Vytvoření analytického grafu pomocí Návrháře řídicích panelů

Pomocí nástroje Návrhář řídicích panelů PerformancePoint lze vytvářet řídicí panely, které obsahují různé typy sestav včetně analytických grafů. Analytický graf je interaktivní spojnicový nebo pruhový graf, jenž používá data uložená ve službě SQL Server 2005 Analysis Services. Níže uvedené obrázky zobrazují příklady analytických grafů.

Interaktivní spojnicový graf

Interaktivní pruhový graf

Příklad analytického spojnicového grafu

Příklad analytického pruhového grafu

Typickým důvodem pro zahrnutí analytického grafu na řídicí panel je umožnění snadného zobrazování a zkoumání dat pro uživatele řídicího panelu. Předpokládejme například, že vytváříte řídicí panely, jež obsahují sestavy pro vedoucího prodeje, a že vytvoříte základní sestavu, jež zobrazuje objem prodeje jednotlivých obchodních zástupců. V řídicím panelu může vedoucí prodeje ihned tyto objemy prodeje zjistit. Vedoucí prodeje může pomocí kliknutí pravým tlačítkem myši na hodnotu v analytickém grafu zobrazit nejvíce prodávané produkty jednotlivých obchodních zástupců. Vedoucí prodeje může potom snadno změnit zobrazení sestavy podle potřeby tak, aby byly zobrazeny například nejvíce prodávané produkty daného obchodního zástupce.

Co chcete udělat?

Další informace o analytických grafech

Vytvoření analytického grafu

Další informace o analytických grafech

Analytické grafy jsou dynamická vizuální vyjádření údajů o výkonu, jež lze zobrazit jako interaktivní spojnicové nebo pruhové grafy. (Jako typ zobrazení analytického grafu nejsou nyní k dispozici výsečové grafy.) Analytické sestavy zůstávají propojeny s daty, což znamená, že jejich obsah je vždy aktuální.

Analytické grafy čerpají informace z dat uspořádaných do datových krychlí ve službě Analysis Services. Tyto datové krychle jsou tvořeny dimenzemi, mírami a pojmenovanými sadami, jež jsou definovány v následující tabulce.

Položka

Popis

Dimenze

Dimenze je strukturovaný, hierarchický způsob uspořádání dat. Například dimenze Produkty může mít hierarchii Produkty > Kategorie produktů > Názvy produktů a dimenze Datum může mít hierarchii Rok > Týden > Den.

Míra

Míra je člen datové krychle, jenž přidružuje číselnou hodnotu k jednomu nebo několika členům dimenze. Některé míry například zahrnují hodnoty Objemy prodeje, Hrubý zisk a Marže hrubého zisku.

Pojmenované sady

Pojmenovaná sada je kolekce tvořená jedním nebo více členy dimenze, jež byla definována v databázi. Běžnou pojmenovanou sadou je například pojmenovaná sada Základní produkty, která obsahuje podmnožinu všech členů, jež se nacházejí v dimenzi Produkty.

Poznámka : Pomocí pojmenovaných sad ušetříte při vytváření analytických grafů čas a úsilí.

V závislosti na nastavení analytického grafu mohou uživatelé řídicího panelu pomocí analytického grafu provádět následující akce:

 • procházet hierarchii dolů nebo nahoru a zobrazit tak nižší či vyšší úrovně podrobností,

 • seřadit pruhy nebo položky legendy grafu vzestupně nebo sestupně,

 • vyfiltrovat prázdné položky, izolovat položku nebo odebrat položku ze zobrazení sestavy,

 • vytvořit kontingenční graf nebo změnit typ a formát grafu,

 • použít další akce, jež jsou definovány v datové krychli služby Analysis Services,

 • zobrazit nebo skrýt informace, například míry nebo informace pozadí,

 • pracovat s více stránkami dat grafu (to je užitečné v případě, že dotaz vrátí rozsáhlejší sadu výsledků).

Tyto aktivity jsou do značné míry závislé na konfiguraci datových krychlí ve službě Analysis Services. Pokud například ve službě Analysis Services nejsou definovány žádné akce, není možnost Další akce pro váš analytický graf k dispozici. Další informace o službě Analysis Services naleznete na webu služby Analysis Services (v angličtině) na webu Microsoft TechNet.

Začátek stránky

Vytvoření analytického grafu

Než začnete vytvářet analytický graf, ujistěte se, zda zdroj dat, který chcete použít, byl publikován na Monitorovací server PerformancePoint.

Chcete-li ověřit, zda je daný zdroj dat dostupný, klikněte na kartu Domů v nástroji Návrhář řídicích panelů a potom klikněte na možnost Obnovit. V Prohlížeči pracovních prostorů klikněte na položku Zdroje dat. V prostředním podokně pracovního prostoru zkontrolujte seznam zdrojů dat na kartách Server a Pracovní prostor. Ujistěte se, že zdroj dat, který chcete použít, je dostupný. Pokud v seznamu není uveden, bude pravděpodobně nutné zdroj dat vytvořit.

Analytický graf vytváříte ve dvou fázích. Ve fázi I vytvoříte základní strukturu sestavy. Ve fázi II nakonfigurujete sestavu na zobrazení dat.

Fáze I: Vytvoření základní struktury sestavy

 1. V nástroji Návrhář řídicích panelů klikněte na kartu Vytvořit a na možnost Analytický graf. Otevře se průvodce Vytvořit sestavu analytického grafu.

 2. Do textového pole Název zadejte název sestavy. Chcete-li určit umístění pro uložení sestavy na Monitorovací server, klikněte na tlačítko Vyberte složku zobrazení a potom vyberte nebo vytvořte složku. Klikněte na tlačítko Další.

 3. Na obrazovce Vyberte zdroj dat vyberte zdroj dat služby Analysis Services, který chcete použít. Pokud požadovaný zdroj dat není uveden, aktualizujte seznam kliknutím na možnost Obnovit. Jestliže nemůžete zdroj dat najít, kliknutím na tlačítko Přepnout zobrazení zobrazte zdroje dat, které jsou k dispozici, seřazené podle struktury složek. Klikněte na tlačítko Dokončit.

  Poznámka : Analytické grafy používají data uložená ve službě SQL Server 2005 Analysis Services. Pokud není daný zdroj dat k dispozici, ukončete průvodce bez vytvoření sestavy kliknutím na tlačítko Storno. Vytvořte zdroj dat, publikujte jej na Monitorovací server a potom vytvořte sestavu. Informace o vytvoření zdroje dat naleznete v tématu Vytvoření zdroje dat.

 4. Na obrazovce Potvrzení si projděte informace v podokně Podrobnosti a ověřte, že sestava byla úspěšně vytvořena. Potom kliknutím na tlačítko Zavřít zavřete průvodce.

 5. Klikněte na kartu Domů a pak kliknutím na možnost Publikovat položku uložte změny na Monitorovací server. Pokračujte částí Fáze II: Konfigurace sestavy na zobrazení dat.

Fáze II: Konfigurace sestavy na zobrazení dat

Než začnete, přesvědčte se, zda jste již vytvořili základní strukturu sestavy.

 1. V prostředním podokně pracovního prostoru klikněte na kartu Návrh.

  Poznámka : V závislosti na používané verzi nástroje Návrhář řídicích panelů může být místo karty Návrh zobrazena karta Editor.

 2. V podokně Podrobnosti rozbalte kategorie Míry, Dimenze a Pojmenované sady, abyste zobrazili seznam položek dostupných v těchto kategoriích. Přetáhněte položku do oddílu Řada, Dolní osa nebo Pozadí. Opakujte tuto akci pro každou položku, kterou chcete zobrazit v grafu. Při přidávání položek do sestavy mějte na paměti následující skutečnosti:

  • Oddíl Řada odpovídá svislé ose grafu a oddíl Dolní osa odpovídá vodorovné ose.

  • Všechny položky umístěné do oddílu Pozadí slouží v analytickém grafu jako skryté filtry.

  • Chcete-li zobrazit data v analytickém grafu, je nutné umístit alespoň jednu položku do oddílu Řada i do oddílu Dolní osa. Můžete do jednoho oddílu umístit pojmenovanou sadu a do druhého oddílu míru. Můžete rovněž do jednoho oddílu umístit dimenzi a do druhého oddílu míru.

  • V jednom oddílu nelze kombinovat míru a člena dimenze.

 3. U každé dimenze v grafu můžete vybrat členy dimenze, jež chcete zobrazit. Lze to provést následujícím způsobem:

  • Klikněte na dimenzi pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Vybrat členy. Otevře se dialogové okno Vybrat členy.

  • Pomocí ovládacího prvku rozbalitelné stromové struktury zobrazte seznam členů dimenze. Vyberte položky, které chcete zobrazit v analytickém grafu, a klikněte na tlačítko OK. Dialogové okno Vybrat členy se zavře a analytický graf bude aktualizován tak, že budou zobrazeni pouze vybraní členové.

 4. Klikněte na kartu Domů a pak kliknutím na možnost Publikovat položku uložte analytický graf na Monitorovací server. Potom jej můžete přidat na řídicí panel (v angličtině).

Poznámka : Jestliže vytvoříte analytický graf pomocí dotazu jazyka MDX, budou tlačítka přidružená k navigaci v dotazu na nasazeném řídicím panelu skrytá. Uživatelé nemohou zobrazit ani použít příkazy panelu nástrojů pro filtrování Prázdná řada a Prázdná dolní osa. Další informace o používání dotazů jazyka MDX naleznete v tématu Používání jazyka MDX v Návrháři řídicích panelů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×