Vytvoření, úprava nebo odstranění stránky předlohy

Každá nová publikace začíná jednou stránkou předlohy. Stránka předlohy může obsahovat cokoli, co můžete umístit na stránku publikace, stejně jako některé prvky (například záhlaví, zápatí nebo vodítka rozložení), které lze nastavit pouze na stránce předlohy.

Novou stránku předlohy je nutné vytvořit, pouze pokud chcete, aby publikace s více stránkami obsahovala různá rozložení.

V tomto článku:

O stránkách předloh

Vytvoření stránky předlohy

Použití stránky předlohy

Úprava stránky předlohy

Odstranění stránky předlohy

Přejmenování existující stránky předlohy

O stránkách předloh

Stránky předloh obsahují prvky, které chcete v publikaci opakovat na více stránkách. Použitím těchto společných prvků na stránkách předloh můžete dát publikaci jednotnější vzhled.

Stránky předloh jsou neviditelné vrstvy, které tvoří publikaci. Mohou obsahovat prvky návrhu a rozložení, například vodítka okrajů, záhlaví, zápatí a obrázky. Stránky předloh určitých typů publikací, například bulletinů a brožur, obsahují standardně vodítka okrajů.

V publikacích, které mají více než jednu stránku, můžete vytvořit rozmanitější vzhled publikace pomocí více stránek předloh. Více stránek předloh nabízí větší výběr rozvržení, která můžete použít pro libovolné stránky v publikaci.

Jestliže například vytváříte brožuru se stejnými obrázky na přední i zadní straně, můžete použít jednu stránku předlohy. Když ale chcete, aby stránky uvnitř brožury vypadaly jinak, je třeba pro vnitřní stránky vytvořit druhou stránku předlohy.

Do stránky předlohy můžete přidat položku, například textové pole, tak, že ji vyberete a klepnete na položku Přenést na stránku předlohy v nabídce Uspořádat. Stránku předlohy můžete také ignorovat po klepnutí na příkaz Ignorovat stránku v podokně úloh Použít stránku předlohy.

Stránky předloh usnadňují aktualizace, protože prvky stránky můžete přidávat a aktualizovat na jednom místě místo jejich změny na každé stránce publikace.

Podle stránek předloh lze řídit následující prvky stránky:

 • rozměry stránky,

 • všechny okraje a vodítka včetně vodítek sloupců a vodítek pravítka,

 • záhlaví a zápatí,

 • pozadí stránky, například vodoznak nebo objekt WordArt,

 • rozložení na jednu nebo na dvě stránky,

  Poznámka : Rozložení na dvě stránky (dvoustranu) použijte pro dvoustránkové publikace, takže druhá stránka může vypadat jinak než první, aniž byste pro ni museli použít jinou stránku šablony.

 • text a čísla, například WordArt, data, časy, čísla stránek nebo informace o zaměstnání,

 • obrázky, například klipart,

 • objekty, například zaškrtávací políčka nebo textová pole.

Začátek stránky

Vytvoření stránky předlohy

Můžete vytvořit novou stránku předlohy nebo přidat prvky do publikace a poté tyto prvky přenést na stránku předlohy. Můžete také duplikovat existující stránku předlohy. Jestliže duplikujete stránku předlohy, můžete změnit jen ty prvky, které se mají lišit.

Pro jakou stránku předlohy se rozhodnete, závisí na nastavení publikace.

 • Pokud nastavíte publikaci, aby byla prohlížena jako jednotlivé dvoustrany, použijte dvoustránkovou předlohu.

 • Pokud nastavíte publikaci, aby byla prohlížena jako jednotlivé stránky, použijte jednostránkovou předlohu.

Také je možné převést jednostránkovou předlohu na dvoustránkovou a naopak.

Poznámka :  Pokud vytváříte webovou publikaci, lze zobrazovat pouze jednotlivé stránky a používat pouze jednostránkové předlohy.

Vytvoření prázdné nové stránky předlohy

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Stránka předlohy.

 2. Na panelu nástrojů Upravit stránky předlohy klepněte na tlačítko Nová stránka předlohy.

 3. Do textového pole ID stránky (1 znak) zadejte identifikátor nové stránky předlohy, jehož délka je jeden znak. Může to být jakýkoli znak kódování Unicode.

 4. Do textového pole Popis zadejte stručný popis nové stránky předlohy.

 5. Jestliže chcete publikaci nastavit jako dvoustránku, zaškrtněte políčko Dvoustránková předloha.

  Poznámka : Je-li aktuální publikace pouze jednostránková, budou ke stránkám předlohy přidány dvě protilehlé stránky, ale počet stránek publikace se automaticky nezvýší.

Přenesení prvků ze stránky publikace na novou stránku předlohy

Jestliže jste vytvořili novou stránku předlohy, můžete v publikaci vytvořit nové položky, poté je poslat na novou stránku předlohy a tak ji dokončit.

Můžete například vytvořit kalendář, poté přidat obrázek, zápatí s číslem stránky a textové pole a následně všechny tyto prvky poslat na novou stránku předlohy.

 1. Vytvořte publikaci a přizpůsobte ji tak, aby odpovídala vaší představě o stránce předlohy.

 2. Klepněte na položky, které chcete na stránku předlohy vložit.

  Poznámka : Chcete-li vybrat více položek, podržte při klepnutí stisknutou klávesu CTRL.

 3. V nabídce Uspořádat klepněte na příkaz Přenést na stránku předlohy.

Vytvoření duplikátu existující stránku předlohy

Někdy se může stát, že budete chtít vytvořit a použít stránku předlohy s prvky, které jsou téměř shodné s prvky na již existující stránce předlohy. Abyste nemuseli znovu vytvářet stejné prvky na nové stránce předlohy, můžete duplikovat existující stránku předlohy a potom na ní požadované prvky změnit nebo přidat nové.

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Stránka předlohy.

 2. V podokně úloh Upravit stránky předlohy klepněte na šipku zobrazenou vedle názvu stránky předlohy, kterou chcete duplikovat, a potom klepněte na příkaz Duplikovat.

 3. V dialogovém okně Duplikovat stránku předlohy proveďte jednu z následujících akcí:

  • Do textového pole ID stránky (1 znak) zadejte identifikátor nové stránky předlohy, jehož délka je jeden znak. Může to být jakýkoli znak kódování Unicode.

  • Do textového pole Popis zadejte stručný popis nové stránky předlohy.

   Poznámka : V podokně úloh Upravit stránky předlohy se zobrazí pouze prvních 28 znaků.

Začátek stránky

Použití stránky předlohy

Každá nová publikace začíná ve výchozím nastavení s použitím jedné stránky předlohy. Má-li publikace více než jednu stránku, můžete v podokně úloh Použít stránku předlohy nastavit pro různé stránky publikace různé stránky předlohy.

Poznámka : Pro další postup podle těchto pokynů je třeba nejprve vytvořit více než jednu stránku předlohy.

 1. V podokně úloh Formátovat publikaci klepněte na šipku a poté klepněte na položku Použít stránku předlohy.

 2. V podokně úloh Upravit stránky předlohy klepněte na odkaz Zobrazit stránky předlohy.

  Poznámka : V podokně úloh Upravit stránky předlohy se podle typu publikace a podle toho, zda je nastavena jako dvoustránková, zobrazí jednostránková nebo dvoustránková ikona.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • V podokně úloh Použít stránku předlohy klepněte v seznamu pod ikonou stránky na šipku a poté klepněte na stránku předlohy, kterou chcete použít na aktuální stránku nebo aktuální stránky dvoustrany.

  • Klepnutím na položku Ignorovat stránku předlohy skryjete na dané stránce objekty stránky předlohy. Tato možnost neznamená ignorování vodítek rozvržení.

   Poznámka : Chcete-li použít jinou než výchozí stránku předlohy pro dvoustranu, je třeba nejdříve zrušit zaškrtnutí políčka Použít stejnou stránku předlohy pro obě protilehlé stránky a mít vytvořenou novou stránku předlohy.

 4. Vyberte stránku předlohy, kterou chcete použít pro stránku nebo pro protilehlé stránky.

  Poznámka : Jestliže chcete použít novou stránku předlohy pro protilehlé stránky, můžete zaškrtnutím políčka Použít stejnou stránku předlohy pro obě protilehlé stránky použít pro obě protilehlé stránky dvoustrany jedinou stránku předlohy. Není-li toto políčko zaškrtnuto, zobrazí se pro jednotlivé protilehlé stránky dvoustrany samostatné seznamy, takže pro každou z nich můžete použít jinou stránku předlohy.

 5. Po klepnutí na tlačítko Použít na rozsah stránek se otevře dialogové okno, ve kterém můžete použít stránku předlohy pro určený rozsah stránek v publikaci.

 6. Chcete-li změnit podokno úloh na Upravit stránky předlohy, ve kterém můžete upravovat obsah stránek předlohy a vytvářet nové stránky předlohy, klepněte na odkaz Zobrazit stránky předlohy.

Začátek stránky

Úprava stránky předlohy

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Stránka předlohy.

 2. V podokně úloh Upravit stránky předlohy přejděte na název stránky předlohy, kterou chcete upravit, klepněte na šipku a potom klepněte na příkaz Upravit.

 3. Upravte stránku požadovaným způsobem.

 4. Chcete-li zobrazit aktualizované stránky publikace, klepněte na odkaz Zobrazit stránky publikace a potom přejděte na stránku, u které je stránka předlohy použita.

Začátek stránky

Odstranění stránky předlohy

Ve výchozím nastavení obsahuje každá publikace jednu stránku předlohy, což je minimální povinný počet stránek předlohy. Existuje-li alespoň jedna stránka předlohy, můžete libovolné další stránky předlohy odstranit. Jestliže odstraníte stránku předlohy, která je použita u některých stránek publikace, použije aplikace Publisher stránku předlohy, která je v podokně úloh Upravit stránky předlohy uvedena na prvním místě.

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Stránka předlohy.

 2. V podokně úloh Upravit stránky předlohy přejděte na název stránky předlohy, kterou chcete odstranit, klepněte na šipku a potom klepněte na příkaz Odstranit.

 3. V dialogovém okně zprávy klepněte na tlačítko Ano.

Začátek stránky

Přejmenování existující stránky předlohy

Pokud je v jedné publikaci použito více stránek předlohy, je vhodné jim z důvodu jasného označení způsobu jejich použití přiřadit jedinečný identifikátor (ID) nebo popis. Při změně ID nebo popisu stránky předlohy postupujte takto:

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Stránka předlohy.

 2. V podokně úloh Upravit stránky předlohy klepněte na šipku zobrazenou vedle stránky předlohy, kterou chcete přejmenovat, a potom klepněte na příkaz Přejmenovat.

 3. V dialogovém okně Přejmenovat stránku předlohy proveďte jednu z následujících akcí:

  • Do textového pole ID stránky (1 znak) zadejte identifikátor nové stránky předlohy, jehož délka je jeden znak. Může to být jakýkoli znak kódování Unicode.

  • Do textového pole Popis zadejte stručný popis nové stránky předlohy.

   Poznámka : V podokně úloh Upravit stránky předlohy se zobrazí pouze prvních 28 znaků.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×