Vytvoření jednoduché sestavy

V aplikaci Microsoft Access 2010 můžete vytvářet celou řadu různých sestav, od jednoduchých až po složité. Tento článek popisuje různé nástroje, které máte při vytváření sestav k dispozici, a pro jakou situaci jsou vhodné.

V tomto článku

Než začnete

Výběr zdroje záznamů

Vytvoření sestavy: Nástroje pro sestavy, které jsou kompatibilní s klientem a webem

Vytvoření sestavy pomocí nástroje Sestava

Vytvoření sestavy pomocí nástroje Prázdná sestava

Vytvoření sestavy: Nástroje sestavy, které nejsou kompatibilní s webem

Vytvoření sestavy ve zobrazení návrhu sestavy

Vytvoření sestavy pomocí Průvodce sestavou

Vytvoření štítků pomocí Průvodce štítky

Principy sekcí sestavy

Principy ovládacích prvků

Přidání ovládacích prvků do sestavy

Vytvoření ovládacího prvku pomocí nástrojů ze skupiny Ovládací prvky

Zobrazení seznamu vlastností

Než začnete

Při výběru nástroje pro vytvoření sestavy záleží především na tom, jestli vytváříte databázi pro sdílení na webu, a pokud ano, zda chcete, aby se sestava zobrazovala v prohlížeči. Při publikování databáze na serveru služby SharePoint, na kterém běží služby Access Services, se sestavy převádějí do zvláštního formátu, který se zobrazuje v prohlížeči. Jediné nástroje kompatibilní s touto funkcí jsou Sestava a Prázdná sestava. Pokud ale pracujete v klientské databázi (nebo pokud pracujete ve webové databázi, ale nechcete zobrazit sestavu v prohlížeči), můžete použít kterýkoli z nástrojů pro sestavy, který Access nabízí.

Další informace o webových databázích najdete v článku Vytvoření accessové databáze pro sdílení na webu.

Začátek stránky

Výběr zdroje záznamů

Sestava se skládá jak z informací, které pocházejí z tabulek nebo dotazů, tak i z informací uložených v návrhu sestavy. To jsou například popisky, záhlaví nebo grafika. Tabulky nebo dotazy, které poskytují zdrojová data, se taky označují jako zdroj záznamů sestavy. Pokud se všechna pole, která chcete zahrnout, nacházejí v jedné tabulce, použijte tuto tabulku jako zdroj záznamů. Pokud jsou pole obsažena ve více než jedné tabulce musíte jako zdroj záznamů použít jeden nebo více dotazů. Tyto dotazy buď ve vaší databázi už existují, nebo bude třeba vytvořit dotazy nové, které budou přesně vyhovovat potřebám vaší sestavy.

Další informace o zdroji záznamů najdete v článku Nastavení zdroje záznamů pro sestavu.

Začátek stránky

Vytvoření sestavy: Nástroje pro sestavy, které jsou kompatibilní s klientem a webem

Následující části popisují nástroje, které se dají použít k vytváření sestav kompatibilních jak s klientem, tak i s webem. Pokud se vám při práci ve webové databázi zobrazuje symbol zeměkoule, znamená to, že výsledná sestava bude kompatibilní s webem.

Vytvoření sestavy pomocí nástroje Sestava

Nástroj Sestava představuje nejrychlejší způsob vytvoření sestavy, protože sestavu vytvoří okamžitě, aniž by po vás vyžadoval informace. V sestavě se zobrazí všechna pole ze zdrojové tabulky nebo dotazu. Nástroj Sestava nemusí vytvořit konečný, dokonalý produkt, který chcete. Je ale užitečný v případě, kdy si rychle potřebujete prohlédnout zdrojová data. Sestavu potom můžete uložit a upravit, aby lépe odpovídala vašim záměrům.

 1. V navigačním podokně vyberte tabulku nebo dotaz, který bude sloužit jako zdroj záznamů pro sestavu.

 2. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Sestavy na položku Sestava.

Obrázek tlačítka -NEBO- Obrázek tlačítka

Aplikace Access sestavu vytvoří a zobrazí v zobrazení rozložení.

Po prohlédnutí lze sestavu uložit a zavřít společně s podkladovou tabulkou nebo dotazem, který jste použili jako zdroj záznamů. Při následujícím otevření sestavy aplikace Access zobrazí nejnovější data ze zdroje záznamů.

Vytvoření sestavy pomocí nástroje Prázdná sestava

Pokud nechcete používat nástroj Sestava ani Průvodce sestavou, můžete pro vytvoření zcela nové sestavy použít nástroj Prázdná sestava. Tímto způsobem je možné sestavu vytvořit velmi rychle, zejména pokud chcete zobrazit pouze několik polí. Nástroj Prázdná sestava se používá následujícím způsobem:

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Sestavy na položku Prázdná sestava,
  Obrázek tlačítka -NEBO- Obrázek tlačítka

  V zobrazení rozložení se ukáže prázdná sestava a na pravé straně okna aplikace Access bude umístěno podokno úloh Seznam polí.

 2. Pokud se v podokně úloh Seznam polí nezobrazí žádné karty, klikněte na Zobrazit všechny tabulky.

 3. Klikněte na znaménko plus (+) vedle tabulky nebo tabulek obsahujících pole, která chcete zobrazit v sestavě.

 4. Přetáhněte postupně všechna pole do sestavy nebo podržte klávesu CTRL, vyberte několik polí a potom je přetáhněte do sestavy.

 5. Přes nástroje ve skupině Záhlaví a zápatí na kartě Návrh můžete do formuláře přidat logo, nadpis, čísla stránek nebo datum a čas.

Začátek stránky

Vytvoření sestavy: Nástroje sestavy, které nejsou kompatibilní s webem

Nástroje popsané v této části můžete použít k vytváření sestav pro klienta a webové databáze; výsledné sestavy se ale nedají zobrazit v prohlížeči. Jinými slovy musíte nejprve otevřít databázi v Accesu a teprve pak můžete zobrazit sestavu, vytvořenou v některém z těchto nástrojů. Pokud pracujete ve webové databázi, tyto nástroje sestavy jsou uvedeny v části Klientské sestavy na kartě Vytvořit.

Vytvoření sestavy v zobrazení návrhu sestavy

V návrhovém zobrazení snadno získáte přehled, které ovládací prvky se nacházejí v které části sestavy. Ovládací prvky můžete umístit jednotlivě, aniž byste museli použít rozložení,

 1. Na kartě Vytvořit ve skupině Sestavy klikněte na Návrh sestavy (ve webové databázi klikněte na Klientské sestavy a potom na Návrh sestavy).
  Obrázek tlačítka

 2. Pokud se v podokně úloh Seznam polí nezobrazí žádné karty, klikněte na Zobrazit všechny tabulky.

 3. Klikněte na znaménko plus (+) vedle tabulky nebo tabulek obsahujících pole, která chcete zobrazit v sestavě.

 4. Přetáhněte postupně všechna pole do sestavy nebo podržte klávesu CTRL, vyberte několik polí a potom je přetáhněte do sestavy.

 5. Přes nástroje ve skupině Záhlaví a zápatí na kartě Návrh můžete do formuláře přidat logo, nadpis, čísla stránek nebo datum a čas.

 6. Přidání nebo odebrání ovládacích prvků z rozložení provedete přes příkazy na kartě Uspořádat ve skupině Tabulky.

Vytvoření sestavy pomocí Průvodce sestavou

Chcete-li provést užší výběr polí, která mají být zobrazena v sestavě, můžete použít Průvodce sestavou. Lze rovněž určit způsob seskupení a třídění dat a použít pole z více tabulek nebo dotazů, za předpokladu, že jsou předem určeny relace mezi tabulkami a dotazy. Odkazy na další informace o vytváření relací naleznete v části Viz také.

 1. Na kartě Vytvořit ve skupině Sestavy klikněte na Průvodce sestavou (ve webové databázi klikněte na Klientské sestavy a pak na Průvodce sestavou).
  Obrázek tlačítka

 2. Postupujte podle pokynů na stránkách Průvodce sestavou. Na poslední stránce klikněte na tlačítko Dokončit.

  Při zobrazení náhledu se sestava zobrazí tak, jak bude vypadat po vytištění. Rovněž můžete zvýšit zvětšení a přiblížit podrobnosti.

  Poznámka : Chcete-li do sestavy zahrnout pole z více tabulek nebo dotazů, neklepejte po výběru polí z první tabulky nebo dotazu na první stránce Průvodce sestavou na tlačítko Další ani Dokončit, ale zopakujte postup výběru tabulky nebo dotazu a vyberte všechna pole, která chcete zahrnout do sestavy. Potom pokračujte klepnutím na tlačítko Další nebo Dokončit.

Vytvoření štítků pomocí Průvodce štítky

Průvodce štítky slouží k snadnému vytvoření široké palety standardních velikostí štítků.

 1. V navigačním podokně vyberte tabulku nebo dotaz, který bude sloužit jako zdroj záznamů pro štítky.

 2. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Sestavy na položku Štítky.
  Obrázek tlačítka

 3. Postupujte podle pokynů na stránkách Průvodce štítky. Na poslední stránce klikněte na tlačítko Dokončit.

Access zobrazí štítky v náhledu před tiskem, takže se můžete podívat, jak budou vypadat vytištěné. Posuvníkem ve stavovém řádku Accessu můžete náhled přiblížit a prohlédnout si detaily.

Poznámka :  Náhled je jediné zobrazení, které se dá použít ke znázornění více sloupců – ostatní zobrazení ukazují pouze data v jednom sloupci.

Začátek stránky

Principy sekcí sestavy

Návrh sestavy je v aplikaci Access rozdělen do sekcí. V klientské databázi si můžete svou sestavu prohlédnout v návrhovém zobrazení. Pokud chcete vytvářet užitečné sestavy, musíte vědět, jak jednotlivé sekce fungují. Například sekce, do které umístíte počítaný ovládací prvek, určí způsob výpočtu výsledků v Accessu. Následující seznam je souhrnem typů sekcí a jejich použití.

 • Záhlaví sestavy    Tato sekce je vytištěna pouze jednou na začátku sestavy. Používá se pro informace, které by se mohly běžně vyskytovat na titulní stránce, například logo, nadpis nebo datum. Pokud do záhlaví sestavy umístíte počítaný ovládací prvek, který používá agregační funkci Součet, vypočítaný součet se bude vztahovat na celou sestavu. Záhlaví sestavy je vytištěno před záhlavím stránky.

 • Záhlaví stránky    Tato sekce je vytištěna v horní části každé stránky. Záhlaví stránky se dá použít například k uvedení názvu sestavy na každé stránce.

 • Záhlaví skupiny    Tato sekce je vytištěna na začátku každé nové skupiny záznamů. Záhlaví skupiny můžete použít k tisku názvu skupiny. V sestavě, která je seskupena podle produktů, můžete záhlaví skupiny použít například k tisku názvu produktu. Pokud do záhlaví skupiny umístíte ovládací prvek, který používá agregační funkci Součet, bude se součet vztahovat na aktuální skupinu.

 • Podrobnosti    Tato sekce je vytištěna jednou pro každý řádek ve zdroji záznamů. Sem je třeba umístit ovládací prvky, které tvoří hlavní část sestavy.

 • Zápatí skupiny    Tato sekce je vytištěna na konci každé skupiny záznamů. Slouží k tisku souhrnných informací příslušné skupiny.

 • Zápatí stránky    Tato sekce je vytištěna na konci každé stránky. Slouží k tisku čísel stránek nebo informací určených pro každou stránku.

 • Zápatí sestavy    Tato sekce je vytištěna jednou na konci sestavy. Slouží k tisku celkových součtů sestavy nebo jiných souhrnných informací za celou sestavu.

  Poznámka : V návrhovém zobrazení je zápatí sestavy uvedeno pod zápatím stránky. Při tisku sestavy nebo zobrazení jejího náhledu se však zápatí sestavy zobrazí nad zápatím stránky bezprostředně za zápatím poslední skupiny nebo řádku podrobností na poslední stránce.

Začátek stránky

Principy ovládacích prvků

Ovládací prvky jsou objekty, které zobrazují data, provádějí akce a umožňují zobrazit a používat informace rozšiřující uživatelské rozhraní, například popisky a obrázky. Aplikace Access podporuje tři typy ovládacích prvků: vázané, nevázané a vypočítané.

 • Vázaný ovládací prvek    Vázaný ovládací prvek je takový ovládací prvek, který jako zdroj dat používá pole v tabulce nebo dotazu. Vázané ovládací prvky slouží k zobrazení hodnot polí v databázi. Hodnoty mohou mít podobu textu, kalendářních dat, čísel, hodnot Ano nebo Ne, obrázků nebo grafů. Nejběžnějším typem vázaného ovládacího prvku je textové pole. Do textového pole například v podobě zobrazující příjmení zaměstnance mohou být příslušné informace převzaty z pole Příjmení v tabulce Zaměstnanci.

 • Nevázaný ovládací prvek    Nevázaný ovládací prvek je takový ovládací prvek, který nemá žádný zdroj dat (pole ani výraz). Pomocí nevázaných ovládacích prvků se dají zobrazovat informace, čáry, obdélníky a obrázky. Nevázaným ovládacím prvkem je například popisek, který zobrazuje název sestavy.

 • Počítaný ovládací prvek:    Počítaný ovládací prvek je takový ovládací prvek, který jako zdroj dat nepoužívá pole, ale výraz. Hodnotu, kterou chcete v ovládacím prvku zobrazit, je možné zadat definováním výrazu jako zdroje dat pro daný ovládací prvek. Výraz je kombinace operátorů (například = a +), názvů ovládacích prvků, názvů polí, funkcí vracejících jedinou hodnotu a konstantních hodnot. Následující výraz například vypočítá cenu položky s 25% slevou vynásobením hodnoty v poli Cena za kus konstantní hodnotou (0,75).

  = [Jednotková cena] * 0,75

  Výraz může používat data z pole zdrojové tabulky nebo dotazu nebo z ovládacího prvku v sestavě.

  Další informace o výrazech získáte pomocí odkazů v části Viz také.

Vytvoříte-li sestavu, bude pravděpodobně nejúčinnější přidat a uspořádat nejprve vázané ovládací prvky, zejména tvoří-li většinu ovládacích prvků v sestavě. Poté lze přidat nevázané a vypočítané ovládací prvky, které dokončí návrh, pomocí nástrojů ve skupině Ovládací prvky na kartě Návrh.

Vazbu mezi ovládacím prvkem a polem vytvoříte určením pole, ze kterého ovládací prvek získává svá data. Můžete vytvořit ovládací prvek s vazbou k vybranému poli tak, že přetáhnete pole z podokna Seznam polí do sestavy. Podokno Seznam polí zobrazuje pole podkladové tabulky nebo dotazu sestavy. Chcete-li zobrazit podokno Seznam polí, klepněte na položku Přidat existující pole ve skupině Ovládací prvky na kartě Návrh.

Můžete také vytvořit vazbu mezi polem a ovládacím prvkem tak, že zadáte název pole do samotného ovládacího prvku nebo do pole pro hodnotu ZdrojOvládacíhoPrvku v seznamu vlastností ovládacího prvku. Seznam vlastností definuje charakteristiky ovládacího prvku, jako je jeho název, zdroj dat a formát.

Použití podokna Seznam polí je nejlepší způsob vytvoření ovládacího prvku ze dvou důvodů:

 • Vázaný ovládací prvek má připojený popisek a ten ve výchozím nastavení přejímá název pole (nebo titulek definovaný pro toto pole v podkladové tabulce nebo dotazu) jako svůj titulek, takže nemusíte titulek zadávat.

 • Vázaný ovládací prvek převezme mnoho shodných nastavení jako pole v podkladové tabulce nebo dotazu (jako u vlastností .Formát, .Početdesetinnýchmíst a .Vstupnímaska). Proto si můžete být jisti, že tyto vlastnosti pole zůstanou stejné, kdykoli vytvoříte ovládací prvek vázaný na dané pole.

Pokud jste už vytvořili nevázaný ovládací prvek a chcete ho vázat na pole, nastavte u tohoto prvku vlastnost Zdrojovládacíhoprvku na název pole.

Začátek stránky

Přidání ovládacích prvků do sestavy

Některé ovládací prvky jsou vytvářeny automaticky, například vázaný ovládací prvek textové pole, který se vytvoří, jakmile do sestavy přidáte pole z podokna Seznam polí. Mnoho dalších ovládacích prvků se dá vytvořit v návrhovém zobrazení přes nástroje ve skupině Ovládací prvky na kartě Návrh.

Poznámka :  Název každého nástroje zjistíte tak, že nad něj umístíte ukazatel myši a přečtete si informaci, která se objeví.

Vytvoření ovládacího prvku pomocí nástrojů ze skupiny Ovládací prvky

 1. Klikněte na nástroj odpovídající typu ovládacího prvku, který chcete přidat.

 2. V sestavě klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek umístit.

 3. Jestliže ovládací prvek neumístíte dostatečně přesně napoprvé, můžete jej přesunout následujícím postupem:

  1. Klepnutím vyberte nástroj.

  2. Umístěte ukazatel myši na kraj ovládacího prvku a počkejte, dokud se ukazatel nezmění na tvar čtyřsměrnou šipku Ukazatel pro přesun .

  3. Přetáhněte ovládací prvek do požadovaného umístění.

Tímto postupem se vytvoří nevázaný ovládací prvek. Pokud jde o typ ovládacího prvku, který může zobrazovat data (například textové pole nebo zaškrtávací políčko), je třeba do vlastnosti ControlSource zadat název pole nebo výraz pro ovládací prvek dříve, než budou zobrazena data. Další informace naleznete v části Principy ovládacích prvků v tomto tématu.

Zobrazení seznamu vlastností

Chcete-li zobrazit seznam vlastností v návrhovém zobrazení, proveďte některou z následujících akcí:

 • Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na položku Seznam vlastností.

-NEBO-

 • Stiskněte F4.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×