Vytvoření prognózy v Excelu 2016 pro Windows

Pokud máte historická data založená na čase, můžete je použít k vytvoření prognózy. Při vytváření prognózy se vytvoří nový list s tabulkou historických a předpovídaných hodnot a graf, který tyto hodnoty znázorňuje. Prognóza vám pomůže předpovídat takové věci, jako jsou budoucí prodeje, požadavky na skladové zásoby nebo trendy u zákazníků.

Informace o způsobu výpočtu prognózy a o možnostech, které můžete změnit, najdete na konci tohoto článku.

Část listu s tabulkou předpovídaných čísel a grafem prognózy

Vytvoření prognózy

 1. Zadejte do listu dvě datové řady, které spolu souvisejí:

  • Řada s datovými nebo časovými položkami pro časovou osu

  • Řada s odpovídajícími hodnotami

   Tyto hodnoty se budou předpovídat pro budoucí data.

  Poznámka : Je potřeba, aby časová osa měla mezi svými datovými body pevné intervaly. Třeba měsíční intervaly s hodnotami pro 1. den každého měsíce, roční intervaly nebo číselné intervaly. Nevadí, když v řadě pro časovou osu bude chybět až 30 % datových bodů nebo když několik hodnot bude mít stejné časové razítko. Prognóza bude i tak přesná. Sumarizací dat před vytvořením prognózy však zajistíte přesnější výsledky.

 2. Vyberte obě datové řady.

  Tip : Když vyberete buňku v jedné řadě, Excel automaticky vybere zbývající data.

 3. Klikněte na Data > List prognózy.

  Forecast Sheet button on the Data tab

 4. V okně Vytvoření listu prognózy vyberte pro vizuální znázornění prognózy spojnicový graf nebo sloupcový graf.

  Snímek dialogu Vytvořit list prognózy se sbalenou možností Možnosti

 5. V poli Konec prognózy vyberte koncové datum a klikněte na Vytvořit.

  Pokud chcete změnit nějaká upřesňující nastavení, klikněte na Možnosti. Možná se vám budou hodit informace o jednotlivých možnostech dole.

Začátek prognózy:    Vyberte datum pro začátek prognózy. Pokud vyberete datum před koncem historických dat, použijí se pro předpověď jenom data před datem začátku (někdy se tomu říká „zpětné předpovídání“).

Tipy : Výběr začátku prognózy před posledním historickým bodem vám poskytne představu o přesnosti předpovídání, protože můžete prognózovanou řadu porovnat se skutečnými daty. Když ale vyberete začátek prognózy moc brzo, nemusí vygenerovaná prognóza představovat prognózu, kterou byste získali při použití všech historických dat. Použití všech historických dat vám poskytne přesnější předpověď.

Pokud jsou data sezónní, doporučujeme vybrat začátek prognózy před posledním historickým bodem.

Interval spolehlivosti:    Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka Interval spolehlivosti toto políčko zobrazíte nebo skryjete. Interval spolehlivosti je oblast okolo jednotlivých předpovídaných hodnot, do které by podle prognózy (s normálním rozdělením) mělo spadat 95 % budoucích bodů. Interval spolehlivosti vám může pomoct při zjišťování přesnosti předpovědi. Menší interval znamená větší spolehlivost předpovědi pro konkrétní bod. Výchozí úroveň spolehlivosti 95 % se dá změnit pomocí šipek nahoru nebo dolů.

Sezónnost:    Sezónnost určuje délku (počet bodů) sezónního vzoru a rozpoznává se automaticky. Třeba sezónnost u ročního prodejního cyklu, kde každý bod představuje měsíc, je 12. Automatické rozpoznání můžete přepsat tak, že zvolíte možnost Nastavit ručně a vyberete číslo.

Poznámka : Při ručním nastavení sezónnosti nepoužívejte hodnotu pro míň než 2 cykly historických dat. Excel při míň než 2 cyklech nemůže určit sezónní komponenty. Pokud není sezónnost pro zjištění algoritmu dostatečně významná, předpověď se vrátí zpět k lineárnímu trendu.

Rozsah časové osy:    Tady můžete změnit rozsah používaný pro časovou osu. Tento rozsah musí odpovídat poli Rozsah hodnot.

Rozsah hodnot:    Tady můžete změnit rozsah používaný pro řadu hodnot. Tento rozsah musí být shodný s polem Rozsah časové osy.

Vyplnit chybějící body pomocí:    Ke zpracování chybějících bodů používá Excel interpolaci. To znamená, že pokud chybí míň než 30 % bodů, doplní se chybějící bod jako vážený průměr jeho sousedních bodů. Pokud místo toho chcete považovat chybějící body za nuly, klikněte v seznamu na Nuly.

Agregovat duplicity pomocí:    Pokud data obsahují víc hodnot se stejným časovým razítkem, Excel tyto hodnoty zprůměruje. Pokud chcete použít jiný způsob výpočtu, třeba Medián, vyberte tento výpočet v seznamu.

Zahrnout statistiku prognózy:    Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete na nový list zahrnout další statistické informace o prognóze. Pokud to uděláte, přidá se tabulka statistik vytvořených pomocí funkce FORECAST.ETS.STAT a taky hodnoty, jako jsou koeficienty vyrovnání (Alpha, Beta, Gamma) a chybové metriky (MASE, SMAPE, MAE, RMSE).

Vzorce používané v prognózách dat

Pokud k vytvoření prognózy použijete vzorec, vrátí tabulku s historickými a předpovídanými daty a graf. Prognóza předpovídá budoucí hodnoty na základě existujících dat založených na čase a verze AAA algoritmu Exponenciální vyrovnání (ETS).

Tabulka může obsahovat tyto sloupce (tři z nich jsou počítané sloupce):

 • Sloupec s historickými časy (datová řada založená na čase)

 • Sloupec s historickými hodnotami (datová řada odpovídajících hodnot)

 • Sloupec s předpovídanými hodnotami (výpočet pomocí funkce FORECAST.ETS)

 • Dva sloupce představující interval spolehlivosti (výpočet pomocí funkce FORECAST.ETS.CONFINT). Tyto sloupce se zobrazí jenom v případě, že je v okně v části Možnosti zaškrtnuté políčko Interval spolehlivosti.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×