Vytváření nebo úpravy vlastností v Návrháři řídicích panelů

Pomocí nástroje PerformancePoint Dashboard Designer můžete vytvořit a upravit prvky řídicích panelů, včetně ukazatelů, klíčových ukazatelů výkonu, přehledů výkonnostních metrik, sestav, připojení zdrojů dat a stránek řídicího panelu. Každý prvek, který vy a ostatní autoři řídicích panelů vytvoříte, má vlastní sadu vlastností. Vlastnosti jsou rozděleny do kategorií jako obecné vlastnosti, vlastní vlastnosti nebo oprávnění. Pomocí následující tabulky určíte, jaký typ vlastnosti chcete upravit:

Úprava tohoto typu:

    Akce:

Obecné vlastnosti

 • Změna názvu stránky řídicího panelu

 • Určete umístění pro uložení prvku řídicího panelu na serveru PerformancePoint Monitoring Server.

 • Určete, kdo je vlastníkem prvku řídicího panelu.

Vlastní vlastnosti

 • Přidejte interní informace pro prvek řídicího panelu, které rozšiřují funkčnost tohoto prvku, například vytváření způsobu propojení klíčového ukazatele výkonu v přehledu výkonnostních metrik s analytickou sestavou v řídicím panelu.

 • Uložte další informace s prvkem používaným prkem řídicího panelu pomocí sady Monitoring Server Software Development Kit (SDK).

Oprávnění

 • Přiřaďte nebo změňte oprávnění Editor pro prvek.

 • Přiřaďte nebo změňte oprávnění Čtenář pro prvek.

Poznámka : Musíte mít oprávnění Editor, chcete-li upravit vlastnosti v nástroji Dashboard Designer. Jestliže nemáte oprávnění Editor pro prvek, který chcete upravit nebo použít, otevřete prvek v pracovním prostru, uložte jej do jiného umístění a pak jej znovu publikujte na Monitoring Server. Ve výchozím nastavení máte oprávnění Editor pro všechny prvky, které vytvoříte nebo publikujete.

Co chcete udělat?

Úpravy obecných vlastností

Vytvoření nebo úpravy vlastních vlastností

Přiřazení nebo změny uživatelských oprávnění

Získání dalších informací

Úpravy obecných vlastností

Jednu nebo více obecných vlastností upravte v případě, že chcete změnit název nebo popis prvku, vlastníky prvku nebo umístění pro uložení prvku na serveru Monitoring Server. Obecné vlastnosti se zobrazí pouze v nástroji Dashboard Designer , nikoli ve službě Windows SharePoint Services.

Poznámka : Následující postup předpokládá, že jste vy nebo ostatní uživatelé vytvořili prvky v nástroji Dashboard Designer.

 1. V nástroji Dashboard Designerklepněte na kartu Domů a pak klepnutím na možnost Obnovit obnovte seznam prvků, které jsou uloženy na serveru Monitoring Server.

 2. V Prohlížeči pracovního prostoru klepněte na typ prvku, například Řídicí panely, Klíčové ukazatele výkonu, Přehledy výkonnostních metrik, Sestavy, Zdroje dat nebo Ukazatele. V prostředním podokně pracovního prostoru se zobrazí dvě karty: Server a Pracovní prostor. Karta Server obsahuje všechny prvky, které jste vy a ostatní autoři řídicích panelů publikovali na Monitoring Server. Karta Pracovní prostor obsahuje všechny prvky, které jste vytvořili nebo otevřeli v pracovním prostoru.

  Klepnutím na kartu Pracovní prostor zobrazte seznam prvků, které jsou k dispozici v pracovním prostoru. Pokud prvek, který chcete upravit, není v seznamu uveden, klepněte na kartu Server a poklepáním na prvek jej otevřete v pracovním prostoru.

 3. Klepněte na kartu Vlastnosti a projděte si informace v části Obecné vlastnosti. Zde můžete upravit název, popis, vlastníka a zobrazit složku pro prvek.

  • Chcete-li změnit název prvku, zadejte jiný název do pole Název.

  • Chcete-li přidat nebo změnit popis prvku, zadejte informace do pole Popis.

  • Chcete-li změnit vlastníka prvku, zadejte název skupiny nebo jméno jednotlivce do pole Zodpovědná osoba ve formátu DOMÉNA\uživatelské_jméno.

  • Chcete-li uložit prvek do jiné složky na serveru Monitoring Server, klepněte na tlačítko Procházet a vyberte nebo vytvořte novou složku.

 4. Po dokončení úprav obecných vlastností prvku klepněte na kartu Domů a potom klepnutím na tlačítko Publikovat vše uložte změny na Monitoring Server.

Začátek stránky

Vytvoření nebo úpravy vlastních vlastností

Můžete vytvořit nebo upravit vlastní vlastnosti v případě, že chcete rozšířit funkce prvků řídicího panelu následujícími způsoby:

Propojení klíčových ukazatelů výkonu v přehledu výkonnostních metrik s ostatními sestavami v řídicím panelu

Vlastní vlastnosti vytvoříte v případě, že chcete vytvořit propojení mezi klíčovými ukazateli výkonu v přehledu výkonnostních metrik a ostatními sestavami. Při propojení klíčových ukazatelů výkonu s jinými sestavami vytvoříte vlastní vlastnost pro každý klíčový ukazatel výkonu, který chcete propojit. Pomocí vlastní vlastnosti konfigurujete propojení mezi tímto klíčovým ukazatelem výkonu a sestavou nebo sestavami v řídicím panelu. Po nasazení řídicího panelu fungují jednotlivé propojené klíčové ukazatele výkonu jako filtr u ostatních sestav. Poté, co uživatelé řídicího panelu klepnou na jeden z těchto klíčových ukazatelů výkonu, propojená sestava zobrazí další informace vztahující se k tomuto klíčovému ukazateli výkonu. (Další informace získáte v části Propojení ukazatelů KPI přehledu výkonnostních metrik s analytickými sestavami).

Přidání interních informací k prvku řídicího panelu

Vlastní vlastnosti slouží k přidání poznámky nebo jiných informací do prvku řídicího panelu, které nechcete zobrazit uživatelům řídicího panelu. Předpokládejme například, že používáte sestavu, kterou vytvořil jiný autor řídicího panelu. Máte otázky o zdroji dat, který sestava používá, ale nechcete změnit zdroj dat používaný sestavou. Rozhodnete přidat vlastní vlastnost k vystavení otázky týkající se sestavy. Když ostatní uživatelé nástroje Dashboard Designer zobrazí vaši otázku, mohou vystavit své odpovědi také pomocí vlastních vlastností. Toto je efektivní způsob zachování všech informací pro daný prvek na jednom místě v nástroji Dashboard Designer aniž by byly nasazené řídicí panely zahlceny mnoha položkami. Vy a ostatní uživatelé nástroje Dashboard Designer můžete zobrazit informace přidané pomocí vlastních vlastností, ale uživatelé řídicích panelů používající službu Windows SharePoint Services je zobrazit nemohou.

Uložení informací pro používaný prvek pomocí sady Monitoring Server SDK

Pomocí sady SDK serveru Monitoring Server můžete vytvářet vlastní řešení například rozšíření, vlastní prvky a vlastní průvodce, ale často je nutné přidat informace do prvků řídicího panelu, než je bude možné použít v sadě SDK. Chcete-li přidat tyto informace, vytvořte vlastní vlastnosti, které tyto informace obsahují. Předpokládejme například, že používáte sadu SDK serveru Monitoring Server k vytvoření průvodce, pomocí kterého organizace vytváří řídicí panely a tento proces automatizuje. Uživatelé digitálních panelů pomocí tohoto průvodce vyberou kritérium, například název týmu, a průvodce potom vygeneruje řídicí panel, který obsahuje několik různých sestav nebo přehledů výkonnostních metrik specifických pro tento tým. Chcete-li implementovat tohoto průvodce, musíte nejprve vytvořit vlastní vlastnosti pro každou sestavu a přehled výkonnostních metrik, které obsahují názvy týmů a další hodnoty. Když uživatelé řídicího panelu použijí tohoto průvodce, zavolá průvodce hodnoty uvedené v seznamu vlastních vlastností. (Další informace o používání sady SDK serveru Monitoring Server naleznete v tématu PerformancePoint Monitoring SDK (Sada SDK Monitorovacího serveru PerformancePoint) na webu MSDN.)

Poznámka : Vlastní vlastnosti jsou volitelné. Používají se pouze v případě, že chcete rozšířit funkce prvků řídicích panelů.

Vytvoření vlastních vlastností

Poznámka : Následující postup předpokládá, že jste vy nebo ostatní uživatelé vytvořili prvky v nástroji Dashboard Designer.

 1. V nástroji Dashboard Designerklepněte na kartu Domů a pak klepnutím na možnost Obnovit obnovte seznam prvků, které jsou uloženy na serveru Monitoring Server.

 2. V Prohlížeči pracovního prostoru klepněte na typ prvku, například Řídicí panely, Klíčové ukazatele výkonu, Přehledy výkonnostních metrik, Sestavy, Zdroje dat nebo Ukazatele. V prostředním podokně pracovního prostoru se zobrazí dvě karty: Server a Pracovní prostor. Karta Server obsahuje všechny prvky, které jste vy a ostatní autoři řídicích panelů publikovali na Monitoring Server. Karta Pracovní prostor obsahuje všechny prvky, které jste vytvořili nebo otevřeli v pracovním prostoru.

  Klepnutím na kartu Pracovní prostor zobrazte seznam prvků, které jsou k dispozici v pracovním prostoru. Pokud prvek, který chcete upravit, není v seznamu uveden, klepněte na kartu Server a poklepáním na prvek jej otevřete v pracovním prostoru.

 3. V pracovním prostoru pro prvek, který jste vybrali, klepněte na kartu Vlastnosti. Pak v části Vlastní vlastnosti klepněte na možnost Nová vlastnost. Otevře se dialogové okno Výběr typu vlastnosti.

 4. Vyberte typ vlastnosti, který chcete přidat, a klepněte na tlačítko OK. V části Vlastní vlastnosti se zobrazí prázdný řádek.

 5. Zadejte název, hodnotu a popis nové vlastnosti, jak je popsáno v následující tabulce.

  Poznámka : Nelze změnit text v sloupci Typ.

V tomto sloupci

Zadejte tuto hodnotu

Název

Slovo nebo slovní spojení popisující vlastní vlastnost. Název, který zadáte, může obsahovat čísla a zvláštní znaky, jako jsou například interpunkční znaménka a hvězdičky.

Hodnota

Zadaná hodnota závisí na typu vlastnosti.

 • Text     Zadejte slovo nebo slovní spojení. Slovo nebo slovní spojení, které zadáte, může obsahovat zvláštní znaky, jako jsou například interpunkční znaménka, kulaté závorky a hranaté závorky. Například chcete-li propojit ukazatele KPI s jinými sestavami v řídicím panelu, můžete zadat jedinečný název MDX ve formátu [Hierarchie]. [Úroveň]. [Název], který odpovídá členu nebo míře v datové krychli služby SQL Server 2005 Analysis Services. Například v případě, že chcete přidat poznámku o prvku, která bude viditelná pouze v nástroji Dashboard Designer, můžete zadat jednu nebo dvě jednoduché věty a zahrnout interpunkci, například tečky, vykřičníky nebo otazníky.

 • Desetinné číslo     Zadejte číselnou hodnotu. Hodnota musí být desetinné číslo, které může být kladné nebo záporné.

 • Datum     Zadejte kalendářní datum. Datum musí být ve formátu, který odpovídá místnímu nastavení v počítači používaném ke spuštění nástroje Dashboard Designer. Pokud počítač používá například formát RRRR-MM-DD, musí datum, které zadáte v sloupci Hodnota, mít stejný formát.

 • Hypertextový odkaz     Zadejte adresu (URL) pro interní nebo externí web. Adresa URL, na kterou zadáváte, musí začínat znaménkem http:// nebo https://.

Popis

Zadejte slova nebo slovní spojení, která popisují vlastní vlastnost a způsob, jakým ji chcete použít.

 1. Po dokončení vytváření vlastních vlastností klepněte na kartu Domů a potom klepněte na položku Publikovat vše pro uložení změn. Monitoring Server.

Úpravy nebo odstranění vlastních vlastností

Poznámka : Následující postup předpokládá, že jste vy nebo ostatní uživatelé vytvořili prvky v nástroji Dashboard Designera že tyto prvky obsahují jednu nebo více vlastních vlastností.

 1. V nástroji Dashboard Designerklepněte na kartu Domů a pak klepnutím na možnost Obnovit obnovte seznam prvků, které jsou uloženy na serveru Monitoring Server.

 2. V Prohlížeči pracovního prostoru klepněte na typ prvku, například Řídicí panely, Klíčové ukazatele výkonu, Přehledy výkonnostních metrik, Sestavy, Zdroje dat nebo Ukazatele. V prostředním podokně pracovního prostoru se zobrazí dvě karty: Server a Pracovní prostor. Karta Server obsahuje všechny prvky, které jste vy a ostatní autoři řídicích panelů publikovali na Monitoring Server. Karta Pracovní prostor obsahuje všechny prvky, které jste vytvořili nebo otevřeli v pracovním prostoru.

  Klepnutím na kartu Pracovní prostor zobrazte seznam prvků, které jsou k dispozici v pracovním prostoru. Pokud prvek, který chcete upravit, není v seznamu uveden, klepněte na kartu Server a poklepáním na prvek jej otevřete v pracovním prostoru.

 3. V pracovním prostoru pro prvek, který jste vybrali, klepněte na kartu Vlastnosti. Poté si projděte informace v části Vlastní vlastnosti. Zde můžete upravit nebo odstranit vlastní vlastnosti.

  • Chcete-li odstranit vlastní vlastnost, klepnutím na prázdný sloupec, který je umístěn nalevo od sloupce Název, vyberte jeho řádek a pak klepněte na příkaz Odstranit vybrané vlastnosti.

  • Chcete-li změnit typ vlastnosti, odstraňte vlastnost a pak vytvořte novou.

  • Chcete-li změnit na název, hodnotu nebo popis, klepněte na odpovídající sloupec a zadejte nové informace. Následující tabulce použijte jako vodítko.

V tomto sloupci

Zadejte tuto hodnotu

Name

Slovo nebo slovní spojení popisující vlastní vlastnost. Název, který zadáte, může obsahovat čísla a zvláštní znaky, jako jsou například interpunkční znaménka a hvězdičky.

Hodnota

Zadaná hodnota závisí na typu vlastnosti.

 • Text     Zadejte slovo nebo slovní spojení. Slovo nebo slovní spojení, které zadáte, může obsahovat zvláštní znaky, jako jsou například interpunkční znaménka, kulaté závorky a hranaté závorky. Například chcete-li propojit ukazatele KPI s jinými sestavami v řídicím panelu, můžete zadat jedinečný název MDX ve formátu [Hierarchie]. [Úroveň]. [Název], který odpovídá členu nebo míře v datové krychli služby Analysis Services 2005. Například v případě, že chcete přidat poznámku o prvku, která bude viditelná pouze v nástroji Dashboard Designer, můžete zadat jednu nebo dvě jednoduché věty a zahrnout interpunkci, například tečky, vykřičníky nebo otazníky.

 • Desetinné číslo     Zadejte číselnou hodnotu. Hodnota musí být desetinné číslo, které může být kladné nebo záporné.

 • Datum     Zadejte kalendářní datum. Datum musí být ve formátu, který odpovídá místnímu nastavení v počítači používaném ke spuštění nástroje Dashboard Designer. Pokud počítač používá například formát RRRR-MM-DD, musí datum, které zadáte v sloupci Hodnota, mít stejný formát.

 • Hypertextový odkaz     Zadejte adresu (URL) pro interní nebo externí web. Adresa URL, na kterou zadáváte, musí začínat znaménkem http:// nebo https://.

Popis

Zadejte slova nebo slovní spojení, která popisují vlastní vlastnost a způsob, jakým ji chcete použít.

 1. Po dokončení úprav vlastních vlastností klepněte na kartu Domů a potom klepněte na položku Publikovat vše pro uložení změn. Monitoring Server.

Začátek stránky

Přiřazení nebo změny uživatelských oprávnění

Oprávnění pro prvky můžete upravit v nástroji Dashboard Designer. Například můžete přiřadit oprávnění Editor, čímž umožníte ostatním uživatelům zobrazit, změnit nebo odstranit prvky v nástroji Dashboard Designer. Nebo můžete přiřadit oprávnění Čtenář, které umožňuje uživatelům pouze zobrazit prvky v nástroji Dashboard Designer.

Poznámka : Následující postup předpokládá, že jste vy nebo ostatní uživatelé vytvořili prvky v nástroji Dashboard Designer.

 1. V nástroji Dashboard Designerklepněte na kartu Domů a pak klepnutím na možnost Obnovit obnovte seznam prvků, které jsou uloženy na serveru Monitoring Server.

 2. V Prohlížeči pracovního prostoru klepněte na typ prvku, například Řídicí panely, Klíčové ukazatele výkonu, Přehledy výkonnostních metrik, Sestavy, Zdroje dat nebo Ukazatele. V prostředním podokně pracovního prostoru se zobrazí dvě karty: Server a Pracovní prostor. Karta Server obsahuje všechny prvky, které jste vy a ostatní autoři řídicích panelů publikovali na Monitoring Server. Karta Pracovní prostor obsahuje všechny prvky, které jste vytvořili nebo otevřeli v pracovním prostoru.

  Klepnutím na kartu Pracovní prostor zobrazte seznam prvků, které jsou k dispozici v pracovním prostoru. Pokud prvek, který chcete upravit, není v seznamu uveden, klepněte na kartu Server a poklepáním na prvek jej otevřete v pracovním prostoru.

 3. V prostředním podokně pracovního prostoru klepněte na kartu Vlastnosti a zkontrolujte informace v části Oprávnění.

 4. Chcete-li přidat nebo upravit oprávnění, proveďte následující kroky:

  • Chcete-li přidat uživatele a udělit oprávnění, klepněte na tlačítko Nové oprávnění. Do sloupce Uživatel zadejte uživatelské jméno ve formátu DOMÉNA\uživatelské_jménoa pak přiřaďte roli Editor nebo Čtenář.

  • Chcete-li upravit oprávnění, klepněte do sloupce Role daného uživatele a potom vyberte položku Editor nebo Čtenář. Uživatelé, kteří mají roli Editor, mohou upravit prvek řídicího panelu. Uživatelé, kteří mají roli Čtenář, jej mohou pouze zobrazit.

   Poznámka : Chcete-li upravit oprávnění pro daný prvek, musíte mít roli Editor. Jestliže nemáte oprávnění Editor pro prvek, který chcete upravit nebo použít, otevřete prvek v pracovním prostru, uložte jej do jiného umístění a pak jej znovu publikujte na Monitoring Server. Ve výchozím nastavení máte oprávnění Editor pro všechny prvky, které vytvoříte nebo publikujete.

 5. Tento postup opakujte, dokud nedokončíte úpravy oprávnění pro daný prvek.

  Poznámka : Zkontrolujte, zda má každý uživatel pouze jeden typ oprávnění. Například pokud uživateli přiřadíte oprávnění Editor, nepřiřazujte stejnému uživateli také oprávnění Čtenář.

 6. Klepněte na kartu Domů a pak klepnutím na položku Publikovat vše uložte změny na Monitoring Server.

Začátek stránky

Získání dalších informací

Klepněte na odkaz, který nejvíce odpovídá postupu, o němž chcete získat další informace.

Vytvoření nebo úpravy stránky řídicího panelu
Propojení ukazatelů KPI přehledu výkonnostních metrik s analytickými sestavami
Aktualizace, zobrazení a úpravy prvků řídicího panelu
Principy rolí a oprávnění v Návrháři řídicích panelů.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×