Vytvoření nebo odstranění složky v seznamu nebo knihovně

Složky představují jeden ze způsobů seskupování a správy obsahu v knihovně nebo seznamu. Pokud jsou složky povoleny, můžete je přidávat do většiny typů knihoven a seznamů. Složky jsou také důležitým způsobem zajištění efektivního přístupu k položkám v knihovnách nebo seznamech s mnoha položkami.

Co chcete udělat?

Získat další informace o složkách v knihovnách a seznamech

Uspořádání položek do složek pro snadnější použití

Uspořádání položek do složek pro efektivnější přístup

Přidání složky do knihovny

Přidání složky do seznamu

Zobrazení stromové struktury (hierarchie webu) na panelu Snadné spuštění

Odstranit složku z knihovny nebo seznamu

Další informace o složkách v knihovnách a seznamech

Následující části se zabývají výhodami použití složek v knihovnách a seznamech.

Uspořádání položek do složek pro snadnější použití

Pokud knihovna nebo seznam obsahují mnoho položek, které lze určitým způsobem seskupit, můžete k uspořádání obsahu uvnitř knihovny nebo seznamu použít složky (též označované jako kontejnery). Mezi dobré příklady skupin patří projekty, týmy, oddělení, kategorie produktů, věkové kategorie, abecední seznamy a abecední podskupiny (A–C, D–F, atd.). Pomocí složek mohou uživatelé prohledávat a spravovat soubory známým způsobem.

Složky v knihovně

Knihovna nebo seznam s povolenými složkami standardně zobrazuje složky ve výchozím zobrazení knihovny nebo seznamu bez filtrování. To je užitečné, protože uživatelé mohou při vkládání nových položek vybrat odpovídající složku. Zobrazení všech složek také snižuje pravděpodobnost nesprávného přidání položek mimo složky v knihovně či seznamu. Ačkoli můžete položky znovu uspořádat do jiných složek knihovny pomocí standardní složky Průzkumníka Windows, neexistuje žádný automatický postup k přesunutí položek mezi složkami v seznamu.

Poznámka :  Je možné definovat zobrazení knihovny nebo seznamu Řazení v aktuálním stavu, ve kterém se před žádnými položkami v zobrazení nezobrazují složky. Tuto možnost řazení zobrazení ovšem nepoužívejte v případě, že chcete, aby uživatelé snadno našli správnou složku.

Složky knihovny nebo seznamu sice nejsou na panelu Snadné spuštění v oblasti Dokumenty zobrazeny, avšak vlastník webu nebo uživatel s oprávněním k návrhu webu může povolit stromové zobrazení, jež na panelu Snadné spuštění zobrazuje oblast Hierarchie webu a umožňuje rozbalení, sbalení a snadné přecházení mezi složkami v knihovně nebo seznamu.

Složky ve stromovém zobrazení

V závislosti na dané situaci můžete také zvážit použití zobrazení i složek, protože umožňují filtrování, seskupování a třídění obsahu několika způsoby. Zobrazení knihovny nebo seznamu můžete „zploštit“ nastavením možnosti Zobrazit všechny položky bez složek v části Složky při vytváření nebo úpravách zobrazení v knihovně nebo seznamu.

Další informace o uspořádání knihoven a seznamů naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Uspořádání položek do složek pro efektivnější přístup

Obsahuje-li knihovna nebo seznam mnoho položek, mohou složky rovněž zlepšit efektivitu přístupu k těmto položkám. Při vytvoření složky se na pozadí vytváří interní index. Tento interní index se vytvoří také pro kořenovou složku nebo pro nejvyšší úroveň knihovny či seznamu. Při přístupu k položkám ve složce využíváte ve skutečnosti pro přístup k datům tento interní index.

I v případě, že celkové množství položek v knihovně či seznamu je velmi rozsáhlé, je zobrazení jedné složky přinejmenším stejně rychlé jako zobrazení, které filtruje celkový počet položek pomocí indexovaného sloupce. V některých případech může být řešením rozdělení všech položek v knihovně či seznamu do více složek tak, aby žádná z nich neobsahovala více než pět tisíc položek, což je výchozí mezní hodnota zobrazení seznamu.

Při uspořádání rozsáhlé knihovny nebo seznamu do složek je důležité zvážit následující faktory:

 • Složka může obsahovat více než 5 000 položek. Chcete-li se však vyhnout zablokování, bude pravděpodobně nutné použít i přesto filtrované zobrazení založené na indexech sloupců. Je nutné upozornit, že pokud složka obsahuje podsložky, bude každá podsložka považována za položku (nikoli však případné položky v této podsložce).

 • Pokud při vytváření nebo úpravě zobrazení této knihovny či seznamu zvolíte v části Složky možnost Zobrazit všechny položky bez složek, je nutné nastavit filtr založený na jednoduchém nebo složeném indexu, čímž znemožníte dosažení mezní hodnoty zobrazení seznamu.

Další informace o práci s knihovnami a seznamy, které obsahují mnoho položek, naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Přidání složky do knihovny

V knihovnách se ve výchozím nastavení zobrazuje příkaz Nová složka. Vlastník knihovny nebo uživatel s oprávněním návrhu pro danou knihovnu mohou změnou rozšířeného nastavení seznamu určit, zda se má příkaz Nová složka zobrazit.

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu nebo seznam, pro který chcete složku přidat.

 2. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění nebo klikněte na nabídku Akce webu, dále na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom v příslušné části knihoven klikněte na název knihovny.

  Poznámka :  Návrháři mohou vzhled a možnosti navigace webu významně změnit. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Na pásu karet v části Nástroje knihovny klikněte na kartu Dokumenty a potom ve skupině Nový klikněte na možnost Nová složka.

  Poznámka : Osoba, která vytvořila knihovnu, mohla zadat, aby v knihovně nebylo možné složky vytvářet. V takovém případě nebude příkaz Nová složka k dispozici.

 4. V dialogovém okně Nová složka zadejte název složky do pole Název a klikněte na tlačítko OK.

Poznámka : 

 • Chcete-li později změnit název složky, vyberte název složky a potom na pásu karet v části Nástroje knihovny na kartě Dokumenty ve skupině Spravovat klikněte na možnost Upravit vlastnosti a změňte název složky v poli Název.

 • Chcete-li rychle přejít na další úroveň v hierarchii složek, klikněte na pásu karet na kartu Knihovna v části Nástroje knihovny a potom ve skupině Navigace klikněte na možnost Přejít nahoru.

Začátek stránky

Přidání složky do seznamu

Ve výchozím nastavení se příkaz Nová složka v seznamech nezobrazuje. Vlastník seznamu nebo uživatel s oprávněním návrhu pro daný seznam mohou změnou rozšířeného nastavení seznamu určit, zda se má příkaz Nová složka zobrazit.

 1. Přejděte na web obsahující seznam, pro který chcete složku přidat.

 2. Klikněte na název seznamu na panelu Snadné spuštění nebo klikněte na nabídku Akce webu, klikněte na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a v příslušné části knihoven klikněte na název knihovny.

  Poznámka :  Návrháři mohou vzhled a možnosti navigace webu významně změnit. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Na pásu karet v části Nástroje seznamu klikněte na kartu Položky a potom ve skupině Nový klikněte na možnost Nová složka.

  Poznámka : Osoba, která vytvořila knihovnu, mohla zadat, aby v knihovně nebylo možné složky vytvářet. V takovém případě nebude příkaz Nová složka k dispozici.

 4. V dialogovém okně Nová složka zadejte název složky do pole Název a klikněte na tlačítko OK.

Poznámka : 

 • Chcete-li později změnit název složky, vyberte název složky a potom na pásu karet v části Nástroje seznamu na kartě Dokumenty ve skupině Spravovat klikněte na možnost Upravit vlastnosti a změňte název složky v poli Název.

 • Chcete-li rychle přejít na další úroveň v hierarchii složek, klikněte na pásu karet na kartu Seznam v části Nástroje seznamu a potom ve skupině Navigace klikněte na možnost Přejít nahoru.

Začátek stránky

Zobrazení stromové struktury (hierarchie webu) na panelu Snadné spuštění

Následující postup vyžaduje, abyste byli vlastníkem webu nebo uživatelem s oprávněním na úrovni návrháře daného webu.

 1. Přejděte na web, pro který chcete zobrazit Hierarchii webu na panelu Snadné spuštění.

 2. Klikněte na nabídku Akce webu Nabídka Akce webu a potom na příkaz Nastavení webu.

 3. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Vzhled a chování na odkaz Stromové zobrazení.

 4. Na stránce Stromové zobrazení v části Povolit stromové zobrazení klikněte na možnost Povolit stromové zobrazení.

 5. Klikněte na OK.

Hierarchie webu se zobrazí na panelu Snadné spuštění.

Začátek stránky

Odstranění složky z knihovny nebo seznamu

Důležité :  Odstraněním složky odstraníte složku a všechny soubory a podsložky, které obsahuje. Při odstraňování složky buďte opatrní. Před odstraněním složky zvažte možnost přesunutí nebo archivace jejího obsahu. V závislosti na způsobu konfigurace vašeho webu můžete být schopni složku a její obsah obnovit ze složky Koš. Další informace o složce Koš naleznete v části Viz také.

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu nebo seznam, u kterého chcete odstranit složku.

 2. Klikněte na název knihovny nebo seznamu na panelu Snadné spuštění nebo klikněte na nabídku Akce webu, dále na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom v příslušné části knihoven nebo seznamů klikněte na název knihovny nebo seznamu.

  Poznámka :  Návrháři mohou vzhled nebo možnosti navigace webu významně změnit. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Vyberte složku, kterou chcete odstranit, umístěním ukazatele myši na vybraný sloupec a následným zaškrtnutím políčka.

 4. Na pásu karet v části Nástroje knihovny nebo Nástroje seznamu klikněte na kartě Dokumenty nebo Položky ve skupině Spravovat na položku Odstranit dokument nebo Odstranit položku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×