Vytvoření dotazu na zdroj dat

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Zadáním dotazu na zdroj dat lze přidávat, odebírat nebo uspořádávat pole a také filtrovat či řadit data. Možnosti dotazů jsou k dispozici pouze pro zdroje dat založené na SQL, včetně knihoven a seznamů serveru Microsoft SharePoint, individuálních databází (část Databázová připojení podokna úloh Knihovna zdrojů dat) a propojených databází (databázová připojení zahrnutá v části Propojené zdroje podokna úloh Knihovna zdrojů dat).

Funkce výběru, filtrování a řazení polí na úrovni zdroje nejsou k dispozici pro soubory XML, skripty na straně serveru ani webové služby XML, protože tyto zdroje dat nemají dotazovací jazyk, jako například SQL. Místo toho řazení, filtrování a výběr polí pro tyto zdroje dat proběhne při vytvoření zobrazení dat obsahujícího data.

Pokud chcete upravovat pole, která jsou zahrnuta pro výchozí knihovny nebo seznamy serveru SharePoint v knihovně zdrojů dat, nebo pokud chcete propojit seznamy či knihovny na jiné zdroje dat, je nejdříve nutné vytvořit kopii připojení ke zdroji dat pro daný seznam či knihovnu a následně tyto informace upravit.

V tomto článku:

Jedinečné možnosti dotazu pro různé typy zdrojů dat

Přidání, odebrání nebo uspořádání polí

Přidání, odstranění nebo změna filtru

Přidání nebo odebrání pořadí řazení

Jedinečné možnosti dotazu pro různé typy zdrojů dat

Každý typ zdroje dat nabízí kromě možnosti vybrat pole, použít filtry a řadit data ve zdroji dat také další možnosti pro specifikování dotazu.

seznamy a knihovny služby SharePoint,

Při zadávání dotazu na knihovny a seznamy SharePoint, můžete také zadat obor dotazu pomocí možností v seznamu Obor položky a složky.

Možnosti Obor položky a složky

Možnosti Obor položky a složky určují, zda jsou do aktuálního dotazu zahrnuty složky a podsložky. To je užitečné zejména v případě, že pracujete s knihovnami SharePoint. Pokud například složka Sdílené dokumenty neobsahuje pouze soubory, ale také podsložky rovněž obsahující soubory, můžete specifikovat, které soubory či složky (nebo obojí) mají být do dotazu zahrnuty. K dispozici jsou následující možnosti:

 • Chcete-li dotaz použít pro všechny soubory a všechny podsložky v aktuální složce, klepněte na možnost Výchozí.

 • Pokud chcete dotaz použít pouze pro soubory v aktuální složce, nikoli v podsložkách, klepněte na možnost FilesOnly (Pouze soubory).

 • Pokud chcete dotaz použít pro všechny soubory ve všech složkách, nikoli pro všechny podsložky na celém webu, klepněte na možnost Recursive (Rekurzivně).

 • Pokud chcete dotaz použít pro všechny soubory ve všech složkách a ve všech podsložkách na celém webu, klepněte na možnost RecursiveAll (Rekurzivně vše).

Připojení k databázi

Při zadání dotazu SQL pro databázová připojení můžete také zadat, zda jsou při změnách dotazu synchronizovány také příkazy čtení a zápisu.

Zaškrtávací políčko Automaticky vytvořit příkazy zápisu
Ve výchozím nastavení je vybrána možnost generování příkazů zápisu SQL pro databázová připojení. Tato možnost vždy při úpravě dotazu na databázové připojení synchronizuje kromě příkazu čtení i nové příkazy zápisu.

Příkaz čtení je příkaz SQL načítající a zobrazující data, která nelze upravovat. Příkaz zápisu je příkaz SQL načítající data, která lze upravit a následně uložit do původního zdroje dat. Pokud automaticky generujete příkazy zápisu, máte již příkazy vygenerovány pro případ, že byste kdykoli chtěli vytvořit datový formulář. Další informace o vytváření datových formulářů naleznete v tématu Vložení zobrazení dat jako formuláře.

Propojené zdroje dat

Jak již bylo uvedeno dříve, dotaz na propojený zdroj dat lze upravit pouze v případě, že se propojený zdroj dat skládá ze dvou databázových připojení, která jsou propojena spojením, nikoli sloučením. Také platí, že pokud pracujete s propojenými databázovými připojeními, máte možnost nastavit výstup dat v tabulkovém nebo hierarchickém formátu.

Karta Dotaz v dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat

Tabulkové: Tato možnost je nejvhodnější při práci se dvěma propojenými databázemi, které mají vztah 1:1 (tj. jeden záznam v jedné databázi se vztahuje přesně na jeden záznam v jiné databázi).

Hierarchické: Tato možnost může být vhodnější v případě, že máte propojené databáze se vztahem 1:N (tj. jeden záznam v jedné databázi se vztahuje na více záznamů v dalších databázích).

Začátek stránky

Přidání, odebrání nebo uspořádání polí

Podle potřeby lze přidávat, odebírat nebo uspořádávat pole ve zdroji dat. V takovém případě platí, že měníte pouze to, která pole lze zobrazit v podokně úloh Podrobnosti zobrazení dat. Nepřidáváte, neodebíráte ani neuspořádáváte pole přímo v záznamech o datech.

 1. V nabídce Podokna úkolů klepněte na příkaz Knihovna zdrojů dat.

 2. V podokně úloh Knihovna zdrojů dat klepněte na požadovaný zdroj dat a potom klepněte na položku Vlastnosti.

 3. Na kartě Zdroj dialogového okna Vlastnosti zdroje dat klepněte v části Dotaz na možnost Pole.

  Poznámka : Možnosti v části Dotaz jsou k dispozici pouze pro následující zdroje dat SQL: seznamy a knihovny SharePoint, databáze a propojené zdroje dat obsahující dvě databázové tabulky ve stejné databázi. Také platí, že pokud zdroj dat používá vlastní dotaz, zobrazí se místo možností Pole, Filtr a Seřadit tlačítko Upravit vlastní dotaz. Chcete-li vlastní dotaz odstranit, klepněte na možnost Konfigurovat připojení databáze, na možnost Další a potom na možnost Dokončit. V dialogovém okně Upravit vlastní příkazy SQL klepněte u každé karty, na které se zobrazí příkaz SQL, na možnost Upravit příkaz a potom příkaz SQL odstraňte.

  Část Dotaz v dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat pro knihovnu nebo seznam SharePoint

  Část Dotaz na kartě Zdroj v dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat.

 4. V dialogovém okně Zobrazená pole proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li do zdroje dat přidat pole, klepněte v seznamu Pole k dispozici na požadované pole a potom klepněte na tlačítko Přidat.

  • Chcete-li pole ze zdroje dat odebrat, klepněte v seznamu Zobrazená pole na požadované pole a potom klepněte na tlačítko Odebrat.

  • Chcete-li změnit pořadí polí ve zdroji dat, klepněte v části Zobrazená pole na pole, které chcete přesunout, a klepněte na možnost Nahoru nebo Dolů.

   Poznámka : Přesunutím pole v seznamu nahoru přesunete sloupec v tabulce dat doleva. Přesunutím pole v seznamu dolů přesunete sloupec doprava.

   Tip : Chcete-li vybrat několik polí současně, stiskněte a podržte klávesu CTRL a postupně klepněte na názvy všech požadovaných polí.

Začátek stránky

Přidání, odstranění nebo změna filtru

Data lze filtrovat vytvořením dotazu filtru. Při filtrování zdroje dat použijete filtr tak, aby se ze zdroje dat zobrazila pouze data odpovídající zadaným kritériím. Můžete mít například zdroj dat obsahující stovky či tisíce záznamů. Vy však budete chtít zobrazit pouze podmnožinu těchto záznamů. K tomu můžete vytvořit filtr.

 1. V nabídce Podokna úkolů klepněte na příkaz Knihovna zdrojů dat.

 2. V podokně úloh Knihovna zdrojů dat klepněte na požadovaný zdroj dat a potom klepněte na položku Vlastnosti.

 3. Na kartě Zdroj dialogového okna Vlastnosti zdroje dat klepněte v části Dotaz na možnost Filtr.

  Poznámka : Možnosti v části Dotaz jsou k dispozici pouze pro následující zdroje dat SQL: seznamy a knihovny SharePoint, databáze a propojené zdroje dat obsahující dvě databázové tabulky ve stejné databázi. Také platí, že pokud zdroj dat používá vlastní dotaz, zobrazí se místo možností Pole, Filtr a Seřadit tlačítko Upravit vlastní dotaz. Chcete-li vlastní dotaz odstranit, klepněte na možnost Konfigurovat připojení databáze, na možnost Další a potom na možnost Dokončit. V dialogovém okně Upravit vlastní příkazy SQL klepněte u každé karty, na které se zobrazí příkaz SQL, na možnost Upravit příkaz a potom příkaz SQL odstraňte.

  Část Dotaz v dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat pro knihovnu nebo seznam SharePoint

  Část Dotaz na kartě Zdroj v dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat klepněte na možnost Filtr. Zobrazí se dialogové okno Kritéria filtru.

Nyní můžete přidat, odstranit nebo upravit filtr.

Přidání filtru

Odstranění filtru

Úprava filtru

Přidání klauzule do existujícího filtru

Seskupení klauzulí ve filtru

Úprava klauzule

Odstranění klauzule

Přidat filtr

 1. V dialogovém okně Kritéria filtru klepněte na tlačítko Klepnutím sem přidejte novou klauzuli.

 2. Klepněte do pole Název pole a potom klepněte na pole obsahující požadované hodnoty.

 3. Klepněte do pole Porovnání a klepněte na požadovaný operátor.

 4. Klepněte do pole Hodnota a zadejte nebo vyberte požadovaná kritéria.

 5. Klikněte na OK.

Odstranění filtru

 • V dialogovém okně Kritéria filtru podržte klávesu SHIFT a klepněte u každé klauzule na šipku v levém sloupci. Potom stiskněte klávesu DELETE.

Úprava filtru

 1. V dialogovém okně Kritéria filtru klepněte na existující klauzuli a potom proveďte některou z následujících akcí:

  • Klepněte do pole Název pole a potom klepněte na pole obsahující požadované hodnoty.

  • Klepněte do pole Porovnání a klepněte na požadovaný operátor.

  • Klepněte do pole Hodnota a zadejte nebo vyberte požadovaná kritéria.

 2. Klikněte na OK.

Přidání klauzule do existujícího filtru

V jednom filtru lze používat více výrazů. To provedete přidáním klauzulí specifikujících další kritéria, kterým musí data odpovídat.

 1. V dialogovém okně Kritéria filtru klepněte na konci existující klauzule na tlačítko A/Nebo a potom proveďte jednu z následujících možností:

  • Chcete-li vytvořit filtr, ve kterém musí data odpovídat kritériím v obou klauzulích, klepněte na možnost A.

  • Chcete-li vytvořit filtr, ve kterém stačí, aby data odpovídala kritériím jen v jedné z obou klauzulí, klepněte na možnost Nebo.

 2. Na dalším řádku klepněte na možnost Klepnutím sem přidejte novou klauzuli.

 3. Klepněte do pole Název pole a potom klepněte na pole obsahující požadované hodnoty.

 4. Klepněte do pole Porovnání a klepněte na požadovaný operátor.

 5. Klepněte do pole Hodnota a zadejte nebo vyberte požadovaná kritéria.

 6. Klikněte na OK.

Seskupení klauzulí ve filtru

Pokud filtr obsahuje více klauzulí, je možné dvě či více klauzulí seskupit, aby byly použity před jinou klauzulí.

 1. V dialogovém okně Kritéria filtru klepněte na konci druhé klauzule na pole A/Nebo a klepněte na možnost Nebo.

 2. V dialogovém okně Kritéria filtru klepněte na tlačítko Klepnutím sem přidejte novou klauzuli.

 3. Klepněte do pole Název pole a potom klepněte na pole obsahující požadované hodnoty.

 4. Klepněte do pole Porovnání a klepněte na požadovaný operátor.

 5. Klepněte do pole Hodnota a zadejte nebo vyberte požadovaná kritéria.

 6. Podržte klávesu SHIFT a v levém sloupci každé klauzule, kterou chcete seskupit, klepněte na šipku. Potom klepněte na možnost Seskupit. (Chcete-li seskupení zrušit, klepněte na možnost Oddělit.)

  Ukázkový výraz v dialogovém okně Kritéria filtru
  Závorka spojující obě klauzule označuje, že jsou tyto klauzule seskupené.
 7. Klikněte na OK.

Úprava klauzule

 • V dialogovém okně Kritéria filtru klepněte na existující klauzuli a potom proveďte některou z následujících akcí:

  • V seznamu Název pole klepněte na pole obsahující požadované hodnoty.

  • Klepněte do pole Porovnání a klepněte na požadovaný operátor.

  • Klepněte do pole Hodnota a zadejte nebo vyberte požadovaná kritéria.

  • Klikněte na OK.

Odstranění klauzule

 • V dialogovém okně Kritéria filtru klepněte u klauzule, kterou chcete odstranit, na šipku v levém sloupci. Potom stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Přidání nebo odebrání pořadí řazení

Při řazení dat ve zdroji dat upravujete pořadí, ve kterém se data zobrazují. Řazení je metoda, pomocí které můžete změnit uspořádání záznamů tak, aby byla data snadněji srozumitelná. Běžné je abecední nebo numerické pořadí řazení.

Můžete také řadit podle více polí, a to tak, že do seznamu pořadí řazení přidáte více polí. Při řazení podle více polí určuje pořadí řazení pořadí, ve kterém budou položky řazeny, a může mít vliv na výstup dat.

 1. V nabídce Podokna úkolů klepněte na příkaz Knihovna zdrojů dat.

 2. V podokně úloh Knihovna zdrojů dat klepněte na požadovaný zdroj dat a potom klepněte na položku Vlastnosti.

 3. Na kartě Zdroj dialogového okna Vlastnosti zdroje dat klepněte v části Dotaz na možnost Seřadit.

  Poznámka : Možnosti v části Dotaz jsou k dispozici pouze pro následující zdroje dat SQL: seznamy a knihovny SharePoint, databáze a propojené zdroje dat obsahující dvě databázové tabulky ve stejné databázi. Také platí, že pokud zdroj dat používá vlastní dotaz, zobrazí se místo možností Pole, Filtr a Seřadit tlačítko Upravit vlastní dotaz. Chcete-li vlastní dotaz odstranit, klepněte na možnost Konfigurovat připojení databáze, na možnost Další a potom na možnost Dokončit. V dialogovém okně Upravit vlastní příkazy SQL klepněte u každé karty, na které se zobrazí příkaz SQL, na možnost Upravit příkaz a potom příkaz SQL odstraňte.

  Část Dotaz v dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat pro knihovnu nebo seznam SharePoint

  Část Dotaz na kartě Zdroj v dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat klepněte na možnost Seřadit. Zobrazí se dialogové okno Seřadit.

Nyní lze pořadí řazení přidat nebo odebrat.

Přidání pořadí řazení

 1. V dialogovém okně Seřadit v části Pole k dispozici klepněte na pole, podle kterého chcete data řadit, a klepněte na tlačítko Přidat.

 2. Pokud se v části Pole k dispozici nezobrazí žádná pole, poklepejte na možnost Další pole, klepněte na pole, podle kterého chcete data řadit, a klepněte na tlačítko OK.

 3. V části Vlastnosti řazení proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li hodnoty v poli seřadit od nejnižší po nejvyšší (například A, B, C nebo 1, 2, 3), klepněte na možnost Vzestupně.

  • Chcete-li hodnoty v poli seřadit od nejvyšší po nejnižší (například C, B, A nebo 3, 2, 1), klepněte na možnost Sestupně.

   Tip : Chcete-li změnit pořadí řazení pole ze vzestupného na sestupné (nebo naopak), poklepejte na pole v seznamu Pořadí řazení. Všimněte si trojúhelníčku u názvu pole, který označuje, zda je pole setříděno ve vzestupném nebo sestupném pořadí.

 4. Chcete-li řadit podle více polí, přidejte do seznamu Pořadí řazení více polí.

 5. Klikněte na OK.

 6. Můžete také změnit pořadí, v jakém jsou pole setříděna. Chcete-li změnit pořadí sloupců, klepněte na pole v seznamu Pořadí řazení a pak klepněte na tlačítko Nahoru nebo Dolů.

Odebrání pořadí řazení

 • V dialogovém okně Seřadit klepněte v části Pořadí řazení na pole, které chcete odebrat z pořadí řazení, a klepněte na možnost Odebrat. Chcete-li celé řazení odebrat z databáze, odeberte všechna pole z pořadí řazení.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×