Vytváření jednoduchých a opakovaných úkolů

Pomocí aplikace Project 2010 můžete vytvářet Úkol, které rozdělí Práce na projektu na menší části. Někteří projektoví manažeři označují úkoly slovem „činnosti“ nebo „aktivity“.

Co chcete udělat?

Vytvoření nového úkolu

Přidání úkolu do seznamu úkolů

Vložení úkolu mezi existující úkoly

Přidání úkolu v zobrazení Síťový diagram

Vytvoření více úkolů

Vytvoření opakovaného úkolu

Tipy pro práci s úkoly

Vytvoření nového úkolu

Přidání úkolu do seznamu úkolů

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů na tlačítko Ganttův diagram.

  Obrázek oblasti pro zobrazení úkolů

 2. Do prázdného pole Název úkolu zadejte název úkolu a potom stiskněte klávesu ENTER.

Vložení úkolu mezi existující úkoly

 1. Vyberte řádek pod místem, kde se má nový úkol zobrazit.

 2. Na kartě Úkol klikněte ve skupině Vložení na horní část tlačítka Úkol.

  Obrázek oblasti pro vložení úkolu

 3. Do vloženého řádku zadejte název úkolu. ID úkolů jsou po vložení nového úkolu automaticky přečíslována.

Přidání úkolu v zobrazení Síťový diagram

 1. Chcete-li přepnout do zobrazení Síťový diagram, klikněte ve skupině Zobrazení úkolů na kartě Zobrazení na položku Síťový diagram.

  Tlačítko Síťový diagram

 2. Na kartě Úkol klikněte ve skupině Vložení na horní část tlačítka Úkol.

  Obrázek oblasti pro vložení úkolu

 3. Zadejte název úkolu do pole pro nový úkol.

Pomocí Přehled můžete organizovat Plán během vkládání úkolů nebo až po vložení všech úkolů do daného projektu. Vytvořením osnovy plánu pro daný projekt se zjednoduší organizace, vytváření, správa a udržování projektu.

Začátek stránky

Vytvoření více úkolů

Pokud přidáváte několik úkolů s Přiřazení zdrojů a Závislosti mezi úkoly najednou, můžete využít zadávání informací do Formuláře úkolů.

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů na tlačítko Ganttův diagram.

  Obrázek oblasti pro zobrazení úkolů

 2. Na kartě Zobrazení vyberte ve skupině Rozdělené zobrazení možnost Podrobnosti.

  Obrázek oblasti pro rozdělení zobrazení

  Okno bude rozděleno na Ganttův diagram (nahoře) a na Formulář úkolů (dole). Při tomto rozděleném zobrazení nemůže být zobrazena časová osa.

 3. V zobrazení Ganttova diagramu (nahoře) klikněte na první prázdný řádek na konci seznamu úkolů.

 4. V zobrazení Formuláře úkolů (dole) zadejte informace o novém úkolu:

  • Do pole Název zadejte název nového úkolu.

  • Do pole Doba trvání zadejte dobu trvání úkolu.

  • Pokud chcete dobu trvání úkolu ponechat pevnou bez ohledu na přiřazení zdrojů, zaškrtněte políčko Řízený úsilím.

  • Do jednotlivých sloupců formuláře zadejte podrobné informace o úkolu (například přiřazené zdroje a předchůdce).

 5. Kliknutím na tlačítko OK nový úkol uložte a poté se kliknutím na tlačítko Další přesuňte na další řádek v zobrazení Ganttova diagramu.

Poznámka : Při použití zobrazení Formuláře úkolů nelze do projektu zadat dílčí úkoly. Chcete-li vytvořit dílčí úkoly, zvětšete či zmenšete odsazení úkolů v zobrazení Ganttova diagramu.

Začátek stránky

Vytvoření opakovaného úkolu

Pokud se úkol opakuje ve stanovených intervalech, zadejte jej jako Opakovaný úkol. Jestliže se neopakuje ve stanovených intervalech, zadejte jej jako běžný úkol v jednotlivých výskytech.

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů na tlačítko Ganttův diagram.

  Obrázek oblasti pro zobrazení úkolů

 2. Vyberte řádek, kde se má opakovaný úkol zobrazit.

 3. Na kartě Úkol klikněte ve skupině Vložení na dolní část tlačítka Úkol a poté klikněte na položku Opakovaný úkol.

  Obrázek nabídky pro vložení úkolu

 4. Do pole Název úkolu zadejte název úkolu.

 5. Do pole Doba trvání zadejte dobu trvání jednoho výskytu úkolu.

 6. Ve skupinovém rámečku Způsob opakování klikněte na přepínač Denně, Týdně, Měsíčně nebo Ročně.

 7. Zaškrtněte políčko vedle každého dne týdne, kdy se má úkol uskutečnit.

 8. Do pole Zahájení zadejte počáteční datum a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte možnost Konec po a poté zadejte počet opakování úkolu.

  • Vyberte možnost Konec a poté zadejte datum, kdy má opakovaný úkol skončit.

   Poznámka : Pokud do pole Zahájení nezadáte datum, použije aplikace Project datum zahájení projektu.

 9. V části Kalendář plánování tohoto úkolu vyberte ze seznamu Kalendář kalendář zdrojů, který chcete u úkolu použít. Pokud nechcete použít kalendář, vyberte možnost Žádné.

  Tip : Pokud chcete použít kalendář, ale nechcete jej svazovat s plánováním úkolu, zaškrtněte políčko Plánování ignoruje kalendáře zdrojů.

Jestliže vložíte opakovaný úkol, ID úkolů se automaticky přečíslují a ve sloupci Indikátory Záhlaví sloupce Ukazatele se objeví Indikátory Obrázek ikony opakovaného úkolu.

Pokud k opakovanému souhrnnému úkolu přiřadíte zdroje zadáním jejich názvů do pole Názvy zdrojů, budou zdroje přiřazeny k celkové práci na opakovaném úkolu a nikoliv k jednotlivým opakovaným úkolům podle pořadí jejich výskytu.

Začátek stránky

Tipy pro práci s úkoly

Pokud chcete definovat úkoly co nejefektivněji, vezměte v úvahu následující vodítka:

 • Rozepište úkoly až na úroveň podrobností, kterou chcete sledovat. Úkoly v rizikovějších oblastech by měly být rozepsány do větších podrobností.

 • Zajistěte jasná kritéria dokončení úkolů.

 • Definujte úkoly, které jsou krátké vzhledem k celkové době trvání projektu. Kratší úkoly umožní snadněji odhadnout čas a zdroje.

 • Činnosti jako dovolená nebo školení není vhodné definovat jako úkoly. Místo toho můžete nastavit Kalendář zdroje tak, aby v nich byl zohledněn neproduktivní (administrativní) čas.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×