Vytvoření a sledování přidělených úkolů

Kromě vytváření vlastních úkolů můžete vytvářet úkoly, které přidělíte jiným uživatelům.

V tomto článku

Přidělování úkolů

Přidělení úkolu jiné osobě

Předání úkolu jiné osobě ke sledování

Odvolání odmítnutého přidělení úkolu

Sledování vámi přidělených úkolů

Přijetí či odmítnutí přidělených úkolů

Odeslání zprávy o stavu nebo komentáře k přiřazení úkolu

Přidělování úkolů

Po vytvoření a přidělení úkolu nějaké osobě budete pravděpodobně mít do jeho splnění určité povinnosti spojené s jeho správou. Můžete například požadovat zprávy o stavu a aktualizace týkající se průběhu úkolu. Při odmítnutí úkolu osobou, které jste jej přidělili, budete také pravděpodobně chtít úkol přidělit jiné osobě.

Chcete-li přidělit úkol, je nutné jej nejdříve vytvořit a poté jej odeslat jako zadání úkolu nějaké osobě. Osoba, která zadání úkolu obdrží, se stane dočasným vlastníkem úkolu. Tato osoba může úkol odmítnout, přijmout nebo přidělit jiné osobě. V případě odmítnutí se úkol vrátí k vám.

Poznámka : Přestože se k vám odmítnutý úkol vrátí, bude jeho vlastníkem stále příjemce, dokud vlastnictví neodvoláte vrácením úkolu do svého seznamu úkolů.

Pokud příjemce přijme úkol, stane se jeho trvalým vlastníkem. Jestliže úkol později přidělí jiné osobě, stane se vlastníkem tato nová osoba. Vlastník je jediná osoba, která může úkol měnit. Při aktualizaci úkolu vlastníkem provede aplikace Microsoft Outlook aktualizaci všech kopií úkolu, tzn. kopie u osoby, která původně zadání úkolu odeslala, a všech kopií u všech ostatních předchozích vlastníků úkolu. Po dokončení úkolu vlastníkem aplikace Outlook automaticky odešle zprávu o stavu osobě, která původně úkol přidělila, všem ostatním předchozím vlastníkům a všem osobám, které si zprávu vyžádají.

Tip : Jestliže úkol přidělíte více osobám současně, nemůžete ve svém seznamu úkolů udržovat aktualizovanou kopii úkolu. Chcete-li proto přidělit projekt pro více osob a stále pomocí aplikace Outlook získávat informace o jeho průběhu, rozdělte projekt na samostatné úkoly a každý úkol přidělte jednotlivě. Pokud například chcete sledovat zprávu vytvářenou třemi autory, vytvořte tři samostatné úkoly s názvy Zápis zprávy: Autor 1, Zápis zprávy: Autor 2 a Zápis zprávy: Autor 3 a každý z těchto úkolů přidělte příslušnému autorovi.

Nastane pravděpodobně také situace, kdy obdržíte přidělení úkolu vy. Pokud obdržíte přidělení úkolu, bude třeba rozhodnout, zda jej přijmete nebo odmítnete. Můžete být také vyzváni k poskytování aktualizací průběhu. V aplikaci Outlook je správa úkolu rychlá a efektivní.

Začátek stránky

Přidělení úkolu jiné osobě

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Přidělení nového úkolu:     V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Zadání úkolu.

   Odeslat zadání úkolu zvolené osobě

  • Přidělení existujícího úkolu:     V seznamu úkolů otevřete úkol, který chcete přidělit. Na kartě Úkol klepněte ve skupině Spravovat úkol na tlačítko Přiřadit úkol.

 2. Do pole Komu zadejte jméno nebo e-mailovou adresu osoby, které chcete úkol přidělit.

  Chcete-li vybrat jméno ze seznamu, klepněte na tlačítko Komu.

 3. Do pole Předmět zadejte název úkolu.

  Poznámka : V případě existujícího úkolu bude již pole Předmět vyplněno.

 4. Vyberte požadované možnosti Termín splnění a Stav.

 5. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček V seznamu úkolů udržovat aktualizovanou verzi tohoto úkolu a Po dokončení úkolu zaslat závěrečnou zprávu o stavu.

 6. Chcete-li, aby se úkol opakoval, klepněte na kartě Úkol ve skupině Možnosti na tlačítko Opakování, vyberte požadované možnosti a potom klepněte na tlačítko OK.

 7. Do textového pole opakovaného úkolu zadejte jakékoli informace, které chcete zahrnout do úkolu.

 8. Klepněte na tlačítko Odeslat Obrázek tlačítka .

  Poznámka : Po přidělení opakovaného úkolu zůstane jeho kopie v seznamu úkolů, úkol však nebude aktualizován. Zaškrtnete-li políčko Po dokončení úkolu odeslat závěrečnou zprávu o stavu, obdržíte zprávu o stavu u každého dokončeného výskytu úkolu.

Začátek stránky

Předání úkolu jiné osobě ke sledování

 1. Otevřete úkol, který chcete odeslat.

 2. Na kartě Úkol klepněte ve skupině Spravovat úkol na tlačítko Předat dál.

  Klávesová zkratka  Pokud chcete úkol předat dál, stiskněte kombinaci kláves CTRL+F.

 3. Zadejte jména nebo e-mailové adresy příjemců do polí Komu a Kopie.

 4. Do textového pole úkolu zadejte jakoukoli zprávu, kterou chcete zahrnout. Chcete-li odeslat více úkolů, přetáhněte další úkoly ze seznamu úkolů do textového pole úkolu, který předáváte dál.

 5. Klepněte na tlačítko Odeslat Obrázek tlačítka .

Začátek stránky

Odvolání odmítnutého přidělení úkolu

 1. Otevřete e-mailovou zprávu, která obsahuje zadání úkolu. Tato zpráva je obvykle ve složce Odeslaná pošta.

 2. Na kartě Úkol klepněte ve skupině Spravovat úkol na tlačítko Zpět do seznamu úkolů.

Klepnutím na tlačítko Zpět do seznamu úkolů můžete také odvolat odmítnutí uvedené ve zprávě o odmítnutí úkolu.

Začátek stránky

Sledování vámi přidělených úkolů

Úkoly vámi přidělené jiným osobám lze sledovat třemi způsoby:

 • Automatické uchování kopií vámi přidělených úkolů a získávání automatických zpráv o stavu    

  1. V nabídce Nástroje klepněte na položku Možnosti.

  2. Klepněte na tlačítko Možnosti úkolů.

  3. Zaškrtněte políčko Aktualizované kopie přidělených úkolů ponechat v seznamu úkolů.

  4. Zaškrtněte políčko Po dokončení přidělených úkolů odeslat zprávu o stavu.

 • Zobrazení úkolů, které jste přidělili jiným osobám    

  1. Klepněte na možnost Úkoly.

  2. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Aktuální zobrazení a poté klepněte na příkaz Přidělení.

 • Zobrazení seznamu osob, které jsou příjemci aktualizovaných kopií přiděleného úkolu    

  1. Otevřete přidělený úkol, pro který chcete seznam zobrazit.

  2. Na kartě Podrobnosti si prohlédněte jména v poli Aktualizace.

Začátek stránky

Přijetí či odmítnutí přidělených úkolů

 1. Otevřete úkol nebo zadání úkolu.

 2. Na kartě Úkol klepněte ve skupině Spravovat úkol na tlačítko Přijmout nebo Odmítnout.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klepněte na tlačítko Před odesláním upravit odpověď, zadejte do zprávy svůj komentář a potom klepněte na tlačítko Odeslat.

  • Klepněte na tlačítko Odeslat odpověď.

Začátek stránky

Odeslání zprávy o stavu nebo komentáře k přiřazení úkolu

 1. Otevřete úkol, pro který chcete odeslat zprávu o stavu nebo komentář.

 2. Na kartě Úkol klepněte ve skupině Spravovat úkol na tlačítko Odeslat zprávu o stavu, Odpovědět nebo Odpovědět všem.

 3. Zadejte jména nebo e-mailové adresy příjemců do polí Komu a Kopie.

  Pokud je úkol přidělen vám, budou jména osob, kterým bude odeslána aktualizace, přidána automaticky.

 4. Do textového pole zprávy zadejte jakékoli informace, které chcete zahrnout do zprávy o stavu.

 5. Klepněte na tlačítko Odeslat Obrázek tlačítka .

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×