Vytvoření vizuální sestavy

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vizuální sestavy můžete zobrazit data projektu v kontingenčních tabulkách v aplikaci Microsoft Office Excel a kontingenční diagram zobrazení v aplikaci Microsoft Office Visio Professional 2007. Tato zobrazení umožňují zvolit, jaký polí, včetně vlastních polí do zobrazení v sestavě při zobrazení a rychle změnit způsob zobrazení sestavy bez nutnosti obnovit z v rámci Microsoft Office Project 2007. Tento flexibilitu poskytují vizuální sestavy více aktivní podřízenosti řešení než základní sestavy.

Poznámka : Informace o používání kontingenčních tabulek a zobrazení kontingenčních diagramů naleznete v nápovědě k aplikacím Excel a Visio.

V tomto článku

Dostupné vizuální sestavy

Vytvoření vizuální sestavy pomocí šablony

Úpravy existující šablony vizuální sestavy

Vytvoření nové šablony vizuální sestavy

Export dat sestavy

Dostupné vizuální sestavy

Šablony sestav jsou v dialogovém okně Vizuální sestavy – Vytvořit sestavu (nabídka Sestava) rozděleny do šesti kategorií. V následujících oddílech jsou uvedeny popisy vizuálních sestav ve všech těchto kategoriích.

Uživatelé mohou vytvářet také vlastní sestavy. Vlastní sestavy se zobrazí v kategorii odpovídající typu použitých dat.

Kategorie Používání úkolů

Následující tabulka popisuje vizuální sestavy v kategorii Používání úkolů. Tyto sestavy jsou založeny na Časově uspořádané datech úkolu.

Časově uspořádaná data přiřazení jsou dostupná v sestavách v kategorii Použití přiřazení.

Název

Typ

Popis

Sestava finančního toku

Excel

Tato sestava slouží k zobrazení pruhového grafu znázorňujícího časový průběh nákladů a souhrnných nákladů.

Sestava vytvořené hodnoty v čase

Excel

Tato sestava slouží k zobrazení grafu znázorňujícího časový průběh skutečných nákladů na provedenou práci, plánované hodnoty (rozpočtové náklady na plánovanou práci) a vytvořené hodnoty (rozpočtové náklady na provedenou práci).

Kategorie Používání zdrojů

Následující tabulka popisuje vizuální sestavy v kategorii Používání zdrojů. Tyto sestavy jsou založeny na časově uspořádaných datech zdrojů.

Časově uspořádaná data přiřazení jsou dostupná v sestavách v kategorii Použití přiřazení.

Název

Typ

Popis

Sestava finančního toku

Visio

Tato sestava slouží k zobrazení diagramu znázorňujícího časový průběh plánovaných a skutečných nákladů na projekt. Náklady jsou rozděleny podle typu zdroje (práce, materiál a náklady). Indikátor ukazuje, zda plánované náklady překračují náklady podle směrného plánu.

Sestava dostupnosti zdrojů

Visio

Tato sestava slouží k zobrazení diagramu, ve kterém se zobrazí práce a zbývající dostupnost projektových zdrojů rozdělená podle typu zdroje (práce, materiál a náklady). U každého zdroje, u kterého došlo k přečerpání zdrojů, se zobrazí červený příznak.

Souhrnná sestava nákladů zdrojů

Excel

Tato sestava slouží k zobrazení výsečového grafu, který znázorňuje rozdělení nákladů na zdroje mezi tři typy zdrojů: náklady, materiál a práci.

Sestava dostupnosti práce zdrojů

Excel

Tato sestava slouží k zobrazení pruhového grafu znázorňujícího časový průběh celkové kapacity, práce a zbývající dostupnosti pracovních zdrojů.

Souhrnná sestava práce zdrojů

Excel

Tato sestava slouží k zobrazení pruhového grafu znázorňujícího celkovou kapacitu zdrojů, práci, zbývající dostupnost a skutečnou práci, jež jsou vyjádřeny v jednotkách práce.

Kategorie Použití přiřazení

Následující tabulka popisuje vizuální sestavy v kategorii Použití přiřazení. Tyto sestavy jsou založeny na časově uspořádaných datech, podobně jako data v zobrazení Používání úkolůPoužívání zdrojů.

Název

Typ

Popis

Sestava nákladů směrného plánu

Excel

Tato sestava slouží k zobrazení pruhového grafu znázorňujícího náklady směnného plánu, plánované náklady a skutečné náklady na projekt podle úkolů.

Sestava směrného plánu

Visio

Tato sestava slouží k zobrazení diagramu projektu rozděleného podle čtvrtletí a poté podle úkolů. V této sestavě se porovnává plánovaná práce a náklady s prací a náklady podle směrného plánu. Indikátory znázorňují, kdy plánovaná práce překračuje práci podle směrného plánu a kdy plánované náklady překračují náklady podle směrného plánu.

Sestava práce podle směrného plánu

Excel

Tato sestava slouží k zobrazení pruhového grafu znázorňujícího práci podle směrného plánu, plánovanou práci a skutečnou práci pro projekt podle úkolů.

Sestava rozpočtových nákladů

Excel

Tato sestava slouží k zobrazení pruhového grafu znázorňujícího časový průběh rozpočtových nákladů, nákladů podle směrného plánu, plánovaných nákladů a skutečných nákladů.

Sestava rozpočtové práce

Excel

Tato sestava slouží k zobrazení pruhového grafu znázorňujícího časový průběh rozpočtové práce, plánované práce a skutečné práce.

Kategorie Souhrn úkolů, zdrojů a přiřazení

Následující tabulka popisuje vizuální sestavy v kategoriích Souhrn úkolů, Souhrn zdrojů a Souhrn přiřazení. Souhrnné sestavy neobsahují časově uspořádaná data.

Kategorie

Název

Typ

Popis

Souhrn úkolů

Sestava stavu kritických úkolů

Visio

Tato sestava slouží k zobrazení diagramu znázorňujícího práci a zbývající práci pro kritické i nekritické úkoly. Datová čára znázorňuje procentuální podíl dokončené práce.

Souhrn úkolů

Sestava stavu úkolů

Visio

Tato sestava slouží k zobrazení diagramu práce a procentuálního podílu dokončené práce pro úkoly v projektu, se symboly označujícími, kdy práce podle směrného plánu překračuje práci, kdy je práce podle směrného plánu rovna práci a kdy práce překračuje práci podle směrného plánu. Datová čára znázorňuje procentuální podíl dokončené práce.

Souhrn zdrojů

Sestava zbývající práce zdrojů

Excel

Tato sestava slouží k zobrazení pruhového grafu znázorňujícího zbývající práci a skutečnou práci pro každý zdroj práce v jednotkách práce.

Souhrn přiřazení

Sestava stavu zdrojů

Visio

Tato sestava slouží k zobrazení diagramu hodnot práce a nákladů pro každý zdroj projektu. Procentuální podíl dokončené práce je vyznačen stínováním v polích diagramu. Stínování je tím tmavší, čím více se zdroj přibližuje k dokončení přiřazené práce.

Začátek stránky

Vytvoření vizuální sestavy pomocí šablony

 1. V nabídce Sestava klepněte na příkaz Vizuální sestavy.

 2. Na kartě Vše klepněte na sestavu, kterou chcete vytvořit.

  Jestliže sestava, kterou chcete vytvořit, není v seznamu uvedena, zaškrtněte políčko Zahrnout šablony sestav od a po klepnutí na tlačítko Upravit vyhledejte umístění obsahující vaši sestavu.

  Jestliže víte, která kategorie sestavu obsahuje, můžete klepnout na kartu kategorie a zobrazit kratší seznam sestav. Chcete-li zobrazit pouze seznam sestav, které se otevírají v aplikaci Excel nebo v aplikaci Visio, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček Microsoft Office Excel a Microsoft Office Visio.

 3. Chcete-li změnit úroveň údajů o používání obsažených v sestavě, vyberte v seznamu Vyberte úroveň dat použití, kterou chcete zahrnout do zprávy možnost Roky, Čtvrtletí, Měsíce, Týdny nebo Dny.

  Aplikace Project nastaví jako výchozí takovou úroveň údajů o používání, jaká je doporučena pro velikost daného projektu. Pro většinu projektů to budou týdny. Rozhodnete-li se zahrnout do sestavy údaje na podrobnější úrovni, může dojít ke snížení výkonu sestavy. Prohlížíte-li současně více sestav téhož projektu, dosáhnete nejlepšího výkonu, když nebudete provádět změny úrovně údajů. Změníte-li úroveň údajů, musí být místně uložená dočasná databáze sestav znovu vytvořena. Pokud nepotřebujete do sestav zahrnovat údaje o používání, dosáhnete nejlepšího výkonu nastavením úrovně údajů na možnost Roky.

 4. Klepnutím na tlačítko Zobrazit vygenerujte sestavu a otevřete ji v aplikaci Excel nebo Visio.

Začátek stránky

Úpravy existující šablony vizuální sestavy

 1. V nabídce Sestava klepněte na příkaz Vizuální sestavy.

 2. Na kartě Vše klepněte na sestavu, kterou chcete upravit.

  Jestliže víte, která kategorie sestavu obsahuje, můžete klepnout na kartu kategorie a zobrazit kratší seznam sestav. Chcete-li zobrazit pouze seznam sestav, které se otevírají v aplikaci Excel nebo v aplikaci Visio, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček Microsoft Office Excel a Microsoft Office Visio.

 3. Klepněte na tlačítko Upravit šablonu.

 4. V dialogovém okně Vizuální sestavy – Výběr polí klepněte na pole, která chcete přidat nebo odebrat ze sestavy, a pak klepnutím na tlačítko Přidat, Odebrat nebo Odebrat vše přesouvejte pole mezi seznamy Pole k dispoziciVybraná pole nebo mezi seznamy Vlastní pole k dispoziciVybraná vlastní pole.

  Pole v seznamech Vybraná poleVybraná vlastní pole budou zahrnuta do sestavy.

 5. Klepnutím na tlačítko Upravit šablonu vytvořte sestavu s upraveným seznamem polí.

Poznámky : 

 • V dialogovém okně Vizuální sestavy – Výběr polí jsou některá pole označena jako dimenze. Je důležité, aby pro sestavu bylo vybráno méně než šest dimenzí. Vyberete-li více než šest dimenzí, výkon sestavy značně klesne.

 • Ne všechna pole jsou dostupná ve všech sestavách. Některá pole jsou k dispozici pouze v sestavách aplikace Visio, nikoli však v sestavách aplikace Excel.

 • Nemůžete-li najít pole, které chcete zahrnout do sestavy, v dialogovém okně Vizuální sestavy – Výběr polí, je možné, že se nachází v jiné kategorii dat. Například řada polí, o kterých byste se mohli domnívat, že náleží do kategorie Souhrn úkolů, patří ve skutečnosti do kategorie Souhrn přiřazení.

Začátek stránky

Vytvoření nové šablony vizuální sestavy

 1. V nabídce Sestava klepněte na příkaz Vizuální sestavy.

 2. Klepněte na tlačítko Nová šablona.

 3. V oddílu Vyberte aplikaci klepněte na možnost Excel, chcete-li vytvořit šablonu pro aplikaci Excel, nebo na možnost Visio (metrické jednotky), chcete-li vytvořit šablonu aplikace Visio.

 4. V oddílu Vyberte typ dat proveďte výběr typu dat, které chcete v sestavě použít.

  Chcete-li do sestavy zahrnout časově uspořádaná data, vyberte v seznamu v oddílu Vyberte typ dat možnost Používání úkolů, Používání zdrojů nebo Použití přiřazení.

 5. Klepněte na tlačítko Vybrat pole.

 6. V dialogovém okně Vizuální sestavy – Výběr polí podržte klávesu CTRL a klepněte v seznamu Pole k dispozici na výchozí pole aplikace Project, která chcete přidat do sestavy.

 7. Klepnutím na tlačítko Přidat je přesuňte do seznamu Vybraná pole.

 8. Podržte klávesu CTRL a v seznamu Vlastní pole k dispozici klepněte na vlastní pole, která chcete přidat do sestavy.

 9. Klepnutím na tlačítko Přidat je přesuňte do seznamu Vybraná vlastní pole.

Poznámky : 

 • Máte-li nainstalovánu anglickou verzi aplikace Office Project 2007, máte možnost vytvořit šablonu aplikace Visio s jednotkami používanými v USA.

 • Chcete-li odstranit pole ze sestavy, klepněte v dialogovém okně Vizuální sestavy – Výběr polí na pole v seznamu Vybraná pole nebo Vybraná vlastní pole a pak klepněte na tlačítko Odebrat. Pokud chcete ze sestavy odebrat všechna standardní nebo vlastní pole, klepněte v oddílu Výběr položek nebo Vybrat vlastní pole na tlačítko Odebrat vše.

 • Ne všechna pole jsou dostupná ve všech sestavách. Některá pole jsou k dispozici pouze v sestavách aplikace Visio, nikoli však v sestavách aplikace Excel.

 • Nemůžete-li najít pole, které chcete zahrnout do sestavy, v dialogovém okně Vizuální sestavy – Výběr polí, je možné, že se nachází v jiné kategorii dat. Například řada polí, o kterých byste se mohli domnívat, že náleží do kategorie Souhrn úkolů, patří ve skutečnosti do kategorie Souhrn přiřazení.

 • V dialogovém okně Vizuální sestavy – Výběr polí jsou některá pole označena jako dimenze. Je důležité, aby pro sestavu bylo vybráno méně než šest dimenzí. Vyberete-li více než šest dimenzí, výkon sestavy značně klesne.

 • Po vytvoření vizuální sestavy ji můžete uložit do výchozího umístění šablon (c:\Program Files\Microsoft Office\Templates) nebo do jiného umístění v počítači nebo síti. Šablony uložené ve výchozím umístění šablon se automaticky zobrazují v dialogovém okně Vizuální sestavy – Vytvořit sestavu.

 • Pokud po uložení vlastní šablony vizuální sestavy začnete používat jinou jazykovou sadu, bude šablona i nadále k dispozici, ale nebudou do ní importována data. Původní názvy polí nebudou v novém jazyce rozpoznány a nebudou do sestavy zahrnuty.

Začátek stránky

Export dat sestavy

Můžete vybrat určitá data pro export v rámci kategorie (datovou krychli OLAP), nebo exportovat všechna data projektu jako databázi sestav.

Export dat jako datové krychle OLAP

 1. V nabídce Sestava klepněte na příkaz Vizuální sestavy.

 2. Klepněte na tlačítko Uložit data.

 3. V oddílu Uložit datovou krychli sestav vyberte kategorii obsahující typ dat, který chcete uložit.

 4. Klepněte na tlačítko Vybrat pole a upravte pole zahrnutá do seznamu dat pro export.

 5. V dialogovém okně Vizuální sestavy – Výběr polí klepněte na pole, která chcete přidat nebo odebrat ze seznamu dat pro export, a potom klepnutím na tlačítko Přidat, Odebrat nebo Odebrat vše přesuňte pole mezi seznamy Pole k dispoziciVybraná pole nebo Vlastní pole k dispozici a Vybraná vlastní pole.

  Pole v seznamech Vybraná poleVybraná vlastní pole budou zahrnuta do exportovaných dat.

 6. Klepněte v dialogovém okně Vizuální sestavy – Výběr polí na tlačítko OK a pak na tlačítko Uložit datovou krychli.

 7. Přejděte do umístění, kam chcete data datové krychle uložit, a klepněte na tlačítko Uložit.

Poznámky : 

 • Data datové krychle budou uložena jako soubor CUB.

 • Při zobrazování datové krychle pomocí aplikace Visio nelze soubor CUB uložit ve složce sdílené v síti.

Export dat jako databáze sestav

 1. V nabídce Sestava klepněte na příkaz Vizuální sestavy.

 2. Klepněte na tlačítko Uložit data.

 3. Klepněte na tlačítko Uložit databázi.

 4. Přejděte do umístění, kam chcete databázi uložit, a klepněte na tlačítko Uložit.

  Data budou uložena jako soubor databáze aplikace Microsoft Office Access (MDB).

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×