncový bod Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku obrazce spojnice omezení k poli příslušné role na obrazci predikátu (Unární, Binární, Vertikální binární, Ternární nebo Kvaternární).

   6. Chcete-li změnit četnost u obrazce vnějšího omezení (Vnější omezení četnosti, Vnější omezení primárního odkazu, Vnější povinné omezení nebo Vnější omezení jedinečnosti), vyberte obrazec a poté zadejte požadovanou četnost.

 8. Uložte diagram.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×