Vytvoření a přizpůsobení typů záznamů a seznamů

Pomocí aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete formuláře přizpůsobit přidáním polí, která vyhovují potřebám vaší organizace, odebráním nepotřebných polí a přesunutím polí pro zvýraznění informací, které jsou pro vás nejdůležitější. Můžete vytvářet nové formuláře, přidávat seznamy, přizpůsobovat sestavy, upravovat fáze prodeje a kritéria bodování potenciálních zákazníků a vybírat pole pro karty kontaktů.

Tento článek popisuje vytvoření a přizpůsobení formulářů a vytvoření a úpravy seznamů.

Poznámka : Formuláře může přizpůsobovat pouze vlastník databáze.

V následujících článcích naleznete informace o přizpůsobení sestav, úpravách fází prodeje, prodejních aktivit a připomenutí, změnách kritérií bodování potenciálních zákazníků a karet kontaktů:

Co chcete udělat?

Vytvoření nového typu záznamu

Přizpůsobení formuláře

Odstranění formuláře

Vytvoření nebo úpravy seznamů

Začátek stránky

Vytvoření nového typu záznamu

Aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook obsahuje řadu různých přizpůsobitelných formulářů nebo typů záznamů včetně Klient, Obchodní kontakt, Zájemce, Příležitost a Obchodní projekt.

Můžete použít výchozí formuláře beze změn, nebo vytvořit nové typy záznamů podle potřeb své firmy.

Formuláře můžete také upravit přidáním a odebráním polí. Další informace naleznete v části Přidání nebo odebrání pole dále v tomto článku.

Nové typy záznamů musí být založeny na záznamu typu Klient nebo Obchodní kontakt. Způsob propojení záznamů a informace, které jsou mezi nimi sdíleny, jsou zachovány ve všech nových typech záznamů, které vytvoříte.

Příklad: vytvoření nových typů záznamů pro velkoobchod s bicykly

Velkoobchod s bicykly potřebuje vytvořit záznamy Obchod a Zaměstnanec obchodu.

Každý obchod, který nakupuje od velkoobchodu, má několik zaměstnanců zodpovědných za nákup. Velkoobchod s bicykly prodává zboží řadě obchodů, z nichž každý má vlastní skupinu zaměstnanců, kteří činí rozhodnutí ohledně prodeje. Velkoobchod musí každého zaměstnance obchodu přidružit ke konkrétnímu obchodu tak, aby při kontrole informací o daném obchodu bylo možné zobrazit seznam zaměstnanců a veškerou komunikaci se zaměstnanci obchodu.

Za tímto účelem je nutné vytvořit záznam Obchod založený na záznamu typu Klient a záznam Zaměstnanec obchodu založený na záznamu typu Obchodní kontakt. Záznam Obchod je založen na záznamu typu Klient, protože záznamy klienta zobrazují seznam souvisejících obchodních kontaktů a všech položek historie komunikace od jednotlivých obchodních kontaktů.

Vytvoření vlastního typu záznamu

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 3. Klikněte na tlačítko Přizpůsobit a poté na položku Přizpůsobit typy záznamů.

 4. V dialogovém okně Přizpůsobit typy záznamů proveďte některou z následujících akcí:

  • Kliknutím na tlačítko Nový typ obchodního kontaktu vytvoříte nový formulář založený na záznamu typu Obchodní kontakt.

  • Kliknutím na tlačítko Nový typ klienta vytvoříte nový formulář založený na záznamu typu Klient.

   The Customize Record Types dialog box with the New Business Contact Type button and the New Account Type button outlined.

   Poznámky : 

   • Potřebujete-li vytvořit nový typ záznamu pro jednotlivce, vyberte možnost Nový typ obchodního kontaktu.

   • Potřebujete-li vytvořit nový typ záznamu pro organizace nebo skupiny v rámci větší organizace, vyberte možnost Nový typ klienta. Všechny položky komunikace z libovolného záznamu propojeného s klientem jsou uvedeny v historii komunikace záznamu klienta. Další informace o záznamech klienta naleznete v článku Ukládání informací o klientech v aplikaci Business Contact Manager.

 5. V dialogovém okně Nový typ obchodního kontaktu nebo Nový typ klienta zadejte pro nový typ záznamu název v jednotném a množném čísle.

 6. Dále můžete kliknutím na tlačítko Procházet změnit ikonu, která se zobrazí u každého záznamu daného typu.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

  Nový typ záznamu je uveden v seznamu typů záznamů v dialogovém okně Přizpůsobit typy záznamů.

  Poznámka : Nový typ záznamu obsahuje všechny výchozí stránky a pole klienta nebo obchodního kontaktu, na nichž byl nový typ záznamu založen. Neobsahuje žádné přizpůsobené stránky nebo pole přidané do jiných formulářů. Informace o přizpůsobení formuláře změnou stránek a polí naleznete v následující části Přizpůsobení formuláře.

Začátek stránky

Přizpůsobení formuláře

Formuláře lze přizpůsobit mnoha způsoby. Můžete přidat nebo odebrat stránky, oddíly a pole. Uspořádání polí je možné změnit tak, aby odpovídalo potřebám vaší firmy.

Poznámka : Formuláře může přizpůsobovat pouze vlastník databáze.

Vlastní formuláře můžete exportovat tak, aby je bylo možné sdílet s ostatními uživateli. Další informace o exportu naleznete v tématu Export obchodních záznamů z aplikace Business Contact Manager.

Důležité : Všechny změny, které ve formuláři provedete, změní všechny záznamy daného typu. Odeberete-li například pole z formuláře Obchodní kontakt, dojde k odebrání tohoto pole ze všech záznamů obchodních kontaktů.

V tomto oddílu

Otevření formuláře pro přizpůsobení

Vytvoření nové stránky

Pojmenování nebo přejmenování stránky

Přidání nebo odebrání oddílů

Přidání nebo odebrání pole

Přidání pole

Přidání pole vztahu

Odebrání pole

Přejmenování oddílů a úpravy polí

Uspořádání položek ve formuláři

Začátek stránky

Otevření formuláře pro přizpůsobení

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 3. Klikněte na tlačítko Přizpůsobit a poté na položku Přizpůsobit typy záznamů.

 4. V seznamu klikněte na typ záznamu, který chcete přizpůsobit, a poté klikněte na tlačítko Přizpůsobit formulář.

  the customize record types dialog box with the customize form button outlined.

  Tip : Můžete také přizpůsobit jakýkoli otevřený formulář. Na pásu karet klikněte ve skupině Přizpůsobit na tlačítko Rozložení formuláře.

Otevře se přizpůsobitelná verze formuláře. Nyní můžete ve formuláři přidat či odebrat stránky, oddíly a pole nebo změnit uspořádání oddílů a polí.

Poznámka : Ve výchozím nastavení je zobrazena stránka Obecné. Chcete-li zobrazit jinou stránku, klikněte na kartě Přizpůsobit ve skupině Stránky na tlačítko Zobrazit a poté klikněte na název stránky.

Začátek stránky

Vytvoření nové stránky

Pro libovolný formulář můžete vytvořit až čtyři další stránky. Většina formulářů obsahuje ve výchozím nastavení stránky Obecné, Podrobnosti a Historie.

 1. Otevřete formulář pro přizpůsobení.

 2. Na kartě Přizpůsobit klikněte ve skupině Stránky na položku Zobrazit Show icon a poté na položkuStránka uživatele 1 nebo na některou jinou stránku uživatele.

  Zobrazí se prázdná stránka.

  Poznámka : Pokud má název stránky koncovku (Skryto), bude stránka ve výchozím nastavení skryta. Chcete-li na této stránce formuláře zadávat data, bude třeba funkci Skrýt vypnout.

 3. Je-li stránka skryta, zobrazíte ji vypnutím funkce Skrýt. Ve skupině Stránky klikněte na položku Skrýt Hide icon .

  Poznámka : Chcete-li ověřit, zda stránka již není skrytá, ve skupině Stránky klikněte na položku Zobrazit. Pokud již vybraná stránka neobsahuje za názvem koncovku (Skryto), je stránka viditelná.

Nyní můžete stránku přejmenovat nebo do ní přidat oddíly a pole. Další informace naleznete dále v tomto článku v tématech Přidání nebo odebrání oddílů a Přidání nebo odebrání polí.

Začátek stránky

Pojmenování nebo přejmenování stránky

 1. Na kartě Přizpůsobit klikněte ve skupině Stránky na tlačítko Zobrazit a poté klikněte na stránku, kterou chcete přejmenovat.

 2. Ve skupině Stránky klikněte na položku Přejmenovat stránku Rename icon .

 3. Do pole Název stránky zadejte požadovaný nový název a klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání nebo odebrání oddílů

Informace ve formuláři jsou uspořádány do oddílů. Ve formuláři Obchodní kontakt je například oddíl Telefonní čísla obsahující pole s různými telefonními čísly, například Zaměstnání a Domů.

The Business Contact Form Layout screen with the Phone numbers section selected.

Přidání oddílu

 1. Otevřete formulář pro přizpůsobení.

 2. Na kartě Přizpůsobit klikněte ve skupině Rozložení na tlačítko Přidat oddíl Ikona Přidat skupinu .

 3. Do pole Název oddílu zadejte název oddílu a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka : Chcete-li změnit šířku oddílu, vyberte oddíl a na kartě Přizpůsobit klikněte na položku Široké Wide icon nebo Úzké Narrow icon .

Odebrání oddílu

 1. Klikněte na oddíl, který chcete odebrat.

  Tip : Oddíl má svůj název, vedle něhož je vodorovná čára. Chcete-li oddíl vybrat, klikněte na jeho název nebo do jeho blízkosti.

  The selected Phone numbers section

 2. Na kartě Přizpůsobit klikněte ve skupině Rozložení na tlačítko Odebrat Remove icon .

  Poznámky : 

  • Všechna pole v tomto oddílu budou odebrána, nebudou však odstraněna z databáze aplikace Business Contact Manager. Chcete-li přidat pole zpět do formuláře, naleznete příslušné informace v části Přidání pole dále v tomto článku. Při odebrání polí nedojde k odstranění polí ani dat, která obsahují. Veškerá data, která byla do těchto polí zadána, zůstanou uložena v databázi, dokud tato pole trvale neodstraníte.

  • Po odebrání oddílu dojde k jeho odstranění z databáze aplikace Business Contact Manager. Pole obsažená v tomto oddílu nebudou odstraněna společně s oddílem. Chcete-li oddíl znovu přidat, můžete přidat oddíl se stejným názvem a poté v tomto oddílu přidat pole zpět do formuláře.

Začátek stránky

Přidání nebo odebrání polí

V aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete přidat různé typy polí, které potřebujete pro své podnikání. Přidaný typ pole určuje druh informací, které lze v tomto poli zadat nebo vybrat.

Chcete-li například zadat informace do textového pole, můžete přidat textové pole. Chcete-li kliknout na položku ze seznamu, můžete přidat předem vyplněný seznam (označovaný také jako rozevírací seznam). Chcete-li propojit nebo přidružit jeden záznam k jinému, můžete přidat pole vztahu.

Květinář může vytvořit textové pole s názvem Oblíbená květina, do něhož musí uživatelé zadat druh květiny. Odborník na vytápění může vytvořit pole nazvané Model kotle se seznamem, z něhož lze vybírat. Další informace o seznamech naleznete v části Vytvoření nebo úpravy seznamů dále v tomto článku.

Začátek stránky

Přidání pole

 1. Otevřete formulář pro přizpůsobení.

  Tip : Před provedením dalšího kroku klikněte na oddíl, do něhož chcete přidat pole. Pokud není pole na požadovaném místě, můžete jej po přidání přetáhnout do jiného oddílu.

 2. Na kartě Přizpůsobit klikněte ve skupině Rozložení na tlačítko Přidat pole Ikona Přidat pole .

 3. V dialogovém okně Přidat pole proveďte jednu z následujících akcí:

  • V seznamu klikněte na některé z uvedených polí a poté klikněte na tlačítko Přidat do formuláře.

   The Add Fields dialog box

  • Chcete-li vytvořit nové pole nebo přidat pole, které již bylo vytvořeno pro jiný formulář, klikněte na tlačítko Nový.

   V dialogovém okně Vytvořit nové pole proveďte jednu z následujících akcí:

   Vytvoření nového pole    

   1. Do pole Název pole zadejte název pole.

   2. V seznamu Datový typ klikněte na typ dat, která bude pole obsahovat, například Číslo.

   Typ dat

   Vybraný datový typ

   Slova nebo věty o délce až 96 znaků

   Text

   Čísla (včetně desetinné čárky)

   Číslo

   Procentuální hodnoty

   Procento

   Ceny, příjmy nebo jiné údaje související s měnou

   Měna

   Odpovědi na jednoduché dotazy, například ano/ne, zapnuto/vypnuto nebo pravda/nepravda

   Ano/Ne

   Informace o datu nebo čase v některém z formátů aplikace Outlook

   Datum a čas

   Celá čísla

   Celé číslo

   Seznam s předem zadanými položkami (hodnotami) pro rychlejší zadání hodnot nebo zachování konzistence formulářů

   Rozevírací seznam

   Webová adresa

   Adresa URL

   Odkaz na jiný záznam v databázi

   Vztah

   1. Poznámka : Po vytvoření pole nelze změnit jeho datový typ. Chcete-li datový typ změnit, odstraňte pole a poté přidejte nové pole s požadovaným datovým typem.

   2. V případě potřeby klikněte v seznamu Formát na formát pro data v tomto poli.

    Poznámka : Některé datové typy mají pouze jeden formát.

   3. Klikněte na tlačítko OK.

    Vytvořené pole se zobrazí v seznamu v dialogovém okně Přidat pole.

   4. Chcete-li přidat pole do formuláře, klikněte na ně v dialogovém okně Přidat pole a poté klikněte na tlačítko Přidat do formuláře.

   Přidání pole z jiného formuláře    

   1. Klikněte na položku Přidat pole z jiného formuláře.

   2. Klikněte na některé pole v seznamu a poté klikněte na tlačítko OK.

    Poznámka : Aby bylo pole zobrazeno v tomto seznamu, je nejprve nutné je vytvořit.

    Vybrané pole se zobrazí v seznamu v dialogovém okně Přidat pole.

   3. Chcete-li přidat pole do formuláře, klikněte na ně v dialogovém okně Přidat pole a poté klikněte na tlačítko Přidat do formuláře.

Začátek stránky

Přidání pole vztahu

Pole vztahu slouží k propojení souvisejících záznamů. Všechny záznamy, které jsou propojeny s určitým záznamem, jsou uvedeny ve vybraném záznamu, který je označován jako cílový záznam, podobně jako záznam klienta zobrazuje seznam všech obchodních kontaktů, které jsou s ním propojeny.

Poznámka : Můžete propojit záznamy stejného typu i záznamy, které jsou odlišné.

Chcete-li například v ukázkové obchodní databázi propojit maloobchody s bicykly s dodavateli, jejichž kola tyto maloobchody nabízejí, postupujte takto:

 • Otevřete záznam typu Dodavatel pro přizpůsobení. K tomuto typu záznamu bude přidáno pole vztahu.

  The Customize Record Types dialog box in the Sample Business database with the Vendor record type selected.

 • K záznamu typu Dodavatel přidejte pole vztahu s názvem Maloobchody s typem cílového záznamu Obchody a názvem cílového pole Názvy dodavatelů.

  Poznámky : 

  • Přidáním pole vztahu k původnímu typu záznamu dojde rovněž k vytvoření tabulky se souvisejícími záznamy v cílovém záznamu. V tomto příkladu obsahují záznamy dodavatelů (původní záznamy) pole vztahu, které používáte k propojení se záznamy obchodů. Záznamy obchodů (cílové záznamy) obsahují tabulku se záznamy dodavatelů, které jsou s nimi propojeny.

  • Tabulku ani cílové pole nelze upravovat. Ke změně souvisejících záznamů použijte pole vztahu. V tomto příkladu přejděte k záznamu dodavatele a odeberte obchod nebo přidejte další obchod. Tím se změní seznam dodavatelů v tabulce v souvisejících záznamech obchodů.

  Creating a new relationship field in the Create a New Field dialog box.

 • Pole vztahu v záznamech dodavatelů použijte k propojení záznamů maloobchodů s bicykly se záznamy dodavatelů.

  A vendor record with stores listed in the Retail Stores relationship field.

 • Zkontrolujte, zda cílové pole v záznamech maloobchodů s bicykly obsahuje seznam dodavatelů, kteří dodávají kola do těchto obchodů.

  A store record with a list of vendors that supply bicycles to the store.

Informace o ukázkové obchodní databázi naleznete v tématu O společnosti Adventure Works a ukázkové firemní databázi.

Postup přidání pole vztahu

 1. Otevřete formulář pro přizpůsobení.

 2. Na kartě Přizpůsobit klikněte ve skupině Rozložení na tlačítko Přidat pole Ikona Přidat pole .

 3. V dialogovém okně Přidat pole klikněte na tlačítko Nový.

  The Add Fields dialog box

 4. V dialogovém okně Vytvořit nové pole zadejte do pole Název pole příslušný název pole vztahu.

 5. V seznamu Datový typ klikněte na položku Vztah.

 6. V seznamu Cílový typ záznamu klikněte na typ záznamu, který chcete propojit s vybraným záznamem.

  Poznámka : Je-li cílový typ záznamu stejný jako typ přizpůsobovaného záznamu, musí být hodnoty položek Název pole a Název cílového pole odlišné.

 7. Do pole Název cílového pole zadejte příslušný název cílového pole.

  Poznámka : Název cílového pole je název tabulky, ve které jsou uvedeny všechny související záznamy propojené s cílovým typem záznamu.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

  Vybrané pole se zobrazí v seznamu v dialogovém okně Přidat pole.

 9. Chcete-li pole přidat do formuláře, v dialogovém okně Přidat pole klikněte na pole, které ve sloupci Datový typ obsahuje položku Vztah, a klikněte na tlačítkoPřidat do formuláře.

  Poznámka : Pole obsahující položku Vztah ve sloupci Datový typ je pole pro zadávání dat. Pole obsahující položku Cílový seznam vztahů ve sloupci Datový typ je automaticky přidáno k cílovému typu záznamu. Jedná se o tabulku, která obsahuje všechny související záznamy zadané do pole vztahu.

Začátek stránky

Odebrání pole

 1. Otevřete formulář pro přizpůsobení.

 2. Klikněte na pole, které chcete z formuláře odebrat.

  Poznámka : Povinná pole, jako například Název klienta, nelze odebrat.

 3. Na kartě Přizpůsobit klikněte ve skupině Rozložení na tlačítko Odebrat Remove icon nebo stiskněte klávesu DELETE.

  Poznámka : Pole a všechna data, která obsahuje, lze přidat zpět do formuláře, protože je stále uloženo v databázi aplikace Business Contact Manager. Toto pole lze rovněž přidat do jiných formulářů z dialogového okna Přidat pole.

Trvalé odstranění pole

Upozornění : Při odstranění pole z dialogového okna Přidat pole dojde k jeho trvalému odstranění a ke ztrátě všech dat zadaných do tohoto pole. Pokud odeberete nebo odstraníte pole z formuláře, dojde pouze k jeho odstranění z formuláře. Přidáte-li toto pole zpět do formuláře, můžete získat opět přístup k jeho datům.

 1. Otevřete formulář pro přizpůsobení.

 2. Na kartě Vlastní nastavení klikněte ve skupině Rozložení na tlačítko Přidat pole Ikona Přidat pole .

 3. V dialogovém okně Přidat pole klikněte na pole, které chcete odstranit, a poté klikněte na tlačítko Odstranit.

  Poznámka : Pole lze trvale odstranit pouze v případě, že není používáno v žádných jiných formulářích.

Začátek stránky

Přejmenování oddílů a úpravy polí

Ve formuláři můžete přejmenovat libovolný oddíl, avšak přejmenovat lze pouze pole, která jste vytvořili.

Pole lze upravit přejmenováním a změnou formátu dat, která lze v tomto poli vybrat.

Poznámka : Datový typ pole nelze změnit. Pole můžete odstranit a poté přidat nové s požadovaným datovým typem.

 1. Otevřete formulář pro přizpůsobení.

 2. Klikněte na oddíl nebo pole, které chcete přejmenovat nebo upravit.

  Poznámka : Můžete přejmenovat pouze pole, která jste vytvořili.

 3. Na kartě Přizpůsobit klikněte ve skupině Rozložení na tlačítko Upravit pole nebo oddíl The Edit Field or Section Icon .

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Přejmenování oddílu:     V dialogovém okně Upravit oddíl zadejte jiný název oddílu.

  • Úpravy názvu pole, které jste vytvořili:     V dialogovém okně Upravit pole zadejte jiný název pole.

   Chcete-li změnit formát dat, která jsou v tomto poli povolena, klikněte v dialogovém okně Formát na jiný formát. Některé typy polí mají pouze jednu možnost formátování.

Uspořádání položek ve formuláři

V přizpůsobitelném formuláři můžete přesunovat oddíly na stránce nebo je přesunout na jinou stránku a změnit uspořádání polí.

Přesunutí oddílu nebo změna uspořádání polí na stránce

 1. Otevřete formulář pro přizpůsobení.

 2. Klikněte na oddíl nebo pole, které chcete přesunout.

  Tip : Oddíl má svůj název, vedle něhož je vodorovná čára. Chcete-li oddíl vybrat, klikněte na jeho název nebo do jeho blízkosti.

  The selected Phone numbers section

 3. Přetáhněte oddíl nebo pole do nového místa na stránce, nebo k přesunutí použijte klávesy se šipkami na klávesnici.

Začátek stránky

Přesunutí oddílu na jinou stránku

 1. Klikněte na oddíl, který chcete přesunout.

  The selected Phone numbers section

 2. Na kartě Přizpůsobit klikněte ve skupině Rozložení na tlačítko Přesunout Move icon .

 3. V dialogovém okně Přesunout na stránku klikněte na stránku, na kterou chcete oddíl přesunout, a pak klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka : Pokud je stránka skrytá, bude třeba vypnout funkci Skrýt, chcete-li na této stránce zadávat data. Na kartě Přizpůsobit klikněte ve skupině Zobrazit na stránku. Ve skupině Stránky klikněte na tlačítko Skrýt Hide icon .

Začátek stránky

Odstranění formuláře

Upozornění : Odstraníte-li typ záznamu, dojde ke ztrátě všech dat, která byla do tohoto typu záznamu zadána.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager a potom na tlačítko Přizpůsobit.

 3. Klikněte na položku Přizpůsobit typy záznamů.

 4. V dialogovém okně Přizpůsobit typy záznamů klikněte na typ záznamu, který jste vytvořili.

  Poznámka : Můžete odstranit pouze typy záznamů, které jste vytvořili. Výchozí typy záznamů nelze odstranit.

 5. Klikněte na položku Odstranit typ záznamu.

Začátek stránky

Vytvoření nebo úpravy seznamů

Zadáváte-li do formuláře často stejná data, je vhodné i z důvodu vyšší konzistence vytvořit seznam, z něhož lze provádět výběr.

Vytvoření seznamu

 1. Otevřete formulář pro přizpůsobení.

 2. Na kartě Přizpůsobit klikněte ve skupině Rozložení na tlačítko Přidat pole Ikona Přidat pole .

 3. V dialogovém okně Přidat pole klikněte na tlačítko Nový.

 4. V seznamu Datový typ vyberte položku Rozevírací seznam.

  Poznámka : U seznamu je jedinou možností formátu Rozevírací seznam.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

 6. Přidejte položky do seznamu.

  Jak?

  1. Kliknutím na tlačítko Přidat v dialogovém okně Upravit seznamy přidejte do seznamu položku (hodnotu).

  2. V dialogovém okně Přidat položku zadejte do pole Název položky příslušný název hodnoty.

  3. Klikněte na tlačítko OK.

   Přidaná položka se zobrazí v dialogovém okně Upravit seznamy ve sloupci Hodnota.

  4. Chcete-li do seznamu přidat další položku, zopakujte tento postup.

 7. Chcete-li v seznamu přesunout určitou položku nahoru nebo dolů, klikněte na hodnotu, kterou chcete přesunout, a poté klikněte na tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů.

 8. Pokud chcete určitou položku zvolit jako výchozí hodnotu v tomto poli, klikněte na požadovanou hodnotu a poté na tlačítko Nastavit jako výchozí.

  Poznámka : Existuje-li položka, kterou budete používat nejčastěji, můžete ji nastavit jako výchozí hodnotu a ušetřit tak čas při vyplňování formuláře.

 9. Klikněte na tlačítko OK.

Úpravy seznamu

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager a potom na tlačítko Přizpůsobit.

 3. Klikněte na tlačítko Upravit seznamy.

 4. V dialogovém okně Upravit seznamy klikněte na seznam, který chcete upravit.

  Po výběru seznamu se jeho položky zobrazí ve sloupci Hodnota.

  The Edit Lists dialog box

 5. Seznam můžete upravit některým z následujících způsobů:

  Přidání hodnoty do seznamu:      Klikněte na tlačítko Přidat, zadejte název položky, a poté klikněte na tlačítko OK.

  Přejmenování hodnoty:     Klikněte na položku a poté na tlačítko Přejmenovat. Zadejte nový název a klikněte na tlačítko OK.

  Odebrání hodnoty nebo její nahrazení jinou hodnotou:     Klikněte na položku a poté na tlačítko Odstranit. Chcete-li hodnotu nahradit, vyberte v seznamu jinou hodnotu a klikněte na tlačítko OK. Chcete-li hodnotu odebrat, klikněte na tlačítko OK.

  Přesunutí hodnoty v seznamu nahoru nebo dolů:     Klikněte na položku a poté na tlačítko s šipkou nahoru nebo dolů.

  Nastavení položky jako výchozí hodnoty:     Klikněte na položku a poté na tlačítko Nastavit jako výchozí.

 6. Po dokončení všech změn klikněte v dialogovém okně Upravit seznamy na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×