Vytvoření analytické tabulky pomocí Návrháře řídicích panelů

Pomocí nástroje Návrhář řídicích panelů PerformancePoint lze vytvářet řídicí panely, které obsahují různé typy sestav včetně analytických tabulek. Analytická tabulka je interaktivní tabulka, která používá data uložená ve službě SQL Server 2005 Analysis Services.

Příklad analytické tabulky:

Příklad analytické tabulky

Typickým důvodem vytváření analytických tabulek pro řídicí panely je umožnění snadného zobrazování a zkoumání dat pro uživatele řídicího panelu. Uživatelé řídicího panelu mohou rozbalit či sbalit řádky, dvojitým kliknutím na položky v řádcích zobrazit další úroveň podrobností a kliknutím pravým tlačítkem myši na buňky zobrazit všechny jednotlivé transakce pro určitou hodnotu.

Příklad: Analytická tabulka v řídicím panelu vedoucího prodeje

Předpokládejme například, že vytváříte řídicí panely, jež obsahují sestavy pro vedoucího prodeje, a že vytvoříte základní sestavu, jež zobrazuje objemy prodeje podle oblastí za minulý rok. V řídicím panelu může vedoucí prodeje ihned tyto objemy prodeje zjistit.

Pokud chce vedoucí prodeje zjistit objemy prodeje za jednotlivé měsíce (místo za jednotlivé roky), může kliknutím na sloupec roku v tabulce rozbalit další úroveň podrobností a zobrazit tak objemy prodeje za jednotlivé měsíce. Pokud chce vedoucí prodeje dále zjistit objemy prodeje v divizích v rámci zeměpisných oblastí, může kliknout na určitou oblast a zobrazit tak objemy prodeje příslušných divizí za jednotlivé měsíce.

Co chcete udělat?

Další informace o analytických tabulkách

Vytvoření analytické tabulky

Další informace o analytických tabulkách

Analytické tabulky jsou dynamické, vizuální reprezentace dat výkonu, které lze zobrazit jako interaktivní tabulky. Analytické sestavy zůstávají propojeny s daty, což znamená, že jejich obsah je vždy aktuální.

Analytické tabulky čerpají informace z dat uspořádaných do datových krychlí ve službě Analysis Services. Tyto datové krychle jsou tvořeny dimenzemi, mírami a pojmenovanými sadami, jež jsou definovány v následující tabulce.

Položka

Popis

Dimenze

Dimenze je strukturovaný, hierarchický způsob uspořádání dat. Například dimenze Produkty může mít hierarchii Produkty > Kategorie produktů > Názvy produktů a dimenze Datum může mít hierarchii Rok > Týden > Den.

Míra

Míra je člen datové krychle, jenž přidružuje číselnou hodnotu k jednomu nebo několika členům dimenze. Některé míry například zahrnují hodnoty Objemy prodeje, Hrubý zisk a Marže hrubého zisku.

Pojmenované sady

Pojmenovaná sada je kolekce tvořená jedním nebo více členy dimenze, jež byly definovány v databázi. Typickou pojmenovanou sadou je například pojmenovaná sada Základní produkty, která obsahuje podmnožinu všech členů, jež se nacházejí v dimenzi Produkty.

Poznámka : Pomocí pojmenovaných sad ušetříte při vytváření analytických tabulek čas a úsilí.

V závislosti na nastavení analytické tabulky mohou uživatelé řídicího panelu pomocí analytického tabulky provádět následující akce:

 • procházet hierarchii dolů nebo nahoru a zobrazit tak nižší či vyšší úrovně podrobností,

 • seřadit řádky vzestupně nebo sestupně,

 • vyfiltrovat prázdné řádky nebo sloupce, izolovat položku nebo odebrat položku ze zobrazení sestavy,

 • vytvořit kontingenční tabulku nebo změnit tabulku na analytický graf,

 • použít další akce, jež jsou definovány v datové krychli služby Analysis Services,

 • zobrazit nebo skrýt informace obsažené v grafu (je možné například skrýt určité míry nebo informace pozadí),

 • pracovat se stránkami dat tabulky (to je užitečné v případě, že dotaz vrátí rozsáhlejší sadu výsledků).

Tyto aktivity jsou do značné míry závislé na konfiguraci datových krychlí ve službě Analysis Services. Pokud například ve službě Analysis Services nejsou definovány žádné akce, není možnost Další akce pro vaši analytickou tabulku k dispozici. Další informace o službě Analysis Services naleznete na webu služby Analysis Services (v angličtině) na webu Microsoft TechNet.

Začátek stránky

Vytvoření analytické tabulky

Důležité : Než začnete vytvářet analytickou tabulku, ujistěte se, zda zdroj dat, který chcete použít, byl publikován na Monitorovací server PerformancePoint. Chcete-li ověřit, zda je daný zdroj dat dostupný, klikněte v nástroji Návrhář řídicích panelů na kartu Domů a potom klikněte na možnost Obnovit. V Prohlížeči pracovních prostorů klikněte na položku Zdroje dat. V prostředním podokně pracovního prostoru zkontrolujte seznam zdrojů dat na kartách Server a Pracovní prostor. Ujistěte se, že zdroj dat, který chcete použít, je dostupný. Pokud v seznamu není uveden, bude pravděpodobně nutné zdroj dat vytvořit.

Analytickou tabulku vytváříte ve dvou fázích. Ve fázi I vytvoříte základní strukturu sestavy. Ve fázi II nakonfigurujete sestavu na zobrazení dat.

Fáze I: Vytvoření základní struktury sestavy

 1. V nástroji Návrhář řídicích panelů klikněte na kartu Vytvořit a na možnost Analytická tabulka. Otevře se průvodce Vytvořte sestavu analytické tabulky.

 2. Do textového pole Název zadejte název sestavy. Chcete-li určit umístění pro uložení sestavy na Monitorovací server, klikněte na tlačítko Vyberte složku zobrazení a potom vyberte nebo vytvořte složku. Klikněte na tlačítko Další.

 3. Na stránce Vyberte zdroj dat vyberte zdroj dat služby Analysis Services, který chcete použít. Pokud požadovaný zdroj dat není uveden, aktualizujte seznam kliknutím na možnost Obnovit. Jestliže nemůžete zdroj dat najít, kliknutím na tlačítko Přepnout zobrazení zobrazte zdroje dat, které jsou k dispozici, seřazené podle struktury složek. Klikněte na tlačítko Dokončit.

  Poznámka : Analytické tabulky používají data uložená ve službě SQL Server 2005 Analysis Services. Pokud není daný zdroj dat k dispozici, ukončete průvodce bez vytvoření sestavy kliknutím na tlačítko Storno. Vytvořte zdroj dat, publikujte jej na Monitorovací server a potom vytvořte sestavu. Informace o vytvoření zdroje dat naleznete v tématu Vytvoření zdroje dat.

 4. Na obrazovce Potvrzení si projděte informace v podokně Podrobnosti a ověřte, že sestava byla úspěšně vytvořena. Potom kliknutím na tlačítko Zavřít zavřete průvodce.

 5. Klikněte na kartu Domů a pak kliknutím na možnost Publikovat položku uložte změny na Monitorovací server. Pokračujte částí Fáze II: Konfigurace sestavy na zobrazení dat.

Fáze II: Konfigurace sestavy na zobrazení dat

Než začnete, přesvědčte se, zda jste již vytvořili základní strukturu sestavy.

 1. V prostředním podokně pracovního prostoru klikněte na kartu Návrh.

  Poznámka : V závislosti na používané verzi nástroje Návrhář řídicích panelů může být místo karty Návrh zobrazena karta Editor.

 2. V podokně Podrobnosti rozbalte kategorie Míry, Dimenze a Pojmenované sady, abyste zobrazili seznam položek dostupných v těchto kategoriích. Přetáhněte položku do oddílu Řádky, Sloupce nebo Pozadí. Opakujte tuto akci pro každou položku, kterou chcete zobrazit v tabulce. Při přidávání položek do sestavy mějte na paměti následující skutečnosti:

  • Oddíl Řádky odpovídá vodorovným řádkům tabulky a oddíl Sloupce odpovídá svislým sloupcům.

  • Položky umístěné do oddílu Pozadí slouží v analytické tabulce jako skryté filtry.

  • Chcete-li zobrazit data v analytické tabulce, je nutné umístit alespoň jednu položku do oddílu Řádky i do oddílu Sloupce. Můžete do jednoho oddílu umístit pojmenovanou sadu a do druhého oddílu míru. Můžete rovněž do jednoho oddílu umístit dimenzi a do druhého oddílu míru.

  • V jednom oddílu nelze kombinovat míru a člena dimenze.

 3. U každé dimenze v tabulce můžete vybrat členy dimenze, jež chcete zobrazit. Lze to provést následujícím způsobem:

  • Klikněte na dimenzi pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Vybrat členy. Otevře se dialogové okno Vybrat členy.

  • Pomocí ovládacího prvku rozbalitelné stromové struktury zobrazte seznam členů dimenze. Vyberte položky, které chcete zobrazit v analytické tabulce, a klikněte na tlačítko OK. Dialogové okno Vybrat členy se zavře a analytická tabulka bude aktualizována tak, že budou zobrazeni pouze vybraní členové.

 4. Klikněte na kartu Domů a pak kliknutím na možnost Publikovat položku uložte analytickou tabulku na Monitorovací server. Potom ji můžete přidat na řídicí panel (v angličtině).

Poznámka : Jestliže vytvoříte analytickou tabulku pomocí dotazu jazyka MDX, budou tlačítka přidružená k navigaci v dotazu na nasazeném řídicím panelu skrytá. Uživatelé nemohou zobrazit ani použít příkazy panelu nástrojů pro filtrování Prázdné řádky a Prázdné sloupce. Pokud však vytvoříte grafy nebo tabulky pomocí karty Návrh v nástroji Návrhář řídicích panelů, budou tyto příkazy panelu nástrojů k dispozici. Další informace o používání dotazů jazyka MDX naleznete v tématu Používání jazyka MDX v Návrháři řídicích panelů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×