Vytvoření databáze aplikace Microsoft Access

Příprava na vytvoření databáze

Před vytvořením databáze aplikace Access je nutné si položit následující otázky:

 • K jakému účelu bude databáze sloužit a kdo ji bude používat?

 • Jaké tabulky (data) bude tato databáze obsahovat?

 • Jaké dotazy a sestavy potřebují uživatelé této databáze?

 • Jaké formuláře je nutné vytvořit?

Odpovědi na tyto otázky vám pomohou při vytváření kvalitního návrhu databáze a užitečné a použitelné databáze.

Další informace o navrhování databází naleznete v následujících zdrojích:

Téma nápovědy: Navrhování databáze

Článek databáze Knowledge Base: Database Normalization Basics (Základy normalizace databáze) na adrese http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;283878

Článek databáze Knowledge Base: Understanding Relational Database Design (Informace o návrhu relační databáze) na adrese http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;283698

Článek databáze Knowledge Base: Where to find information about designing a database in Access (Kde lze získat informace o navrhování databází v aplikaci Access) na adrese http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;289533

Import dat z jiného zdroje, například z tabulky aplikace Excel

Pokud jsou data v jiném formátu, například v tabulce aplikace Excel, je přesto nutné vytvořit databázi pomocí aplikace Access. Po vytvoření databáze lze tabulku importovat nebo propojit s nově vytvořenou databází.

Vytvoření databáze

Aplikace Microsoft Access nabízí tři metody vytvoření Databáze aplikace Microsoft Access.

 • Databázi lze vytvořit pomocí Průvodce databází. Tento průvodce umožňuje vybrat některou z předdefinovaných šablon a do určité míry ji upravit. Potom je vytvořena sada tabulek, dotazů, formulářů a sestav a také přepínací panel pro databázi. Tabulky neobsahují žádná data. Tuto metodu použijte, pokud některá z předdefinovaných šablon odpovídá vašim požadavkům.

  Vytvořit databázi pomocí Průvodce databází

  Pomocí Průvodce databází můžete v rámci jedné operace vytvořit požadované tabulky, formuláře a sestavy pro zvolený typ databáze. Jde o nejjednodušší způsob, jakým začít vytvářet databázi. Průvodce nabízí omezené možnosti přizpůsobení databáze.

  1. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Nový Button image .

  2. V podokně úloh Nový soubor v části Šablony klepněte na položku V mém počítači.

  3. Na kartě Databáze klepněte na ikonu odpovídající typu databáze, který chcete vytvořit, a poté klepněte na tlačítko OK.

  4. V dialogovém okně Nový databázový soubor zadejte název a umístění databáze a poté klepněte na tlačítko Vytvořit.

  5. Postupujte podle pokynů Průvodce databází.

   Pokud není spuštěn průvodce

   Příčinou může být to, že aplikace Access je spuštěna v režimu izolovaného prostoru (sandbox), ale databázový stroj Microsoft Jet 4.0 SP8 nebo novější není v počítači nainstalován. Aby byla aplikace Access plně funkční při zapnutém režimu izolovaného prostoru (sandbox), musí být nainstalován databázový stroj Jet 4.0 SP8 nebo novější.

   Další informace o instalaci upgradu databázového stroje Jet naleznete v článku About Microsoft Jet 4.0 SP8 or later (O databázovém stroji Microsoft Jet 4.0 SP8 nebo novějším) na webu Office Online.

   Další informace o režimu izolovaného prostoru (sandbox) naleznete v článku About Microsoft Jet Expression Service sandbox mode (Režim izolovaného prostoru (sandbox) služby Microsoft Jet Expression Service) na webu Office Online.

   Poznámka : Průvodce databází nelze používat k přidávání nových tabulek, formulářů nebo sestav do existujících databází.

 • Pokud používáte aplikaci Access 2003, můžete šablony aplikace Access vyhledat na webu <Office Online>. Stažení šablony je nejrychlejším způsobem vytvoření databáze. Pokud najdete šablonu, která odpovídá vašim požadavkům, zvolte tuto metodu. Šablona je soubor databáze aplikace Access (MDB) a obsahuje tabulky, dotazy, formuláře a sestavy. Tabulky neobsahují žádná data. Po otevření lze databázi a objekty upravit.

  Vytvořit databázi pomocí šablony

  Tento způsob vytvoření databáze je nejrychlejší. Tato metoda funguje nejlépe, dokážete-li najít a použít šablonu, která co nejpřesněji vyhovuje vašim požadavkům.

  1. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Nový Button image .

  2. V podokně úloh Nový soubor v části Šablony vyhledejte specifickou šablonu, nebo klepněte na položku Šablony na webu Office Online a vyhledejte vhodnou šablonu.

  3. Vyhledejte požadovanou šablonu aplikace Access a pak klepněte na tlačítko Stáhnout.

 • Pokud chcete začít vytvářet databázi na základě vašeho návrhu. vytvořte prázdnou databázi a potom do ní přidejte jednotlivé tabulky, formuláře, sestavy a jiné objekty. Tato metoda je nejpružnější, vyžaduje však samostatné definování každého elementu databáze.

Vytvořit prázdnou databázi bez použití průvodce

 1. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Nový Button image .

 2. V podokně úloh Nový soubor klepněte v sekci Nový na položku Prázdná databáze.

 3. V dialogovém okně Nový databázový soubor zadejte název a umístění databáze a poté klepněte na tlačítko Vytvořit.

  Zobrazí se Okno Databáze, v němž můžete vytvořit požadované Databázové objekty v databázi.

Další kroky

Po vytvoření databáze můžete provést jeden či více z následujících úkolů:

 • přidat data data do databáze;

 • importovat nebo propojit data ze zdroje dat, například tabulky aplikace Excel nebo jiné databáze aplikace Access;

  Další informace o importu a propojení naleznete v následujících tématech nápovědy:

Import ze seznamu služby Microsoft Windows SharePoint Services

Propojení tabulky se seznamem služby Windows SharePoint Services

Import nebo propojení dat a objektů

vytvořit databázový objekt, například formulář, sestavu nebo tabulku;

 • vytvořit databázový objekt, například formulář, sestavu nebo tabulku;

  Další informace naleznete v následujících tématech nápovědy:

Vytvoření tabulky (MDB)

Vytvoření výběrového nebo křížového dotazu (MDB)

Vytvoření formuláře

 • přizpůsobit databázový objekt, například přidat do tabulky pole.

  Další informace naleznete v následujících tématech nápovědy:

Přizpůsobení tabulky (MDB)

Navrhování dotazu (MDB)

Přizpůsobení formuláře

Způsoby přizpůsobení sestavy

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×