Vytvoření pracovního postupu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007 můžete navrhnout pracovní postupy, které rozšíří vaše weby a aplikace o aplikační logiku bez nutnosti psát vlastní kód. Pomocí Návrháře pracovního postupu vytvoříte pravidla, která přidruží podmínky a akce k položkám v seznamech a knihovnách služby Microsoft SharePoint tak, aby změny položek v seznamech nebo knihovnách spouštěly akce v pracovním postupu.

Můžete například navrhnout pracovní postupy, které automatizují obchodní procesy ve vašem podniku, jako jsou revize, schválení a archivace dokumentů. Případně můžete rychle vytvořit pracovní postupy zajišťující rutinní procesy na pracovišti vašeho týmu, jako je odesílání upozornění nebo vytváření úkolů. 

Tento článek vám pomůže v začátcích, vysvětlí některé klíčové aspekty návrhů a poskytne základní postupy. V poslední části najdete odkazy na příklady dokončených pracovních postupů.

Další informace o pracovních postupech najdete v tématu Úvod k pracovním postupům Sharepointu.

Důležité informace: Chcete-li vytvořit pracovní postup, musí být váš web umístěn na serveru se spuštěnou službou Windows SharePoint Services 3.0 nebo Microsoft Office SharePoint Server 2007.

V tomto článku

Jak pracovního postupu vyhodnocení kroky?

Než začnete

Návrh pracovního postupu

Navrhované další kroky

Jak jsou v pracovním postupu vyhodnocovány kroky?

Krok v pracovním postupu si můžete představit jako stránku v Návrháři pracovního postupu, která seskupí řadu souvisejících podmínek a akcí. Všechny podmínky a akce na této stránce jsou vyhodnoceny a zpracovány najednou. Je-li pracovní postup spuštěn (ručně nebo automaticky), vyhodnotí u každého kroku vytvořené podmínky a potom provede akce, které jste vybrali v Návrháři pracovního postupu. Pracovní postup může provádět neomezený počet akcí, počínaje odesíláním e-mailové zprávy a konče vytvořením, kopírováním, přesunutím nebo vymazáním položky ze seznamu.

Pokud vytvoříte pracovní postup o mnoha krocích, je důležitým aspektem způsob seskupení akcí a podmínek v každém kroku takového postupu. Před pokračováním dalším krokem jsou pravidla jednoho kroku zpracována až do konce, takže je třeba do jednoho kroku seskupit všechna pravidla nezbytná k provedení konkrétní požadované akce nebo akcí.

Je také nutné navrhnout proces tak, aby každý krok logicky následoval za předchozím. Pokud například jeden krok závisí na odpovědi od účastníka pracovního postupu, měl by pracovní postup obsahovat nezbytné podmínky a akce k pojmutí všech možných odpovědí.

Navrhujete-li pracovní postup, je důležité porozumět tomu, jak pracovní postup vyhodnocuje každý krok. Následující výrazy jsou všechny pravdivé:

 • Jestliže krok obsahuje pouze akce a žádné podmínky, pracovní postup provede vždy tyto akce.

 • Pokud má krok podmínkové struktury, z nichž každá obsahuje podmínku, pracovní postup provede akci pouze tehdy, je-li je podmínka v jedné ze struktur splněna. Není-li splněna žádná podmínka v žádné struktuře, ve výchozím nastavení pracovní postup přejde na další krok.

 • Pokud má krok podmínkové struktury, z nichž každá s výjimkou poslední obsahuje podmínku, pracovní postup provede akci pouze tehdy, je-li splněna podmínka v jedné ze struktur. Není-li splněna žádná podmínka, pracovní postup provede akci v poslední struktuře, která žádnou podmínku nemá.

Začátek stránky

Než začnete

Než začnete s návrhem pracovního postupu, je třeba provést některé důležité změny nebo úpravy webu, seznamu nebo knihovny. Například:

 • Pracovní postup je vždy připojen pouze k jednomu seznamu nebo knihovně služby SharePoint. Před vytvořením pracovního postupu musí web obsahovat alespoň jeden seznam nebo knihovnu. Jestliže na webu není žádný seznam, budete požádáni o jeho doplnění v průběhu vytváření pracovního postupu.

 • Požadujete-li, aby pracovní postup používal vlastní sloupce nebo nastavení, je třeba tyto změny provést před vytvořením pracovního postupu, aby tyto sloupce a nastavení byly dostupné v Návrháři pracovního postupu.

 • Chcete-li, aby pracovní postup používal některé funkce pro seznam nebo knihovnu, které ve výchozím nastavení nejsou zapnuté, například schválení obsahu, je třeba tyto funkce zapnout před návrhem pracovního postupu.

Poznámka: Funkce pro vytvoření pracovního postupu je založená na programovacím modelu Microsoft Windows Workflow Foundation, což je součást operačního systému Microsoft Windows. Je třeba mít nainstalovánu stejnou verzi programovacího modelu Workflow Foundation jak ve svém počítači, tak na serveru. Když budete poprvé vytvářet pracovní postup, můžete být vyzvání k instalaci programovacího modelu Workflow Foundation.

Začátek stránky

Návrh pracovního postupu

Základní kroky při vytváření pracovního postupu jsou vždy stejné: Nejprve navrhněte pracovní postup a potom výběrem podmínek a akcí vytvořte pravidla.

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Otevřít web.

 2. V dialogovém okně Otevřít web vyhledejte a vyberte web služby SharePoint, na kterém chcete vytvořit pracovní postup, a klepněte na tlačítko Otevřít.

 3. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a poté klepněte na položku Pracovní postup.

  Otevře se nástroj Návrhář pracovního postupu.

  První stránka Návrháře pracovního postupu

 4. Do pole Pojmenujte tento pracovní postup zadejte název pracovního postupu.

  Návštěvníci webu uvidí tento název při zobrazení stavu pracovního postupu nebo stránky s pracovním postupem v prohlížeči. Ve výchozím nastavení jsou nové pracovní postupy automaticky pojmenovány Pracovní postup 1, Pracovní postup 2 atd.

 5. Klepněte na možnost v seznamu Ke kterému seznamu služby SharePoint by tento pracovní postup měl být připojen?.

  Návrhář pracovního postupu zobrazující dostupné seznamy, ke kterým může být připojen

  Pracovní postup musí být vždy připojen k seznamu nebo knihovně dokumentů služby SharePoint. Na tom, ke kterému seznamu pracovní postup připojíte, závisí místo, odkud budou účastníci pracovní postup spouštět. Chcete-li například, aby byl pracovní postup spuštěn při vytvoření nebo změně položky v knihovně Sdílené dokumenty, vyberte tuto knihovnu. Připojený seznam je místem, kde budete kontrolovat stav pracovního postupu a jeho historii, případně odtud pracovní postup ručně spustíte.

  Poznámka: Pracovní postupy, které se spouštějí automaticky při vytvoření nebo změně položky, mohou běžet v nekonečných cyklech. Tomu je třeba se vyhnout. Například pracovní postup spuštěný při změně položky by nikdy neměl měnit položky stejného seznamu, ke kterému je připojen. Podobně by pracovní postup spuštěný při vytvoření položky nikdy neměl přidat položku do stejného seznamu, ke kterému je připojen. Tento jev souvisí rovněž s několikanásobnými pracovními postupy. Představte si například situaci, kdy pracovní postup A je připojen k seznamu A a pracovní postup B je připojen k seznamu B. Oba pracovní postupy se automaticky spustí při vytvoření nové položky. Pracovní postup A vytvoří položku v seznamu B a pracovní postup B vytvoří položku v seznamu A. Uvedený scénář vytvoří nekonečný cyklus. Nejlepším řešením je znalost existujících pracovních postupů, které jsou spuštěny pro seznamy nebo knihovny, ve kterých váš pracovní postup vytváří nebo mění položky.

 6. Ve skupinovém rámečku Vyberte možnosti spuštění pracovního postupu pro položky v tomto seznamu proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  • Zaškrtněte políčko Povolit tento pracovní postup spuštěn ručně z položky.
   Tuto možnost přidá příkaz Sledy prací pro položku seznamu tak, aby uživatelé mohli klikněte na příkaz spustit pracovní postup pro danou položku.

  • Zaškrtněte políčko Automaticky spustit tento pracovní postup při vytvoření nové položky.

  • Zaškrtněte políčko Automaticky spustit tento pracovní postup při změně položky.

   Poznámka: Můžete vybrat dvě nebo i tři možnosti, ale musíte zaškrtnout alespoň jednu z nich, pokud chcete pracovní postup spustit. Nevyberete-li žádnou možnost, můžete sice navrhnout pracovní postup a potom klepnout na tlačítko Dokončit, ale pracovní postup nebude možné spustit. Pracovní postup můžete otevřít později (nabídka Soubor, příkaz Otevřít pracovní postup), vybrat způsob spuštění a potom klepnout na tlačítko Dokončit. Tato volba je užitečná pro ukládání rozpracovaného pracovního postupu.

 7. Klepněte na tlačítko Další.

 8. Do pole Název kroku napište název prvního kroku pracovního postupu.

  Druhá stránka Návrháře pracovního postupu

  Nyní vytvořte pravidla pro pracovní postup výběrem akcí, které mají být provedeny, a podmínek, které pro provedení těchto akcí musí být splněny.

  Poznámka: Každý krok nemusí obsahovat podmínku. Můžete mít například kroky, které jsou jednoduše seznamem akcí, které mají být provedeny. Každý krok však může mít nanejvýš jednu podmínkovou strukturu, která obsahuje akci bez připojené podmínky. Důvodem je to, že struktura, která nemá žádnou podmínku, funguje jako struktura Else v podmínkové struktuře Else If. Jestliže je podmínka A pravdivá, provede se akce B, jinak (Else) se provede akce C. V uvedeném výrazu by nemělo smysl mít více než jednu strukturu Else, protože situace v poslední struktuře by nikdy nemohla nastat.

 9. Pro každou podmínku, kterou chcete upřesnit, klepněte na možnost Podmínky a potom klepněte na podmínku v seznamu. Uvedený postup opakujte pro všechny podmínky, které chcete do pravidla zahrnout.

  Poznámka: Lze vybrat více podmínek. Jestliže tak učiníte, budou podmínky spojené pomocí a, což znamená, že všechny podmínky musí být splněny předtím, než pracovní postup provede přidružené akce. Více podmínek vytváří progresivní filtr, u kterého záleží na pořadí, protože první podmínka je vyhodnocena nejdříve. Pro přesunutí podmínky nahoru nebo dolů v seznamu podmínek klepněte na zobrazenou šipku dolů a vyberte ze seznamu buď položku Přesunout podmínku nahoru, nebo položku Přesunout podmínku dolů.

  Aplikace Office SharePoint Designer 2007 poskytuje několik předdefinovaných podmínek. Navíc můžete vytvořit rozšířené nebo vlastní podmínky. Pomocí vlastních podmínek můžete srovnávat pole v aktuálním seznamu s určitou hodnotou. Pomocí rozšířených podmínek můžete porovnávat dvě hodnoty, což umožňuje vytvořit srovnání mezi polem v libovolném listu a hodnotou z celé řady zdrojů.

  Seznam podmínek

 10. Po vložení podmínky klepněte na každý hypertextový odkaz a vyberte hodnotu požadovaného parametru.

  Podmínka například může obsahovat odkazy pro výběr pole ze seznamu, porovnání a hodnotu.

  Krok 1 v Návrháři pracovního postupu zobrazující vlastní podmínku

 11. Pro každou akci, kterou chcete přidat, klepněte na příkaz Akce a potom klepněte na akci v seznamu. Uvedený postup opakujte pro všechny akce, které chcete do pravidla zahrnout.

  Nenachází-li se tato akce v seznamu, klepněte na příkaz Další akce, klepněte na požadovanou akci a poté na příkaz Přidat.

  Seznam akcí

  Poznámka: Ke každé podmínce můžete vytvořit několik akcí. Jestliže tak učiníte, budou akce spuštěny buď po sobě (spojené pomocí „pak"), anebo současně (spojené pomocí „a"). Chcete-li přepnout mezi postupným a paralelním spuštěním, klepněte na šipku v pravém horním rohu pravidla a poté klepněte buď na možnost Spustit všechny akce po sobě, nebo na možnost Spustit všechny akce paralelně.

 12. Po vložení akce klepněte na každý hypertextový odkaz a vyberte hodnotu požadovaného parametru.

  Akce může například obsahovat odkaz pro vytvoření e-mailové zprávy.

  Krok 1 v Návrháři pracovního postupu zobrazující podmínku a akci

 13. Chcete-li přidat podmínkovou strukturu, klepněte na možnost Přidat podmínkovou strukturu Else If. Pro vytvoření dalšího pravidla opakujte kroky 9 až 12.

  Jak je patrné z předchozí ilustrace, pravidlo představuje souhrn propojených podmínek a akcí. Je-li podmínka pravdivá, pracovní postup provede přidružené akce. Co se stane, když podmínka pravdivá není? Přidáním podmínkových struktur můžete upřesnit dodatečné podmínky. Můžete například vytvořit tři různé podmínky pro tři změny stavu dokumentu: Schváleno, Odmítnuto a Čeká na vyřízení. Můžete rovněž vytvořit podmínku Else, u které pracovní postup vykoná akci jedině v případě, že nebyla splněna žádná z předchozích podmínek. Jestliže chcete vytvořit podmínku Else, poslední pravidlo v kroku musí představovat akce bez jakékoli podmínky. Pracovní postup vyhodnotí všechny podmínky. Pokud není žádná z nich splněna, pracovní postup provede akce v poslední struktuře, která nemá žádnou podmínku.

 14. Po dokončení tohoto kroku pracovního postupu klepněte na tlačítko Další.

 15. U každého kroku v pracovním postupu vytvořte opakováním kroků 8 – 14 další sady podmínek a akcí.

  Při přidávání kroků mějte na paměti, že každý krok může obsahovat pouze jednu sadu podmínkových větví „Else If“ a akce v každé větvi se provedou tehdy, je-li splněna příslušná podmínka. V tomto případě je nutné přidat další kroky v těchto situacích:

  • Je třeba vyhodnotit více sad podmínkových větví „Else If“.

  • Je třeba oddělit příkaz, který je součástí podmínkové větve, od příkazu, který není součástí podmínky.

 16. Chcete-li předtím, než opustíte nástroj Návrhář pracovního postupu, prověřit, zda pracovní postup neobsahuje chyby, klepněte na příkaz Zkontrolovat pracovní postup.

  Pokud pracovní postup obsahuje chybu, hypertextový odkaz změní barvu a zobrazí se hvězdičky na začátku a na konci neplatného parametru. Navíc se v části Kroky pracovního postupu zobrazí symbol chyby vedle každého kroku, který obsahuje chybu. U každé chyby zkontrolujte správnost zadaných parametrů.

 17. Klepněte na tlačítko Dokončit. Pracovní postup je uložen a připojen k seznamu, který jste určili.

  Poznámka: Po uložení pracovního postupu není možné změnit seznam, ke kterému byl pracovní postup připojen. Místo toho vytvořte nový pracovní postup a připojte ho k požadovanému seznamu.

Začátek stránky

Doporučené další kroky

Nyní již rozumíte hlavnímu pojetí a aspektům návrhů a budete pravděpodobně chtít navrhnout pracovní postup se specifickým využitím. V části Viz také najdete odkazy na články s příklady úplných pracovních postupů.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×