Vyjádření důvěryhodnosti přidáním digitálního podpisu

Přidáním Digitální podpis k databázi vyjádříte své přesvědčení, že je použití databáze bezpečné a její obsah je důvěryhodný. Tím pomůžete uživatelům databáze v rozhodnutí, zda mají databázi a její obsah považovat za důvěryhodný.

Proces přidání digitálního podpisu k databázi závisí na tom, zda databáze používá formát souboru aplikace Microsoft Office Access 2007, jako je například soubor ACCDB, nebo starší formát, jako je například soubor MDB. Oba procesy však vyžadují použití certifikátu zabezpečení.

Můžete použít komerční certifikát zabezpečení nebo vytvořit vlastní. V tomto tématu je popsán postup vytvoření vlastního certifikátu zabezpečení.

V tomto článku

Než začnete

Zabalení, podepsání a distribuce databáze aplikace Office Access 2007

Digitální podepsání starší verze databáze

Než začnete

Chcete-li přidat digitální podpis, je třeba nejprve získat nebo vytvořit certifikát zabezpečení. Certifikát zabezpečení si lze představit jako pero pro digitální podepisování nebo pečeť, kterou smíte používat pouze vy.

Pokud jej nemáte, můžete jej vytvořit pomocí nástroje SelfCert (je dodáván se systémem Microsoft Office).

Vytvoření certifikátu podepsaného svým držitelem

 1. V systému Microsoft Windows klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, přejděte na položku Microsoft Office, přejděte na položku Nástroje sady Microsoft Office a pak klikněte na položku Digitální certifikát pro projekty v jazyce VBA.

  - nebo -

  Procházením najděte složku, která obsahuje programové soubory sady Office Professional 2007. Výchozí složka je Jednotka:\Program Files\Microsoft Office\Office12. V této složce najděte soubor SelfCert.exe a dvakrát na něj klikněte.

  Zobrazí se dialogové okno Vytvořit digitální certifikát.

 2. Do pole Název vašeho certifikátu zadejte název nového testovacího certifikátu.

 3. Klikněte dvakrát na tlačítko OK.

Poznámka : Jestliže se nezobrazí příkaz Digitální certifikát pro projekty v jazyce VBA nebo pokud jste nenalezli soubor SelfCert.exe, může být nutné nainstalovat nástroj SelfCert.

Instalace nástroje SelfCert.exe

 1. Spusťte instalační disk systému Office Professional 2007 nebo jiné instalační médium.

 2. V instalačním programu klikněte na položku Přidat či odebrat součásti a pak klikněte na příkaz Pokračovat.

  Poznámka : Pokud pracujete v prostředí, kde systém Office Professional 2007 instalují do jednotlivých počítačů správci IT a nepoužívají se disky CD, postupujte podle následujících kroků:

  1. V systému Microsoft Windows klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Ovládací panely.

  2. Dvakrát klikněte na panel Přidat nebo odebrat programy.

  3. Vyberte položku Microsoft Office 2007 a klikněte na tlačítko Změnit.

   Spustí se instalační program.

  4. Klikněte na položku Přidat či odebrat součásti a pak klikněte na tlačítko Pokračovat.

  5. Pokračujte následujícím postupem.

 3. Rozbalte uzly Microsoft Office a Sdílené součásti systému Office kliknutím na symboly plus (+) vedle nich.

 4. Klikněte na položku Digitální certifikát pro projekty v jazyce VBA.

 5. Klikněte na položku Spouštět z tohoto počítače.

 6. Nainstalujte součást kliknutím na položku Pokračovat.

Nástroj SelfCert je určen k vytváření podpisů pro použití v rámci vaší organizace. Pokud chcete digitálně podepsat databázi, kterou budete komerčně distribuovat, je třeba získat komerční certifikát zabezpečení od komerční certifikační autority (CA). Další informace naleznete v části Viz také.

Zabalení, podepsání a distribuce databáze aplikace Office Access 2007

Aplikace Office Access 2007 umožňuje snadné a rychlé podepsání a distribuci databáze. Jestliže vytvoříte soubor ACCDB nebo ACCDE, můžete jej zabalit, přidat k balíčku digitální podpis a poté podepsaný balíček distribuovat ostatním uživatelům. Nástroj Zabalit a podepsat umístí databázi do souboru nasazení aplikace Access (ACCDC), podepíše soubor a poté podepsaný balíček uloží do zadaného umístění. Uživatelé potom mohou databázi extrahovat z balíčku a pracovat přímo s ní (nikoli se souborem balíčku).

Mějte přitom na paměti následující skutečnosti:

 • Zabalením databáze a podpisem balíčku se předává důvěryhodnost. Jestliže zabalíte a podepíšete databázi, digitální podpis potvrzuje, že databáze nebyla po vytvoření balíčku změněna.

 • Po rozbalení databáze z balíčku se ruší propojení mezi podepsaným balíčkem a extrahovanou databází.

 • Nástroj Zabalit a podepsat lze používat pouze u databází uložených ve formátu souborů aplikace Office Access 2007. Aplikace Access 2007 obsahuje také nástroje k podepsání a distribuci databází vytvořených ve starším formátu souborů. Je třeba zvolit nástroj pro digitální podpis určený pro formát souboru databáze, který používáte.

 • Do balíčku lze přidat jen jednu databázi.

 • Proces digitálně podepíše balíček, který obsahuje celou databázi, nikoli pouze makra nebo moduly.

 • Tento proces také zkomprimuje soubor balíčku s cílem zkrátit dobu stahování souborů.

 • Databáze lze extrahovat ze souborů balíčku umístěných na serverech Windows SharePoint Services 3.0.

V následujících oddílech jsou popsány postupy vytváření podepsaného souboru balíčku a extrahování a používání databáze obsažené v podepsaném souboru balíčku.

Vytvoření podepsaného balíčku

 1. Otevřete databázi, kterou chcete zabalit a podepsat.

 2. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , na příkaz Publikovat a poté na položku Zabalit a podepsat.

  Zobrazí se dialogové okno Vybrat certifikát.

 3. Vyberte digitální certifikát a klikněte na tlačítko OK.

  Zobrazí se dialogové okno Vytvořit podepsaný balíček aplikace Microsoft Office Access.

 4. V seznamu Uložit do vyberte umístění podepsaného balíčku databáze.

 5. Zadejte název podepsaného balíčku do pole Název souboru a klikněte na tlačítko Vytvořit.

  Aplikace Access vytvoří soubor ACCDC a umístí jej do vámi zvoleného umístění.

Extrahování a použití podepsaného balíčku

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

  Zobrazí se dialogové okno Otevřít.

 2. Jako typ souboru zvolte možnost Podepsané balíčky aplikace Microsoft Office Access (*.accdc).

 3. V poli Oblast hledání vyhledejte složku obsahující požadovaný soubor ACCDC, vyberte tento soubor a klikněte na tlačítko Otevřít.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Jestliže jste se rozhodli důvěřovat certifikátu zabezpečení použitému k podepsání balíčku pro nasazení, zobrazí se dialogové okno Extrahovat databázi do. Přejděte k dalšímu kroku.

  • Pokud jste se ještě nerozhodli, zda budete důvěřovat certifikátu zabezpečení, zobrazí se následující zpráva.

   Doporučující zpráva

   Jestliže databázi důvěřujete, klikněte na tlačítko Otevřít. Jestliže důvěřujete každému certifikátu tohoto poskytovatele, klikněte na možnost Veškerý obsah od tohoto vydavatele považovat za důvěryhodný. Zobrazí se dialogové okno Extrahovat databázi do.

   Poznámka : Pokud použijete k podepsání balíčku databáze certifikát podepsaný svým držitelem a potom při otevření tohoto balíčku kliknete na možnost Veškerý obsah od tohoto vydavatele považovat za důvěryhodný, budou balíčky s certifikáty podepsanými svým držitelem vždy považovány za důvěryhodné.

 5. Volitelně můžete v seznamu Uložit do vybrat umístění pro extrahovanou databázi a poté v poli Název souboru zadat pro extrahovanou databázi odlišný název.

  Tip : Pokud databázi extrahujete do důvěryhodného umístění, bude její obsah při otevření automaticky povolen. Pokud ji extrahujete do nedůvěryhodného umístění, může být určitý obsah databáze ve výchozím nastavení zakázán.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Pokud si nejste jisti, zda máte certifikátu důvěřovat, přečtěte si článek Jak zjistit, zda je digitální podpis důvěryhodný, který poskytuje obecné informace o kontrole kalendářních dat a jiných položek v certifikátu, které vám pomohou ujistit se o jeho platnosti.

Začátek stránky

Digitální podepsání starší verze databáze

Důležité : Kroky v této části se nevztahují na databáze, které používají nové formáty souborů.

V případě databází vytvořených v předchozích verzích aplikace Office Access 2007 lze přidat Digitální podpis k součástem databáze. Digitální podpis potvrzuje, že původcem maker, modulů kódu a dalších spustitelných komponent v databázi je ten, kdo ji podepsal, a že ode dne podpisu databáze nedošlo k jejich změně.

Chcete-li databázi podepsat, potřebujete nejprve digitální certifikát. Pokud vytváříte databáze ke komerčnímu šíření, bude třeba certifikát získat od komerční certifikační autority (CA). Certifikační autority provádějí kontrolu s cílem ověřit, zda jsou osoby vytvářející obsah (například databáze) seriózní.

Informace o certifikačních autoritách, které nabízejí služby pro produkty společnosti Microsoft, naleznete v části Viz také.

Chcete-li databázi používat pro osobní potřebu nebo pro malou pracovní skupinu, poskytuje sada Microsoft Office Professional 2007 nástroj k vytvoření certifikátu podepsaného svým držitelem. Kroky v následujících částech vysvětlují instalaci a použití nástroje s názvem SelfCert.exe k vytvoření certifikátu podepsaného svým držitelem.

Podepsání kódu databáze

Poznámka : Mějte na paměti, že tyto kroky jsou použitelné jen v případě, že v aplikaci Office Access 2007 používáte databáze vytvořené v některém ze starších formátů souboru databáze, jako je například soubor MDB. Chcete-li podepsat novější databáze, naleznete informace v oddílu Zabalení, podepsání a distribuce databáze aplikace Office Access 2007.

 1. Otevřete databázi, kterou chcete podepsat.

 2. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Makro na položku Visual Basic ke spuštění editoru jazyka Visual Basic.

  Klávesová zkratka  Stiskněte kombinaci kláves ALT+F11.

 3. V okně Prohlížeč projektu vyberte databázi nebo projekt VBA (Microsoft Visual Basic for Applications), který chcete podepsat.

 4. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Digitální podpis.

  Zobrazí se dialogové okno Digitální podpis.

 5. Vyberte testovací certifikát kliknutím na příkaz Vybrat.

  Zobrazí se dialogové okno Vybrat certifikát.

 6. Vyberte certifikát, který chcete použít.

  Jestliže jste postupovali podle kroků v předchozí části, vyberte certifikát vytvořený pomocí nástroje SelfCert.

 7. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vybrat certifikát a dalším kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Digitální podpis.

Tipy pro podepisování starších verzí databáze

 • Chcete-li uživatelům vašeho řešení zabránit v tom, aby projekt VBA omylem upravili a znehodnotili váš podpis, potom projekt VBA před podepsáním uzamkněte.

  Poznámka : Uzamknutí projektu VBA nezabrání jinému uživateli nahradit digitální podpis jiným podpisem. Správce podnikové sítě může například znovu podepsat Šablona a Doplněk, aby mohl přesně určovat, které prvky mohou uživatelé ve svých počítačích spouštět.

 • Při digitálním podpisu projektu VBA zvažte použití časového razítka, jímž ostatním uživatelům umožníte ověřit váš podpis i po vypršení platnosti certifikátu k danému podpisu. Další informace o zabezpečení projektů VBA a časových razítkách naleznete v dokumentaci Microsoft Office Online.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×