Vytvoření typu oblasti

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Stránky předlohy usnadňují použití jednolitého vzhledu a atmosféry v různých stránkách webu Windows SharePoint Services 3.0 nebo webu Microsoft Office SharePoint Server 2007. Stránky předlohy také definují oblasti na stránce, kam mohou uživatelé přidávat a upravovat obsah, aniž by se měnily zbývající části stránky. Stránky předlohy usnadňují vlastníkovi webu vytváření stránek a povolení přidávání obsahu a provádění změn ostatními členy týmu beze strachu, že jednotliví členové týmu vytvoří problémy komplikující činnost ostatním.

Stránky předlohy obsahují zástupné symboly obsahu, které určují, kde na stránce může uživatel provádět změny. Prostor uvnitř zástupných symbolů obsahu se nazývá oblast obsahu. Pomocí nastavení přispěvatele je možné vytvořit typy oblastí a poté přiřadit typ oblasti k oblasti obsahu. Příklad: Typ oblasti může určovat, že uživatelé mohou do oblasti obsahu přidávat pouze text. Ve spojení se stránkami předlohy umožňují nastavení přispěvatele, aby vlastník webu určil, nejen ve kterých oblastech stránky lze provést změny, ale i vlastní změny, které zde lze provést.

Předpokládejme například, že jsme vlastníky interního webu SharePoint v organizaci. Chceme použít standardní návrhy organizace a vytvořit jednotný vzhled a atmosféru ve všech stránkách webu a dále chceme, aby vlastníci obsahu mohli přispívat na web bez narušení vzhledu webu nebo jeho jiného obsahu.

Můžeme nasadit aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer 2007 a přidat oblasti obsahu do stránek předlohy. Dále můžeme zadat typ oblasti pro každou oblast obsahu, jinými slovy můžeme určit, zda uživatelé mohou do dané oblasti zadat pouze určitý typ obsahu, například text bez obrázků či hypertextových odkazů. Uživateli pak stačí pouze otevřít příslušnou stránku a přidat požadované informace do oblastí obsahu.

Tento článek popisuje způsob vytvoření oblasti obsahu, vytvoření typu oblasti a přiřazení typu oblasti pro oblast obsahu.

Důležité : Chcete-li používat nastavení přispěvatele, je třeba umístit web na serveru se službou Windows SharePoint Services 3.0 nebo Office SharePoint Server 2007.

V tomto článku

Jaké typy oblastí?

Vytvoření oblasti obsahu

Vytvoření typu oblasti

Přepsání nastavení skupiny přispěvatelů pro oblasti obsahu

Přiřazení typu oblasti do oblasti obsahu

Co jsou typy oblastí?

Pomocí aplikace Office SharePoint Designer 2007 lze použít stránky předlohy k definování oblastí na stránce, kde může uživatel provádět změny. Pomocí Nastavení přispěvatele lze vytvořit typy oblastí, které definují, jaké typy změn lze provést v oblasti obsahu.

Předpokládejme například, že skupina Autoři obsahu musí pravidelně aktualizovat informace na stránkách webu SharePoint. Můžete vytvořit konkrétní oblasti obsahu v stránkách, kam autoři obsahu mohou přidávat obsah. Zbývající oblasti ve stránce nelze upravit, čímž je uživatelům zabráněno v nežádoucích úpravách.

Kromě toho lze určit typ obsahu, který mohou uživatelé přidávat do oblastí obsahu, například lze určit, zda přidaná obsah má být text nebo text s obrázky. Typ oblasti také definuje, jaké typy obsahu může uživatel přidávat do oblasti obsahu.

Aplikace Office SharePoint Designer 2007 má tři výchozí typy oblastí: Pouze text, Text a obrázky a Text, rozložení a obrázky. Pomocí nich lze přiřazovat přesně určené typy oblastí k oblastem obsahu na stránkách webu SharePoint. Můžete například upravit typ oblasti Text a obrázky a nastavit omezení počtu obrázků, které může uživatel do oblasti obsahu přidat.

Výchozí typy oblastí v dialogu Nastavení přispěvatelů

Pomocí aplikace Office SharePoint Designer 2007 lze výchozí typy oblastí používat bez úprav, upravovat je nebo vytvořit vlastní typy oblastí. Každá oblast obsahu na stránce může mít přiřazen jiný typ oblasti, takže při vytváření stránky předlohy a oblastí obsahu je umožněn vysoký stupeň flexibility.

Máte taky dobré stupeň flexibility při rozhodování, které skupiny přispěvatelů typu oblasti platí pro. Typ oblasti můžete použít pro všechny skupiny přispěvatelů nebo jenom skupiny, které vyberete. Další informace naleznete v oddílu přepsání nastavení skupiny přispěvatelů pro oblast obsahu.

Začátek stránky

Vytvoření oblasti obsahu

Stránka default.master webu Windows SharePoint Services 3.0 obsahuje mnoho výchozích zástupných symbolů obsahu, například PlaceHolderSiteName nebo PlaceHolderTopNavBar. Avšak většina z těchto zástupných symbolů obsahu se již v službě Windows SharePoint Services 3.0 používá pro konkrétní účely, takže není vhodné je upravovat nebo odstraňovat. Existuje však jednoduchý postup přidání nových zástupných symbolů obsahu do stránky, které lze použít podle potřeby.

Předpokládejme například, že jste správcem webu a máte dvě skupiny uživatelů, kteří potřebují přidávat obsah do nových stránek webu. Jejich nastavení přispěvatele jim umožňuje vytvářet nové stránky pouze ze stránky default.master. Nyní chcete vytvořit stránku default.master se dvěma oblastmi obsahu, pomocí kterých vaši uživatelé budou moci do stránek přidávat vytvořený obsah. Provedete následující sled akcí, čímž do stránek přidáte dva zástupné symboly obsahu.

Poznámka : Oblasti obsahu lze přidávat pouze do stránek předlohy.

 1. Pomocí aplikace Office SharePoint Designer 2007 otevřete web, jehož stránku předlohy chcete upravit.

 2. Jestliže není zobrazen Seznam složek, klepněte v nabídce Podokna úloh na položku Seznam složek.

 3. V Seznamu složek klepněte na znaménko plus (+) vedle složky _catalogs, složka se rozbalí, klepněte na znaménko plus (+) vedle složky masterpage (Galerie stránek předlohy) a poklepejte na soubor default.master.

 4. Není-li panel nástrojů Stránka předlohy zobrazen, přejděte v nabídce Zobrazit na příkaz Panely nástrojů a klepněte na příkaz Stránka předlohy.

 5. Na panelu nástrojů Stránka předlohy v seznamu Oblasti vyberte položku PlaceHolderMain.

  Zástupný symbol PlaceHolderMain se nachází v textové části souboru default.master. Chcete přidat dvě nové oblasti obsahu pod tento zástupný symbol.

 6. Vyberte položku PlaceHolderMain, stiskněte šipku vpravo a přesuňte kurzor mimo tuto oblast, poté stiskněte klávesu ENTER a vytvořte jeden řádek pod položkou PlaceHolderMain.

  Před vložením zástupných symbolů obsahu chcete vytvořit jednoduchou tabulku se dvěma sloupci, aby bylo možné umístit zástupné symboly do stránky vedle sebe.

 7. V nabídce Tabulka klepněte na příkaz Vložit tabulku.

 8. V dialogovém okně Vložit tabulku v části velikost do textového pole řádky zadejte hodnotu 1 , nechejte 2 v poli sloupce a klikněte na OK.

 9. Jestliže podokno úloh Sada nástrojů není zobrazeno, klepněte v nabídce Podokna úloh na položku Sada nástrojů.

 10. V podokně úloh Sada nástrojů klepněte na znaménko plus (+) vedle nadpisu Ovládací prvky ASP.NET a tento oddíl se rozbalí.

  Ovládací prvek Zástupný symbol obsahu v podokně úloh Sada nástrojů

 11. Z podokna úloh Sada nástrojů přetáhněte do obou buněk vytvořené tabulky jeden ovládací prvek ContentPlaceHolder.

  Ve výchozím nastavení jsou nově přidané zástupné symboly obsahu označeny jako ContentPlaceHolder1, ContentPlaceHolder2 atd. Je vhodné tyto názvy změnit, aby lépe odpovídaly účelu zástupného symbolu.

 12. Chcete-li přejmenovat zástupný symbol obsahu, klepněte na jeho název pravým tlačítkem a v místní nabídce vyberte příkaz Spravovat oblasti obsahu Microsoft ASP.NET.

 13. V dialogovém okně Spravovat oblasti obsahu ve sloupci Název poklepejte na položku ContentPlaceHolder1, zadejte nový název do pole Název oblasti a klepněte na možnost Přejmenovat.

  Poznámka : Tlačítko Přejmenovat se zpřístupní pouze po poklepání na název zástupného symbolu obsahu. Názvy oblastí nemohou obsahovat mezery. Jestliže do pole Název oblasti zadáte mezeru, nebude tlačítko Přejmenovat dostupné. Po klepnutí na tlačítko Přejmenovat se může zobrazit zpráva z upozorněním. Vzhledem k tomu, že jste z této stránky předlohy zatím nevytvořili žádné stránky obsahu, které by používaly nové zástupné symboly obsahu, můžete je bez obav přejmenovat. Klepněte proto na tlačítko Ano.

  Nové zástupné symboly můžete například přejmenovat na LevýSloupecProText a PravýSloupecProObrázek.

 14. Po přejmenování nových oblastí obsahu klepněte na tlačítko Zavřít.

  Stránka default.master má nyní dvě nové oblasti obsahu.

  Nové oblasti obsahu ve stránce předlohy

 15. Chcete-li soubor default.master uložit, v nabídce Soubor vyberte příkaz Uložit. Případně stiskněte kombinaci kláves CTRL+S.

Začátek stránky

Vytvoření typu oblasti

Oblast obsahu určuje, do kterých částí stránky lze přidávat obsah. Typ oblasti určuje, jaký typ obsahu lze do oblastí obsahu přidávat. Každá oblast obsahu ve stránce může mít přiřazen jiný typ oblasti. Lze použít výchozí typy oblastí nebo vytvořit vlastní.

Můžete mít například dvě oblasti obsahu s názvy LevýSloupecProText a PravýSloupecProObrázek. Chcete, aby do oblasti LevýSloupecProText přidávala jedna skupina přispěvatelů pouze text, takže můžete použít výchozí typ oblasti Pouze text. Pokud jde o oblast PravýSloupecProObrázek, chcete, aby jiná skupina přispěvatelů mohla přidat pouze jeden obrázek, který se již musí nacházet v stávajícím webu. Toto nastavení není obsaženo v žádném z výchozích typu oblastí, ale je velice snadné vytvořit si nový typ oblasti a toto nastavení do něj zahrnout.

 1. Pomocí aplikace Office SharePoint Designer 2007 otevřete web SharePoint.

 2. V nabídce Web vyberte položku Nastavení přispěvatele.

 3. V dialogovém okně Nastavení přispěvatele v oddílu Správa typů oblastí klepněte na tlačítko Přidat.

 4. V oddílu Obecné zadejte do pole Název oblasti požadovaný název pro typ oblasti. Tato hodnota je povinná.

  Poznámka : Tento název se zobrazí v seznamu typů oblastí v dialogovém okně Nastavení skupiny přispěvatelů a dialogovém okně Správa oblastí obsahu. Tento název se bude zobrazovat i na popisek jakékoli oblasti obsahu, ke kterému je přiřazena tento typ oblasti. Uživatelé vidí tento popisek a název při jejich přidávání obsahu, takže je užitečné pro tento název k tomu, jaký druh obsahu umožňuje tento typ oblasti. Můžete například vytvořit nový typ oblasti s názvem Vlastní Region pro obrázek.

 5. Do pole Popis oblasti zadejte popis typu oblasti. Tato hodnota je volitelná.

  Poznámka : Je vhodné zadat popis, který stanovuje, jaké akce může nebo nemůže uživatel v typu oblasti provádět. Uživatelé si popis typu oblasti mohou přečíst při zobrazení nastavení typu oblasti. Popis by měl být dost jasný, aby uživateli objasnil, co může a co nemůže s typem oblasti dělat.

 6. V dialogovém okně Nastavení oblasti vyberte jednotlivé kategorie typů oblastí v levém sloupci a poté pro ně vyberte požadovaná nastavení.

  Úprava kategorie

  V kategorii Úpravy lze skupině přispěvatelů povolit úpravy textu a jiných prvků stránky v oblasti obsahu. Upozornění: Úpravy textu pro skupiny přispěvatelů ani pro typy oblastí nelze zakázat. Ve výchozím nastavení mohou všichni uživatelé upravovat text. Toto nastavení nelze změnit.

Vlastnost

Popis

Dědičnost skupiny

Pro každou kategorii můžete buď zdědit omezení úprav ze skupiny přispěvatelů stávajícího uživatele nebo přepsání nastavení skupiny a vytvořte jedinečný omezení úprav pro pouze tento typ oblasti. Další informace najdete v tématu přepsání nastavení skupiny přispěvatelů pro oblast obsahuv další části.

 • Zdědit nastavení oblasti ze skupiny přispěvatelů.     Vyberete-li tuto možnost, zdědí typ oblasti omezení úpravy z kategorie Úpravy skupiny přispěvatelů stávajícího uživatele.

  Důležité : Vyberete-li tuto možnost, nelze zadat jedinečná nastavení typu oblasti v této kategorii.

 • Přepsat nastavení skupiny přispěvatelů pro tuto oblast.     Vyberete-li tuto možnost, můžete v této kategorii vytvořit jedinečná nastavení typů oblastí. Tato nová nastavení přepíší omezení úpravy v kategorii Úpravy skupiny přispěvatelů stávajícího uživatele, ale pouze pro oblasti obsahu, ke kterým je tento typ oblasti přiřazen. Nastavení skupiny přispěvatelů lze přepsat pro jednu určitou skupinu nebo pro všechny skupiny. Chcete-li přepsat nastavení skupiny pro jednu konkrétní skupinu přispěvatelů, zaškrtněte políčko vedle názvu příslušné skupiny.

Poznámka : Skupiny uživatelů s omezeným přístupem k aplikaci Office SharePoint Designer 2007 nebudou v seznamu uvedeny.

Povolit pouze úpravy textu

Toto nastavení povoluje uživatelům v oblasti obsahu pouze přidávání a úpravy textu.

Poznámka : Po klepnutí na tuto možnost budou všechny ostatní možnosti kategorie nedostupné.

Povolit úpravy textu a dalších vlastností a prvků stránek

V oblasti obsahu povoluje uživatelům přidání a úpravu textu a jiných prvků stránky, například tabulek, hypertextových odkazů, tlačítek, ovládacích prvků a webových komponent. U prvků a vlastností, u kterých chcete povolit vkládání a úpravy, zaškrtněte příslušná políčka.

Poznámka : Po vybrání této možností budou ve výchozím nastavení vybrány všechny následující možnosti kromě možnosti Vložit, upravit nebo odebrat webové komponenty.

Formátování kategorie

V kategorii Formátování lze povolit skupině přispěvatelů úpravy prvků stylu v oblastech obsahu.

Vlastnost

Popis

Dědičnost skupiny

Pro každou kategorii můžete buď zdědit omezení úprav ze skupiny přispěvatelů stávajícího uživatele nebo přepsání nastavení skupiny a vytvořte jedinečný omezení úprav pro pouze tento typ oblasti. Další informace najdete v tématu přepsání nastavení skupiny přispěvatelů pro oblast obsahuv další části.

 • Zdědit nastavení oblasti ze skupiny přispěvatelů.     Vyberete-li tuto možnost, zdědí typ oblasti omezení úpravy z kategorie Úpravy skupiny přispěvatelů stávajícího uživatele.

  Důležité : Vyberete-li tuto možnost, nelze zadat jedinečná nastavení typu oblasti v této kategorii.

 • Přepsat nastavení skupiny přispěvatelů pro tuto oblast.     Vyberete-li tuto možnost, můžete v této kategorii vytvořit jedinečná nastavení typů oblastí. Tato nová nastavení přepíší omezení úpravy v kategorii Úpravy skupiny přispěvatelů stávajícího uživatele, ale pouze pro oblasti obsahu, ke kterým je tento typ oblasti přiřazen. Nastavení skupiny přispěvatelů lze přepsat pro jednu určitou skupinu nebo pro všechny skupiny. Chcete-li přepsat nastavení skupiny pro jednu konkrétní skupinu přispěvatelů, zaškrtněte políčko vedle názvu příslušné skupiny.

Poznámka : Skupiny uživatelů s omezeným přístupem k aplikaci Office SharePoint Designer 2007 nebudou v seznamu uvedeny.

Povolit použití stylů CSS

Povolí uživatelům použití stylů CSS z šablon stylů na obsah v oblasti obsahu. Klepněte na jednu z následujících možností:

 • Povolit styly z libovolné šablony stylů na webu.     Tato možnost poskytuje přístup ke všem šablonám stylů ve webu.

 • Povolit styly pouze z následujících šablon stylů.     Tato možnost poskytuje přístup pouze k těm šablonám stylů, které jsou uvedeny v seznamu. Pro přidání šablony stylu do seznamu klepněte na tlačítko Přidat.

Zbývající možnosti v této kategorii umožňují uživatelům v oblastech obsahu měnit vlastnosti písma, formátování odstavců, odrážky a číslování, ohraničení a stínování a vlastnosti stránky (tabulky, hypertextové odkazy, ovládací prvky ASP.NET, interaktivní tlačítka nebo webové komponenty). Chcete-li uživatelům povolit úpravy některých prvků stylu v oblastech obsahu, vyberte příslušné možnosti.

Kategorie obrázky

V kategorii Obrázky lze povolit skupině přispěvatelů vkládání obrázků do oblastí obsahu.

Vlastnost

Popis

Dědičnost skupiny

Pro každou kategorii můžete buď zdědit omezení úprav ze skupiny přispěvatelů stávajícího uživatele nebo přepsání nastavení skupiny a vytvořte jedinečný omezení úprav pro pouze tento typ oblasti. Další informace najdete v tématu přepsání nastavení skupiny přispěvatelů pro oblast obsahuv další části.

 • Zdědit nastavení oblasti ze skupiny přispěvatelů.     Vyberete-li tuto možnost, zdědí typ oblasti omezení úpravy z kategorie Úpravy skupiny přispěvatelů stávajícího uživatele.

  Důležité : Vyberete-li tuto možnost, nelze zadat jedinečná nastavení typu oblasti v této kategorii.

 • Přepsat nastavení skupiny přispěvatelů pro tuto oblast.     Vyberete-li tuto možnost, můžete v této kategorii vytvořit jedinečná nastavení typů oblastí. Tato nová nastavení přepíší omezení úpravy v kategorii Úpravy skupiny přispěvatelů stávajícího uživatele, ale pouze pro oblasti obsahu, ke kterým je tento typ oblasti přiřazen. Nastavení skupiny přispěvatelů lze přepsat pro jednu určitou skupinu nebo pro všechny skupiny. Chcete-li přepsat nastavení skupiny pro jednu konkrétní skupinu přispěvatelů, zaškrtněte políčko vedle názvu příslušné skupiny.

Poznámka : Skupiny uživatelů s omezeným přístupem k aplikaci Office SharePoint Designer 2007 nebudou v seznamu uvedeny.

Povolit vkládání obrázků

Povoluje uživatelům skupiny přispěvatelů vkládat obrázky do oblastí obsahu. Klepněte na jednu z následujících možností:

 • Obrázky z libovolného umístění.     Tato možnost umožňuje uživatelům vkládat obrázky z libovolného umístění v stávajícím webu nebo mimo něj.

 • Pouze stávající obrázky na webu.     Tato možnost umožňuje uživatelům vkládání pouze obrázků umístěných v stávajícím webu.

Omezit maximální velikost souboru obrázku v kilobajtech na

Umožňuje uživatelům vkládat pouze obrázky o velikosti souboru menší než zadaná hodnota. Po zaškrtnutí tohoto políčka zadejte maximální velikost souboru obrázku v kilobajtech.

Menší soubory zvyšují rychlost nahrávání stránek.

Omezit maximální počet vložených obrázků na

Omezí počet obrázků, které může uživatel vložit do oblasti obsahu.

Povolit vkládání a úpravy galerií fotografií aplikace SharePoint Designer

Umožní uživatelům vkládat webovou komponentu Galerie fotografií.

Povolit vkládání dalších souborů médií, jako jsou videa a soubory Flash

Povoluje uživatelům vkládat soubory videa nebo soubory Flash.

Kategorie SharePoint

V kategorii SharePoint lze skupině přispěvatelů povolit práci s obsahem SharePoint, jako jsou webové části nebo zobrazení dat, v oblastech obsahu.

Vlastnost

Popis

Dědičnost skupiny

Pro každou kategorii můžete buď zdědit omezení úprav ze skupiny přispěvatelů stávajícího uživatele nebo přepsání nastavení skupiny a vytvořte jedinečný omezení úprav pro pouze tento typ oblasti. Další informace najdete v tématu přepsání nastavení skupiny přispěvatelů pro oblast obsahuv další části.

 • Zdědit nastavení oblasti ze skupiny přispěvatelů.     Vyberete-li tuto možnost, zdědí typ oblasti omezení úpravy z kategorie Úpravy skupiny přispěvatelů stávajícího uživatele.

  Důležité : Vyberete-li tuto možnost, nelze zadat jedinečná nastavení typu oblasti v této kategorii.

 • Přepsat nastavení skupiny přispěvatelů pro tuto oblast.     Vyberete-li tuto možnost, můžete v této kategorii vytvořit jedinečná nastavení typů oblastí. Tato nová nastavení přepíší omezení úpravy v kategorii Úpravy skupiny přispěvatelů stávajícího uživatele, ale pouze pro oblasti obsahu, ke kterým je tento typ oblasti přiřazen. Nastavení skupiny přispěvatelů lze přepsat pro jednu určitou skupinu nebo pro všechny skupiny. Chcete-li přepsat nastavení skupiny pro jednu konkrétní skupinu přispěvatelů, zaškrtněte políčko vedle názvu příslušné skupiny.

Poznámka : Skupiny uživatelů s omezeným přístupem k aplikaci Office SharePoint Designer 2007 nebudou v seznamu uvedeny.

Povolit vkládání, úpravy a odstraňování zón webových částí

Umožňuje uživatelům pracovat se zónami webových částí v oblastech obsahu.

Povolit vkládání, úpravy a odstraňování webových částí

Umožňuje uživatelům pracovat s webovými částmi v oblastech obsahu. Po vybrání této možnosti lze vybrat také následující možnosti:

 • Povolit vkládání, úpravy a odstraňování webových částí mimo zóny webových částí.     Tato možnost dovoluje uživatelům pracovat s webovými částmi mimo zóny webových částí v oblastech obsahu.

 • Povolit vkládání, úpravy a odstraňování zobrazení dat a datových formulářů.     Tato možnost dovoluje uživatelům pracovat se zobrazením dat v oblastech obsahu.

 1. Po vybrání všech nastavení oblasti obsahu klepněte na tlačítko OK.

  Nový typ oblasti se zobrazí v seznamu Správa typů oblastí dialogového okna Nastavení přispěvatele.

  Vlastní typy oblastí zobrazené v seznamu Správa typů oblastí

  Pro různé skupiny přispěvatelů lze vytvořit jedinečná nastavení typů oblasti. Příklad: Je možné vytvořit typ oblasti, do kterého může každý uživatel kterékoli skupiny přispěvatelů vložit pouze jeden obrázek uložený v stávajícím webu. Nejprve klepněte na položku Obecné a zadejte název typu oblasti, například Pouze jeden obrázek ze stávajícího webu. Poté klepněte na položku Obrázky. Pro zpřístupnění oblasti všem uživatelům všech skupin přispěvatelů klepněte na položku Přepsat nastavení skupin pro tuto oblast a poté zaškrtněte políčko Vše.

  V části obrázky klikněte na pouze stávající obrázky na webu. Zaškrtněte políčko omezit maximální počet vložených obrázků na a potom do pole zadejte hodnotu 1 . Zrušte zaškrtnutí ostatních políček. Nastavení by měl vypadat můžou být znázorněno na následujícím obrázku.

  Dialogové okno Nastavení oblasti s vybranými možnostmi pro přepsání nastavení skupiny

Poznámka : 

 • Chcete-li upravit nastavení určitého typu oblasti, klepněte v nabídce Web na položku Nastavení přispěvatele, vyberte typ oblasti a klepněte na položku Upravit.

 • Chcete-li rychle vytvořit typ oblasti s podobnými vlastnostmi jako typ stávající, můžete využít funkci kopírování. Chcete-li kopírovat typ oblasti, klepněte v nabídce Web na položku Nastavení přispěvatele, vyberte typ oblasti a klepněte na položku Kopírovat. Kopii lze poté upravit a přejmenovat.

 • Chcete-li odebrat typ oblasti, klepněte v nabídce Web na položku Nastavení přispěvatele, vyberte typ oblasti a klepněte na položku Odebrat. Poznámka: Odeberete-li výchozí typ oblasti, je možné jej obnovit klepnutím na oddíl Upřesnit (pokud není již otevřen) a v dialogovém okně Nastavení přispěvatele vybráním možnosti Obnovit výchozí nastavení přispěvatele. Vlastní typ oblasti obnovit nelze.

 • Informace o použití možnosti v části Upřesnit dialogového okna Nastavení skupiny přispěvatelů naleznete v článku Použití nastavení přispěvatele z pozice správce webu.

Začátek stránky

Přepsání nastavení skupiny přispěvatelů pro danou oblast obsahu

Ve výchozím nastavení jsou po vytvoření nového typu oblasti všechna omezení úprav kategorií Úpravy, Formátování, Obrázky a SharePoint děděna z nastavení skupiny přispěvatelů uživatele. To znamená, že ve výchozím nastavení může uživatel provádět veškeré akce povolené nastavením skupiny přispěvatelů ve všech oblastech obsahu s přiřazeným daným typem oblasti. Všechny možnosti úprav dialogového okna Nastavení oblasti se zpřístupní pouze po vybrání možnosti přepsání nastavení skupiny přispěvatelů.

Jaké jsou možné důvody přepsání nastavení skupiny přispěvatelů? Typy oblastí poskytují jemnější úroveň nastavení a kontroly změn provedených uživatelem. Omezení úprav skupiny přispěvatelů určují typy změn proveditelných uživateli v celém webu. Pomocí typu oblasti však lze určit typy změn proveditelné uživateli v konkrétní oblasti obsahu. Je možné vytvořit nové typy oblastí s jedinečným nastavením typu oblasti. Ve výchozím nastavení dědí typ oblasti nastavení od skupiny přispěvatelů, takže pro větší kontrolu nad možnými uživatelskými úpravami v oblastech obsahu je vhodné vybrat přepsání nastavení skupiny přispěvatelů alespoň v jedné kategorii.

Příklad: Vytvořili jste vlastní skupiny přispěvatelů, jejichž nastavení umožňují vkládat libovolné množství obrázků z libovolného umístění. Existuje však oblast obsahu, u které chcete uživateli umožnit pouze přidání jediného obrázku ze stávajícího webu. Toho lze dosáhnout vytvořením typu oblasti přepisujícího nastavení skupiny přispěvatelů pro všechny ostatní skupiny včetně vlastních skupin. Názorný příklad je uveden v následujícím obrázku.

Dialogové okno Nastavení oblasti s vybranými možnostmi pro přepsání nastavení skupiny přispěvatelů pro všechny skupiny

Další možné nastavení typu oblasti je přepsání nastavení jen pro určité skupiny, viz následující příklad. Z toho je patrné, že typy oblastí poskytují mnoho možností nastavení stránky předlohy. Je možné přesně nastavit, které skupiny přispěvatelů mohou provádět jaké typy změn v kterých oblastech obsahu ve stránce.

Dialogové okno Nastavení oblasti s vybranými možnostmi pro přepsání nastavení skupiny přispěvatelů pro určité skupiny

Každá kategorie omezení úprav v typu oblasti může dědit nebo přepsat nastavení skupiny přispěvatelů nezávisle na všech ostatních kategoriích. Příklad: Omezení úprav v kategorii Formátování může přepsat nastavení všech skupin, omezení úprav v kategorii Obrázky může přepsat nastavení pouze u jediné skupiny, omezení úprav v kategorii SharePoint může nastavení skupin dědit.

Chcete-li vytvořit typ oblasti přepisující nastavení jedné nebo několika skupin přispěvatelů, postupujte následovně:

 1. V nabídce Web vyberte položku Nastavení přispěvatele.

 2. V dialogovém okně Nastavení přispěvatele v oddílu Správa typů oblastí klepněte na tlačítko Přidat.

 3. V kategorii Obecné zadejte název do pole Název oblasti. Tato hodnota je povinná.

 4. Klepněte na kategorii pro kterou chcete nastavit přepsání nastavení skupiny přispěvatelů, například kategorie Úpravy nebo Obrázky.

 5. V oddílu Dědičnost skupiny klepněte na příkaz Přepsat nastavení skupiny přispěvatelů pro tuto oblast a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přepsat nastavení skupiny přispěvatelů pro všechny skupiny, zaškrtněte políčko Vše.

  • Chcete-li přepsat nastavení skupiny přispěvatelů pouze pro vybrané skupiny, zaškrtněte pouze požadovaná políčka a ujistěte se, že políčko Vše není zaškrtnuté.

 6. V této kategorii zvolte jedinečná nastavení typu oblasti, podle popisu v předchozí části Vytvoření typu oblasti.

 7. Kroky 4 až 7 opakujte pro každou kategorii, ve které si přejete přepsat nastavení skupiny.

Začátek stránky

Přiřazení typu oblasti k oblasti obsahu

Do stránky předlohy jste za účelem vytvoření oblastí obsahu přidali zástupné symboly obsahu a vytvořili jste typy oblastí. Nyní je možné začít přiřazovat typy oblastí k oblastem obsahu.

 1. Pomocí aplikace Office SharePoint Designer 2007 otevřete web, jehož stránku předlohy chcete upravit.

 2. Jestliže není zobrazen Seznam složek, klepněte v nabídce Podokna úloh na položku Seznam složek.

 3. V Seznamu složek klepněte na znaménko plus (+) vedle složky _catalogs, složka se rozbalí, klepněte na znaménko plus (+) vedle Galerie stránek předlohy a poklepejte na stránku předlohy.

 4. Pravým tlačítkem klepněte na zástupný symbol obsahu, ke kterému chcete přiřadit typ oblasti a v místní nabídce vyberte příkaz Spravovat oblasti obsahu Microsoft ASP.NET.

 5. V dialogovém okně Správa oblastí obsahu vyhledejte v seznamu oblast obsahu požadovanou oblast a klepněte na její položku v sloupci Typ oblasti.

 6. V seznamu Typ oblasti klepněte na typ oblasti, který chcete přiřadit k této oblasti obsahu. V tomto seznamu jsou uvedeny všechny typy oblasti dostupné ve webu.

  Poznámka : Jeden typ oblasti lze přiřadit k několika oblastem obsahu, avšak každá oblast obsahu může mít přiřazen pouze jeden typ oblasti.

  Seznam dostupných typů oblastí v dialogovém okně Správa oblastí obsahu

  Po přiřazení typu oblasti k oblasti obsahu je možné rychle upravit typ oblasti klepnutím v seznamu na název oblasti obsahu a klepnutím na tlačítko Upravit typ oblasti. Poznámka: Toto tlačítko je dostupné pouze pro oblasti obsahu s přiřazeným typem oblasti.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×