Office
Přihlásit se

Vytvoření grafu pomocí webové části Graf

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí webové části Graf lze na stránce vytvořit a zobrazit graf. Webové části Graf jsou užitečné k vizuálnímu znázornění dat ve spojnicových grafech, v pruhových grafech a v jiných zobrazeních. Díky grafům můžete vy i ostatní uživatelé rychle zobrazit informace o výkonu.

Proces vytvoření webové části Graf a jejího přidání na stránku obvykle probíhá v několika fázích. Nejdříve přidáte webovou část Graf na stránku. Dále připojíte webovou část Graf ke zdroji dat a nakonfigurujete graf tak, aby zobrazoval data. Nakonec můžete v případě potřeby změnit vzhled webové části Graf.

V tomto článku

Fáze 1: Přidání webové části Graf na stránku webových částí

Fáze 2: Připojení ke zdroji dat a konfigurace webové části Graf

Fáze 3: Změna vzhledu webové části Graf

Fáze 1: Přidání webové části Graf na stránku webových částí

Během této fáze vytvoříte nebo otevřete stránku pro úpravy a potom na tuto stránku přidáte prázdnou webovou část Graf.

 1. Začněme vytvořením stránky nebo otevřením existující stránky pro úpravy.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Vložení a potom ve skupině Webové části klikněte na položku Webové části.

 3. V části Kategorie klikněte na položku Obchodní data.

 4. V části Webové části klikněte na položku Webová část Graf a potom klikněte na tlačítko Přidat.

 5. Pokračujte fázi 2: připojení ke zdroji dat a konfigurace webové části graf.

Začátek stránky

Fáze 2: Připojení ke zdroji dat a konfigurace webové části Graf

Během této fáze vyberete připojení ke zdroji data a nakonfigurujete webovou část Graf.

Poznámka:  Dříve než začnete, přesvědčte se, zda je stránka obsahující webovou část Graf v režimu úprav.

 1. Vyhledejte webovou část Graf, kterou chcete upravit, a potom klikněte na hypertextový odkaz Data a vzhled.

 2. Na stránce Průvodci pro připojení dat a vzhled grafu spusťte kliknutím na odkaz Připojit graf k datům Průvodce datovým připojením.

 3. Na stránce Volba zdroje dat vyberte typ zdroje dat a potom klikněte na tlačítko Další. Můžete vybírat z možností popsaných v následující tabulce:

Možnost

Popis

Připojení k jiné webové části

Použijete-li tuto možnost, bude webová část Graf připojena k jiné webové části, která může odesílat data. Může to být například webová část Knihovna dokumentů nebo Seznam kontaktů.

Poznámka:  Ujistěte se, že se webová část, kterou chcete použít, již nachází na stejné stránce jako webová část Graf.

Připojení k seznamu

Použijete-li tuto možnost, bude webová část Graf připojena k seznamu, který je umístěn ve stejné kolekci webů.

Připojení ke Katalogu obchodních dat

Tuto možnost použijte k připojení webové části graf na komponentu služby Podnikové připojení (BCS). BCS umožňuje integraci s externími daty, včetně obchodních aplikací. BCS vytvoří nad technologie katalogu obchodních dat, která byla doručena na Microsoft Office SharePoint Server 2007. Další informace o služby BCS najdete v tématu plánování služby Podnikové připojení.

Připojení ke službám Excel Services

Použijete-li tuto možnost, bude webová část Graf připojena k sešitu aplikace Excel, který byl publikován ve službách Excel Services.

 1. Na stránce Připojení ke zdroji dat vyberte zdroj dat, který chcete použít, a potom klikněte na tlačítko Další.

 2. Na stránce Načtení a filtrování dat zobrazte náhled dat, která budou použita pro webovou část Graf.

 3. Chcete-li volitelně nakonfigurovat parametry tak, aby byla zobrazena určitá podmnožina dat, postupujte následujícím způsobem:

  1. Kliknutím na symbol plus (+) vedle popisku Filtry rozbalte část Definovat parametry filtru.

  2. V rozevíracím seznamu Název parametru vyberte položku, například sloupec v množině dat.

  3. V rozevíracím seznamu Typ vyberte odpovídající typ operátoru.

  4. Do pole Výchozí hodnota zadejte kritérium, které chcete pro filtr použít.

  5. Kliknutím na tlačítko Náhled dat můžete filtrovaná data zobrazit.

  6. Opakujte kroky 1 až 6 pro každý další parametr, který chcete u grafu použít.

 4. Jakmile budete se zobrazováním náhledu a filtrováním dat hotovi, klikněte na tlačítko Další.

 5. Volitelně můžete pomocí stránky Svázání grafu s daty určit způsob zobrazení dat. Můžete to provést zadáním jednoho sloupce pro Pole Y a jiného sloupce pro Pole X.

 6. Kliknutím na tlačítko Dokončit zobrazte graf na stránce.

Začátek stránky

Fáze 3: Změna vzhledu webové části Graf

Po vytvoření webové části Graf můžete změnit vzhled grafu. Můžete například vybrat typ grafu a zadat nastavení zobrazení, například motivy, název a legendu grafu, osy a čáry mřížky atd.

Poznámka:  Dříve než začnete, přesvědčte se, zda je stránka obsahující webovou část Graf v režimu úprav.

 1. Vyhledejte webovou část Graf, kterou chcete upravit, a potom klikněte na hypertextový odkaz Data a vzhled.

 2. Na stránce Průvodci pro připojení dat a vzhled grafu spusťte kliknutím na odkaz Vlastní nastavení grafu Průvodce vlastním nastavením grafu.

 3. Na stránce Výběr typu grafu vyberte následujícím způsobem typ grafu:

  1. V části Kategorie typů grafů klikněte na kategorii grafu.

  2. V části Šablony grafů klikněte na šablonu grafu.

  3. Klikněte na tlačítko Další.

 4. Na stránce Vlastnosti vzhledu grafu vyberte následujícím způsobem motiv:

  1. V části Motivy vzhledu vyberte v rozevíracím seznamu Motiv motiv grafu.

  2. Pokud je k dispozici rozevírací seznam Styl kreslení, určete pomocí něj, jak mají položky v grafu vypadat. Pokud například jako typ grafu vyberete výsečový graf, můžete pomocí rozevíracího seznamu Styl kreslení určit, jak bude zobrazen vnější okraj výseče.

  3. Pomocí rozevíracího seznamu Průhlednost zadejte úroveň neprůhlednosti barev grafu. Například při výběru položky 0% – plné bude graf zobrazen jasnými barvami a při výběru položky 100% – neviditelné bude graf zobrazen jako průhledný (bez barev).

 5. Volitelně můžete v části Velikost a formát zadat šířku, výšku a formát obrázku grafu.

 6. Po dokončení konfigurace vlastností vzhledu grafu klikněte na tlačítko Další.

 7. Pokud chcete volitelně zadat nastavení, jako je například název a legenda grafu, osy a čáry mřížky, popisky dat a další vlastnosti, použijte stránku Vlastnosti prvků grafu.
  Chcete-li nakonfigurovat jednu či více vlastností prvků grafu, vyberte příslušnou kartu a postupujte následujícím způsobem (podle potřeby):

  Název a legenda

Část

Postup

Názvy

 1. Zaškrtněte políčko Zobrazit název grafu.

 2. Do pole Název zadejte název grafu.

 3. Pomocí seznamu Písmo zadejte typ, velikost a styl písma v názvu grafu.

 4. Pomocí seznamu barev vyberte barvu textu v názvu grafu.

 5. V části Umístění určete kliknutím na příslušný přepínač umístění názvu grafu.

 6. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Přejděte k části Legenda.

  2. Klikněte na jinou kartu, například na kartu Osy a čáry mřížky.

  3. Kliknutím na tlačítko Dokončit zobrazte graf na stránce.

Legenda

 1. Zaškrtněte políčko Zobrazit legendu.

 2. Pomocí seznamu Písmo legendy zadejte typ, velikost a styl písma v legendě grafu.

 3. Do pole Název zadejte název legendy grafu.

 4. Pomocí seznamu Písmo názvu zadejte typ, velikost a styl písma v názvu legendy grafu.

 5. Pomocí seznamu barev vyberte barvu textu v názvu legendy grafu.

 6. Volitelně můžete zaškrtnutím políčka Umístit do oblasti grafu zobrazit legendu přes graf.

 7. Pomocí rozevíracího seznamu Styl určete, zda má být legenda grafu zobrazena jako tabulka, sloupec či řádek položek.

 8. V části Umístění určete kliknutím na příslušný přepínač umístění legendy grafu.

 9. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Klikněte na jinou kartu, například na kartu Osy a čáry mřížky.

  2. Kliknutím na tlačítko Dokončit zobrazte graf na stránce.

Osy a čáry mřížky

Část

Postup

X-Axis
o r
Y-Axis

Poznámka: V závislosti na typu grafu, který se používá pro graf může nebo nemusí mít možnost Formátovat osu nebo její mřížku. Například pokud grafu se zobrazí jako výsečového grafu s přechodem, žádné možnosti jsou dostupné na kartě OS a mřížky. Na druhé straně Pokud grafu se zobrazí jako pruhový graf, mnoho možností, jak jsou dostupné na kartě osy a mřížky.

 1. V části Osa X (nebo Osa Y) můžete pomocí rozevíracího seznamu Zobrazit osu určit, zda má být osa zobrazena či skryta.

  • Chcete-li osu zobrazit, vyberte položku Automatický nebo True.

  • Chcete-li osu skrýt, vyberte položku False.

 2. Chcete-li zobrazit název osy, postupujte následujícím způsobem:

  1. Zaškrtněte políčko Zobrazit název osy.

  2. Do pole Název zadejte název osy.

  3. Pomocí seznamu Písmo názvu zadejte typ, velikost a styl písma v názvu osy.

  4. Pomocí rozevíracího seznamu Zarovnání určete, kde má být název osy zobrazen.

 3. Chcete-li na ose zobrazovat názvy položek, postupujte následujícím způsobem:

  1. Zaškrtněte políčko Zobrazit popisky osy.

  2. Pomocí seznamu Písmo zadejte typ, velikost a styl písma popisků osy.

  3. Pomocí seznamu barev vyberte barvu popisků osy.

  4. Chcete-li volitelně změnit způsob zobrazení popisků osy, použijte seznam Formát. Pokud jsou například na ose použita kalendářní data, můžete vybrat požadovaný formát těchto dat.

  5. Jestliže chcete popisky osy zobrazit podél horního okraje grafu (nikoli v dolní části grafu), zaškrtněte políčko Obráceně.

  6. Jestliže chcete v grafu zobrazit řádky se stínovaným pozadím, zaškrtněte políčko Prokládaný. Je to užitečné u velkých grafů nebo u grafů obsahujících velké množství pruhů či sloupců.

 4. Chcete-li upravit měřítko osy, zadejte jednu či více z následujících možností pro nastavení osy:

  • Pokud chcete do rozsahu hodnot zahrnout nulu (0), zaškrtněte políčko Spustit od nuly.

  • Pokud chcete změnit měřítko osy tak, aby byly místo skutečných hodnot použity logaritmické hodnoty, zaškrtněte políčko Logaritmické měřítko. Je to užitečné v případě, že grafy zahrnují velký rozsah hodnot, nebo pokud rovnoměrně rozložené hodnoty představují čísla, která se zvyšují exponenciálně (například 1, 10, 100 atd.), nikoli po sobě jdoucí lineárně se zvyšující čísla (například 1, 2, 3 atd.).

  • Pokud chcete na obou stranách první a poslední položky v grafu ponechat prázdné místo, zaškrtněte políčko Vnější okraje. Jestliže jsou například v grafu zobrazeny svislé pruhy, bude graf po zaškrtnutí políčka Vnější okraje nakonfigurován tak, že bude mezi okrajem grafu a okraji prvního a posledního pruhu zobrazena mezera.

  • Do pole Minimum můžete zadat minimální hodnotu osy.

  • Do pole Maximum můžete zadat maximální hodnotu osy.

 5. Chcete-li v grafu zobrazit čáry mřížky, postupujte následujícím způsobem:

  1. Zaškrtněte políčko Zobrazit čáry hlavní mřížky. Čáry hlavní mřížky jsou v grafu zobrazeny jako plné šedé čáry a lze pomocí nich snáze zjistit přibližné hodnoty grafu.

  2. Do pole Interval pro čáry hlavní mřížky zadejte číslo odpovídající intervalu, který chcete použít pro čáry hlavní mřížky. Pokud jsou v grafu zobrazena například data ve stovkách, můžete jako interval pro zobrazení čar hlavní mřížky zadat hodnotu 100.

  3. Pomocí seznamu Značky určete, zda a jak mají být v grafu zobrazeny značky. Značky se zobrazují podél osy a usnadňují zjišťování přibližných hodnot grafu.

  4. Chcete-li do grafu volitelně přidat další sadu čar mřížky, zaškrtněte políčko Zobrazit čáry vedlejší mřížky. Pro čáry vedlejší mřížky jsou obvykle použity menší intervaly než pro čáry hlavní mřížky.

  5. Do pole Interval pro čáry vedlejší mřížky zadejte číslo odpovídající intervalu, který chcete použít pro čáry vedlejší mřížky.

  6. Pomocí seznamu Značky určete, zda a jak mají být v grafu zobrazeny značky. Značky se zobrazují podél osy a usnadňují zjišťování přibližných hodnot grafu.

 6. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Přejděte k části Vedlejší osa X nebo Vedlejší osa Y.

  2. Klikněte na jinou kartu, například na kartu Popisky dat a značky.

  3. Kliknutím na tlačítko Dokončit zobrazte graf na stránce.

Sekundární osy x
nebo
vedlejší osy y

Vedlejší osa X je obvykle zobrazena podél horního okraje grafu, zatímco vedlejší osa Y je obvykle zobrazena podél pravého okraje grafu.

Poznámka: Skutečnost, zda je či není možné zobrazit vedlejší osy nebo mřížky, závisí na typu použitého grafu.

 1. V části Vedlejší osa X (nebo Vedlejší osa Y) můžete pomocí rozevíracího seznamu Zobrazit osu určit, zda má být vedlejší osa zobrazena či skryta.

  • Chcete-li osu zobrazit, vyberte položku Automatický nebo True.

  • Chcete-li osu skrýt, vyberte položku False.

 2. Chcete-li zobrazit název vedlejší osy, postupujte následujícím způsobem:

  1. Zaškrtněte políčko Zobrazit název osy.

  2. Do pole Název zadejte název osy.

  3. Pomocí seznamu Písmo názvu zadejte typ, velikost a styl písma v názvu osy.

  4. Pomocí rozevíracího seznamu Zarovnání určete, kde má být název osy zobrazen.

 3. Chcete-li na vedlejší ose zobrazovat názvy položek, postupujte následujícím způsobem:

  1. Zaškrtněte políčko Zobrazit popisky osy.

  2. Pomocí seznamu Písmo zadejte typ, velikost a styl písma popisků osy.

  3. Pomocí seznamu barev vyberte barvu popisků osy.

  4. Chcete-li volitelně změnit způsob zobrazení popisků osy, použijte seznam Formát. Pokud jsou například na ose použita kalendářní data, můžete vybrat požadovaný formát těchto dat.

  5. Jestliže chcete popisky osy zobrazit podél horního okraje grafu (nikoli v dolní části grafu), zaškrtněte políčko Obráceně.

  6. Jestliže chcete v grafu zobrazit řádky se stínovaným pozadím, zaškrtněte políčko Prokládaný. Je to užitečné u velkých grafů nebo u grafů obsahujících velké množství pruhů či sloupců.

 4. Chcete-li upravit měřítko vedlejší osy, zadejte jednu či více z následujících možností pro nastavení osy:

  • Pokud chcete do rozsahu hodnot zahrnout nulu (0), zaškrtněte políčko Spustit od nuly.

  • Pokud chcete změnit měřítko osy tak, aby byly místo skutečných hodnot použity logaritmické hodnoty, zaškrtněte políčko Logaritmické měřítko. Je to užitečné v případě, že grafy zahrnují velký rozsah hodnot, nebo pokud rovnoměrně rozložené hodnoty představují čísla, která se zvyšují exponenciálně (například 1, 10, 100 atd.), nikoli po sobě jdoucí lineárně se zvyšující čísla (například 1, 2, 3 atd.).

  • Pokud chcete na obou stranách první a poslední položky v grafu ponechat prázdné místo, zaškrtněte políčko Vnější okraje. Jestliže jsou například v grafu zobrazeny svislé pruhy, bude graf po zaškrtnutí políčka Vnější okraje nakonfigurován tak, že bude mezi okrajem grafu a okraji prvního a posledního pruhu zobrazena mezera.

  • Do pole Minimum můžete zadat minimální hodnotu osy.

  • Do pole Maximum můžete zadat maximální hodnotu osy.

 5. Chcete-li v grafu zobrazit čáry mřížky, postupujte následujícím způsobem:

  1. Zaškrtněte políčko Zobrazit čáry hlavní mřížky. Čáry hlavní mřížky jsou v grafu zobrazeny jako plné šedé čáry a lze pomocí nich snáze zjistit přibližné hodnoty grafu.

  2. Do pole Interval pro čáry hlavní mřížky zadejte číslo odpovídající intervalu, který chcete použít pro čáry hlavní mřížky. Pokud jsou v grafu zobrazena například data ve stovkách, můžete jako interval pro zobrazení čar hlavní mřížky zadat hodnotu 100.

  3. Pomocí seznamu Značky určete, zda a jak mají být v grafu zobrazeny značky. Značky se zobrazují podél osy a usnadňují zjišťování přibližných hodnot grafu.

  4. Chcete-li do grafu volitelně přidat další sadu čar mřížky, zaškrtněte políčko Zobrazit čáry vedlejší mřížky. Pro čáry vedlejší mřížky jsou obvykle použity menší intervaly než pro čáry hlavní mřížky.

  5. Do pole Interval pro čáry vedlejší mřížky zadejte číslo odpovídající intervalu, který chcete použít pro čáry vedlejší mřížky.

  6. Použití Značkami seznamu můžete určit, zda a jak značek zobrazí se v grafu. Značek zobrazit osu usnadnit zobrazit hodnoty přibližnou grafu.

 6. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Klikněte na jinou kartu, například na kartu Popisky dat a značky.

  2. Kliknutím na tlačítko Dokončit zobrazte graf na stránce.

Značkami a popisky dat

Část

Postup

Popisky

 1. Chcete-li v grafu zobrazit popisky, například hodnoty, zaškrtněte políčko Zobrazit popisky.

 2. V rozevíracím seznamu Hodnota popisku vyberte typ popisků, které chcete zobrazit. Chcete-li například zobrazit hodnoty, které jsou ve zdroji dat použitém pro graf, vyberte položku Zobrazit výchozí hodnoty.

 3. Pomocí seznamu Písmo zadejte typ, velikost a styl písma popisků dat.

 4. Pomocí seznamu barev vyberte barvu popisků dat.

 5. Chcete-li volitelně změnit způsob zobrazení popisků dat, použijte seznam Formát. Pokud jsou například v grafu použita kalendářní data, můžete vybrat požadovaný formát těchto dat.

 6. Chcete-li volitelně zobrazit popisky dat v grafu pod určitým úhlem, zadejte do pole Úhel popisku požadované číslo. Zadané číslo odpovídá počtu stupňů, o které budou popisky dat při zobrazení pootočeny ve směru hodinových ručiček. Jestliže například chcete, aby byly popisky dat zobrazeny nepatrně šikmo dolů, zadejte do pole Úhel popisku hodnotu 10.

 7. Pomocí rozevíracího seznamu Zarovnání popisku určete, kde mají být popisky dat v grafu zobrazeny. Chcete-li například zobrazit popisky dat tak, aby byly mimo skutečných hodnot grafu, vyberte v rozevíracím seznamu Zarovnání popisku položku Vně.

 8. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Přejděte k části Datové značky.

  2. Klikněte na jinou kartu, například na kartu Hypertextové odkazy a popisy.

  3. Kliknutím na tlačítko Dokončit zobrazte graf na stránce.

Datové značky

 1. Chcete-li v grafu zvýraznit datové body, zaškrtněte políčko Zobrazit značky.

 2. V rozevíracím seznamu Styl značky vyberte typ značky, který chcete použít.

 3. Do pole Velikost značky zadejte velikost datových značek (v pixelech), kterou chcete použít.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Klikněte na jinou kartu, například na kartu Hypertextové odkazy a popisy.

  2. Kliknutím na tlačítko Dokončit zobrazte graf na stránce.

Hypertextové odkazy a popisy

Část

Postup

Hypertextové odkazy a Popisy tlačítek

Hypertextové odkazy a popisy můžete ve webové části Graf přidat ke třem typům položek:

 • K řadám grafu (které v pruhovém grafu odpovídají pruhům)

 • K legendě grafu

 • K popiskům dat v grafu

Pomocí hypertextových odkazů můžete uživatele grafu nasměrovat na jiné weby obsahující další informace. Zobrazením popisů lze graf doplnit o další informace, jako jsou například komentáře či poznámky.

Poznámka: Popisy a hypertextové odkazy se uživatelům grafu zobrazí pouze v případě, že na příslušný prvek grafu umístí ukazatel myši. Pokud chce uživatel grafu například zobrazit popis řady nebo kliknout na hypertextový odkaz v pruhovém grafu, musí umístit ukazatel myši na pruh v grafu.

 1. V rozevíracím seznamu Řady dat vyberte datovou řadu, ke které chcete přidat hypertextový odkaz nebo popis.

  Poznámka:  Jestliže graf obsahuje pouze jednu datovou řadu, obsahuje rozevírací seznam Řady dat pouze položku Výchozí.

 2. Do pole Hypertextový odkaz řady zadejte webovou adresu (URL) lokality, například webu nebo týmového webu. V grafu bude hypertextový odkaz připojen k položkám řady, například k pruhům v pruhovém grafu.

 3. Do pole Popis řady zadejte informace (například poznámku), které budou zobrazeny v případě, že uživatel grafu umístí ukazatel myši na položku řady, například na pruh v pruhovém grafu.

 4. Do pole Hypertextový odkaz legendy zadejte webovou adresu (URL) lokality, například webu nebo týmového webu. V grafu bude hypertextový odkaz připojen k legendě grafu.

 5. Do pole Popis legendy zadejte informace (například poznámku), které budou zobrazeny v případě, že uživatel grafu umístí ukazatel myši na legendu grafu.

 6. Do pole Hypertextový odkaz v popisku zadejte webovou adresu (URL) lokality, například webu nebo týmového webu. V grafu bude hypertextový odkaz připojen k popiskům dat.

 7. Do pole Popis popisku zadejte informace (například poznámku), které budou zobrazeny v případě, že uživatel grafu umístí ukazatel myši na popisek dat grafu.

 8. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Klikněte na jinou kartu, například na kartu Název a legenda.

  2. Kliknutím na tlačítko Dokončit zobrazte graf na stránce.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×