Vytvoření vytvářecího dotazu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Informace obsažené v tomto článku se týkají způsobu vytvoření a spuštění vytvářecího dotazu. Vytvářecí dotaz se používá v případě, že je třeba kopírovat data v tabulce nebo archivovat data.

Pokud je nutné změnit nebo aktualizovat část dat ve stávající sadě záznamů (například v některých polích), lze použít aktualizační dotaz. Další informace o aktualizačních dotazech naleznete v článku Vytvoření aktualizačního dotazu.

Potřebujete-li přidat záznamy (řádky) do stávající tabulky, můžete použít přidávací dotaz. Další informace o přidávacích dotazech naleznete v článku Vytvoření přidávacího dotazu.

V tomto článku

Seznámit se s principy vytvářecích dotazů

Vytvoření vytvářecího dotazu

Další informace o kritériích a výrazech dotazu

Ukončit blokování dotazů režimem vypnutí

Principy vytvářecích dotazů

Vytvářecí dotaz načte data nejméně z jedné tabulky a potom zavede sadu výsledků do nové tabulky. Tato nová tabulka může být umístěna v databázi, která je otevřena, nebo ji můžete vytvořit v jiné databázi.

Vytvářecí dotazy se obvykle používají v případech, kdy je potřeba kopírovat nebo archivovat data. Předpokládejme například, že máte tabulku (nebo tabulky) s daty o prodeji v minulosti a použijete tato data v sestavách. Údaje o prodeji se nemohou změnit, protože transakce jsou nejméně jeden den staré, a neustálé spouštění dotazu a načítání dat může určitou dobu trvat – zejména v případě, že spustíte složitý dotaz v rozsáhlém úložišti dat. Zavedení dat do samostatné tabulky a použití této tabulky jako zdroje dat může snížit pracovní vytížení a poskytnout vhodný archiv dat. Při dalším postupu nezapomeňte, že data v nové tabulce představují pouze snímek; nemají žádnou relaci nebo spojení se zdrojovou tabulkou či tabulkami. 

Proces vytvoření vytvářecího dotazu zahrnuje následující obecné kroky:

 • Povolte databázi, pokud není podepsaná nebo není uložena v důvěryhodném umístění. V opačném případě nebudete moci spouštět akční dotazy (přidávací, aktualizační a vytvářecí dotazy).

 • V návrhovém zobrazení dotazu vytvořte výběrový dotaz a potom jej upravte tak, aby vrátil požadované záznamy. Data mohou být vybírána z více než jedné tabulky a lze je ve skutečném smyslu denormalizovat. Můžete například do jediné tabulky umístit údaje o zákaznících, dopravcích a dodavatelích. V provozní databázi se správně normalizovanými tabulkami byste takový krok neprovedli. Sadu výsledků můžete dále upravit nebo omezit pomocí kritérií dotazu.

  Další informace o normalizaci dat naleznete v článku Základy návrhu databáze.

 • Převeďte výběrový dotaz na vytvářecí dotaz, zvolte umístění nové tabulky a spuštěním dotazu tabulku vytvořte.

Nezaměňujte vytvářecí dotaz s aktualizačním nebo přidávacím dotazem. Aktualizační dotaz lze použít, pokud potřebujete aktualizovat nebo změnit data v jednotlivých polích. Přidávací dotaz se používá k přidání záznamů (řádků) do stávající sady záznamů ve stávající tabulce.

Další informace o aktualizačních dotazech naleznete v článku Vytvoření aktualizačního dotazu. Další informace o přidávacích dotazech naleznete v článku Vytvoření přidávacího dotazu.

Začátek stránky

Vytvoření vytvářecího dotazu

Při vytváření vytvářecího dotazu je třeba nejprve vytvořit výběrový dotaz a potom jej převést na vytvářecí dotaz. Ve výběrovém dotazu lze použít výpočtová pole a výrazy, které usnadní vrácení požadovaných dat. Způsob vytvoření a převedení dotazu je vysvětlen v následujících krocích. Pokud již máte výběrový dotaz, který odpovídá vašim potřebám, můžete přejít dále ke krokům týkajícím se převedení výběrového dotazu a spuštění vytvářecího dotazu.

Povolení databáze

Poznámka : Následující kroky proveďte pouze v případě, že databáze není uložena v důvěryhodném umístění nebo není podepsána. Při každém otevření nedůvěryhodné nebo nepodepsané databáze zobrazí aplikace Access panel zpráv.

 1. Klepněte na panelu zpráv na položku Možnosti.

 2. V dialogovém okně Možnosti zabezpečení sady Microsoft Office klepněte na přepínač Povolit tento obsah a potom na tlačítko OK.

Pokud není zobrazen panel zpráv

 • Na kartě Databázové nástroje zaškrtněte ve skupině Zobrazit či skrýt políčko Panel zpráv.

Vytvoření výběrového dotazu

Poznámka : Pokud již máte výběrový dotaz, jehož výsledkem jsou požadovaná data, přejděte k dalším krokům.

 1. Ve skupině Jiné na kartě Vytvořit klikněte na Návrh dotazu.

Obrázek pásu karet aplikace Access

 1. V dialogovém okně Zobrazit tabulku poklepejte na tabulky, z nichž chcete načíst data. Jednotlivé tabulky se zobrazí v podobě okna v horní části návrháře dotazu. Po dokončení přidávání tabulek klepněte na tlačítko Zavřít.

 2. V jednotlivých tabulkách poklepejte na pole, která chcete použít v dotazu. Jednotlivá pole se zobrazí jako prázdné buňky v řádku Pole návrhové mřížky. Na tomto obrázku je znázorněna návrhová mřížka s několika přidanými poli.

  Dotaz se třemi poli v návrhové mřížce

 3. Volitelně můžete do řádku Pole přidat libovolné výrazy.

 4. Volitelně můžete do řádku Kritéria návrhové mřížky přidat libovolná kritéria.

 5. Klikněte na Spustit Obrázek tlačítka spusťte dotaz a zobrazte výsledky v datovém listu.

 6. Volitelně změňte pole, výrazy nebo kritéria a znovu spusťte dotaz, dokud nejsou vrácena data, která chcete umístit do nové tabulky.

Převedení výběrového dotazu

 1. Otevřete výběrový dotaz v návrhovém zobrazení nebo přepněte do návrhového zobrazení. Aplikace Access poskytuje několik způsobů provedení této akce:

  • Pokud je dotaz otevřen v zobrazení datového listu, klepněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro dotaz a klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  • Pokud je dotaz zavřený, klepněte na něj v navigačním podokně pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klepněte ve skupinovém rámečku Typ dotazu na položku Vytvořit tabulku.

  Zobrazí se dialogové okno Vytvořit tabulku.

 3. Do pole Název tabulky zadejte název nové tabulky.

  – nebo –

  Klepněte na šipku dolů a vyberte název stávající tabulky.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Umístění nové tabulky do aktuální databáze   

   1. Klepněte na přepínač Aktuální databáze (není-li již vybrán) a potom klepněte na tlačítko OK.

   2. Klepněte na tlačítko Spustit Obrázek tlačítka a potom klepnutím na tlačítko Ano potvrďte operaci.

    Poznámka : Pokud nahrazujete stávající tabulku, je daná tabulka nejprve odstraněna a aplikace Access zobrazí požadavek na potvrzení odstranění. Klepněte na tlačítko Ano a opětovným klepnutím na tlačítko Ano vytvořte novou tabulku.

  • Umístění nové tabulky do jiné databáze   

   1. Klepněte na přepínač Jiná databáze.

   2. Do pole Název souboru zadejte umístění a název souboru jiné databáze.

    – nebo –

    Klepněte na tlačítko Procházet, pomocí nového dialogového okna Vytvořit tabulku vyhledejte jinou databázi a klepněte na tlačítko OK.

   3. Klepnutím na tlačítko OK zavřete první dialogové okno Vytvořit tabulku.

   4. Klepněte na tlačítko Spustit Obrázek tlačítka a potom klepnutím na tlačítko Ano potvrďte operaci.

    Poznámka : Pokud nahradíte stávající tabulku, je daná tabulka nejprve odstraněna a aplikace Access zobrazí požadavek na potvrzení odstranění. Klepněte na tlačítko Ano a opětovným klepnutím na tlačítko Ano vytvořte novou tabulku.

Začátek stránky

Další informace o kritériích a výrazech dotazu

V postupech uvedených v tomto článku se vyskytovaly zmínky o kritériích a výrazech dotazu. Kritérium dotazu je pravidlo určující záznamy, které chcete zahrnout do dotazu. Kritéria můžete použít, pokud nechcete zobrazit všechny záznamy v dané sadě dat. Kritérium >25 AND <50 například vrátí hodnoty větší než 25 a menší než 50. Kritérium "Chicago" OR "Paříž" OR "Moskva" vrátí pouze záznamy týkající se těchto měst.

Další informace o použití kritérií naleznete v článku Příklady kritérií dotazů.

Výraz je kombinací matematických nebo logické operátory, konstanty, funkce a názvy polí, ovládacích prvků a vlastnosti, která je vyhodnocena jako jediná hodnota. Pokud budete potřebovat data, která není uložena přímo v tabulce zadat pomocí výrazů. Příklad výrazu [JednotkováCena] * [Množství] vynásobí hodnotu v poli JednotkováCena tak, že hodnota v poli množství. Použití výrazů v celé řadě způsoby a proces vytváření a používání může být docela složitá.

Další informace o vytváření a používání dotazů naleznete v článku Tvorba výrazu.

Začátek stránky

Ukončení blokování dotazů režimem vypnutí

Pokud otevřete databázi, která není uložena v důvěryhodném umístění nebo není označena za důvěryhodnou, nebude možné spustit žádný z akčních dotazů (přidávací, aktualizační, odstraňovací nebo vytvářecí).  

Pokud při pokusu o spuštění akčního dotazu není provedena žádná akce, ověřte, zda stavový řádek aplikace Access neobsahuje následující zprávu:

Akce či událost byly blokovány režimem vypnutí.

V případě zobrazení této zprávy postupujte následujícím způsobem:

Povolení blokovaného obsahu

 • Klepněte na panelu zpráv na položku Možnosti.

  Objeví se dialogové okno Možnosti zabezpečení sady Microsoft Office.

 • Klepněte na možnost Povolit tento obsah a potom na tlačítko OK.

 • Spusťte dotaz znovu.

Pokud není zobrazen panel zpráv

 • Na kartě Databázové nástroje zaškrtněte ve skupině Zobrazit či skrýt políčko Panel zpráv.

Další informace o režimu vypnutí a o zabezpečení aplikace Access naleznete v článku Zabezpečení databáze aplikace Access 2007.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×