Vykazování stavu úkolů

V aplikaci Microsoft Office Project Web Access lze stav úkolu zaznamenat číselně ve formě hodin či procent nebo popisně v odstavcích. Tento článek popisuje číselné zadání stavu úkolů. Chcete-li stav úkolu sdělit popisným způsobem, přejděte k tématu Odeslání zprávy o stavu.

Co chcete udělat?

Odeslání stavu úkolů

Aktualizace stavu úkolu pomocí údajů z časového rozvrhu

Přidání poznámky o stavu úkolu

Odebrání úkolu ze stavu úkolu

Odeslání stavu úkolů

Stav úkolu je odesílán odděleně od časového rozvrhu. Stav úkolu se odesílá vedoucímu projektu a oznamuje průběh plnění úkolů. Časové rozvrhy se odesílají schvalujícímu a oznamují hodiny odpracované na různých činnostech během aktuálního vykazovaného období.

 1. Na panelu Rychlé spuštění klepněte v oblasti Moje práce na položku Centrum úkolů.

  V závislosti na nastavení organizace se může zobrazit kombinace jednotlivých úkolů uvedených pod příslušnými nadřazenými projekty nebo jednotlivé projekty bez podrobných úkolů.

 2. Do sloupce Průběh zadejte stav jednotlivých úkolů nebo projektů. V závislosti na požadavcích organizace a vedoucích projektů může být průběh úkolu nutné zadat jedním ze tří odlišných způsobů:

  • Odpracované hodiny za den [Příklad: 1 den z 5 dnů (20 %)]     Klepněte do sloupce Průběh u aktualizovaného úkolu. Do zobrazené mřížky zadejte počet hodin za den, které jste odpracovali na tomto projektu nebo úkolu od posledního odeslání jeho stavu včetně přesčasů (pokud byly vyžadovány). Klepnutím mimo mřížku aktualizujte sloupec Průběh zadanými daty.

  • Skutečně provedená práce a zbývající práce [Příklad: 5 dnů]     Zadejte celkový čas, který jste dosud na tomto úkolu odpracovali. Čas zadejte jako číslo následované znakem h pro hodiny, znakem d pro dny, znakem t pro týdny, nebo znakem měs pro měsíce.

  • Procento dokončené práce [Příklad: 20 %]     Zadejte procento, které vyjadřuje, nakolik je podle vašeho názoru úkol dokončen.

   Tip : Klepnutím na tlačítko Přepočítat zjistíte dopad zadaných údajů o skutečné práci.

 3. Pokud chcete správci stavu poslat komentář týkající se stavu úkolu, zaškrtněte políčko Odeslat komentář.

 4. Zaškrtněte políčko v levém sloupci u každého úkolu, který chcete odeslat, a klepněte na tlačítko Odeslat vybrané.

  Pokud jste se rozhodli správci stavu poslat komentář ke stavu, zobrazí se okno. Do pole v tomto okně zadejte komentář týkající se stavu a pak klepněte na tlačítko OK. Stav bude odeslán.

Poznámka : 

 • Jestliže je zapotřebí aktualizovat hodnotu zbývající práce na úkolu, klepněte na název úkolu ve sloupci Název úkolu. Na stránce Podrobnosti přiřazení aktualizujte pole Zbývající práce aktuálním odhadem práce potřebné k dokončení úkolu.

 • Chcete-li stav uložit bez odeslání správci stavu, klepněte na tlačítko Uložit vše namísto tlačítka Odeslat vybrané. Tím se uloží provedené změny, ale nedojde ke změně dat, která jsou zobrazena správci stavu nebo členům týmu.

 • Formáty kalendářních dat použité v polích Zahájení a Dokončení lze změnit tak, aby zahrnovaly čas, nebo měly delší či kratší formát. Chcete-li změnit formát kalendářních dat v aplikaci Project Web Access, můžete stránku upravit a pak změnit webovou část. Další informace o úpravách webových částí naleznete v tématech nápovědy ke službě Microsoft Windows SharePoint Services.

Začátek stránky

Aktualizace stavu úkolu pomocí údajů z časového rozvrhu

Pokud jste již začali zadávat hodiny do časového rozvrhu, můžete pomocí údajů uložených v časovém rozvrhu naplnit stav úkolu.

Poznámka : Stav úkolu, který jste za příslušné dny již zadali, přitom bude přepsán importovaným časovým rozvrhem.

 1. Na panelu Rychlé spuštění klepněte v oblasti Moje práce na položku Centrum úkolů.

 2. Klepněte na položku Importovat časový rozvrh.

 3. Na stránce Importovat časový rozvrh vyberte v seznamu Časový rozvrh požadovaný časový rozvrh, který chcete importovat.

  Údaje časového rozvrhu se zobrazí v části Náhled.

 4. Klepnutím na tlačítko Importovat importujte údaje z vybraného časového rozvrhu do sloupce Průběh na stránce Centrum úkolů.

 5. V případě potřeby změňte údaje o stavu na stránce Centrum úkolů a klepnutím na tlačítko Odeslat vybrané odešlete stav úkolu správci stavu.

Začátek stránky

Přidání poznámky o stavu úkolu

Pokud máte komentář k číselnému údaji o stavu, který jste pro daný úkol zadali na stránce Centrum úkolů, můžete k úkolu přidat poznámku pro vedoucího projektu. Poznámky přidané ke specifickým úkolům jsou odděleny od komentářů zadaných při odesílání stavu úkolu. Tyto poznámky jsou rovněž odlišné od popisného stavu zadaného na stránce Zpráva o stavu.

 1. Na panelu Rychlé spuštění klepněte v oblasti Moje práce na položku Centrum úkolů.

 2. Přesuňte ukazatel myši na úkol, ke kterému chcete přidat poznámku, klepněte na zobrazenou šipku a pak klepněte na příkaz Přidat či upravit poznámku.

  Otevře se dialogové okno Project Web Access – poznámky k přiřazení se seznamem existujících poznámek k úkolu a polem pro přidání nové poznámky.

 3. Zadejte text do dolního pole a klepněte na tlačítko OK.

 4. Klepnutím na tlačítko Uložit vše poznámku uložte.

Poznámka : 

 • Po přidání poznámky je nutné uložením stavu úkolu poznámku uložit. Pokud před uložením stavu úkolu zavřete okno prohlížeče nebo opustíte Centrum úkolů, bude poznámka ztracena.

 • Poznámky přidané do dialogového okna Project Web Access – poznámky k přiřazení nemohou zobrazit jiné zdroje pracující na projektu. Tyto poznámky budou přístupné pouze správci stavu.

Začátek stránky

Odebrání úkolu ze stavu úkolu

Pokud požádáte o odebrání úkolu ze stavu úkolu, před odebráním musí být tato žádost schválena správcem stavu.

Poznámka : Při odebrání úkolu ze stavu úkolu nedojde k odebrání tohoto úkolu z časového rozvrhu ani z projektu.

 1. Na panelu Rychlé spuštění klepněte v oblasti Moje práce na položku Centrum úkolů.

 2. Zaškrtněte políčko vedle úkolu, který chcete odebrat ze stavu úkolu.

 3. Klepněte na tlačítko Odstranit.

 4. V zobrazené zprávě klepněte na tlačítko OK. Tato zpráva oznamuje, že žádost o odstranění bude odeslána vlastníkovi úkolu.

  Odebíraný úkol bude na stránce Centrum úkolů přeškrtnutý.

 5. Klepnutím na tlačítko Odeslat vybrané na stránce Centrum úkolů odešlete žádost o odstranění.

  Poté, co správce stavu tuto žádost o odstranění schválí, bude vedle odstraněného úkolu na stránce Centrum úkolů zobrazen indikátor.

 6. Jakmile je žádost o odstranění schválena, na stránce Centrum úkolů zaškrtněte políčko vedle úkolu.

 7. Klepnutím na tlačítko Odstranit odeberte úkol ze stavu úkolu.

Proč v aplikaci Project Web Access nelze provést některé akce?

V závislosti na nastavení oprávnění používaných k přihlášení do aplikace Project Web Access nebudete pravděpodobně moci některé funkce zobrazit nebo používat. Položky zobrazené na některých stránkách se také mohou lišit od položek uvedených v dokumentaci, jestliže správce serveru přizpůsobil aplikaci Project Web Access, ale nepřizpůsobil odpovídajícím způsobem nápovědu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×