Vyhledání a nahrazení textu v e-mailové zprávě nebo položce

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Použití Microsoft Outlook najít a nahradit text, formátování, značky odstavců, konce stránek a další položky. Taky můžete najít a nahradit jmenné nebo přídavná jména nebo slovesné časy.

Vyhledávání lze rozšířit použitím zástupných znaků a kódů pro vyhledání slov nebo frází obsahujících určitá písmena nebo kombinace písmen.

Co chcete udělat?

Vyhledat text

Vyhledání a nahrazení textu

Vyhledání a zvýraznění textu na obrazovce

Vyhledání a nahrazení zadaného formátování

Vyhledání a nahrazení znaků konce odstavce, konce stránek a dalších položek

Vyhledávání určitých písmen pomocí zástupných znaků

Použití kódu k vyhledání písmen, formátování, polí nebo zvláštních znaků

Přejděte na určitou stránku, záložku nebo jiné položce

Vyhledání textu

Je možné rychle najít všechny výskyty určitého slova nebo slovního spojení.

 1. Na kartě Formátovat text klepněte ve skupině Úpravy na možnost Najít.

 2. Do pole Najít zadejte text, který chcete vyhledat.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vyhledat jednotlivé instance slova nebo slovního spojení, klepněte na možnost Najít další.

  • Chcete-li vyhledat všechny instance určitého slova nebo slovního spojení najednou, klepněte na možnost Najít v a potom na možnost Hlavní dokument.

Poznámka : Probíhající hledání zrušíte stisknutím klávesy ESC.

Začátek stránky

Vyhledání a nahrazení textu

Slovo nebo frázi můžete automaticky nahradit jiným slovem nebo frází - můžete například nahradit slovo Acme slovem Apex.

Poznámka : V nahrazujícím textu budou použita malá či velká písmena stejným způsobem jako v nahrazovaném textu. Jestliže například vyhledáte text ZTJ a nahradíte jej frází Známý též jako, výsledek bude ZNÁMÝ TÉŽ JAKO.

 1. Na kartě Formátovat text klepněte ve skupině Úpravy na možnost Nahradit.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Klepněte na kartu Nahradit.

 3. Do pole Najít zadejte text, který chcete nahrazovat.

 4. Do pole Nahradit zadejte text, kterým chcete původní text nahradit.

 5. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li vyhledat další výskyt textu, klepněte na tlačítko Najít další.

  • Pokud chcete nahradit výskyt textu, klikněte na Nahradit. Po klepnutí na tlačítko Nahradit, Outlook slouží k přesunutí k další výskyt textu.

  • Jestliže chcete nahradit všechny nalezené texty, klepněte na tlačítko Nahradit vše.

Poznámka : Probíhající nahrazování zrušíte stisknutím klávesy ESC.

Začátek stránky

Vyhledání a zvýraznění textu na obrazovce

Chcete-li v dokumentu vizuálně zkontrolovat každý výskyt určitého slova nebo slovního spojení, můžete vyhledat všechny výskyty a zvýraznit je na obrazovce. Ačkoli je text na obrazovce zvýrazněn, při tisku dokumentu zvýrazněn nebude.

 1. Na kartě Formátovat text klepněte ve skupině Úpravy na možnost Najít.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Do pole Najít zadejte text, který chcete vyhledat

 3. Klepněte na tlačítko Zvýraznění hodnoty a potom na položku Zvýraznit vše.

  Poznámka : Zvýraznění na obrazovce zrušíte klepnutím na tlačítko Zvýraznění hodnoty a potom na položku Zrušit zvýraznění.

Začátek stránky

Vyhledání a nahrazení zadaného formátování

Můžete vyhledat a nahradit či odebrat formátování znaků. Je možné například vyhledat určité slovo nebo slovní spojení a změnit barvu písma, nebo vyhledat určitý styl formátování, například tučné písmo, a změnit jej.

 1. Na kartě Formátovat text klepněte ve skupině Úpravy na možnost Nahradit.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Není-li vidět tlačítko Formát, klepněte na tlačítko Více.

 3. Chcete-li vyhledat text s určitým formátováním, zadejte text do pole Najít. Pokud chcete najít pouze formátování, ponechte pole prázdné.

 4. Klepněte na tlačítko Formát a pak vyberte formáty, které chcete najít a nahradit.

 5. Klepněte na pole Nahradit za, pak na tlačítko Formát a vyberte nahrazující formáty.

  Poznámka : Chcete-li nahradit také text, zadejte požadovaný text do pole Nahradit za.

 6. Chcete-li najít a nahradit každý výskyt určitého formátování, klepněte na tlačítko Najít další a pak na tlačítko Nahradit. Chcete-li nahradit všechny výskyty určitého formátování najednou, klepněte na tlačítko Nahradit vše.

Začátek stránky

Vyhledání a nahrazení znaků konce odstavce, konce stránek a dalších položek

Můžete vyhledat a nahradit speciální znaky a jiné prvky dokumentu, například tabulátory a ručně vložené konce stránek. Je možné například vyhledat všechny zdvojené znaky konce odstavce a nahradit je jednoduchými znaky konce odstavce.

 1. Na kartě Formátovat text klepněte ve skupině Úpravy na možnost Najít.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Pokud není zobrazeno tlačítko Zvláštní, klepněte na tlačítko Více.

 3. Klepněte na tlačítko Zvláštní a vyberte požadovanou možnost.

 4. Chcete-li položku nahradit, klepněte na kartu Nahradit a do pole Nahradit za zadejte, čím ji chcete nahradit.

 5. Klepněte na tlačítko Najít další, Najít vše, Nahradit nebo Nahradit vše

  Probíhající hledání zrušíte stisknutím klávesy ESC.

Začátek stránky

Vyhledávání určitých písmen pomocí zástupných znaků

K vyhledání textu je možné použít zástupné znaky. K vyhledání řetězce znaků můžete použít zástupný znak hvězdička (*) (například „s*d“ najde „sud” a „soud“).

Vyhledání a nahrazení textu pomocí zástupných znaků

 1. Na kartě Formátovat text klepněte ve skupině Úpravy na možnost Najít nebo na možnost Nahradit.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Zaškrtněte políčko Použít zástupné znaky.

  Není-li zobrazeno zaškrtávací políčko Použít zástupné znaky, klepněte na tlačítko Více.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

 4. Chcete-li položku nahradit, klepněte na kartu Nahradit a do pole Nahradit za zadejte, čím chcete položku nahradit.

 5. Klepněte na tlačítko Najít další, Najít vše, Nahradit nebo Nahradit vše

  Probíhající hledání zrušíte stisknutím klávesy ESC.

Zástupné znaky položek, které chcete vyhledat nebo nahradit

Poznámka : 

 • Pokud zaškrtnete políčko Použít zástupné znaky, vyhledá aplikace Outlook pouze text, který přesně odpovídá zadaným znakům. Zaškrtávací políčka Rozlišovat malá a velká písmena a Pouze celá slova nejsou k dispozici (jsou nepřístupná), což označuje, že tyto možnosti jsou automaticky zapnuté a nelze je vypnout.

 • Vyhledat znak, který je definován jako zástupný, zadejte zpětné lomítko (\) před znakem. Zadejte například \? zobrazíte otazník.

 • Pomocí závorek zařadit do skupiny zástupné znaky a text a označte pořadí hodnocení. Zadejte například < (pre) * (Upravit) > najít "přehlížet" a "".

 • Pokud chcete vyhledat určitý výraz a nahradit ho upraveným výrazem, můžete použít zástupný znak \n. Jestliže například zadáte do pole Najít výraz (Petr) (Marek) a do pole Nahradit za výraz \2 \1, budou v aplikaci Outlook vyhledány všechny řetězce Petr Marek a nahrazeny výrazem Marek Petr.

Výsledek hledání

Typ

Příklad

Libovolný jednotlivý znak

?

Například zadáním s?t vyhledáte slova „set“, „sít“ a „syt“.

Libovolný řetězec znaků

*

s*d najde sud a strnad.

Začátek slova

<

Například zadáním <(hrad) vyhledáte slova „hradba“ a „hradiště“, ale ne „zahrada“.

Konec slova

>

Například zadáním (tel)> vyhledáte slova „učitel“ a „ředitel“, ale ne „učitelka“.

Jeden ze zadaných znaků

[ ]

Například zadáním s[au]d vyhledáte slova „sad“ a „sud“.

Libovolný znak v zadaném rozsahu

[-]

Například zadáním [h-m]luk vyhledáte slova „hluk“ a „kluk“. Rozsah je nutné zadat ve vzestupném pořadí.

Libovolný znak kromě znaků z rozsahu v závorkách

[!x-z]

Například zadáním t[!a-m]k vyhledáte slova „tok“ a „tuk“, nikoli však slova „tak“ nebo „tik“.

Přesně n výskytů předchozího znaku nebo výrazu

{n}

Například zadáním den{2}* vyhledáte slovo „denně“, ale ne „deník“.

Nejméně n výskytů předchozího znaku nebo výrazu

{n,}

Například zadáním den{1,}* vyhledáte slova „deník“, „denně“.

Od n do m výskytů předchozího znaku nebo výrazu

{n,m}

Například zadáním 10{1,3} vyhledáte „10“, „100“ a „1000“.

Jeden nebo více výskytů předchozího znaku nebo výrazu

@

Například zadáním Lo@s vyhledáte slova „Los“ a „Loos“.

Začátek stránky

Použití kódu k vyhledání písmen, formátování, polí nebo zvláštních znaků

K vyhledání písmen, formátování, polí nebo zvláštních znaků můžete použít následující kódy. Všimněte si, že některé kódy fungují jen se zapnutou nebo vypnutou možností Použít zástupné znaky.

Kódy, které fungují v poli Najít nebo Nahradit za

Výsledek hledání

Typ

Znak konce odstavce ( Značka konce odstavce

^p (nefunguje v poli Najít když je zapnutá možnost použít zástupné znaky ), nebo ^ 13

Znak tabulátoru ( Znak tabulátoru )

^t or ^9

Znak ASCII

^nnn, kde je nnn kód znaku.

Znak ANSI

^ 0nnn, kde 0 je nula a nnn je kód znaku

Dlouhá pomlčka ( — )

^+

Krátká pomlčka ( – )

^=

Stříška

^^

Ručně zalomený řádek ( Ručně zalomený řádek )

^l or ^11

Zalomení sloupce

^n or ^14

Konec stránky nebo konec oddílu

^12 (při nahrazení vloží konec stránky).

Ručně zadaný konec stránky 

^m (je-li zapnuta možnost Použít zástupné znaky, vyhledá nebo nahradí konce oddílu)

Pevná mezera ( Pevná mezera )

^ s

Pevná pomlčka ( Pevná pomlčka )

^~

Volitelné rozdělení ( Volitelné rozdělení )

^-

Kód, který funguje pouze v rozevíracím poli Najít (při zapnuté možnosti Použít zástupné znaky)

Výsledek hledání

Typ

Obrázek nebo grafika (pouze vložené)

^g

Kódy, které fungují jen v poli Najít (při vypnuté možnosti Použít zástupné znaky)

Výsledek hledání

Typ

Najít jakýkoli znak

^?

Libovolná číslice

^#

Libovolné písmeno 

^$

Znak Unicode

^ Unnnn kde nnnn je kód znaku

Obrázek nebo grafika (pouze vložené)

^1

Značka poznámky pod čarou

^f or ^2

Značka vysvětlivky 

^e

Pole:

^d

Otevírací složená závorka pole (jsou-li kódy polí viditelné)

^19

Uzavírací složená závorka pole (jsou-li kódy polí viditelné)

^21

Komentář

^a or ^5

Konec oddílu

^b

Dlouhá mezera (Unicode)

^u8195

Krátká mezera (Unicode)

^u8194

Prázdné znaky 

^w (libovolná kombinace běžných a pevných mezer a znaků tabulátoru).

Kódy, fungují pouze v poli Nahradit za

Výsledek hledání

Typ

Obsah schránky systému Windows

^c

Obsah rozevíracího pole Najít

^&

Začátek stránky

Přejděte na určitou stránku, záložku nebo jiné položce

Můžete přejít na konkrétní položky v e-mailové zprávy, například na stránku, záložku nebo řádek.

 1. Na kartě Formátování textu ve skupině Úpravy na šipku vedle položky Najít a potom klikněte na Přejít na.

  Příkaz Najít ve skupině Úpravy

 2. V poli Cíl klikněte na typ položky.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přejít na konkrétní položku, zadejte odpovídající identifikační informace položky do pole Zadejte (typ položky) a potom klikněte na tlačítko Přejít na.

  • Chcete-li přejít na další nebo předchozí položku zadaného typu, nechejte pole Zadejte prázdné a klikněte na tlačítko Další nebo Předchozí.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×