Vytvoření úkolů a položek úkolů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Řada uživatelů si vede seznam věcí k vyřízení na papíru, v tabulce nebo pomocí kombinace papíru a elektronických metod. V aplikaci Microsoft Office Outlook 2007 můžete zkombinovat různé seznamy do jediného seznamu rozšířeného o funkce připomenutí a sledování.

V tomto článku

O úkolech a položkách k vyřízení

Vytvoření úkolu z nabídky Soubor

Vytvoření úkolu nebo položky k vyřízení z e-mailové zprávy

Vytvoření položky k vyřízení z kontaktu

Vytvoření úkolu na panelu úkolů

Vytvoření úkolu v seznamu denních úkolů v kalendáři

O úkolech a položkách k vyřízení

Panel úkolů Úkol je položka, kterou v aplikaci Outlook vytvoříte ke sledování do té doby, než je úkol dokončen. Položka k vyřízení je jakákoli položka aplikace Outlook, například úkol, e-mailová zpráva nebo kontakt, který byl označen příznakem pro zpracování. Všechny úkoly jsou ve výchozím nastavení při vytvoření označeny pro zpracování, i když nemají nastavené datum zahájení nebo termín splnění. Proto kdykoli vytvoříte úkol nebo opatříte příznakem e-mailovou zprávu či kontakt, je automaticky vytvořena položka k vyřízení.

Když potřebujete rychle označit, že některá položka bude později vyžadovat vaši pozornost, nejlepší možností je opatřit ji příznakem. Opatříte-li položku příznakem, bude zobrazena s příznakem v zobrazeních Pošta a Úkoly, na panelu úkolů a v seznamu denních úkolů v zobrazení Kalendář. Opatřením zprávy nebo kontaktu příznakem nevytvoříte nový úkol. Vzhledem k tomu, že položka k vyřízení je i po opatření příznakem stále jen e-mailová zpráva nebo kontakt, nemůžete ji přiřadit jako úkol někomu jinému, označit průběh zpracování nebo procento dokončení.

Úkol se může konat jednou nebo opakovaně. Opakované úkol se může opakovat v pravidelných intervalech nebo na základě data dokončení předchozího úkolu v řadě. Můžete například vytvořit opakovaný úkol, abyste vždy poslední pátek v měsíci odeslali svému nadřízenému zprávu o stavu, nebo vytvořit opakovaný úkol, abyste si došli do kadeřnictví vždy měsíc poté, co jste tam byli naposledy.

Úkoly i položky k vyřízení se zobrazují ve složce Úkoly, na panelu úkolů a v seznamu denních úkolů v zobrazení Kalendář. Bez ohledu na to, v jakém zobrazení se právě nacházíte, panel úkolů vás informuje o událostech v kalendáři, o úkolech a položkách k vyřízení.

Nový úkol lze v aplikaci Outlook vytvořit několika způsoby. Můžete použít příkaz Úkol (klepněte na příkaz Nový v nabídce Soubor), zadat úkol do textového pole Zadejte nový úkol na panelu úkolů v jakémkoli zobrazení aplikace Outlook, zapsat do prázdného místa v seznamu denních úkolů v zobrazení Kalendář, nebo klepnout a zadat úkol do textového pole Klepnutím sem přidáte nový úkol v horní části zobrazení Úkoly. Nejrychlejším z těchto způsobů je použití panelu úkolů.

Úkol také můžete vytvořit přetažením položky, například e-mailové zprávy, na panel Úkoly v Navigační podokno. Z kopie e-mailové zprávy je potom vytvořen úkol.

Ať už sledujete úkoly, které jsou přiřazeny vám (například připomenutí, abyste odpověděli na e-mailové zprávy), nebo úkoly přiřazené jiným osobám (například průběh projektu některého kolegy), úkoly aplikace Outlook jsou řešením vašeho problému. Úkoly můžete rychle přidávat, aktualizovat a označovat jako dokončené. Úkoly začleněné v zobrazení Kalendář vám poskytují bohaté rozhraní pro sledování nejen schůzek, ale také úkolů, které je třeba v daný den dokončit.

Začátek stránky

Vytvoření úkolu z nabídky Soubor

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Úkol.

  Klávesová zkratka: nový úkol vytvoříte stisknutím kombinace kláves CTRL + SHIFT + K.

 2. Do pole Předmět zadejte název úkolu.

  Poznámka : Tím jste zadali dostatek informací pro vytvoření úkolu. Následující kroky jsou volitelné, ale pomohou vám lépe se orientovat v úkolech v aplikaci Outlook.

 3. Na kartě Úkol klepněte ve skupině Akce na položku Uložit a zavřít, nebo podle následujícího postupu dále upravte úkol.

 4. V případě potřeby nastavte hodnoty Datum zahájeníTermín splnění úkolu.

  Pokud nastavíte datum zahájení, je v poli Termín splnění automaticky nastaven stejný den. Termín splnění můžete podle potřeby změnit na jiné datum.

 5. Chcete-li vytvořit opakovaný úkol, klepněte na kartě Úkol ve skupinovém rámečku Možnosti na tlačítko Opakování.

 6. V dialogovém okně Opakování úkolu klepněte na přepínač odpovídající požadovanému intervalu opakování (Denně, Týdně, Měsíčně nebo Ročně) a proveďte jeden z následujících kroků:

  • Nastavení opakování úkolu podle pravidelného intervalu     V části Způsob opakování vyberte požadované možnosti intervalu frekvence. Neklepejte na přepínač Obnovit úkol po; úkol by se opakoval v nepravidelných intervalech.

  • Nastavení opakování úkolu na základě data dokončení     Klepněte na přepínač Obnovit úkol po a do pole zadejte dobu, po jejímž uplynutí má být úkol generován.

   Pokaždé, když úkol označíte jako dokončený, bude na základě vaší specifikace vytvořen nový úkol.

   Tip : Je to nejlepší volba, pokud nechcete, aby se další připomenutí úkolu zobrazilo dříve, než bude předchozí opakování úkolu označeno jako dokončené. Pokud položku neoznačíte jako dokončenou, další připomenutí se nikdy nezobrazí. Například pokud máte připomenutí, abyste zaplatili fakturu za elektřinu vždy 15. dne v měsíci, a neoznačíte výskyt úkolu z 15. dubna jako dokončený, ještě v květnu se vám bude zobrazovat nedokončený úkol z 15. dubna. Výskyt úkolu z 15. května se zobrazí až poté, co označíte úkol z 15. dubna jako dokončený.

 7. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Opakovat úkol.

 8. Chcete-li přidat připomenutí, zaškrtněte políčko Připomenutí a potom zadejte datum a čas připomenutí.

 9. Můžete určit vlastní zvuk, který má při připomenutí zaznít. Klepněte na tlačítko Obrázek tlačítka , klepněte na tlačítko Procházet, vyberte zvukový soubor, který má být přehrán, klepněte na tlačítko Otevřít a potom na tlačítko OK. Zvuk připomenutí se tímto změní pouze pro tento úkol.

 10. Chcete-li sledovat průběh své práce na úkolu, zadejte požadované hodnoty do polí Stav, Priorita a Hotovo (%).

  Pole Stav a Hotovo (%) jsou propojená. Když změníte hodnotu v jednom z těchto polí, odpovídajícím způsobem se změní také hodnota v druhém poli.

Stav

% dokončení:

Nezahájeno

+

Probíhá

1-99

Dokončeno

1000

Čeká se na někoho dalšího   

0–100

Odloženo

0–100

 1. Pokud chcete úkolu přiřadit barevnou kategorii, na kartě Úkol klepněte ve skupině Možnosti na příkaz Zařadit do kategorií a potom klepněte na jednu z barevných kategorií v nabídce. Další barevné kategorie zobrazíte klepnutím na příkaz Všechny kategorie.

  Při prvním použití barevné kategorie budete vyzváni k zadání smysluplnějšího názvu barevné kategorie. Můžete vytvořit vlastní barevné kategorie, přiřadit barevným kategoriím vlastní barvy a také jim přiřadit klávesové zkratky. Do okna Úkol se vrátíte klepnutím na tlačítko OK.

  Tip : Rozmysleli jste si přiřazení barevné kategorie? Klepněte pravým tlačítkem myši na barvu nebo název barevné kategorie a potom klepněte na příkaz Vymazat název kategorie nebo Vymazat všechny kategorie.

 2. Pokud se úkolu účastní osoba nebo organizace z vašich kontaktů, můžete na tento kontakt rychle vytvořit odkaz klepnutím na tlačítko Kontakty v dolní části okna. Potom vyberte požadovanou položku. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vybrat kontakty.

  Poznámka : Odkazy na kontakty se ve výchozím nastavení v oknech zprávy, kontaktu a úkolu nezobrazují. Chcete-li zapnout propojování položek s kontakty, na kartě Úkol klepněte ve skupině Akce na položku Uložit a zavřít. V hlavním okně aplikace Outlook klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti. Na kartě Předvolby klepněte na tlačítko Možnosti kontaktů a potom v dialogovém okně Možnosti kontaktů ve skupinovém rámečku Propojení kontaktů zaškrtněte políčko Zobrazit na všech formulářích propojení kontaktů. V tomto postupu můžete pokračovat po otevření úkolu.

 3. Pokud nechcete, aby položku sdíleného úkolu viděli ostatní uživatelé, ve skupině Možnosti na kartě Úkol zaškrtněte políčko Soukromé.

 4. Chcete-li zadat ujeté kilometry, odpracovaný čas a další informace pro účely fakturace, ve skupině Zobrazit na kartě Úkol klepněte na tlačítko Podrobnosti. Zadejte příslušné informace do textových polí Celková práce, Dosavadní práce, Ujeté km a Vyúčtování.

 5. Na kartě úkol ve skupině Akce klikněte na Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Vytvoření úkolu nebo položky k vyřízení z e-mailové zprávy

Úkol nebo položku k vyřízení lze z e-mailové zprávy vytvořit několika způsoby.

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Opatřete e-mailovou zprávu příznakem pro zpracování.

  Opatření zprávy příznakem je nejlepší možnost, když potřebujete rychle označit položku, která bude později vyžadovat vaši pozornost. Opatříte-li položku příznakem, bude zobrazena s příznakem v zobrazeních Pošta a Úkoly, na panelu úkolů a v seznamu denních úkolů v zobrazení Kalendář. Opatřením zprávy nebo kontaktu příznakem nevytvoříte nový úkol. Vzhledem k tomu, že položka k vyřízení i po opatření příznakem zůstává stále jen e-mailovou zprávou nebo kontaktem, nemůžete ji přiřadit jako úkol někomu jinému, ani označit průběh zpracování nebo procento dokončení.

  1. V zobrazení Pošta klepněte pravým tlačítkem myši na sloupec příznaku.

  2. Zvolte termín splnění.

   Chcete-li rychle přidat příznak pro zpracování, klepněte na sloupec příznaku vedle e-mailové zprávy. Datum zahájení a termín splnění je automaticky nastaven na dnešek.

   Chcete-li změnit čas připomenutí, zvuk připomenutí, datum zahájení, termín splnění nebo text příznaku, který se zobrazuje na informačním panelu, klepněte pravým tlačítkem myši na sloupec příznaku vedle e-mailové zprávy a potom klepněte na příkaz Vlastní nebo Přidat připomenutí. Obě možnosti otevřou stejné dialogové okno, ale při použití příkazu Přidat připomenutí je automaticky vybráno zaškrtávací políčko připomenutí.

   Dialogové okno Příznak pro zpracování

 • Vytvoření položky k vyřízení přetažením e-mailové zprávy na panel úkolů

  Tyto postupy lze použít jedině v případě, že je panel úkolů uspořádán podle data zahájení nebo termínu splnění.

  1. Klepnutím vyberte e-mailovou zprávu a potom ji přetáhněte do části panelu úkolů se seznamem úkolů.

  2. Až se v místě, kde chcete úkol umístit, zobrazí červená čára se šipkami na obou koncích, uvolněte tlačítko myši.

   Obrázek části panelu úkolů s událostmi

 • Vytvoření nového úkolu přetažením e-mailové zprávy na tlačítko Úkoly

  Přetáhnete-li e-mailovou zprávu na tlačítko Úkoly v navigačním podokně, můžete použít všechny funkce úkolu a obsah e-mailové zprávy kromě příloh se zkopíruje do těla úkolu. I když původní e-mailovou zprávu později vymažete, úkol včetně zkopírovaného obsahu e-mailové zprávy bez příloh bude nadále k dispozici.

  1. Klepnutím vyberte e-mailovou zprávu a potom ji přetáhněte na tlačítko Úkol v navigačním podokně.

   Chcete-li zprávu místo vložení textu do těla úkolu připojit k úkolu jako přílohu, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a přetáhněte ji na seznam úkolů. V místní nabídce klepněte na příkaz Zkopírovat sem jako Úkol s přílohou.

   Zobrazí se okno s novým úkolem a kopie obsahu e-mailu je vložena do těla úkolu. Předmět e-mailové zprávy se použije jako předmět úkolu. Pokud chcete, můžete předmět změnit.

   Poznámka : Tím jste zadali dostatek informací pro vytvoření úkolu. Následující kroky jsou volitelné, ale pomohou vám lépe se orientovat v úkolech v aplikaci Outlook.

  2. Na kartě Úkol klepněte ve skupině Akce na položku Uložit a zavřít, nebo podle následujícího postupu dále upravte úkol.

  3. V případě potřeby nastavte hodnoty Datum zahájeníTermín splnění úkolu.

   Pokud nastavíte datum zahájení, je v poli Termín splnění automaticky nastaven stejný den. Termín splnění můžete podle potřeby změnit na jakékoli datum.

  4. Chcete-li vytvořit opakovaný úkol, klepněte na kartě Úkol ve skupinovém rámečku Možnosti na tlačítko Opakování.

  5. V dialogovém okně Opakování úkolu klepněte na přepínač odpovídající požadovanému intervalu opakování (Denně, Týdně, Měsíčně nebo Ročně) a proveďte jeden z následujících kroků:

   • Nastavení opakování úkolu v pravidelném intervalu     V části Způsob opakování vyberte požadovaný interval frekvence. Neklepejte na přepínač Obnovit úkol po; úkol by se opakoval v nepravidelných intervalech.

   • Nastavení opakování úkolu na základě data dokončení     Klepněte na přepínač Obnovit úkol po a do pole zadejte dobu, po jejímž uplynutí má být úkol generován.

    Pokaždé, když úkol označíte jako dokončený, bude na základě vašeho výběru vytvořen nový úkol.

    Je to nejlepší volba, pokud nechcete, aby se další připomenutí úkolu zobrazilo dříve, než bude předchozí opakování úkolu označeno jako dokončené. Pokud položku neoznačíte jako dokončenou, další připomenutí se nikdy nezobrazí. Například pokud máte připomenutí, abyste vždy 15. den v měsíci zaplatili fakturu za elektřinu, a neoznačíte výskyt úkolu z 15. dubna jako dokončený, ještě v květnu se vám bude zobrazovat nedokončený úkol z 15. dubna. Jakmile označíte úkol z 15. dubna jako dokončený, zobrazí se výskyt úkolu z 15. května.

  6. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Opakovat úkol.

  7. Chcete-li přidat připomenutí, zapněte upozornění zaškrtnutím políčka Připomenutí. Zadejte požadované datum a čas připomenutí.

  8. Můžete určit vlastní zvuk, který má při připomenutí zaznít. Klepněte na tlačítko Obrázek tlačítka , klepněte na tlačítko Procházet, vyberte zvukový soubor, který má být přehrán, klepněte na tlačítko Otevřít a potom na tlačítko OK. Zvuk připomenutí se tímto změní pouze pro tento úkol.

  9. Chcete-li sledovat průběh své práce na úkolu, zadejte nebo vyberte požadované možnosti v polích Stav, Priorita a Hotovo (%).

   Pole Stav a Hotovo (%) na sobě vzájemně závisí. Změníte-li hodnotu v jednom poli, odpovídajícím způsobem se změní také hodnota v druhém poli.

Stav

% dokončení:

Nezahájeno

+

Probíhá

1-99

Dokončeno

1000

Čeká se na někoho dalšího   

0–100

Odloženo

0–100

 1. Pokud chcete úkolu přiřadit barevnou kategorii, na kartě Úkol, ve skupině Možnosti klepněte na příkaz Zařadit do kategorií a potom klepněte na jednu z položek v nabídce. Další barevné kategorie zobrazíte klepnutím na příkaz Všechny kategorie.

  Při prvním použití barevné kategorie budete vyzváni k zadání smysluplnějšího názvu barevné kategorie. Můžete vytvořit vlastní barevné kategorie, přiřadit barevným kategoriím vlastní barvy a také klávesové zkratky. Do okna Úkol se vrátíte klepnutím na tlačítko OK.

  Rozmysleli jste si přiřazení barevné kategorie? Klepněte pravým tlačítkem myši na barvu nebo název barevné kategorie a potom klepněte na příkaz Vymazat název kategorie nebo Vymazat všechny kategorie.

 2. Pokud se úkolu účastní osoba nebo organizace z vašich kontaktů, můžete na tento kontakt rychle vytvořit odkaz klepnutím na tlačítko Kontakty v dolní části okna. Potom vyberte požadovanou položku. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vybrat kontakty.

 3. Pokud nechcete, aby položku sdíleného úkolu viděli ostatní uživatelé, ve skupině Možnosti na kartě Úkol zaškrtněte políčko Soukromé.

 4. Chcete-li zadat ujeté kilometry, odpracovaný čas a další informace pro účely fakturace, ve skupině Zobrazit na kartě Úkol klepněte na tlačítko Podrobnosti. Zadejte příslušné informace do textových polí Celková práce, Dosavadní práce, Ujeté km a Vyúčtování.

 5. Na kartě Úkol klepněte ve skupinovém rámečku Uložit na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Vytvoření položky k vyřízení z kontaktu

Opatření kontaktu příznakem je nejlepší možnost, pokud potřebujete rychle označit kontakt, který bude později vyžadovat vaši pozornost. Opatřením kontaktu příznakem vytvoříte položku k vyřízení s textem příznaku uvedeným na informačním panelu. Kontakt s příznakem je také zobrazen v seznamu Úkoly, na panelu úkolů a v seznamu denních úkolů zobrazení Kalendář. Opatřením kontaktu příznakem nevytvoříte nový úkol. Vzhledem k tomu, že položka k vyřízení stále zůstává kontaktem, nemůžete ji přiřadit jako úkol někomu jinému, označit průběhu zpracování nebo procento dokončení.

 1. V zobrazení Kontakty klepněte pravým tlačítkem myši na kontakt.

 2. V místní nabídce přejděte na příkaz Zpracovat a klepněte na termín dokončení.

  Chcete-li změnit čas připomenutí, zvuk připomenutí, datum počátku, termín splnění nebo text příznaku, který se zobrazuje na informačním panelu, případně pokud chcete vymazat příznak připomenutí, klepněte na příkaz Vlastní nebo Přidat připomenutí. Obě možnosti otevřou stejné dialogové okno, ale při použití příkazu Přidat připomenutí je automaticky vybráno zaškrtávací políčko připomenutí.

Začátek stránky

Vytvoření úkolu na panelu úkolů

Panel úkolů se ve výchozím nastavení zobrazuje ve všech zobrazeních aplikace Outlook. Můžete jej zapnout nebo vypnout. Kromě toho můžete zvolit zobrazení minimalizované verze panelu úkolů, která zabírá méně místa na obrazovce. Pokud panel úkolů vypnete, zapnete či minimalizujete, toto nastavení se projeví pouze v aktuálním zobrazení. Jestliže například vypnete panel úkolů v zobrazení Pošta, bude v tomto zobrazení vždy vypnutý, a to i po restartování aplikace Outlook. Zůstane ale zapnutý v jiných zobrazeních, například Kalendář, Poznámky a Úkoly.

 • Chcete-li zapnout nebo vypnout panel úkolů, přejděte v nabídce Zobrazit na příkaz Panel úkolů a klepněte na příkaz Normální, Minimalizovaný nebo Vypnutý.

 • Chcete-li vytvořit nový úkol na panelu úkolů, klepněte do textového pole Zadejte nový úkol (označovaného jako pole pro zadávání úkolů), zadejte předmět úkolu a stiskněte klávesu ENTER.

  Pole pro zadávání úkolů

  Ve výchozím nastavení bude úkolu přiřazen termín dokončení a datum zahájení vycházející z nastavení Nastavit rychlé klepnutí příznaku. Po první instalaci aplikace Outlook je toto nastavení nakonfigurováno na hodnotu Dnes.

  Pokud vytvoříte úkol a nastavíte u příznaku jiný termín dokončení, bude pro všechny budoucí úkoly zadané na panelu úkolů použito nové nastavení. Zobrazenou volbu můžete vždy přepsat výběrem jiné volby. Po restartování aplikace Outlook však první zadaný úkol použije výchozí nastavení příznaku, určené předvolbou Nastavit rychlé klepnutí.

  Chcete-li změnit výchozí nastavení příznaku, v jakémkoli zobrazení klepněte pravým tlačítkem myši na sloupec příznaku, klepněte na příkaz Nastavit rychlé klepnutí a zvolte požadované nastavení příznaku. Jednou z možností je Žádné datum. Zvolíte-li příznak Žádné datum, položka se na panelu úkolů zobrazí ve skupině Žádné datum.

  Poznámka : Tím jste zadali dostatek informací pro vytvoření úkolu. Následující kroky jsou volitelné, ale pomohou vám lépe se orientovat v úkolech v aplikaci Outlook.

 • Úkol můžete dále přizpůsobit podle následujících kroků poté, co na něj poklepete na panelu úkolů.

 • V případě potřeby nastavte hodnoty Datum zahájeníTermín splnění úkolu.

  Pokud nastavíte datum zahájení, je v poli Termín splnění automaticky nastaven stejný den. Termín splnění můžete podle potřeby změnit na jakékoli datum.

 • Chcete-li vytvořit opakovaný úkol, klepněte na kartě Úkol ve skupinovém rámečku Možnosti na tlačítko Opakování.

 • V dialogovém okně Opakování úkolu klepněte na přepínač odpovídající požadovanému intervalu opakování (Denně, Týdně, Měsíčně nebo Ročně) a proveďte jeden z následujících kroků:

  • Nastavení opakování úkolu v pravidelném intervalu     V části Způsob opakování vyberte požadovaný interval frekvence. Neklepejte na přepínač Obnovit úkol po; úkol by se opakoval v nepravidelných intervalech.

  • Nastavení opakování úkolu na základě data dokončení     Klepněte na přepínač Obnovit úkol po a do pole zadejte dobu, po jejímž uplynutí má být úkol generován.

   Pokaždé, když úkol označíte jako dokončený, bude na základě vašeho výběru vytvořen nový úkol.

   Je to nejlepší volba, pokud nechcete, aby se další připomenutí úkolu zobrazilo dříve, než bude předchozí opakování úkolu označeno jako dokončené. Pokud položku neoznačíte jako dokončenou, další připomenutí se nikdy nezobrazí. Například pokud máte připomenutí, abyste vždy 15. den v měsíci zaplatili fakturu za elektřinu, a neoznačíte výskyt úkolu z 15. dubna jako dokončený, ještě v květnu se vám bude zobrazovat nedokončený úkol z 15. dubna. Jakmile označíte úkol z 15. dubna jako dokončený, zobrazí se výskyt úkolu z 15. května.

 • Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Opakovat úkol.

 • Chcete-li přidat připomenutí, zapněte upozornění zaškrtnutím políčka Připomenutí. Zadejte požadované datum a čas připomenutí.

 • Můžete určit vlastní zvuk, který má při připomenutí zaznít. Klepněte na tlačítko Obrázek tlačítka , klepněte na tlačítko Procházet, vyberte zvukový soubor, který má být přehrán, klepněte na tlačítko Otevřít a potom na tlačítko OK. Zvuk připomenutí se tímto změní pouze pro tento úkol.

 • Chcete-li sledovat průběh své práce na úkolu, zadejte nebo vyberte požadované možnosti v polích Stav, Priorita a Hotovo (%).

  Pole Stav a Hotovo (%) na sobě vzájemně závisí. Změníte-li hodnotu v jednom poli, odpovídajícím způsobem se změní také hodnota v druhém poli.

Stav

% dokončení:

Nezahájeno

+

Probíhá

1-99

Dokončeno

1000

Čeká se na někoho dalšího   

0–100

Odloženo

0–100

 1. Pokud chcete úkolu přiřadit barevnou kategorii, na kartě Úkol, ve skupině Možnosti klepněte na příkaz Zařadit do kategorií a potom klepněte na jednu z položek v nabídce. Další barevné kategorie zobrazíte klepnutím na příkaz Všechny kategorie.

  Při prvním použití barevné kategorie budete vyzváni k zadání smysluplnějšího názvu barevné kategorie. Můžete vytvořit vlastní barevné kategorie, přiřadit barevným kategoriím vlastní barvy a také klávesové zkratky. Do okna Úkol se vrátíte klepnutím na tlačítko OK.

  Rozmysleli jste si přiřazení barevné kategorie? Klepněte pravým tlačítkem myši na barvu nebo název barevné kategorie a potom klepněte na příkaz Vymazat název kategorie nebo Vymazat všechny kategorie.

 2. Pokud se úkolu účastní osoba nebo organizace z vašich kontaktů, můžete na tento kontakt rychle vytvořit odkaz klepnutím na tlačítko Kontakty v dolní části okna. Potom vyberte požadovanou položku. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vybrat kontakty.

 3. Pokud nechcete, aby položku sdíleného úkolu viděli ostatní uživatelé, ve skupině Možnosti na kartě Úkol zaškrtněte políčko Soukromé.

 4. Chcete-li zadat ujeté kilometry, odpracovaný čas a další informace pro účely fakturace, ve skupině Zobrazit na kartě Úkol klepněte na tlačítko Podrobnosti. Zadejte příslušné informace do textových polí Celková práce, Dosavadní práce, Ujeté km a Vyúčtování.

 5. Na kartě Úkol klepněte ve skupinovém rámečku Uložit na tlačítko Uložit a zavřít.

Chcete-li úkol přesunout v seznamu nahoru nebo dolů, klepněte na položku a přetáhněte ji na požadované místo. Umístění úkolu po uvolnění tlačítka myši bude při jeho přetahování označovat červená čára se šipkami.

Začátek stránky

Vytvoření úkolu v seznamu denních úkolů v zobrazení Kalendář

Seznam denních úkolů se v kalendáři aplikace Outlook zobrazuje pouze v zobrazeních dnů a týdnů. Chcete-li tento seznam zapnout nebo vypnout, přejděte v zobrazení Kalendář v nabídce Zobrazit na příkaz Seznam denních úkolů a klepněte na příkaz Normální, Minimalizovaný nebo Vypnutý.

Seznam denních úkolů

Pokud chcete, aby se zobrazoval pouze celkový počet úkolů, proveďte jeden z následujících kroků:

 • V zobrazení Kalendář klepněte na nabídku Zobrazit, přejděte na příkaz Seznam denních úkolů a potom klepněte na příkaz Minimalizovaný.

 • Nastavte ukazatel myši na horní okraj seznamu denních úkolů. Jakmile se ukazatel změní na tvar Ikona úchytu pro změnu velikosti , přetáhněte okraj ke spodní části okna.

Chcete-li v seznamu denních úkolů vytvářet nové úkoly, musí být zvoleno nastavení Normální.

 1. Pokud se ukazatel myši pohybuje v seznamu denních úkolů, je zobrazeno pole Po klepnutí lze vložit úkol.

 2. Klepněte na jakékoli prázdné místo pod sloupcem dne.

 3. Zadejte předmět úkolu a stiskněte klávesu ENTER.

  Jako datum zahájení a termín splnění bude úkolu přiřazen den ve sloupci nad seznamem denních úkolů. Chcete-li změnit datum zahájení nebo termín splnění, přetáhněte vytvořený úkol na den, kdy má být dokončen. Místo přetažení můžete úkol otevřít a změnit jeho datum zahájení a termín splnění. Provedete to buď klepnutím na úkol pravým tlačítkem myši a klepnutím na příkaz Otevřít, nebo tak, že položku vyberete, stisknete klávesu ESC a potom stisknete klávesu ENTER.

 4. Chcete-li vytvořit opakovaný úkol, klepněte na kartě Úkol ve skupinovém rámečku Možnosti na tlačítko Opakování.

 5. V dialogovém okně Opakování úkolu klepněte na přepínač odpovídající požadovanému intervalu opakování (Denně, Týdně, Měsíčně nebo Ročně) a proveďte jeden z následujících kroků:

  • Nastavení opakování úkolu v pravidelném intervalu     V části Způsob opakování vyberte požadovaný interval frekvence. Neklepejte na přepínač Obnovit úkol po; úkol by se opakoval v nepravidelných intervalech.

  • Nastavení opakování úkolu na základě data dokončení     Klepněte na přepínač Obnovit úkol po a do pole zadejte dobu, po jejímž uplynutí má být úkol generován.

   Pokaždé, když úkol označíte jako dokončený, bude na základě vašeho výběru vytvořen nový úkol.

   Je to nejlepší volba, pokud nechcete, aby se další připomenutí úkolu zobrazilo dříve, než bude předchozí opakování úkolu označeno jako dokončené. Pokud položku neoznačíte jako dokončenou, další připomenutí se nikdy nezobrazí. Například pokud máte připomenutí, abyste vždy 15. den v měsíci zaplatili fakturu za elektřinu, a neoznačíte výskyt úkolu z 15. dubna jako dokončený, ještě v květnu se vám bude zobrazovat nedokončený úkol z 15. dubna. Jakmile označíte úkol z 15. dubna jako dokončený, zobrazí se výskyt úkolu z 15. května.

 6. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Opakovat úkol.

 7. Chcete-li přidat připomenutí, zapněte upozornění zaškrtnutím políčka Připomenutí. Zadejte požadované datum a čas připomenutí.

 8. Můžete určit vlastní zvuk, který má při připomenutí zaznít. Klepněte na tlačítko Obrázek tlačítka , klepněte na tlačítko Procházet, vyberte zvukový soubor, který má být přehrán, klepněte na tlačítko Otevřít a potom na tlačítko OK. Zvuk připomenutí se tímto změní pouze pro tento úkol.

 9. Chcete-li sledovat průběh své práce na úkolu, zadejte nebo vyberte požadované možnosti v polích Stav, Priorita a Hotovo (%).

  Pole Stav a Hotovo (%) na sobě vzájemně závisí. Změníte-li hodnotu v jednom poli, odpovídajícím způsobem se změní také hodnota v druhém poli.

Stav

% dokončení:

Nezahájeno

+

Probíhá

1-99

Dokončeno

1000

Čeká se na někoho dalšího   

0–100

Odloženo

0–100

 1. Pokud chcete úkolu přiřadit barevnou kategorii, na kartě Úkol, ve skupině Možnosti klepněte na příkaz Zařadit do kategorií a potom klepněte na jednu z položek v nabídce. Další barevné kategorie zobrazíte klepnutím na příkaz Všechny kategorie.

  Při prvním použití barevné kategorie budete vyzváni k zadání smysluplnějšího názvu barevné kategorie. Můžete vytvořit vlastní barevné kategorie, přiřadit barevným kategoriím vlastní barvy a také klávesové zkratky. Do okna Úkol se vrátíte klepnutím na tlačítko OK.

  Rozmysleli jste si přiřazení barevné kategorie? Klepněte pravým tlačítkem myši na barvu nebo název barevné kategorie a potom klepněte na příkaz Vymazat název kategorie nebo Vymazat všechny kategorie.

 2. Pokud se úkolu účastní osoba nebo organizace z vašich kontaktů, můžete na tento kontakt rychle vytvořit odkaz klepnutím na tlačítko Kontakty v dolní části okna. Potom vyberte požadovanou položku. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vybrat kontakty.

 3. Pokud nechcete, aby položku sdíleného úkolu viděli ostatní uživatelé, ve skupině Možnosti na kartě Úkol zaškrtněte políčko Soukromé.

 4. Chcete-li zadat ujeté kilometry, odpracovaný čas a další informace pro účely fakturace, ve skupině Zobrazit na kartě Úkol klepněte na tlačítko Podrobnosti. Zadejte příslušné informace do textových polí Celková práce, Dosavadní práce, Ujeté km a Vyúčtování.

 5. Na kartě Úkol klepněte ve skupinovém rámečku Uložit na tlačítko Uložit a zavřít.

Chcete-li úkol přesunout v seznamu nahoru nebo dolů, klepněte na položku a přetáhněte ji na požadované místo. Umístění úkolu po uvolnění tlačítka myši bude při jeho přetahování označovat červená čára se šipkami.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×