Vyhledávání obsahu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete vyhledávat obsah v Microsoft SharePoint Server 2010 několika způsoby. Můžete pomocí vyhledávacího pole, která je na každé stránce webu služby SharePoint, na webu Centrum vyhledávání nebo vytvoření podrobné dotazu pomocí rozšířeného hledání stránky. Můžete vyhledávat obsah vyhledáním klíčová slova, konkrétní slovní spojení v uvozovkách, nebo podle hodnot, které jsou přiřazené na vlastnosti.

V tomto článku

Vyhledat text nebo soubory na webu

Vyhledávání textu nebo souborů v seznamu nebo knihovně

Hledání obsahu z webu Centrum vyhledávání

Vytváření efektivních dotazů

Práce s výsledky hledání

Vyhledat obsah pomocí funkce Rozšířené hledání

Vyhledávání textu nebo souborů na webu

Hledáte-li nějaký obsah, ale nejste si jisti jeho umístěním, začněte s vyhledáváním na webu té nejvyšší úrovně, která by podle vás mohla obsahovat požadované informace. Výsledky hledání můžete poté za účelem nalezení informací zpřesnit. Obsah můžete vyhledávat zadáním klíčových slov nebo určité fráze uzavřené v uvozovkách. Další informace o vytváření dotazů naleznete v části Vytváření efektivních dotazů.

 1. Přejděte na web, který chcete prohledat. Výsledky hledání na webu nezahrnují obsah na nadřazeném webu ani na vedlejších webech. Ujistěte se, že se nacházíte na webu nejvyšší úrovně, abyste získali požadované výsledky hledání.

 2. Do pole pro vyhledávání zadejte slovo nebo frázi, které chcete vyhledat, a klikněte na tlačítko Hledat.

 3. Ve výchozím nastavení se výsledky hledání zobrazují podle relevance. Chcete-li výsledky řadit jinak, klikněte na možnost v části Upřesnit výsledky. Můžete také zadat vyhledávání nového klíčového slova a změnit obor na možnost Tento seznam. Tím omezíte budoucí dotazy na první sadu výsledků. Zadáte-li nové hledání s oborem nastaveným na možnost Tento web, proběhne nové hledání ze stejného webu nebo ze stejných webů jako původní dotaz. Další informace o práci s výsledky hledání naleznete v části Práce s výsledky hledání.

  Poznámky : 

  • Ve výsledcích vyhledávání se nezobrazují přílohy položek seznamu.

  • Pole pro vyhledávání je omezeno maximálně na 255 znaků.

Začátek stránky

Vyhledávání textu nebo souborů v seznamu nebo knihovně

Pokud jste si jisti, že se hledaný obsah nachází v určitém seznamu nebo knihovně, spusťte vyhledávání na stránce, kde jsou tento seznam nebo knihovna umístěny. Výsledky hledání umožní zpřesnit vyhledávání pomocí metadat, jako je autor dokumentu nebo datum vytvoření dokumentu. Obsah lze vyhledávat zadáním klíčových slov nebo určité fráze uzavřené v uvozovkách. Další informace o vytváření dotazů naleznete v části Vytváření efektivních dotazů. Pokud požadovaný obsah nenaleznete, zkuste spustit vyhledávání z webu nebo použít jiná klíčová slova.

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, ve kterých chcete vyhledávat.

 2. Do vyhledávacího pole zadejte hledané slovo nebo frázi a klikněte na tlačítko Hledat.

 3. Ve výchozím nastavení se výsledky hledání zobrazují podle relevance. Chcete-li výsledky řadit jinak, klikněte na možnost v části Upřesnit výsledky. Další informace o práci s výsledky hledání naleznete v části Práce s výsledky hledání.

  Poznámky : 

  • Ve výsledcích vyhledávání se nezobrazují přílohy položek seznamu.

  • Pole pro vyhledávání je omezeno maximálně na 255 znaků.

Začátek stránky

Hledání obsahu z webu Centrum vyhledávání

Vaše organizace může používat web Centrum vyhledávání. Web Centrum vyhledávání je místo, kde lze vyhledávat výsledky z celé organizace. Na výchozím webu Centrum vyhledávání je zobrazeno pole Hledat, do něhož je možné zadat dotaz.

 1. Chcete-li zobrazit web Centrum vyhledávání, klikněte v navigačních odkazech v horní části většiny stránek na možnost Centrum vyhledávání nebo Podnikové centrum vyhledávání.

 2. Pokud web Centrum vyhledávání obsahuje odkazy, klikněte na odkaz pro hledání v určitých umístěních nebo na odkaz Osoby pro hledání osob. Chcete-li hledat obsah na všech dostupných webech, klikněte na možnost Všechny weby.

 3. Zadejte dotaz do pole Hledat.

  Poznámka : Další informace o zadávání dotazů naleznete v části Vytváření efektivních dotazů.

 4. Výsledky hledání zobrazíte kliknutím na možnost Vyhledat.

Začátek stránky

Vytváření efektivních dotazů

Bez ohledu na to, zda vyhledáváte prostřednictvím webu nebo Centra vyhledávání, sestavením efektivního dotazu rychle získáte požadované informace. Pro hledání informací nebo osob můžete použít kombinaci textu, frází, logických operátorů a omezení na základě vlastností.

Při vytváření dotazu mějte na paměti následující skutečnosti:

 • Samostatné hledaných slov s mezerami     Výsledky hledání zobrazí seznam veškerý obsah obsahující všechna slova v libovolném pořadí.

 • Hledání ignoruje velká písmena    Vyhledání Autor: Jan má stejné výsledky jako vyhledávání Autor: Jan.

 • Použití uvozovek pro přesné výsledky     Pokud jste si jistí, že dokument, který chcete obsahuje přesné slova v přesné pořadí dotazu, umístěte dotaz v uvozovkách. V ostatních případech je vhodné ponechat frázi nekotované. Například dotazu v tomto článku vyhledávání obsahu najdete jenom ty články kde "hledat" a "obsah" jsou společně.

 • Počet znaků     Dotazu musí být kratší než 255 znaků.

Přidání logického operátoru do dotazu

Nyní, když jste se seznámili se základy hledání, můžete přidat parametry a zpřesnit tak výsledky hledání. Služba SharePoint umožňuje použití logických operátorů u klíčových slov a vlastností. To znamená, že je možné spojovat je pomocí logických operátorů AND, OR, NOT, + (znaménko plus) a - (znaménko mínus), a vytvářet tak srozumitelné dotazy. Následující příklady vám pomohou při vytváření úspěšných vyhledávacích dotazů.

Logický operátor

Popis a příklad

AND

Slouží k vyhledání všech slov v dokumentu bez ohledu na jejich vztah. Zadáte-li například slova jablka AND hrušky, vyhledá funkce všechny dokumenty, které obsahují slovo „jablka“ i „hrušky“, ale tato dvě slova se v dokumentech nemusejí nacházet vedle sebe.

NEBO:

Operátor OR použijte, chcete-li vyhledat všechny dokumenty, které obsahují slovo nebo slova. Například zadáním výrazu C++ OR C# vyhledáte všechny dokumenty, které obsahují některý z těchto programovacích jazyků.

NE

Operátor NOT slouží k vyloučení určitých výsledků. Zadáním dotazu marketing AND předpověď NOT rozpočet vyhledáte dokumenty obsahující klíčová slova „marketing“ a „předpověď“, avšak nikoli slovo „rozpočet“.

+ (znaménko plus)

Dotaz SharePoint+Excel vrátí všechny dokumenty obsahující obě klíčová slova.

- (znaménko mínus)

Dotaz SharePoint+Excel -Excel 2007 -Excel 2003 vrátí všechny dokumenty obsahující klíčová slova „Excel 2003“ a „Excel 2007“.

Kromě logických operátorů služba SharePoint umožňuje použití relačních operátorů. Dotaz můžete sestavit pomocí následujících hodnot:

Relační operátor

Popis a příklad

: (dvojtečka)

Tento operátor použitý s vlastností slouží k určení rovnosti. Dotaz Autor:Smith znamená, že vlastnost „Autor“ se rovná hodnotě „Smith“.

= (je rovno)

Tento operátor použitý s vlastností slouží k určení rovnosti. Dotaz Autor:Smith znamená, že vlastnost „Autor“ se rovná hodnotě „Smith“.

< (menší než)

Použití tohoto operátoru s kalendářními daty a celými čísly slouží k vyjádření nerovnosti (menší než). Dotaz specifikace hledání změněné<8/7/09 vrátí všechny specifikace hledání, k jejichž změně došlo před 8. červencem 2009.

> (větší než)

Použití tohoto operátoru s kalendářními daty a celými čísly slouží k vyjádření nerovnosti (větší než). Dotaz specifikace hledání změněné>8/7/09 vrátí všechny specifikace hledání, k jejichž změně došlo po 8. červenci 2009.

<= (menší než nebo rovno)

Použití tohoto operátoru s kalendářními daty a celými čísly slouží k vyjádření současně nerovnosti i rovnosti (menší než nebo rovno). Dotaz specifikace hledání změněné<=8/7/09 vrátí všechny specifikace hledání, k jejichž změně došlo před 8. červencem 2009, ale včetně tohoto data.

>= (větší než nebo rovno)

Použití tohoto operátoru s kalendářními daty a celými čísly slouží k vyjádření současně nerovnosti i rovnosti (větší než nebo rovno). Dotaz specifikace hledání změněné>=8/7/09 vrátí všechny specifikace hledání, k jejichž změně došlo po 8. červenci 2009, ale včetně tohoto data.

.. (dvě tečky)

Například vlastnost: hodnota 1..hodnota 2 označuje, že vlastnost je větší než nebo rovna hodnotě 1 a menší než nebo rovna hodnotě 2.

<> (není rovno)

Použití tohoto operátoru s kalendářními daty a celými čísly slouží k vyloučení. Zadáte-li například dotaz specifikace hledání změněné<>8/7/09, vrátí se všechny specifikace hledání, které nebyly změněny 8. července 2009.

Dotaz s použitím vlastností

Při vytváření dotazů můžete použít vlastnosti, což jsou metadata dokumentů uložených ve službě SharePoint. Příkladem vlastnosti může být například autor dokumentu nebo datum uložení dokumentu. Vlastnosti obsahu a jejich hodnoty se ukládají při indexaci webů. Máte-li k dispozici konkrétní informace o vlastnostech položky, můžete tyto informace použít k vytvoření dotazu pro vyhledání dané položky.

Při hledání pomocí vlastností nepoužívejte mezery mezi vlastností a hodnotou.

Vyhledávání podle hodnot vlastností

Použijte syntaxi vlastnost:hodnota. Zadáte-li například výraz autor:kotas, budou nalezeny všechny dokumenty, jejichž autorem je osoba se jménem Kotas.

Vyhledávání podle názvu souboru

Chcete-li najít soubor s názvem Rozpočet.xlsx, zadejte výraz název_souboru:"Rozpočet" (s uvozovkami). Pokud chcete najít soubor s názvem Rozpočet_aktuální.xlsx i soubor s názvem Rozpočet_další_období.xlsx, zadejte výraz název_souboru:rozpočet (bez uvozovek).

Vyhledávání podle typu souboru

Předpokládejme, že hledáte rozpočtu tabulek, které byly počítat v Excel 2007. Připojení filetype:xlsx do dotazu se zobrazí jenom výsledky hledání, které jsou Excel 2007 sešity.

Zástupné znaky

Hvězdička (*) slouží při hledání dokumentů pro shodu prefixu s klíčovým slovem nebo vlastností. Například hledání výrazu Autor:Smi vrátí všechny dokumenty, které vytvořil autor, jehož jméno začíná písmeny Smi.

Vyhledávání podle různých vlastností

Vyhledávací služba interpretovat mezery mezi výrazy, které používají různé vlastnosti AND. Například pokud hledáte filetype:xlsx název: rozpočet, vyhledávání vrátí jenom Excel 2007 sešity s názvy, které začínají na slovo "Rozpočet."

Vyloučení určitých výsledků hledání

Chcete-li vyloučit výsledky hledání, v nichž jsou obsaženy určité výrazy, použijte před termínem, který chcete vyloučit, znaménko mínus (-). Pokud chcete například vyhledat položky, které obsahují slovo „výdaje“, ale neobsahují slovo „daně“, zadejte do pole Hledat výraz výdaje -daně.

Připojení vlastností souboru

Zadejte název nebo typ souboru se vrátíte pomocí vlastnosti. Pokud chcete vyhledat soubory Microsoft Office Word 2007, které připsat slovo "naplánovat", zadejte například plánu filetype:docx do vyhledávacího pole.

Vyhledávání alternativních hodnot stejné vlastnosti

Vyhledávací služba vyhodnotí mezery mezi výrazy, které používají stejnou vlastnost, jako operátor OR. Pokud například hledáte výraz autor:"Jan Kotas" autor:"Dalibor Kačmář", vrátí vyhledávání položky, které vytvořila jedna nebo druhá uvedená osoba.

Vyloučení hodnot vlastností

Chcete-li vyloučit obsah označený pomocí určité hodnoty vlastnosti, použijte před názvem vlastnosti symbol mínus (-).

Hledání na konkrétním serveru

Pokud je vlastnost webu k dispozici pro vyhledávání, můžete přidat webu:webu název serveru do dotazu zaměřit hledání na obsah, který je uložený na určitém serveru.

Poznámka : Znaky zpětné lomítko (\) nejsou funkční v dotazech. Proto nepoužívejte zpětnými lomítky na začátku cesty serveru při zadávání webu: \\webu název serveru.

Datum a čas,

Při vytváření dotazu můžete s relačními nebo logickými operátory použít libovolnou vlastnost data a času v jakémkoli formátu. Například dotaz specifikace vyhledávání změněno=8.7.09 vrátí všechny specifikace vyhledávání, k jejichž změně došlo 8. července 2009.

Poznámky : Dotaz musí obsahovat alespoň jeden termín, který se má vyhledat. Výsledkem dotazů obsahujících pouze termíny, které se mají vyloučit, je chybová zpráva.

Pokud správce namapoval nějaké vlastnosti, například pisatel nebo e-mail, na spravovanou vlastnost autor, mohou výsledky také zahrnovat obsah, který obsahuje tyto vlastnosti.

V případě, že nemůžete najít dokumenty, o nichž víte, že v rámci organizace existují, bude pravděpodobně třeba obrátit se na správce vyhledávací služby, aby k dokumentům přidal index vyhledávání, udělil oprávnění k dokumentům nebo přidal či změnil klíčová slova či vlastnosti dokumentů.

Práce s výsledky hledání

Ve výchozím nastavení jsou základní výsledky hledání řazeny podle relevantnosti k dotazu. Definice klíčových slov a odkazů Nejlepší tip (pokud existují) jsou uvedeny ve výsledcích hledání na prvních místech. Výsledky hledání můžete zpřesnit kliknutím na některý z odkazů na panelu upřesnění.

Správce může změnit možnosti, které se zobrazují na panelu upřesnění. Své výsledky hledání však můžete také zpřesnit například tak, že hledání omezíte na web, na němž může být dokument uložen, na autora či autory, jejichž práce si chcete prohlédnout, nebo na kalendářní datum či rozsah kalendářních dat, kdy byl dokument vytvořen. Jedním kliknutím na některou z položek na panelu upřesnění ihned zobrazíte sadu výsledků na základě vybraného způsobu.

Další metodou zpřesnění hledání je použití oborů. Pokud jste stránku výsledků hledání zobrazili pomocí Centra vyhledávání nebo pomocí hledání z webu, zobrazí se možnost omezení výsledků na Tento web nebo Tento seznam. Zvolíte-li možnost Tento seznam, můžete dále výsledky zpřesnit na základě nové sady klíčových slov nebo fráze. K dispozici mohou být také obory Osoby a Všechny weby, z nichž můžete vybrat.

Hledání také navrhne seznam souvisejících hledání. Kliknutí na jeden z těchto odkazů ihned spustí dotaz na text nebo frázi, která je podobná nebo souvisí s původním hledáním.

Pokud vaše organizace umožňuje hledání osob a osobních webů, zobrazí se seznam osob ve vaší organizaci, které ve svém profilu zadaly vyhledávací slovo nebo frázi. Kliknutím na jméno příslušné osoby přejdete na osobní web dané osoby. Další informace o hledání osob naleznete v článku Hledání osob.

Na stránce výsledků dotazů se nad výsledky hledání také zobrazí návrhy Máte na mysli?. Tato funkce navrhuje alternativní dotazy, které můžete vyzkoušet. Každý návrh je formátován jako odkaz. Chcete-li znovu spustit hledání alternativního dotazu, klikněte na příslušný odkaz.

Začátek stránky

Hledání obsahu pomocí funkce Rozšířené vyhledávání

Potřebujete-li vytvořit konkrétnější dotaz, můžete použít stránku Rozšířené hledání, na kterou lze přejít ze stránky výsledků hledání. Pomocí funkce Rozšířené hledání můžete zvolit zobrazení nebo vyloučení výsledků, které obsahují určitá slova, filtrovat výsledky hledání podle jazyka nebo typu a vyhledávat na základě vlastností obsahu. Nevýhodou této funkce je, že při použití příliš mnoha parametrů nebo omezení může dojít ke snížení výkonu. Stejně jako u jakéhokoli jiného dotazu je vhodné zadat co možná nejméně slov nebo omezení, abyste získali širší spektrum výsledků, a potom je upřesnit.

 1. Chcete-li zobrazit stránku Rozšířené hledání, klikněte na stránce výsledků hledání na odkaz Upřesnit vedle pole Hledat.

 2. V části Najít dokumenty obsahující zadejte slova nebo fráze do polí, která jsou znázorněna na následujícím obrázku. Můžete zvolit shodu s jednotlivými slovy, všemi slovy, přesnou frází nebo vyloučit výsledky, které obsahují určitá slova.

  Rozšířené vyhledávání – Najít dokumenty obsahující

 3. Chcete-li zúžit výsledky hledání podle jazyka, zaškrtněte jedno či více políček vedle položky Pouze jazyky.

  Rozšířené vyhledávání – Pouze jazyky

 4. Chcete-li zúžit výsledky hledání podle formátu dokumentu, klikněte na možnost v seznamu Typ výsledku.

  Rozšířené vyhledávání – Typ výsledku

 5. Chcete-li vyhledat obsah označený určitými hodnotami, použijte pole vedle položky Kde vlastnost. V seznamu Vybrat vlastnost klikněte na vlastnost, vyberte logický operátor a zadejte hodnotu, kterou chcete vyhledat. Chcete-li vyhledat více vlastností nebo jinou hodnotu stejné vlastnosti, klikněte na položku Přidat vlastnost. V následujícím příkladu se ve výsledcích hledání zobrazí položky, jejichž autorem je Mike Smith a které v názvu obsahují výraz „Rozpočet“.

  Rozšířené vyhledávání – Přidat vlastnosti

 6. Kliknutím na tlačítko Hledat zobrazte výsledky hledání.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×