Vytvoření makra uživatelského prostředí

V aplikaci Microsoft Access 2010 se Makro připojená k objektům uživatelského rozhraní, například k příkazovým tlačítkům, textovým polím, formulářům a sestavám, označují jako makra uživatelského prostředí. To je odlišuje od datových maker připojených k tabulkám. Makra uživatelského rozhraní lze použít k automatizaci řady Akce, jako je otevření jiného objektu, použití filtru, spuštění operace exportu a mnoho dalších úloh. V tomto článku naleznete úvod k nově přetvořenému tvůrci maker a získáte informace o hlavních úlohách souvisejících s vytvářením maker uživatelského prostředí.

V tomto článku

Základní informace

Novinky

Vytvoření samostatného makra

Vytvoření vloženého makra

Přidání akcí k makru

Krok 1: Procházení nebo vyhledání akce makra

Krok 2: Přidání akce k makru

Krok 3: Zadání argumentů

Použití technologie IntelliSense s vlastnostmi ve webových databázích

Přesunutí akce

Odstranění akce

Řízení běhu programů pomocí podmínek If, Else If a Else

Přidání bloku If k makru

Přidání bloků Else nebo Else If k bloku If

Vytvoření submaker

Seskupování souvisejících akcí

Rozbalení a sbalení akcí nebo bloků maker

Rozbalení nebo sbalení jediné akce nebo bloku makra

Rozbalení nebo sbalení všech akcí maker (ale ne bloků)

Rozbalení nebo sbalení všech akcí maker a bloků

Kopírování a vkládání akcí maker

Sdílení makra s jinými uživateli

Spuštění makra

Ladění makra

Akce zpracování chyb u makra

Použití příkazu Krok

Převedení makra na kód jazyka VBA

Základní informace

Makra mohou být obsažena v objektech maker (označovaných také jako samostatná makra) nebo mohou být vložena do vlastností událostí formulářů, sestav nebo ovládacích prvků. Vložená makra se stávají součástí objektu nebo ovládacího prvku, do něhož jsou vložena. Objekty makra jsou v navigačním podokně zobrazeny v seznamu Makra, vložená makra nikoli.

Každé makro obsahuje jednu nebo více akcí maker. V závislosti na kontextu, ve kterém pracujete, nemusí být některé akce maker k dispozici pro použití. Zejména pokud vytváříte webovou databázi, nebudete moci použít některé akce maker, které nejsou kompatibilní s funkcí Publikovat na webu Access Services.

Další informace o vytváření webových databází naleznete v článku Vytvoření databáze aplikace Access pro sdílení na webu.

Začátek stránky

Novinky

V aplikaci Access 2010 je k dispozici nový návrhář pro vytváření maker. Některé z výhod tohoto nového provedení:

 • Katalog akcí:    Akce maker jsou seřazeny podle typu a je možné v nich vyhledávat.

 • Technologie IntelliSense:    Při psaní výrazů navrhuje technologie IntelliSense vhodné hodnoty a pomáhá vám při výběru správných položek.

 • Klávesové zkratky:    Pište makra rychleji a snadněji pomocí kombinací kláves.

 • Běh programu:    Vytvářejte pomocí řádků s komentáři a skupin akcí makra, která lze lépe číst.

 • Podmíněné příkazy:    Umožňují spouštění složitější logiky s podporou vložených podmínek If/Else/Else If.

 • Opakované použití maker:    V katalogu akcí se zobrazují další makra, která jste vytvořili, která lze kopírovat do makra, na kterém pracujete.

 • Snadnější sdílení:    Zkopírujte makro, vložte ho ve formátu XML do e-mailu, příspěvku diskusní skupiny, blogu nebo na web s ukázkou kódu.

Začátek stránky

Vytvoření samostatného makra

Pomocí tohoto postupu bude vytvořen objekt samostatného makra, který se zobrazí v navigačním podokně v části Makra. Samostatná makra jsou užitečná, když chcete makro používat opakovaně na mnoha místech aplikace. Díky volání makra z jiných maker se můžete vyhnout duplikacím stejného kódu na více místech.

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Makra a kód na tlačítko Makro.

  Aplikace Access otevře Tvůrce maker.

 2. Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na tlačítko Uložit.

 3. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název makra a klikněte na tlačítko OK.

 4. Pokračujte částí Přidání akcí k makru.

Začátek stránky

Vytvoření vloženého makra

Pomocí tohoto postupu bude vytvořeno makro, které je vložené ve vlastnosti události objektu. Takové makro se nezobrazí v navigačním podokně, ale lze ho vyvolat z událostí, jako je Při zavedení nebo Při kliknutí.

Protože se makro stává součástí objektu formuláře nebo sestavy, doporučujeme používat vložená makra pro automatizaci úloh specifických pro určitý formulář nebo sestavu.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu, která bude obsahovat makro, a potom klikněte na příkaz Zobrazení rozložení.

 2. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte ho stisknutím klávesy F4.

 3. Klikněte na ovládací prvek nebo sekci obsahující vlastnost události, do které chcete vložit makro. Ovládací prvek či sekci (nebo celý formulář či sestavu) můžete vybrat také pomocí rozevíracího seznamu pod položkou Typ výběru v horní části seznamu vlastností.

 4. V podokně úloh Seznam vlastností klikněte na kartu Událost.

 5. Kliknutím vyberte v poli vlastností událost, která má spustit makro. Pokud například chcete, aby se po kliknutí na příkazové tlačítko spustilo makro, klikněte v poli vlastností na volbu Při kliknutí.

  Poznámka : 

 6. Pokud se v poli vlastností nachází text [Vložené makro], znamená to, že pro tuto událost již bylo vytvořeno makro. Makro můžete upravit dokončením zbývajících kroků v tomto postupu.

 7. Pokud se v poli vlastností nachází text [Obslužná procedura události], znamená to, že pro tuto událost již byla vytvořena procedura jazyka VBA. Než bude možné do události vložit makro, je třeba tuto proceduru odebrat. Můžete to provést odstraněním textu [Obslužná procedura události], ale nejprve je nutné zkontrolovat proceduru události, abyste měli jistotu, že jejím odebráním neporušíte žádnou funkčnost, kterou potřebujete v databázi. V některých případech můžete funkčnost procedury jazyka VBA znovu vytvořit použitím vloženého makra.

 8. Klikněte na tlačítko Sestavit Obrázek tlačítka .

 9. Je třeba, aby byla v zobrazeném dialogovém okně Zvolit tvůrce vybrána volba Tvůrce maker. Potom klikněte na tlačítko OK.

  Aplikace Access spustí Tvůrce maker. Pokračujte další částí a přidejte k makru akce.

Začátek stránky

Přidání akcí k makru

Akce jsou samostatné příkazy, které tvoří makro. Každý z nich je pojmenován podle svojí funkce, například NajítZáznam nebo ZavřítDatabázi.

Krok 1: Procházení nebo vyhledání akce makra

Prvním krokem přidání akce je její vyhledání v rozevíracím seznamu Přidat novou akci nebo v katalogu akcí.

Poznámky : 

 • Ve výchozím nastavení se v rozevíracím seznamu Přidat novou akci a v katalogu akcí zobrazí jen akce, které se budou spouštět v jiných než důvěryhodných databázích. Zobrazení všech akcí:

  • Na kartě Návrh klikněte ve skupině Zobrazit či skrýt na tlačítko Zobrazit všechny akce.

 • Pokud se nezobrazí katalog akcí, klikněte na kartě Návrh ve skupině Zobrazit či skrýt na volbu Katalog akcí.

K vyhledání akce použijte některou z následujících metod:

 • Klikněte na šipku v rozevíracím seznamu Přidat novou akci, posuňte zobrazení dolů a vyhledejte příslušnou akci. Elementy běhu programů jsou uvedeny jako první a dále jsou v abecedním pořadí uvedeny akce makra.

 • Procházením vyhledejte akci v podokně katalogu akcí. Akce jsou seskupeny podle kategorie. Rozbalením jednotlivých kategorií zobrazte akce. U vybrané akce se zobrazí v dolní části katalogu akcí krátký popis akce.

 • Vyhledejte příslušnou akci v katalogu akcí zadáním textu do pole hledání v horní části podokna. Během psaní se bude seznam akcí filtrovat a zobrazí veškerá makra obsahující příslušný text. Aplikace Access bude hledat zadaný text v názvech maker i jejich popisech.

Krok 2: Přidání akce k makru

Požadovanou akci makra po jejím nalezení přidejte k makru pomocí některého z následujících postupů:

 • Vyberte akci v seznamu Přidat novou akci nebo začněte psát název příslušné akce do pole. Aplikace Access přidá akci v místě, kde se zobrazil seznam Přidat novou akci.

 • Přetáhněte akci z katalogu akcí do podokna maker. Zobrazí se pruh pro vložení, podle kterého poznáte, kam bude akce po uvolnění tlačítka myši vložena.

 • Dvakrát klikněte na akci v katalogu akcí.

  • Pokud je v podokně akcí vybrána akce, přidá aplikace Access novou akci přímo pod vybranou akci.

  • Jestliže je v podokně maker vybrán blok Skupina, If, Else If, Else nebo Submakro, přidá aplikace Access novou akci k tomuto bloku.

  • Pokud není v podokně maker vybrána žádná akce ani blok, přidá aplikace Access novou akci na konec makra.

   Poznámky : 

   • V případě, že jste již vytvořili jedno nebo více maker, budou uvedena v uzlu V této databázi v katalogu akcí.

    • Přetažením samostatného makra (uvedeného v seznamu Makra) do podokna maker vytvoříte akci SpustitMakro, která spustí makro, které jste přetáhli. Rozevírací seznam potom lze použít k volání submaker.

    • Pokud pouze chcete kopírovat akce ze samostatného makra do aktuálního makra (namísto vytváření akce SpustitMakro), klikněte pravým tlačítkem myši na příslušnou položku v katalogu akcí a klikněte na příkaz Přidat kopii makra.

    • Přetažením vloženého makra (takového makra, které je uvedeno pod objektem formuláře nebo sestavy) do podokna maker zkopírujete akce z příslušného do aktuálního makra.

   • Také můžete vytvořit akci přetažením objektu databáze z navigačního podokna do podokna maker. Přetáhnete-li do Tvůrce maker tabulku, dotaz, formulář, sestavu nebo modul, bude v aplikaci Access přidána akce, která danou tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu otevře. Jestliže do podokna maker přetáhnete jiné makro, přidá aplikace Access akci, která toto makro spustí.

Krok 3: Zadání argumentů

Většina akcí maker vyžaduje alespoň jeden argument. Popis jednotlivých argumentů zobrazíte výběrem akce a přesunutím ukazatele myši přes argumenty. U mnoha argumentů lze vybrat hodnotu z rozevíracího seznamu. Jestliže vyžaduje argument napsání výrazu, pomůže vám technologie IntelliSense zadat příslušný výraz tím, že vám během psaní navrhne možné hodnoty, jak můžete vidět na následujícím obrázku:

Použití technologie IntelliSense k zadání výrazu

Když se zobrazí hodnota, kterou chcete použít, přidejte ji k výrazu tak, že na ni dvakrát kliknete, nebo tak, že příslušnou hodnotu zvýrazníte pomocí kláves se šipkami a stisknete klávesu TAB nebo ENTER.

Další informace o vytváření výrazů naleznete v tématu Úvod k výrazům.

Použití technologie IntelliSense s vlastnostmi ve webových databázích

Při vytváření vložených maker uživatelského rozhraní ve formuláři kompatibilním s webem umožňuje technologie IntelliSense přidat do výrazu libovolnou vlastnost formuláře. Ve webové databázi však lze pomocí maker uživatelského rozhraní získat přístup pouze k podmnožině vlastností formuláře. Pokud například formulář s názvem Form1 obsahuje ovládací prvek s názvem Control1, umožní vám technologie IntelliSense přidat [Forms]![Form1]![Control1].[ControlSource] do výrazu makra uživatelského rozhraní. Pokud však poté tuto databázi publikujete ve službě Access Services, při spuštění na serveru vygeneruje makro obsahující tento výraz chybu.

V následující tabulce jsou uvedeny vlastnosti, které můžete použít v makrech uživatelského rozhraní ve webových databázích:

Objekt nebo ovládací prvek

Použitelné vlastnosti

Formulář

Caption, Dirty, AllowAdditions, AllowDeletions, AllowEdits

Karta

Visible

Popisek

Caption, Visible, Fore Color, Back Color

Příloha

Visible, Enabled

Příkazové tlačítko

Caption, Visible, Enabled, Fore Color

Textové pole

Enabled, Visible, Locked, Fore Color, Back Color, Value

Zaškrtávací políčko

Enabled, Visible, Locked, Value

Obrázek

Visible, Back Color

Pole se seznamem

Enabled, Visible, Locked, Value

Seznam

Enabled, Visible, Locked, Value

Webový prohlížeč

Visible

Podformulář

Enabled, Visible Locked

Ovládací prvek navigace

Enabled, Visible

Přesunutí akce

Akce jsou spouštěny v určitém pořadí, od horní k dolní části makra. Pokud chcete akci přesunout v makru nahoru nebo dolů, použijte některou z následujících metod:

 • Akci přetáhněte nahoru nebo dolů na místo, kde ji chcete.

 • Vyberte akci a stiskněte kombinaci kláves CTRL + ŠIPKA NAHORU nebo CTRL + ŠIPKA DOLŮ.

 • Vyberte příslušnou akci a klikněte na šipku Posunout nahoru nebo Posunout dolů v pravé části podokna maker.

Odstranění akce

Odstranění akce makra:

 • Vyberte akci a stiskněte klávesu DELETE. Také můžete kliknout na tlačítko Odstranit (X) na pravé straně podokna maker.

  Poznámky : 

  • V případě, že odstraníte blok akcí, například blok If nebo Skupina, budou odstraněny také všechny akce v bloku.

  • Příkazy Posunout nahoru, Posunout dolů a Odstranit jsou k dispozici také v místní nabídce, která se zobrazí po kliknutí na akci makra pravým tlačítkem myši.

Začátek stránky

Řízení běhu programů pomocí podmínek If, Else If a Else

Pro spuštění akcí maker pouze tehdy, když jsou pravdivé určité podmínky, použijte blok If. Nahradí sloupec Podmínka použitý v dřívějších verzích aplikace Access. Blok If lze rozšířit pomocí bloků Else If a Else, podobně jako v jiných jazycích sekvenčního plánování, například VBA.

Na následujícím obrázku vidíte jednoduchý blok If včetně bloků Else If a Else:

Makro, které obsahuje příkaz If/Else If/Else

Blok If se spouští, pokud má pole Datum vypršení platnosti hodnotu menší než aktuální datum.

Blok Else If se spouští, pokud má pole Datum vypršení platnosti hodnotu shodnou s aktuálním datem.

Blok Else se spustí tehdy, když se nespustí žádný z předchozích bloků.

Zde končí blok If.

Přidání bloku If k makru

 1. Vyberte podmínku If z rozevíracího seznamu Přidat novou akci nebo ji přetáhněte z podokna katalogu akcí do podokna maker.

 2. Do pole v horní části bloku If zadejte výraz, který určí, kdy se má příslušný blok spustit. Tento výraz musí být logická hodnota (tedy taková, která je vyhodnocena jako Ano nebo Ne).

 3. Přidejte akce k bloku If tak, že je vyberete z rozevíracího seznamu Přidat novou akci, který se zobrazí v bloku, nebo tak, že je přetáhnete z podokna katalogu akcí do bloku If.

Přidání bloků Else nebo Else If k bloku If

 1. Vyberte blok If a potom v pravém dolním rohu bloku klikněte na volbu Přidat blok Else If nebo Přidat blok Else If.

 2. Pokud přidáváte blok Else If, zadejte výraz, který určuje, kdy bude blok spuštěn. Tento výraz musí být logická hodnota (tedy taková, která je vyhodnocena jako Pravda nebo Nepravda).

 3. Přidejte akci k bloku Else If nebo Else tak, že je vyberete z rozevíracího seznamu Přidat novou akci, který se zobrazí v bloku, nebo tak, že je přetáhnete z podokna katalogu akcí do bloku.

  Poznámky : 

  • Příkazy pro přidání bloků If, Else If a Else jsou k dispozici v místní nabídce, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na akci makra.

  • Bloky If lze vnořit až do hloubky 10 úrovní.

Začátek stránky

Vytvoření submaker

Každé makro může obsahovat několik submaker. Submakro je vytvořeno tak, aby ho bylo možné volat podle názvu z akcí maker SpustitMakro nebo PřiChybě.

Blok Submakro přidáte k makru stejně jako akci makra, jak je popsáno v části Přidání akcí k makru. Po přidání bloku Submakro můžete do tohoto bloku přetáhnout akce makra nebo můžete vybrat akce ze seznamu Přidat novou akci, který se v bloku zobrazí.

Poznámky : 

 • Blok Submakro můžete také vytvořit tak, že vyberete jednu nebo více akcí, kliknete na ně pravým tlačítkem myši a kliknete na příkaz Vytvořit blok submakra.

 • Submakra musí být vždy poslední bloky v makru. Pod submakro již nelze přidat žádné další akce (s výjimkou dalších submaker). Pokud spustíte makro, které obsahuje jen submakra, aniž byste uvedli přesně, které submakro chcete spustit, spustí se jen první submakro.

 • K volání submakra (například ve vlastnosti události nebo při použití akce SpustitMakro či PřiChybě) použijte následující syntaxi:

  názevmakra.názevsubmakra

Začátek stránky

Seskupování souvisejících akcí

Čitelnost maker můžete zlepšit seskupením akcí a přiřazením smysluplného názvu ke skupině. Například akce, které otevírají a filtrují formulář, můžete seskupit do skupiny s názvem Otevřít a filtrovat formulář. Díky tomu snadněji uvidíte, které akce spolu souvisejí. Blok Skupina nemá vliv na způsob spouštění akcí a skupinu nelze volat ani spouštět samostatně. Primárně se používá k označení skupiny akcí, což vám pomůže pochopit makro, které čtete. Kromě toho při úpravě velkého makra můžete sbalit jednotlivé bloky skupin na jeden řádek. Díky tomu nebude nutné procházet tolik položek.

Pokud se akce, které chcete seskupit, již nacházejí v makru, použijte tento postup k jejich přidání do bloku Skupina:

 1. Vyberte akce, které chcete seskupit.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na vybrané akce a potom klikněte na volbu Vytvořit blok skupiny.

 3. Do pole v horní části bloku Skupina zadejte název pro skupinu.

Akce nejsou dosud přítomny:

 1. Přetáhněte blok Skupina z katalogu akcí do podokna maker.

 2. Do pole v horní části bloku Skupina zadejte název pro skupinu.

 3. Přetáhněte akce maker z katalogu akcí do bloku Skupina nebo vyberte akce ze seznamu Přidat novou akci, který se zobrazí v tomto bloku.

Poznámka :  Bloky Skupina mohou obsahovat další bloky Skupina a mohou být vnořeny do hloubky maximálně 9 úrovní.

Začátek stránky

Rozbalení a sbalení akcí nebo bloků maker

Když vytvoříte nové makro, zobrazí tvůrce maker akce maker, kde jsou vidět všechny argumenty. V závislosti na velikosti makra může být vhodné některé nebo všechny akce makra (nebo bloky akcí) pří úpravě makra sbalit. Díky tomu snadněji získáte celkový přehled o struktuře daného makra. Některé nebo všechny akce je možné podle potřeby rozbalit a upravit.

Rozbalení nebo sbalení jediné akce nebo bloku makra

 • Klikněte na znaménko plus (+) nebo mínus (-) nalevo od názvu makra nebo bloku. Můžete také vybrat akci nebo blok stisknutím klávesy se ŠIPKOU NAHORU nebo ŠIPKOU DOLŮ a potom stisknutím klávesy ŠIPKA DOLEVA nebo ŠIPKA DOPRAVA je sbalit nebo rozbalit.

Rozbalení nebo sbalení všech akcí maker (ale ne bloků)

 • Na kartě Návrh klikněte ve skupině Sbalit nebo rozbalit na volbu Rozbalit akce nebo Sbalit akce.

Rozbalení nebo sbalení všech akcí maker a bloků

 • Na kartě Návrh klikněte ve skupině Sbalit nebo rozbalit na volbu Rozbalit vše nebo Sbalit vše.

Tip :  Podívat se, co se nachází uvnitř sbalené položky, můžete tak, že umístíte ukazatel myši na příslušnou akci. Aplikace Access zobrazí argumenty akce jako popis.

Začátek stránky

Kopírování a vkládání akcí maker

V případě, že potřebujete opakovat akce, které jste již přidali do makra, můžete existující akce kopírovat a vkládat stejně, jako byste to dělali s odstavci textu v textovém procesoru. Když vkládáte akce, vkládáte je přímo pod vybranou akci. Pokud je vybrán blok, budou akce vloženy do bloku.

Tip :  Jestliže chcete rychle duplikovat vybrané akce, podržte stisknutou klávesu CTRL a přetáhněte akce do umístění v makru, kam je chcete zkopírovat.

Sdílení makra s jinými uživateli

Pokud zkopírujete akce maker do schránky, můžete je vložit ve formátu XML do libovolné aplikace, která přijímá text. Díky tomu můžete odeslat makro kolegovi v e-mailové zprávě nebo ho vystavit v diskusním fóru, na blogu nebo na jiném webu. Příjemce potom může zkopírovat kód XML a vložit ho do svého tvůrce maker v aplikaci Access 2010. Makro bude znovu vytvořeno v takové podobě, jako jste ho napsali.

Spuštění makra

Makro můžete spustit pomocí kterékoli z následujících metod:

 • Klikněte dvakrát na makro v navigačním podokně.

 • Volejte makro pomocí akce maker SpustitMakro nebo PřiChybě.

 • Zadejte název makra do vlastnosti události objektu. Makro se spustí po spuštění příslušné události.

Začátek stránky

Ladění makra

V případě, že máte potíže se spuštěním makra, existuje několik nástrojů, které můžete použít k zjištění příčiny problému.

Akce zpracování chyb u makra

Doporučujeme přidat akce zpracování chyb ke každému makru, které píšete, a ponechat je v makru trvale. Při použití této metody zobrazí aplikace Access popis chyb, ke kterým dojde. Popisy chyb vám pomohou pochopit chybu, takže můžete problém snadněji opravit.

Pokud chcete přidat k makru submakro pro zpracování chyb, postupujte podle následujících pokynů:

 1. Otevřete makro v návrhovém zobrazení.

 2. V dolní části makra vyberte z rozevíracího seznamu Přidat novou akci položku Submakro.

 3. Do pole hned vedle slova Submakro zadejte název submakra, například ZpracováníChyby.

 4. V rozevíracím seznamu Přidat novou akci, který se zobrazí v rámci bloku Submakro, vyberte akci makra OknoSeZprávou.

 5. Do pole Zpráva zadejte následující text: =[ChybaMakra].[Popis]

 6. V dolní části makra vyberte z rozevíracího seznamu Přidat novou akci položku PřiChybě.

 7. Argument Přejít na nastavte na hodnotu Název makra.

 8. Do pole Název makra zadejte název submakra pro zpracování chyby (v tomto příkladu to bude ZpracováníChyby).

 9. Přetáhněte akci makra PřiChybě v makru úplně nahoru.

Na následujícím obrázku vidíte makro s akcí PřiChybě a submakro s názvem ZpracováníChyby.

Makro obsahující submakro pro zpracování chyby

Akce makra PřiChybě bude umístěna do horní části makra a pokud dojde k chybě, bude volat submakro ZpracováníChyby.

Submakro ZpracováníChyby běží jen tehdy, když je voláno akcí PřiChybě. Zobrazí okno se zprávou popisující chybu.

Použití příkazu Krok

Krok představuje režim ladění makra, který lze použít k postupnému spouštění jednotlivých akcí makra. Po provedení jednotlivých akcí se zobrazí dialogové okno s informacemi o příslušné akci a všechny kódy chyb, ke kterým v důsledku těchto akcí došlo. Protože však není v dialogovém okně Krok k dispozici popis chyb, doporučujeme použít metodu submakra pro zpracování chyb popsanou v předchozí části.

Spuštění režimu Krok:

 1. Otevřete makro v návrhovém zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na položku Krok.

 3. Uložte makro a zavřete ho.

Při příštím spuštění makra se zobrazí dialogové okno Krokovat makro. V tomto dialogovém okně se zobrazí následující informace o jednotlivých akcích:

 • Název makra

 • Podmínka (pro bloky If)

 • Název akce

 • Argumenty

 • Číslo chyby (Číslo chyby 0 znamená, že k žádné chybě nedošlo.)

Během procházení akcí klikněte na jedno ze tří tlačítek v dialogovém okně:

 • Informace o další akci v makru zobrazíte kliknutím na tlačítko Krok.

 • Všechna aktuálně spuštěná makra zastavíte kliknutím na tlačítko Zastavit všechna makra. Při příštím spuštění makra bude i nadále v činnosti režim Krok.

 • Pokud chcete ukončit režim Jeden krok a pokračovat ve spuštění makra, klikněte na tlačítko Pokračovat.

  Poznámky : 

  • Jestliže po poslední akci v makru kliknete na tlačítko Krok, bude režim Krok v účinnosti nadále i při příštím spuštění makra.

  • V případě, že budete chtít přejít do režimu Krok, když je spuštěné makro, stiskněte kombinaci kláves CTRL+BREAK.

  • Pokud chcete vstoupit do režimu Krok v určitém místě makra, přidejte v příslušném místě akci makra Krok.

  • Režim Krok není k dispozici ve webové databázi.

Začátek stránky

Převedení makra na kód jazyka VBA

Makra poskytují podsadu příkazů, které jsou k dispozici v programovacím jazyce VBA (Visual Basic for Applications). Pokud se rozhodnete, že potřebujete víc funkcí, než makra mohou poskytnout, můžete snadno převést samostatný objekt makra na kód jazyka VBA a potom využít rozšířenou sadu funkcí, kterou poskytuje jazyk VBA. Nezapomeňte však, že kód jazyka VBA není možné spustit v prohlížeči. Každý kód jazyka VBA, který přidáte do webové databáze, poběží jen tehdy, pokud je tato databáze otevřená v aplikaci Access.

Poznámka :  Vložená makra na kód jazyka VBA převést nelze.

Převedení makra na kód jazyka VBA:

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na objekt makra a potom klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na možnost Převést makra do jazyka Visual Basic.

 3. V dialogovém okně Převést makro zadejte, zda chcete k modulu VBA přidat kód zpracování chyby a komentáře, a klikněte na volbu Převést.

Aplikace Access potvrdí převedení makra a otevře se program Visual Basic Editor. Modul zobrazíte a budete moci upravit poté, co dvakrát kliknete na volbu Převedené makro v podokně Projekt.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×