Vytvoření seskupené nebo souhrnné sestavy

Informace jsou často srozumitelnější, jestliže jsou rozděleny do skupin. Sestava, v níž je například seskupen prodej podle oblastí, může zvýraznit trendy, kterých byste si jinak nemuseli všimnout. Umístěním celkových součtů na konec jednotlivých skupin v sestavě je kromě toho možné nahradit množství ručních výpočtů.

Práce se seskupenými sestavami je v aplikaci Microsoft Office Access 2007 snadná. Pomocí Průvodce sestavou je možné vytvořit základní seskupenou sestavu, ke stávající sestavě můžete přidat seskupení a řazení nebo můžete upravit možnosti seskupení a řazení, které jsou již definovány.

V tomto článku

Principy seskupování, částí sestav a ovládacích prvků

Vytvoření nové seskupené sestavy pomocí Průvodce sestavou

Optimalizace sestavy

Přidání polí nebo jiných ovládacích prvků do stávající sestavy

Přidání a změna seskupení nebo řazení ve stávající sestavě

Uložení, tisk a odeslání sestavy

Poznámky

Principy seskupování, částí sestav a ovládacích prvků

Jestliže se seskupenými sestavami začínáte, mohou vám být užitečné některé základní informace týkající se seskupení a řazení i různých sekcí sestav a typů ovládacích prvků. Pokud jsou vaše znalosti těchto pojmů již dostatečné, můžete tuto část přeskočit a přejít k části Vytvoření nové seskupené sestavy pomocí Průvodce sestavou.

Seskupování a řazení

Před tiskem sestavy obvykle potřebujete uspořádat záznamy v určitém pořadí. Tisknete-li například seznam dodavatelů, můžete chtít záznamy seřadit abecedně podle názvu společnosti.

U mnohých sestav však řazení záznamů nedostačuje. Můžete požadovat také jejich rozdělení do skupin. Skupina je kolekce záznamů včetně úvodních a souhrnných informací zobrazených se záznamy, například záhlaví. Skupina se skládá ze záhlaví, vnořených skupin (pokud existují), podrobných záznamů a zápatí skupiny.

Seskupení umožňuje vizuální oddělení skupin záznamů a zobrazení úvodních a souhrnných dat u jednotlivých skupin. V následující sestavě jsou například seskupeny prodeje podle data odeslání a uvedeny výpočty celkového množství prodeje za každý den.

Seskupená sestava se součty

1. Datum uvádí skupinu.

2. Součet shrnuje skupinu.

Se způsobem fungování seskupování se můžete seznámit, pokud porovnáte sestavu Seznam produktů podle kategorií (znázorněna na následujícím obrázku) s datovým listem zdrojového dotazu, kterým je Seznam produktů. V sestavě i dotazu jsou produkty řazeny podle kategorií, v sestavě jsou však na samostatném řádku na začátku každé skupiny (v záhlaví skupiny) vytištěny názvy jednotlivých kategorií a na konci každé skupiny (v zápatí skupiny) jsou vytištěny počty produktů v jednotlivých kategoriích.

Sestava Výrobky podle kategorií

1. Název kategorie je zobrazen v každém řádku datového listu.

2. Název kategorie je zobrazen jednou pro každou skupinu v sestavě, a to v záhlaví skupiny.

3. Součet za kategorii je zobrazen v zápatí skupiny na konci jednotlivých skupin.

4. Záznamy jsou v datovém listu zobrazeny jako jedna velká skupina.

5. Záznamy v jednotlivých kategoriích jsou zobrazeny jako samostatná sekce sestavy uvedená záhlavím skupiny a zakončená zápatím skupiny.

Seskupovat je možné podle libovolných polí a výrazů použitých k řazení (maximálně 10). Podle stejného pole nebo výrazu můžete záznamy seskupit více než jednou. Při seskupování podle více než jednoho pole nebo výrazu budou skupiny v aplikaci Office Access 2007 vnořeny podle úrovně příslušné skupiny. První pole použité k seskupení představuje první a nejdůležitější úroveň skupiny; druhé pole použité k seskupení představuje následující úroveň skupiny atd. Následující obrázek znázorňuje způsob vnoření skupin v aplikaci Office Access 2007.

Hierarchie záhlaví a zápatí

1. Každé záhlaví skupiny je párováno se zápatím skupiny.

V samostatné části na začátku skupiny je obvykle používáno záhlaví skupiny, které zobrazuje data identifikující skupinu. V samostatné části na konci skupiny je obvykle používáno zápatí skupiny obsahující souhrn dat.

Začátek stránky

Části sestavy

Návrh sestavy je v aplikaci Access rozdělen do sekcí. Chcete-li vytvářet užitečné sestavy, měli byste znát, jakým způsobem jednotlivé sekce fungují. Sekce, do které například umístíte vypočítaný ovládací prvek, určí způsob výpočtu výsledků v aplikaci Access. V následujícím seznamu je uvedeno shrnutí typů sekcí a jejich použití.

 • Záhlaví sestavy:     Je vytištěno jednou na začátku sestavy. Záhlaví sestavy lze použít pro informace, které jsou obvykle zobrazeny na titulní stránce, například logo nebo název a datum. Záhlaví sestavy se tiskne před záhlavím stránky. Pokud do záhlaví sestavy umístíte vypočítaný ovládací prvek, je hodnota vypočítána za celou sestavu. Po umístění ovládacího prvku, který používá agregační funkci Součet, do záhlaví sestavy bude například vypočítán součet za celou sestavu.

 • Záhlaví stránky:     Je vytištěno v horní části každé stránky. Záhlaví stránky lze použít například k opakovanému uvedení názvu sestavy na každé stránce.

 • Záhlaví skupiny:     Je vytištěno na začátku každé nové skupiny záznamů. Záhlaví skupiny lze použít k tisku názvu skupiny. V sestavě, která je seskupena podle produktů, můžete záhlaví skupiny použít například k tisku názvu produktu. Pokud do záhlaví skupiny umístíte ovládací prvek, který používá agregační funkci Součet, vztahuje se součet na aktuální skupinu.

 • Tělo:     Tato část je vytištěna jednou pro každý řádek ve zdroji záznamu. Do části Tělo je třeba umístit ovládací prvky, které tvoří hlavní část sestavy.

 • Zápatí skupiny:     Je vytištěno na konci každé skupiny záznamů. Zápatí skupiny slouží k tisku souhrnných informací o skupině.

 • Zápatí stránky:     Je vytištěno na konci každé stránky. Zápatí stránky lze použít k tisku čísel stránek nebo informací zobrazovaných na každé stránce.

 • Zápatí sestavy:     Je vytištěno jednou na konci sestavy. Zápatí sestavy lze použít k tisku celkových součtů sestavy nebo jiných souhrnných informací za celou sestavu.

  Poznámka : V návrhovém zobrazení je zápatí sestavy uvedeno pod zápatím stránky. Při tisku sestavy nebo zobrazení jejího náhledu se však zápatí sestavy zobrazí nad zápatím stránky bezprostředně za zápatím nebo řádkem podrobností poslední skupiny na poslední stránce.

Začátek stránky

Ovládací prvky

Ovládací prvky jsou objekty, které zobrazují data, provádějí akce a umožňují zobrazit a používat informace rozšiřující uživatelské rozhraní, například popisky a obrázky. Aplikace Access podporuje tři typy ovládacích prvků: vázané, nevázané a vypočítané. V následujícím seznamu je uvedeno shrnutí těchto ovládacích prvků a jejich použití.

 • Vázaný ovládací prvek:     Ovládací prvek, jehož zdrojem dat je pole v tabulce nebo dotazu. Vázané ovládací prvky slouží k zobrazení hodnot polí v databázi. Hodnoty mohou mít podobu textu, kalendářních dat, čísel, hodnot Ano nebo Ne, obrázků nebo grafů. Nejběžnějším typem vázaného ovládacího prvku je textové pole. Do textového pole například v podobě zobrazující příjmení zaměstnance mohou být příslušné informace převzaty z pole Příjmení v tabulce Zaměstnanci.

 • Nevázaný ovládací prvek:     Ovládací prvek, který nemá zdroj dat. Nevázané ovládací prvky lze používat k zobrazování informací, čar, obdélníků a obrázků. Nevázaným ovládacím prvkem je například popisek, který zobrazuje název sestavy.

 • Vypočítaný ovládací prvek:     Ovládací prvek, jehož zdrojem dat není pole, ale výraz. Hodnotu, kterou chcete v ovládacím prvku zobrazit, je možné zadat definováním výrazu jako zdroje dat pro daný ovládací prvek. Výraz je kombinace operátorů (například = a +), názvů ovládacích prvků, názvů polí, funkcí vracejících jedinou hodnotu a konstantních hodnot. Následující výraz například vypočítá cenu položky s 25procentní slevou vynásobením hodnoty v poli Cena za kus konstantní hodnotou (0,75).

= [Unit Price] * .75

Výraz může používat data z pole zdrojové tabulky nebo dotazu nebo z ovládacího prvku v sestavě.

Vytvoříte-li sestavu, bude pravděpodobně nejúčinnější přidat a uspořádat nejprve vázané ovládací prvky, zejména tvoří-li většinu ovládacích prvků v sestavě. Poté lze přidat nevázané a vypočítané ovládací prvky, které dokončí návrh, pomocí nástrojů ve skupině Ovládací prvky na kartě Návrh.

Obrázek pásu karet aplikace Access

Vazbu mezi ovládacím prvkem a polem vytvoříte určením pole, ze kterého ovládací prvek získává data. Ovládací prvek, který je vázán k vybranému poli, můžete vytvořit přetažením pole z podokna Seznam polí do sestavy. Podokno Seznam polí obsahuje pole podkladové tabulky nebo dotazu pro danou sestavu. Chcete-li podokno Seznam polí zobrazit, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na položku Přidat existující pole. Obrázek tlačítka

 • Stiskněte kombinaci kláves ALT+F8.

Poklepáním na pole nebo jeho přetažením z podokna Seznam polí do sestavy vytvoříte vázaný ovládací prvek.

Alternativně lze pole k ovládacímu prvku vázat zadáním názvu pole do ovládacího prvku nebo do pole pro hodnotu ZdrojOvládacíhoPrvku v seznamu vlastností ovládacího prvku. Seznam vlastností definuje vlastnosti ovládacího prvku, například jeho název, zdroj dat a formát. Chcete-li seznam vlastností zobrazit, stiskněte klávesu F4.

Použití podokna Seznam polí je k vytvoření vázaného ovládacího prvku nejvhodnější ze dvou důvodů:

 • K vázanému ovládacímu prvku je připojen popisek, který ve výchozím nastavení obsahuje název pole (nebo titulek definovaný pro dané pole v podkladové tabulce nebo dotazu) jako titulek, takže uživatel nemusí titulek zadávat.

 • Vázaný ovládací prvek převezme řadu stejných nastavení jako pole v podkladové tabulce nebo dotazu (například vlastnosti .Formát, .Početdesetinnýchmíst a .Vstupnímaska). Proto si můžete být jisti, že tyto vlastnosti pole zůstanou stejné při každém vytvoření ovládacího prvku, který je vázán k danému poli.

Pokud chcete existující nevázaný prvek vázat k poli, nastavte u vlastnosti ZdrojOvládacíhoPrvku daného ovládacího prvku název příslušného pole.

Začátek stránky

Vytvoření nové seskupené sestavy pomocí Průvodce sestavou

Průvodce sestavou zobrazí řadu otázek a potom na základě vašich odpovědí generuje sestavu. Mezi těmito otázkami je například požadavek na zadání polí, která mají být použita k seskupení sestavy. Po vytvoření sestavy můžete sestavu použít beze změny nebo ji upravit tak, aby lépe odpovídala vašim potřebám. Než začnete pracovat s Průvodcem sestavou, je třeba určit zdroj dat.

Výběr zdroje záznamů

Sestava se skládá z informací načtených z tabulky nebo dotazu a informací uložených s návrhem sestavy, jako jsou popisky, nadpisy a grafické prvky. Tabulka nebo dotaz, které obsahují zdrojová data, jsou označovány také jako zdroj záznamů sestavy. Před zahájením vytváření sestavy byste si nejprve měli promyslet, jaké informace chcete zahrnout. Mezi vybranými poli musí být pole, jež chcete použít k seskupení nebo shrnutí. Pokud všechna pole, která chcete použít, existují v jedné tabulce, použijte jako zdroj záznamů tuto tabulku. Jsou-li pole načítána z více než jedné tabulky, je třeba jako zdroj záznamů použít dotaz. Příslušný dotaz již může v databázi existovat, nebo bude nutné vytvořit specifický dotaz, který bude odpovídat potřebám sestavy.

Další informace o dotazech získáte pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

Spuštění Průvodce sestavou

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Sestavy na položku Průvodce sestavou. Obrázek tlačítka

  Aplikace Access spustí Průvodce sestavou.

  Výběr pole v průvodci sestavou

 2. Klepněte na rozevírací seznam Tabulky či dotazy a zvolte tabulku nebo dotaz obsahující pole, která chcete použít v sestavě.

 3. Pole vyberte poklepáním na požadovaná pole v seznamu Dostupná pole.

  Aplikace Access je přesune do seznamu Vybraná pole. Můžete také klepnout na tlačítka umístěná mezi seznamy Dostupná pole a Vybraná pole a přidat či odebrat vybrané pole nebo přidat či odebrat všechna pole.

 4. Pokud chcete do sestavy umístit také pole z jiné tabulky nebo dotazu, klepněte opět na rozevírací seznam Tabulky či dotazy, zvolte druhou tabulku nebo dotaz a pokračujte v přidávání polí.

 5. Po dokončení přidávání polí klepněte na tlačítko Další.

Seskupení záznamů v Průvodci sestavou

Seskupování umožňuje uspořádat záznamy do skupin, například podle oblasti nebo prodejce. Skupiny mohou být vnořené, což umožňuje snadnou identifikaci vztahů mezi skupinami a rychlé vyhledání požadovaných informací. Seskupování lze použít také k výpočtu souhrnných informací, například celkových součtů a procentuálních hodnot.

Jestliže do sestavy zahrnete více než jednu tabulku, prozkoumá průvodce vztahy mezi tabulkami a určí, jakým způsobem je možné informace zobrazit.

 1. Na stránce Průvodce sestavou, na které je zobrazena otázka Chcete přidat úrovně seskupení? klepněte na jeden z názvů polí v seznamu a potom klepněte na tlačítko Další.

 2. Úrovně seskupení přidáte tak, že poklepáním na název libovolného pole v seznamu přidáte pole do sestavy.

  Poklepáním na úroveň seskupení v zobrazení stránky v pravé části dialogového okna můžete úroveň seskupení také odebrat. Úrovně seskupení lze přidat a odebrat pomocí tlačítek se šipkami. Klepnutím na úroveň seskupení a klepnutím na tlačítko pro zvýšení či snížení priority je možné upravit prioritu úrovně seskupení. Aplikace Access přidá jednotlivé úrovně seskupení a zobrazí vnořené úrovně v rámci nadřazené úrovně seskupení.

  Přidání úrovní seskupení v průvodci sestavou

 3. Klepnutím na tlačítko Možnosti seskupení zobrazíte dialogové okno Způsob seskupení.

  Způsoby seskupení v průvodci sestavou

 4. Nepovinně lze pro jednotlivá pole na úrovni skupiny zvolit způsob seskupení.

  Způsob seskupení umožňuje nastavit, jak jsou záznamy seskupeny. Na předchozím obrázku jsou záznamy seskupeny podle pole DatumOdeslání, které je typu Datum a čas. Průvodce sestavou nabídne v seznamu Způsob seskupení volby, které jsou vhodné pro daný typ pole. Vzhledem k tomu, že se u pole DatumOdeslání jedná o datový typ Datum a čas, můžete zvolit seskupení podle skutečné hodnoty (Normální), roku, čtvrtletí, měsíce, týdne, dne, hodiny a minuty. Pokud by se jednalo o pole s datovým typem Text, mohli byste zvolit seskupení podle celého pole (Normální) nebo podle jednoho až pěti prvních znaků. U číselných datových typů je možné zvolit seskupení podle hodnoty (Normální) nebo podle rozsahu s vybranými přírůstky.

  Po výběru způsobu seskupení klepněte na tlačítko OK.

 5. Klepnutím na tlačítko Další přejděte na další stránku Průvodce sestavou.

Řazení a shrnutí záznamů

Záznamy lze řadit podle nejvýše čtyř polí, a to ve vzestupném nebo sestupném pořadí.

 1. Klepněte na první rozevírací seznam a vyberte pole, podle něhož chcete záznamy řadit.

  Klepnutím na tlačítko vpravo od seznamu můžete přepnout mezi vzestupným a sestupným pořadím (výchozí nastavení je Vzestupně). Volitelně můžete klepnout na druhý, třetí a čtvrtý rozevírací seznam a zvolit další pole pro řazení.

  Pořadí řazení v průvodci sestavou

 2. Pokud chcete shrnout číselná pole, klepněte na tlačítko Možnosti souhrnu.

  Tlačítko Možnosti souhrnu bude zobrazeno pouze v případě, že část Tělo sestavy obsahuje nejméně jedno číselné pole. Průvodce zobrazí číselná pole k dispozici.

  Možnosti souhrnu v průvodci sestavou

 3. Zaškrtnutím políčka u možnosti Součet, Průměr, Minimum nebo Maximum vyberte výpočty, které budou zahrnuty do zápatí skupiny.

  Je také možné zvolit zobrazení podrobností a souhrnu nebo pouze souhrnu. Ve druhém případě budou zobrazeny součty za jednotlivé hodnoty pole DatumOdeslání (pokud jste zaškrtli například políčko Součet), podrobnosti objednávek však budou vynechány. Můžete také zvolit zobrazení výpočtů procentuálních hodnot u součtů.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

 5. Postupujte podle pokynů na zbývajících stránkách Průvodce sestavou. Na poslední stránce můžete upravit název sestavy. Tento název bude zobrazen na první stránce sestavy a bude také použit jako název dokumentu při uložení sestavy v aplikaci Access. Název sestavy i dokumentu můžete upravit.

 6. Klepněte na tlačítko Dokončit. Aplikace Access sestavu automaticky uloží a zobrazí ji v režimu náhledu, ve kterém je sestava zobrazena tak, jak bude vypadat po vytištění.

Pomocí navigačních tlačítek v dolní části podokna náhledu lze zobrazit stránky sestavy v posloupnosti nebo přejít k libovolné stránce v sestavě. Klepněte na jedno z navigačních tlačítek nebo do pole s číslem stránky zadejte číslo stránky, kterou chcete zobrazit, a stiskněte klávesu ENTER.

Náhled můžete přiblížit, a zobrazit tak podrobnosti, nebo jej oddálit a posoudit, zda jsou data správně rozmístěna na stránce. Umístěte ukazatel myši na sestavu a klepněte jednou. Chcete-li akci lupy vrátit, klepněte znovu. Můžete použít také ovládací prvek lupy na stavovém řádku.

Začátek stránky

Optimalizace sestavy

Je pravděpodobné, že Průvodce sestavou nevytvoří přesné výsledky, které v sestavě očekáváte. Můžete například chtít přidat text, upravit šířku sloupců, přidat logo atd. Aplikace Access poskytuje dvě zobrazení, ve kterých můžete provádět změny sestavy: zobrazení rozložení stránky a návrhové zobrazení. V této části jsou tato zobrazení stručně popsána.

Zobrazení rozložení stránky

Zobrazení rozložení stránky umožňuje nejsnadnější provádění změn sestavy a poskytuje většinu nástrojů potřebných k optimalizaci sestavy. Můžete upravit šířku sloupců, změnit uspořádání sloupců a přidat nebo změnit úrovně seskupení a celkové součty. Do návrhu sestavy je možné umístit nová pole a nastavit vlastnosti pro sestavu a její ovládací prvky. Výhoda zobrazení rozložení stránky spočívá v tom, že při provádění změn formátu sestavy jsou zobrazena data, takže ihned vidíte, jak provedené změny ovlivní zobrazení dat.

Chcete-li sestavu otevřít v zobrazení rozložení, klepněte v navigačním podokně pravým tlačítkem myši na název sestavy a poté klepněte na příkaz Zobrazení rozložení Obrázek tlačítka .

Vlastnosti sestavy a jejích ovládacích prvků a částí můžete změnit pomocí seznamu vlastností. Seznam vlastností zobrazíte stisknutím klávesy F4.

Podokno Seznam polí lze použít k přidání polí z podkladové tabulky nebo dotazu do návrhu sestavy. Zobrazení podokna Seznam polí:

 • Na kartě Formát klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Přidat existující pole. Obrázek tlačítka

Návrhové zobrazení

Jestliže není možné určitou změnu provést v zobrazení rozložení stránky, vyzkoušejte návrhové zobrazení. Návrhové zobrazení zobrazuje základní strukturu sestavy a poskytuje o několik dalších návrhových nástrojů a funkcí více než zobrazení rozložení stránky. Můžete například do sestavy umístit širší výběr ovládacích prvků, můžete přesněji upravit zarovnání ovládacích prvků a máte možnost nastavení více vlastností než v zobrazení rozložení stránky.

Chcete-li sestavu otevřít v návrhovém zobrazení, klepněte v navigačním podokně pravým tlačítkem myši na sestavu a poté klepněte na příkaz Návrhové zobrazení Obrázek tlačítka .

Začátek stránky

Přidání polí nebo jiných ovládacích prvků do stávající sestavy

Každé pole, popisek, čára nebo obrázek, které jsou zobrazeny v sestavě, jsou vytvořeny pomocí určitého typu ovládacího prvku. Nejčastěji používaným ovládacím prvkem v sestavě je textové pole. Tento ovládací prvek je obvykle používán k zobrazení dat ze zdroje záznamů sestavy. Přidáním polí z podokna Seznam polí je možné vytvořit pole, která jsou již vázána na pole ve zdroji záznamu, nebo můžete pole do sestavy přidat během práce v návrhovém zobrazení (v tom případě je však nutné svázat pole s poli ve zdroji záznamu ručně). Výhodou návrhového zobrazení je možnost přidání řady dalších typů ovládacích prvků vedle vázaných textových polí, například obdélníků, zalomení stránek a grafů. Tato část popisuje obě metody přidání ovládacích prvků do sestavy.

Přidání polí do stávající sestavy

Doporučeným zobrazením pro přidání polí do sestavy je zobrazení rozložení, tuto akci je však možné provést také v návrhovém zobrazení. Chcete-li přidat pole, ujistěte se nejprve, zda je zobrazeno podokno Seznam polí. Podokno Seznam polí obsahuje seznam všech polí, která jsou k dispozici pro umístění do sestavy. Podokno Seznam polí zobrazíte stisknutím kombinace kláves ALT+F8.

Přidání polí z podokna Seznam polí

 • Chcete-li přidat jedno pole, přetáhněte je z podokna Seznam polí do sekce sestavy, ve které má být zobrazeno.

 • Chcete-li přidat více polí současně, klepněte na první požadované pole, podržte klávesu CTRL a klepněte na jednotlivá další požadovaná pole. Potom přetáhněte vybraná pole do sestavy.

Po přetažení polí vytvoří aplikace Access pro jednotlivá pole ovládací prvek vázaného textového pole a vedle jednotlivých polí automaticky umístí ovládací prvek popisku.

Poznámka : 

 • Pokud přidáte pole ze související tabulky, přidá aplikace Access příslušnou úroveň seskupení.

 • Pokud přidáte pole z jiné (nesouvisející) tabulky, zobrazí aplikace Access dialogové okno, ve kterém můžete zadat, jakým způsobem bude pro sestavu vytvořena relace tabulky se stávajícím zdrojem dat.

Zobrazení zadaných relací tabulky v databázi nebo přidání nových relací:

 • Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Zobrazit či skrýt na položku Vztahy. Obrázek tlačítka

Další informace naleznete v článku Vytvoření, úprava a odstranění relace.

Přidání dalších ovládacích prvků do stávající sestavy

Při přidání pole z podokna Seznam polí do sestavy je automaticky vytvořen vázaný ovládací prvek textového pole. Další prvky, jako jsou popisky, čáry a obrázky, je možné po přepnutí do návrhového zobrazení přidat pomocí nástrojů ve skupině Ovládací prvky na kartě Návrh.

Obrázek pásu karet aplikace Access

Určení názvu nástroje

 • Umístěte ukazatel myši na nástroj.

  Aplikace Access zobrazí název nástroje.

Vytvoření ovládacího prvku pomocí nástrojů ve skupině Ovládací prvky

 • Klepněte na nástroj odpovídající typu ovládacího prvku, který chcete přidat. Chcete-li například vytvořit zaškrtávací políčko, klepněte na nástroj Zaškrtávací políčko  vzhled tlačítka .

 • V návrhu sestavy klepněte na místo, kde se má nacházet levý horní roh ovládacího prvku. Jedním klepnutím vytvoříte ovládací prvek o výchozí velikosti. Klepnutím a přetažením v sestavě můžete vytvořit ovládací prvek o požadované velikosti.

 • Pokud není umístění ovládacího prvku při prvním pokusu přesné, můžete jej přesunout pomocí následujícího postupu:

  • Klepnutím na ovládací prvek jej vyberte.

  • Umístěte ukazatel myši nad ovládací prvek tak, aby se ukazatel změnil na čtyřsměrnou šipku Ukazatel pro přesun , a potom přetáhněte ovládací prvek do požadovaného umístění.

Tímto postupem bude vytvořen nevázaný ovládací prvek. Jestliže se jedná o typ ovládacího prvku, který umožňuje zobrazení dat (například textové pole nebo zaškrtávací políčko), bude třeba před zobrazením dat zadat do vlastnosti ZdrojOvládacíhoPrvku název pole nebo výraz.

Zobrazení seznamu vlastností

 • Stiskněte klávesu F4.

Poznámka : Po dokončení nové sestavy nezapomeňte uložit práci.

Začátek stránky

Přidání a změna seskupení nebo řazení ve stávající sestavě

Jestliže chcete přidat řazení či seskupení do existující sestavy nebo chcete změnit stávající řazení či seskupení sestavy, usnadní vám provedení potřebných kroků tato část.

Přidání seskupení, řazení a souhrnů v zobrazení rozložení

Jednoduché operace řazení, seskupení a vytvoření souhrnu je možné provést klepnutím pravým tlačítkem na pole v zobrazení rozložení a výběrem požadované operace v místní nabídce. Chcete-li přepnout do zobrazení rozložení, klepněte pravým tlačítkem na sestavu v navigačním podokně a potom klepněte na příkaz Zobrazení rozložení Obrázek tlačítka .

Poznámka : Přestože není v pokynech v této části přímo použito podokno Skupina, řazení a součet, je vhodné toto podokno otevřít a sledovat jeho změny v průběhu práce. Získáte lepší představu o činnostech aplikace Access a díky znalostem práce s podoknem Skupina, řazení a součet budete moci provádět další úpravy sestavy. Zobrazení podokna Skupina, řazení a součet:

 • Na kartě Formát klikněte ve skupině Skupiny a souhrny na položku Seskupit a seřadit. Obrázek tlačítka

Řazení jednoho pole

 • Klepněte pravým tlačítkem na libovolnou hodnotu v poli, které chcete seřadit.

 • V místní nabídce klepněte na požadovanou možnost řazení. Chcete-li například seřadit textové pole ve vzestupném pořadí, klepněte na příkaz Řadit od A po Z Vzhled tlačítka . Pokud chcete seřadit číselné pole v sestupném pořadí, klepněte na příkaz Řadit od největších po nejmenší Obrázek tlačítka .

Aplikace Access seřadí záznamy podle zadání. Pokud je otevřeno podokno Skupina, řazení a součet, je do něj přidán nový řádek Seřadit podle pro dané pole.

Řazení více polí

Poznámka : Při použití řazení pomocí klepnutí pravým tlačítkem myši na pole v zobrazení rozložení je možné řadit pouze jedno pole. Použitím řazení u jiného pole bude řazení prvního pole odebráno. Toto chování se liší od chování ve formulářích, kde lze postupným klepnutím na jednotlivá pole pravým tlačítkem a výběrem požadovaného pořadí řazení vytvořit více pořadí řazení. Informace týkající se vytváření více úrovní řazení najdete v části Přidání seskupení, řazení a souhrnů pomocí podokna Skupina, řazení a součet.

Seskupení podle pole

 • Klepněte pravým tlačítkem na libovolnou hodnotu v poli, podle kterého chcete seskupovat.

 • V místní nabídce klepněte na příkaz Seskupovat Obrázek tlačítka .

Aplikace Access přidá úroveň seskupení a vytvoří pro ni záhlaví skupiny. Pokud je otevřeno podokno Skupina, řazení a součet, je do něj přidán nový řádek Seskupovat pro dané pole.

Přidání souhrnu do pole

Tato funkce umožňuje vypočítat součet, průměr, počet nebo jinou agregační hodnotu pole. Na konec sestavy bude přidán celkový součet a do jednotlivých skupin v sestavě budou přidány skupinové součty.

 • Klepněte pravým tlačítkem na libovolnou hodnotu v poli, jehož souhrn chcete vytvořit.

 • Klepněte na příkaz Celkem.

 • Klepněte na operaci, kterou chcete provést: Součet, Průměr, Spočítat záznamy (zjištění počtu všech záznamů), Spočítat hodnoty (pouze zjištění počtu záznamů obsahujících hodnotu v tomto poli), Maximum, Minimum, Směrodatná odchylka nebo Rozptyl.

Aplikace Access přidá do zápatí sestavy vypočítaný ovládací prvek pro textové pole, které bude obsahovat celkový součet. Pokud sestava obsahuje úrovně seskupení, přidá aplikace Access také zápatí skupin (pokud dosud neexistují) a umístí součet do jednotlivých zápatí.

Poznámka : Součty je možné přidat také klepnutím na pole, jehož souhrn chcete vytvořit, a potom klepnutím na tlačítko Souhrny Obrázek tlačítka ve skupině Skupiny a souhrny na kartě Formátování.

Přidání seskupení, řazení a souhrnů pomocí podokna Skupina, řazení a součet

Práce v podokně Skupina, řazení a součet poskytuje největší flexibilitu při přidávání nebo změnách skupin, pořadí řazení a možností souhrnů v sestavě. Při práci je opět doporučeno použít zobrazení rozložení stránky, protože umožňuje snadno sledovat, jak se provedené změny projeví v zobrazení dat.

Zobrazení podokna Skupina, řazení a součet

 • V zobrazení rozložení:

  Na kartě Formát klikněte ve skupině Skupiny a souhrny na položku Seskupit a seřadit. Obrázek tlačítka

 • V návrhovém zobrazení:

  Na kartě Návrh klikněte ve skupině Skupiny a souhrny na položku Seskupit a seřadit. Obrázek tlačítka

Aplikace Access zobrazí podokno Skupina, řazení a součet.

Podokno Skupina, řazení a součet

Chcete-li přidat novou úroveň řazení nebo seskupení, klepněte na tlačítko Přidat skupinu nebo Přidat řazení.

Do podokna Skupina, řazení a součet je přidán nový řádek a zobrazí se seznam polí k dispozici.

Seznam polí v podokně Skupina, řazení a součet

Můžete klepnout na jeden z těchto názvů polí nebo je možné klepnout na položku výraz pod seznamem polí a zadat výraz. Po výběru pole nebo zadání výrazu přidá aplikace Access danou úroveň seskupení do sestavy. Pokud je zobrazeno rozložení stránky, projeví se seskupení nebo pořadí řazení okamžitě ve změně zobrazení dat.

Poznámky : 

 • Pokud je již definováno několik úrovní seskupení, bude možná nutné zobrazit tlačítka Přidat skupinu a Přidat řazení posunutím zobrazení v podokně Skupina, řazení a součet.

 • V sestavě je možné definovat maximálně 10 úrovní seskupení a řazení.

Změna možností seskupování

Jednotlivé úrovně seskupení a řazení obsahují několik možností, jejichž nastavením lze získat požadované výsledky.

Možnosti seskupení

 • Chcete-li zobrazit všechny možnosti určité úrovně seskupení nebo řazení, klepněte na možnost Další na úrovni, kterou chcete změnit.

  Možnosti seskupení (rozšířené)

 • Možnosti lze skrýt klepnutím na možnost Méně.

Pořadí řazení:     Pořadí řazení můžete změnit klepnutím na rozevírací seznam obsahující možnosti pořadí řazení a klepnutím na požadovanou možnost.

Interval skupiny:     Toto nastavení určuje způsob seskupení záznamů. Je například možné seskupovat podle prvního znaku textového pole, takže jsou seskupeny všechny položky začínající znakem A, všechny položky začínající znakem B atd. Datová pole lze seskupovat podle dne, týdne, měsíce či čtvrtletí nebo můžete zadat vlastní interval.

Souhrny:     Klepnutím na tuto možnost můžete přidat souhrny. Je možné přidat souhrny více polí nebo vytvořit více typů souhrnů stejného pole.

Automaticky otevírané okno Součty

 • Klepněte na šipku rozevíracího seznamu Celkem a vyberte pole, jehož souhrn chcete vytvořit.

 • Klepněte na šipku rozevíracího seznamu Typ a vyberte typ výpočtu, který chcete provést.

 • Zaškrtnutím políčka Zobrazit celkový součet přidáte na konec sestavy (do zápatí sestavy) celkový součet.

 • Zaškrtnutím políčka Zobrazit součet skupiny jako % celkového součtu přidáte do zápatí skupiny ovládací prvek, který vypočítá procento celkového součtu připadající na jednotlivé skupiny.

 • Zaškrtnutím políčka Zobrazit v záhlaví skupiny nebo Zobrazit v zápatí skupiny zobrazíte součet v požadovaném umístění.

Po výběru všech možností u požadovaného pole je možné postup opakovat u dalšího pole. Souhrn dalšího pole lze vytvořit po výběru pole ze seznamu Celkem. Klepnutím mimo dialogové okno Součty můžete toto okno zavřít.

Název:     Pomocí tohoto nastavení lze změnit název pole, jehož souhrn vytváříte. Tato možnost se používá u záhlaví sloupců a u označení souhrnných polí v záhlavích a zápatích.

Přidání nebo změna názvu:

 • Klepněte na modrý text za textem s názvem.

  Zobrazí se dialogové okno Lupa.

 • Zadejte do dialogového okna nový název a potom klepněte na tlačítko OK.

S částí záhlaví/bez části záhlaví:     Toto nastavení použijte k přidání nebo odebrání části záhlaví, která je zobrazena před jednotlivými skupinami. Při přidání části záhlaví přesune aplikace Access seskupené pole do záhlaví. Pokud odeberete část záhlaví, která obsahuje jiné ovládací prvky než seskupené pole, zobrazí aplikace Access dotaz na potvrzení odstranění těchto ovládacích prvků.

S částí zápatí/bez části zápatí:     Toto nastavení použijte k přidání nebo odebrání části zápatí, která následuje za jednotlivými skupinami. Pokud odeberete část zápatí, která obsahuje ovládací prvky, zobrazí aplikace Access dotaz na potvrzení odstranění těchto ovládacích prvků.

Udržovat skupinu pohromadě:     Toto nastavení určí způsob rozložení skupin na stránce při tisku sestavy. Pokud budete udržovat skupinu co nejvíce pohromadě, můžete omezit nutnost obracení stránek při prohlížení celé skupiny. Tento způsob však obvykle vyžaduje vyšší spotřebu papíru při tisku sestavy, protože většina stránek bude v dolní části obsahovat prázdné místo.

 • Neudržovat skupinu pohromadě na jedné stránce:     Tuto možnost použijte, pokud pro vás není důležité, zda jsou skupiny rozděleny zalomením stránky. Skupina 30 položek může být například zobrazena s 10 položkami v dolní části jedné stránky a zbývajícími 20 položkami na další stránce.

 • Udržovat celou skupinu pohromadě na jedné stránce:     Tato možnost přispívá k minimalizaci počtu zalomení stránek ve skupině. Pokud nelze skupinu umístit na zbývající místo na stránce, ponechá aplikace Access dané místo prázdné a zobrazí skupinu na začátku další stránky. Velké skupiny budou nadále přesahovat na více stránek, tato možnost však maximálním možným způsobem omezí počet zalomení stránek ve skupině.

 • Udržovat záhlaví a první záznam pohromadě na jedné stránce:     U skupin se záhlavím skupin zajistí tato možnost, že záhlaví skupiny nebude vytištěno osamoceně v dolní části stránky. Pokud aplikace Access zjistí, že pod záhlavím není dost místa k tisku nejméně jednoho řádku dat, umístí skupinu na začátek následující stránky.

Změna priority úrovní seskupení a řazení

Chcete-li změnit prioritu úrovně seskupení nebo řazení, klepněte na příslušný řádek v podokně Skupina, řazení a součet a potom klepněte na šipku nahoru nebo šipku dolů v pravé části řádku.

Odstranění úrovní seskupení a řazení

Chcete-li odstranit úroveň seskupení nebo řazení, klepněte v podokně Skupina, řazení a součet na řádek, který chcete odstranit, a potom stiskněte klávesu DELETE nebo klepněte na tlačítko Odstranit v pravé části řádku. Při odstranění úrovně seskupení přesune aplikace Access pole seskupení (pokud se nacházelo v záhlaví či zápatí skupiny) do sekce Tělo sestavy. Ostatní ovládací prvky, které se nacházely v záhlaví nebo zápatí skupiny, jsou odstraněny.

Začátek stránky

Vytvoření souhrnné sestavy (bez podrobností záznamů)

Jestliže chcete zobrazit pouze souhrny (to znamená pouze informace v řádcích záhlaví a zápatí), klepněte na kartě Formátování (nebo na kartě Návrh v návrhovém zobrazení) ve skupině Skupiny a souhrny na možnost Skrýt podrobnosti. Tímto způsobem lze skrýt záznamy na nejbližší nižší úrovni seskupení a získat tak kompaktnější zobrazení souhrnných dat. Přestože jsou záznamy skryty, nejsou ovládací prvky ve skryté části odstraněny. Opětovným klepnutím na možnost Skrýt podrobnosti bude zobrazení řádků v těle sestavy obnoveno.

Vytvoření efektu seskupení bez použití záhlaví

Seskupeného vzhledu sestavy lze dosáhnout bez použití záhlaví. Odebráním záhlaví lze vytvořit kompaktnější sestavu, protože svislé místo je méně zaplněno řádky záhlaví.

Základní postup zahrnuje odebrání záhlaví u jednotlivých skupin, při němž jsou jednotlivá pole seskupení přesunuta do sekce Tělo sestavy. Vizuální efekt seskupení obnovíte nastavením vlastnosti Skrýt duplikáty jednotlivých polí seskupení na hodnotu Ano.

Příklad

Předpokládejme tuto typickou seskupenou sestavu, v níž jsou použita záhlaví skupin:

Seskupená sestava se záhlavími skupin

Jak je zřejmé, zaplňují jednotlivé názvy společností celý řádek, stejně jako jednotlivé identifikátory objednávek.

V tomto příkladu upravíte sestavu tak, aby získala vzhled jako na následujícím obrázku:

Seskupená sestava po odebrání záhlaví skupin

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na sestavu v navigačním podokně a klepnutím na příkaz Zobrazení rozložení Obrázek tlačítka ji otevřete v zobrazení rozložení.

 2. Na kartě Formát klikněte ve skupině Skupiny a souhrny na položku Seskupit a seřadit. Obrázek tlačítka

  Poznámka :  Je vhodné začít u nejnižší úrovně seskupení a postupovat k vyšším úrovním. Při opačném postupu může být zobrazení sestavy během práce nepřehledné.

 3. Klepněte na nejnižší úroveň seskupení v seznamu a potom klepněte na tlačítko Další.

 4. V rozevíracím seznamu části záhlaví vyberte položku bez části záhlaví.

  Jestliže odeberete záhlaví, uchová aplikace Access textové pole pro pole seskupení jeho přesunutím do sekce Tělo. Jakékoli další ovládací prvky v záhlaví skupiny však mohou být odstraněny. Pokud mají být v důsledku této akce některé ovládací prvky odstraněny, zobrazí aplikace Access upozornění. Nacházejí-li se v záhlaví skupiny ovládací prvky, které chcete uchovat, přesuňte je před provedením tohoto kroku do jiné sekce sestavy. Před přesunutím ovládacích prvků do jiných sekcí je nutné přepnout do návrhového zobrazení.

  Na následující ilustraci je zobrazena výsledná sestava. Všimněte si, že první kód objednávky je na stejném řádku jako první podrobný záznam, nikoli na samostatném řádku.

  Seskupená sestava po odebrání záhlaví KódObjednávky

  Kód objednávky se však bohužel opakuje na každém řádku podrobností a znesnadňuje získání přesného přehledu o počtu objednávek. V této situaci je užitečné použít nastavení vlastnosti Skrýt duplikáty ovládacího prvku textového pole. Tuto vlastnost lze nastavit následujícím postupem:

  • Vyberte jednu z opakujících se hodnot.

  • Pokud není seznam vlastností nyní zobrazen, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

  • Na kartě Formátové v seznamu vlastností klepněte na rozevírací seznam u vlastnosti Skrýt duplikáty a potom klepněte na položku Ano.

   Duplicitní kódy objednávek jsou skryty. Všimněte si, že je možné zjistit počet existujících objednávek a počty produktů na objednávku.

   Seskupená sestava se skrytými duplicitními kódy objednávek

 5. V tomto příkladu opakujeme krok 4 u úrovně seskupení Název společnosti. Výsledná sestava je podobná následující ilustraci:

  Seskupená sestava po odebrání záhlaví skupin

  Hodnota Název společnosti je nyní uvedena na stejném řádku jako první podrobný záznam a vlastnost Skrýt duplikáty brání opakovanému zobrazení hodnoty Název společnosti na každém řádku. U dlouhých sestav používajících několik úrovní seskupení může tento postup vést k výrazným úsporám ve spotřebě papíru.

Začátek stránky

Uložení, tisk a odeslání sestavy

Po uložení návrhu sestavy lze tento návrh použít vícekrát. Návrh sestavy zůstává stejný, avšak při každém vytištění sestavy jsou zobrazena aktuální data. Pokud potřebujete v sestavě vykázat jiné hodnoty, můžete změnit návrh sestavy nebo vytvořit novou, podobnou sestavu, která je založena na původní sestavě.

Uložení sestavy

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na příkaz Uložit, nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+S. Obrázek tlačítka

  Je rovněž možné klepnout na tlačítko Uložit Obrázek tlačítka na Panelu nástrojů Rychlý přístup.

 2. Nemá-li sestava název, zadejte název do pole Název sestavy a potom klepněte na tlačítko OK.

Uložení návrhu sestavy s novým názvem

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na příkaz Uložit jako. Obrázek tlačítka

 2. V dialogovém okně Uložit jako... zadejte název do pole Uložit objekt Sestava do, klepněte na položku Sestava v rozevíracím seznamu Typ a potom klepněte na tlačítko OK.

Tisk sestavy

Sestavu je možné vytisknout z náhledu, zobrazení rozložení, návrhového zobrazení, zobrazení sestavy nebo z navigačního podokna. Před vytištěním je vhodné znovu zkontrolovat nastavení stránky, jako jsou okraje nebo orientace stránky. Aplikace Access ukládá nastavení stránky společně se sestavou, takže je třeba je nastavit pouze jednou. Pokud se vaše potřeby změní, můžete nastavení uložit později.

Změna nastavení stránky

 1. Otevřete sestavu v libovolném zobrazení.

 2. Klepněte na některou z možností ve skupině Stránka na kartě Rozložení stránky:

  • Možnost Velikost Obrázek tlačítka umožňuje vybrat jednu z velikostí papíru nebo zadat vlastní velikost papíru.

  • Možnost Na výšku Obrázek tlačítka orientuje stránku svisle.

  • Možnost Na šířku Obrázek tlačítka orientuje stránku vodorovně.

  • Možnost Okraje Obrázek tlačítka umožňuje vybrat jednu z předdefinovaných šířek okrajů; můžete také klepnout na položku Upřesnit a zadat vlastní šířky okrajů pomocí dialogového okna Vzhled stránky.

  • Možnost Zobrazit okraje zapne a vypne zobrazení okrajů (pouze zobrazení rozložení stránky).

  • Možnost Sloupce zobrazí dialogové okno Vzhled stránky. Zadejte požadovaný počet sloupců, nastavte jejich velikost a potom klepněte na tlačítko OK.

  • Možnost Tisknout jenom data potlačí tisk popisků, které jste do sestavy umístili. Budou vytištěny pouze ovládací prvky, které jsou vázány na data v podkladové tabulce nebo dotazu. Tato funkce může být užitečná u sestav, které příležitostně tisknete na předtištěné formuláře. V takových situacích můžete tisk popisků potlačit a při tisku sestavy na čistý papír jej můžete opět zapnout.

Poznámka : Chcete-li použít podrobnější nastavení stránky, klepněte na tlačítko Vzhled stránky v pravém dolním rohu skupiny Rozložení stránky a zobrazte dialogové okno Vzhled stránky. V dialogovém okně Vzhled stránky je možné upravit všechny hodnoty nastavení, které jsou k dispozici na kartě Rozložení stránky, a také vybrat určitou tiskárnu pro tisk sestavy.

Odeslání sestavy na tiskárnu

 1. Otevřete sestavu v libovolném zobrazení nebo pouze vyberte sestavu v navigačním podokně.

 2. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na příkaz Tisk. Tlačítko Tisk

 3. V dialogovém okně Tisk zadejte požadované možnosti, jako je tiskárna, rozsah tisku a počet kopií.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Odeslání sestavy jako e-mailové zprávy

Místo tisku papírové kopie je možné sestavu odeslat uživatelům jako e-mailovou zprávu.

 1. V navigačním podokně klepnutím vyberte sestavu, klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na příkaz E-mail Obrázek tlačítka .

 2. V dialogovém okně Odeslat objekt jako klepněte na formát souboru, který chcete použít.

  Dialogové okno Odeslat objekt jako

 3. Vyplňte zbývající dialogová okna.

 4. Po spuštění e-mailové aplikace zadejte text zprávy a zprávu odešlete.

Začátek stránky

Poznámky

Jestliže máte soubor sestavy ve formátu ACCDB, v níž je použito řazení nebo seskupení vyhledávacího pole, a chcete tuto sestavu importovat do souboru MDB a potom ji otevřít ve starší verzi aplikace Access, může dojít k potížím.

Interní způsob řazení a seskupování vyhledávacích polí v souborech ACCDB není kompatibilní se soubory MDB. Pokud vytvoříte sestavu, ve které je použito seskupení nebo řazení vyhledávacího pole, jako soubor ve formátu ACCDB, exportujete ji do souboru MDB (nebo pomocí příkazu Uložit jako uložíte databázi jako soubor MDB) a potom se pokusíte sestavu otevřít ve starší verzi aplikace Access, načtení sestavy se nezdaří.

Pokud chcete sestavu opravit, aby ji bylo možné importovat do souboru MDB a otevřít ji ve starší verzi aplikace Access, proveďte následující kroky:

 1. V souboru ACCDB vytvořte kopii sestavy.

 2. Otevřete kopii sestavy v zobrazení rozložení.

 3. Není-li zobrazeno podokno Skupina, řazení a součet:

  • Na kartě Formát klikněte ve skupině Skupiny a souhrny na položku Seskupit a seřadit. Obrázek tlačítka

 4. Odstraňte všechny řádky v podokně Skupina, řazení a součet klepnutím na tlačítko Odstranit vpravo od jednotlivých řádků.

 5. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na příkaz Uložit, nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+S. Obrázek tlačítka

 6. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na příkaz Zavřít databázi. Obrázek tlačítka

 7. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na příkaz Otevřít. Obrázek tlačítka

 8. Vyhledejte soubor MDB, do kterého chcete sestavu importovat, a potom klepněte na tlačítko Otevřít.

 9. Importujte kopii sestavy do souboru MDB.

  Jak?

  1. Na kartě Externí data klikněte ve skupině Importovat na položku Access. Obrázek tlačítka

  2. Klepněte na tlačítko Procházet.

  3. Vyhledejte soubor ACCDB obsahující sestavu a klepněte na tlačítko Otevřít.

  4. Nyní neimportujete žádné tabulky, nezáleží tedy na tom, zda zvolíte import nebo propojení zdrojových dat. Pokračujte klepnutím na tlačítko Ano.

  5. V dialogovém okně Import objektů klepněte na kartu Sestavy.

  6. Klepněte na sestavu, kterou chcete importovat, a potom klepněte na tlačítko OK.

  7. Jestliže je operace importu provedena úspěšně, zobrazí aplikace Access dotaz, zda chcete kroky importu uložit pro pozdější použití. Pokud chcete kroky uložit, zaškrtněte políčko Uložit kroky importu, zadejte požadované informace a klepněte na tlačítko Uložit import. Nechcete-li kroky uložit, klepněte na tlačítko Zavřít.

   Aplikace Access importuje sestavu a zobrazí ji v navigačním podokně.

 10. Otevřete sestavu v zobrazení rozložení.

 11. Není-li zobrazeno podokno Seznam polí:

  1. Na kartě Formát klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Přidat existující pole. Obrázek tlačítka

 12. V podokně Pole dostupná v souvisejících tabulkách najděte tabulku obsahující pole, které chcete zobrazit v sestavě. Toto pole bude obsahovat stejné hodnoty jako hodnoty, které jsou nyní v sestavě zobrazeny pomocí vyhledávacího pole.

 13. Přetáhněte pole do sestavy.

  Výsledkem jsou dva sloupce zobrazující stejné informace.

 14. Pravým tlačítkem myši klepněte na zobrazené pole, které jste právě přidali, a klepněte na požadovanou možnost řazení.

 15. Odstraňte zobrazené pole, které bylo právě přidáno a seřazeno.

 16. Není-li zobrazeno podokno Skupina, řazení a součet:

  1. Na kartě Formát klikněte ve skupině Skupiny a souhrny na položku Seskupit a seřadit. Obrázek tlačítka

 17. Klepněte na tlačítko Přidat skupinu.

 18. V automaticky otevíraném okně Pole/výraz klepněte na název vyhledávacího pole v sestavě.

Sestava je nyní seřazena a seskupena stejným způsobem jako v souboru ACCDB. Uložte a zavřete sestavu.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×