Vytváření podmíněných výrazů (logických výrazů)

Tento článek popisuje, jak vytvořit podmíněné výrazy (známé také logické výrazy). Podmíněný výraz je vyhodnocen buď na hodnotu True nebo False a poté vrátí výsledek splňující zadané podmínky. Pokud v podmíněných výrazech použijete funkce, můžete také určit, jaké akce se provedou pro hodnoty splňující a pro hodnoty nesplňující podmínku ve výrazu. Můžete například vytvořit výraz, který vyhledá všechny prodeje se ziskem 10 procent nebo nižším, a potom zadat, že tato čísla budou napsána červeně, nebo budou nahrazena zprávou.

V tomto článku

Princip podmíněných výrazů

Vytvoření podmíněného výrazu

Příklady podmíněných výrazů

Princip podmíněných výrazů

Podmíněný výraz je typ výrazu, který testuje, zda data splňují podmínku, a v závislosti na výsledku provede určitou akci. Výraz může například vyhledat data, která jsou pozdější než zadané počáteční datum, a potom může zobrazit chybovou zprávu, pokusíte-li se zadat datum dřívější než definované počáteční datum.

Podmíněné výrazy mají stejnou formu a používají stejnou základní syntaxi jako ostatní výrazy a lze je použít stejnými způsoby jako ostatní výrazy:

 • U polí tabulky se výraz přidává do vlastnosti pole Ověřovací pravidlo. Uživatelé pak musí do pole zadávat hodnoty odpovídající podmínkám ve výrazu. Pokud například použijete výraz jako je >=#1/1/1900# v poli Datum a čas, musí uživatelé zadat hodnoty stejného nebo pozdějšího data než 1. ledna 1900.

 • U ovládacích prvků ve formulářích můžete výraz přidat do vlastnosti ovládacího prvku Zdroj ovládacího prvku nebo Ověřovací pravidlo. Podmíněné výrazy se obvykle přidávají do vlastnosti Ověřovací pravidlo a výrazy sloužící k výpočtu hodnot do vlastnosti Zdroj ovládacího prvku. Například pomocí výrazu >=#1/1/1900# ve vlastnosti ovládacího prvku Ověřovací pravidlo zabráníte uživatelům v zadávání nesprávného data. Výraz jako je Date() použitý ve vlastnosti Zdroj ovládacího prvku zobrazí aktuální datum jako výchozí hodnotu.

 • U dotazů můžete přidat podmíněné výrazy do prázdné buňky v řádku Pole nebo můžete výraz použít v řádku dotazu Kritéria. Pokud výraz použijete v řádku Pole, zobrazí se výsledky jako sloupec ve výsledcích dotazu. Pokud výraz použijete jako kritérium pro existující pole, působí jako filtr a omezuje záznamy, které dotaz vrací.

  V řádku dotazu Pole můžete například použít následující výraz: =IIf([Datum objednávky]<=#04/01/2003#,[Datum objednávky],"Objednávka zadána po 1. dubnu"). Výraz určuje kritérium pro datum (<=#04/01/2003#). Po spuštění dotaz zobrazí všechna data splňující kritérium. Data, která kritérium nesplňují, jsou nahrazena zprávou "Objednávka zadána po 1. dubnu". V postupu uvedeném v části Přidávání výrazu do dotazu je vysvětleno, jak používat tento výraz v dotazu.

  Je-li naopak tento výraz použit v poli dotazu Kritéria, budou vráceny pouze záznamy s daty splňujícími kritérium: Between #04/01/2003# AND #05/15/2003#.

Další informace o vytváření a používání výrazů získáte v článcích Tvorba výrazu.

Začátek stránky

Vytvoření podmíněného výrazu

Postup uvedený v této části vysvětluje, jak přidat podmíněný výraz do tabulky, ovládacího prvku ve formuláři nebo sestavě a do dotazu. Každá sada kroků používá mírně odlišný výraz pro testování hodnot v poli Datum a čas a provedení akce podle toho, zda hodnoty dat splňují zadanou podmínku.

Přidání výrazu do pole tabulky

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a pak klepněte na příkaz Návrhové zobrazení v místní nabídce.

 2. Ve sloupci Datový typ klepněte na pole Datum a čas.

 3. V části Vlastnosti pole klepněte na kartě Obecné na pole vlastnosti Ověřovací pravidlo a zadejte následující výraz:

  >=#01/01/1900#

  Poznámka : Není nutné používat americký formát data. Je možné použít formát data pro vaši zemi, oblast nebo národní prostředí. Hodnotu data je však nutné uzavřít znaménky křížku (#), jak je ukázáno v příkladu.

 4. Klepněte na sloupec vedle položky Ověřovací text a zadejte tento textový řetězec:

  Hodnota data musí být vyšší než 1. ledna 1900.

  Opět je možné použít místní formát data.

 5. Uložte provedené změny a přepněte do zobrazení datového listu. Chcete-li tak učinit, klepněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro tabulku a klepněte na příkaz Zobrazení datového listu.

 6. Do pole Datum a čas zadejte dřívější datum než 1. ledna 1900. Aplikace Access zobrazí zprávu zadanou v poli vlastností Ověřovací pravidlo. Pole nelze opustit, dokud nezadáte hodnotu, kterou výraz vyhodnotí jako pravdivou.

Přidání výrazu do ovládacího prvku

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na formulář, který chcete změnit, a pak klepněte na příkaz Návrhové zobrazení v místní nabídce.

 2. Klepněte pravým tlačítkem na ovládací prvek, vázaný na pole Datum a čas a potom klepněte v místní nabídce na příkaz Vlastnosti.

  Zobrazí se seznam vlastností pro daný prvek.

 3. Na kartě Datové nebo na kartě Vše klepněte na pole Ověřovací pravidlo a zadejte následující výraz:

  >=#01/01/1900#

  Poznámka : Není nutné používat americký formát data. Je možné použít formát data pro vaši zemi, oblast nebo národní prostředí. Hodnotu data je však nutné uzavřít znaménky křížku (#), jak je ukázáno v příkladu.

 4. Klepněte na sloupec vedle položky Ověřovací text a zadejte následující textový řetězec:

  Hodnota data musí být vyšší než 1. ledna 1900.

 5. Uložte provedené změny a přepněte zpět do formulářového zobrazení. Chcete-li tak učinit, klepněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro formulář a v místní nabídce klepněte na příkaz Formulářové zobrazení.

Přidání výrazu do dotazu

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na dotaz, který chcete změnit, a pak v místní nabídce klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Klepněte na prázdnou buňku v řádku Pole v návrhové mřížce a zadejte následující výraz:

  =IIf([Název_pole]<=#04/01/2003# , [Název_pole] , "Datum pozdější než 1. dubna 2003")

  Při zadávání výrazu nezapomeňte nahradit oba výskyty položky Název_pole názvem vašeho pole Datum a čas. A pokud tabulka neobsahuje data starší než 1. ledna 2004, upravte data ve výrazu tak, aby fungovala s vašimi daty.

 3. Uložte provedené změny a klepnutím na tlačítko Spustit zobrazte výsledky.

Výraz funguje následovně: První argument (=IIf([Název_pole]<=#01/01/2004#) určuje podmínku, kterou data musí splňovat, tedy že musí být 1. dubna 2003 nebo dřívější. Druhý argument ([Název_pole]) určuje, co se zobrazí uživatelům, pokud je podmínka pravdivá. V tomto případě se zobrazí data v poli. Třetí argument ("Datum pozdější než 1. 1. 2004")) určuje zprávu, která se zobrazí uživatelům, pokud data nesplňují podmínku.

Mějte na paměti, že ne všechny podmíněné výrazy využívají funkci IIf. Zapamatujte si také, že funkce IIf je součástí výrazu, který vyžaduje argumenty, ne samotný výraz.

Další informace o výrazech a způsobech jejich použití získáte v článcích Tvorba výrazu.

Začátek stránky

Příklady podmíněných výrazů

Výrazy uvedené v následující tabulce představují některé způsoby, jak vypočítat hodnoty True a False. Tyto výrazy používají funkci IIf (Immediate If) k určení, zda je podmínka pravdivá či nepravdivá, a potom vrátí jednu hodnotu, pokud je podmínka pravdivá, a jinou hodnotu, pokud je podmínka nepravdivá.

Více informací naleznete v článku Funkce IIf.

Výraz

Popis

=IIf([Potvrzeno] = "Ano", "Objednávka potvrzena", "Objednávka nepotvrzena")

Obsahuje-li pole Potvrzeno hodnotu Ano, je zobrazena zpráva Objednávka potvrzena, v opačném případě je zobrazena zpráva Objednávka nepotvrzena.

=IIf(IsNull([Země])," ", [Země])

Obsahuje-li pole Země hodnotu Null, je zobrazen prázdný řetězec, v opačném případě je zobrazena hodnota pole Země.

=IIf(IsNull([Kraj]),[Město]&" "& [PSČ], [Město]&" "&[Kraj]&" " &[PSČ])

Obsahuje-li pole Kraj hodnotu Null, zobrazí se hodnoty polí Město a PSČ. V opačném případě se zobrazí hodnoty polí Město, Kraj a PSČ.

=IIf(IsNull([DodatDne] - [DatumOdeslání]), "Zkontrolujte, zda nechybí datum", [DodatDne] - [DatumOdeslání])

Je-li rozdíl hodnoty pole DodatDne a hodnoty pole DatumOdeslání je roven hodnotě Null, je zobrazena zpráva Zkontrolujte chybějící datum. V opačném případě se zobrazí rozdíl mezi hodnotami polí DodatDne a DatumOdeslání.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×