Vyhledání a nahrazení textu nebo jiných položek ve Wordu 2007

Část obsahu tohoto tématu pravděpodobně nebude možné u některých jazyků aplikovat.

V aplikaci Microsoft Office Word 2007 můžete vyhledat a nahradit text, formátování, znaky konce odstavců, konce stránek a další položky. Můžete taky vyhledat a nahradit tvary podstatných nebo přídavných jmen nebo slovesné časy. Vyhledávání lze rozšířit použitím zástupných znaků a kódů pro vyhledání slov nebo frází obsahujících určitá písmena nebo kombinace písmen. Pomocí příkazu Přejít na lze najít konkrétní místo v dokumentu.

Můžete rychle najít všechny výskyty určitého slova nebo slovního spojení.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Najít.

 2. V poli Najít zadejte text, který chcete vyhledat.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li najít každý výskyt slova nebo fráze, klepněte na tlačítko Najít další.

  • Chcete-li najít všechny výskyty určitého slova nebo fráze najednou, klikněte na tlačítko Najít v a potom na položku Hlavní dokument.

Slovo nebo slovní spojení můžete automaticky nahradit, třeba můžete nahradit slovo Acme slovem Apex. Pokud nezaškrtnete políčko Rozlišovat malá a velká písmena, náhradní text používá stejná velká a malá písmena jako nahrazený text. Například když vyhledáte zkratku ČNB a nahradíte ji spojením Česká národní banka, výsledkem bude ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA.

Pokud je zaškrtnuté políčko Rozlišovat malá a velká písmena, Word vyhledá jen slova, ve kterých malá a velká písmena odpovídají slovu nebo slovnímu spojení, které jste zadali v poli Najít. Když třeba hledáte zkratku ČNB, do výsledků se zahrne ČNB, ale ne čnb.

Poznámka : Pokud zaškrtávací políčko Rozlišovat malá a velká písmena na kartě Nahradit nevidíte, klikněte na Více.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Nahradit.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V poli Najít zadejte text, který chcete vyhledat.

 3. V poli Nahradit za zadejte text, kterým budete nahrazovat.

 4. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete najít další místo, kde se daný text vyskytuje, klikněte na Najít další.

  • Chcete-li nalezený výskyt textu nahradit, klikněte na tlačítko Nahradit. Po kliknutí na tlačítko Nahradit se vyhledá další výskyt textu.

  • Když chcete nahradit všechny nalezené texty, klikněte na tlačítko Nahradit vše.

Vizuální vyhledávání každého výskytu slova nebo fráze v dokumentu si můžete usnadnit vyhledáním všech výskytů a jejich zvýrazněním na stránce. Text je zvýrazněn na obrazovce, ale není zvýrazněn při tisku dokumentu.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Najít.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V poli Najít zadejte text, který chcete vyhledat.

 3. Klepněte na tlačítko Zvýraznění hodnoty a potom na položku Zvýraznit vše.

  Poznámka : Zvýraznění na obrazovce zrušíte klepnutím na tlačítko Zvýraznění hodnoty a potom na položku Zrušit zvýraznění.

Můžete vyhledat a nahradit nebo odstranit formátování znaků. Třeba můžete vyhledat konkrétní slovo nebo slovní spojení a změnit barvu písma nebo vyhledat konkrétní styl formátování, například tučné písmo nebo zvýraznění, a změnit ho.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Nahradit.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Pokud nevidíte tlačítko Formát, klikněte na tlačítko Více.

 3. Chcete-li vyhledat text s určitým formátováním, zadejte text do pole Najít. Pokud chcete najít pouze formátování, ponechte pole prázdné.

 4. Klikněte na tlačítko Formát a pak vyberte formáty, které chcete najít a nahradit. Pokud chcete třeba najít zvýrazněný text, klikněte na Formát > Zvýraznění. Pokud chcete najít tučný text, klikněte na Formát > Písmo a potom v dialogovém okně Najít písmo vyberte v seznamu Řez písma položku Tučné.

 5. Klikněte na pole Nahradit čím, pak na tlačítko Formát a vyberte nahrazující formáty podle popisu v kroku 4.

  Poznámka : Pokud chcete text nahradit, zadejte požadovaný text do pole Nahradit čím.

 6. Chcete-li najít a nahradit každý výskyt určitého formátování, klikněte na tlačítko Najít další a pak na tlačítko Nahradit. Chcete-li nahradit všechny výskyty určitého formátování najednou, klikněte na tlačítko Nahradit vše.

Je možné vyhledat a nahradit zvláštní znaky a prvky dokumentu, jako jsou tabulátory, znaky konce odstavce a ručně zadané konce stránek. Můžete například vyhledat všechny zdvojené mezery mezi řádky (dva konce odstavce) a nahradit je jedinou mezerou mezi řádky (jedním koncem odstavce).

Tip : Chcete-li zobrazit skryté symboly formátování, třeba mezery, znaky konce odstavce a konce stránek, klikněte na kartě Domů ve skupině Odstavec na tlačítko .

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Najít.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Pokud nevidíte tlačítko Speciální, klikněte na Více.

 3. Klepněte na tlačítko Zvláštní a vyberte požadovanou možnost.

 4. Pokud chcete položku nahradit, klikněte na kartu Nahradit a do pole Nahradit za zadejte požadovaný text.

 5. Udělejte něco z tohoto:

  • Pokud chcete najít další místo, kde se daná položka vyskytuje, klikněte na Najít další.

  • Chcete-li nalezený výskyt položky nahradit, klikněte na tlačítko Nahradit. Po kliknutí na tlačítko Nahradit se vyhledá další výskyt položky.

  • Jestliže chcete nahradit všechny výskyty položky, klikněte na tlačítko Nahradit vše.

   Tip : Pokud chcete urychlit hledání položek, jako jsou komentáře, úpravy nebo poznámky pod čarou, klikněte v pravém dolním rohu dokumentu na svislém posuvníku na tlačítko Vybrat objekt pro procházení Obrázek tlačítka a potom klikněte na požadovanou položku. Když chcete hledat další nebo předchozí položku stejného typu, klikněte na tlačítko Další Obrázek tlačítka nebo Předchozí Obrázek tlačítka .

K vyhledání textu je možné použít zástupné znaky. Třeba k určení řetězce neznámých znaků můžete použít zástupný znak hvězdička (*) (například „s*d“ najde „sud” a „soud“).

Vyhledání a nahrazení textu pomocí zástupných znaků

 1. Na kartě Domů klepněte ve skupině Úpravy na položku Najít nebo na položku Nahradit.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Zaškrtněte políčko Použít zástupné znaky.

  Pokud se nezobrazuje zaškrtávací políčko Použít zástupné znaky, klikněte na tlačítko Více.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte zástupný znak ze seznamu: Klikněte na tlačítko Zvláštní a klikněte na zvolený zástupný znak. Potom do pole Najít zadejte libovolný doplňující text. Další informace naleznete dole v tabulce Zástupné znaky položek, které chcete vyhledat nebo nahradit.

  • Zadejte zástupný znak přímo do pole Najít. Další informace naleznete dole v tabulce Zástupné znaky položek, které chcete vyhledat nebo nahradit.

 4. Pokud chcete položku nahradit, klikněte na kartu Nahradit a do pole Nahradit za zadejte požadovaný text.

 5. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete najít další místo, kde se daný text vyskytuje, klikněte na Najít další.

  • Chcete-li nalezený výskyt textu nahradit, klikněte na tlačítko Nahradit. Po kliknutí na tlačítko Nahradit se vyhledá další výskyt textu.

  • Když chcete nahradit všechny nalezené texty, klikněte na tlačítko Nahradit vše.

Zástupné znaky položek, které chcete vyhledat nebo nahradit

 • Pokud zaškrtnete políčko Použít zástupné znaky, vyhledá Word jenom text, který přesně odpovídá zadaným znakům. Zaškrtávací políčka Malá a velká písmenaHledat pouze celá slova nejsou k dispozici (jsou nepřístupná), což označuje, že tyto možnosti jsou automaticky zapnuté a nejde je vypnout.

 • Když chcete hledat znak, který je definovaný jako zástupný znak, napište před něj zpětné lomítko (\). Pokud chcete například najít otazník, zadejte \?.

 • Zástupné znaky a text můžete také seskupit pomocí závorek a určit tak pořadí vyhodnocování výrazů. Chcete-li například najít slova „přehlížet“ a „přihlížet“, zadejte výraz <(př)*(žet)>.

 • Pokud chcete vyhledat určitý výraz a nahradit ho upraveným výrazem, můžete použít zástupný znak \n. Když například zadáte výraz (Petr) (Marek) do pole Najít a \2 \1 do pole Nahradit čím, Word najde výraz Petr Marek a nahradí ho výrazem Marek Petr.

Hledaný obsah

Typ

Příklad

Libovolný znak

?

Například zadáním s?t vyhledáte slova „set“, „sít“ a „syt“.

Libovolný řetězec znaků

*

s*d najde sud a strnad.

Začátek slova

<

Například zadáním <(hrad) vyhledáte slova „hradba“ a „hradiště“, ale ne „zahrada“.

Konec slova

>

Například zadáním (tel)> vyhledáte slova „učitel“ a „ředitel“, ale ne „učitelka“.

Jeden ze zadaných znaků

[ ]

Například zadáním s[au]d vyhledáte slova „sad“ a „sud“.

Libovolný znak v zadaném rozsahu

[-]

Zadáním [h-l]uk vyhledáte slova „hluk“ a „kluk“. Rozsah je nutné zadat ve vzestupném pořadí.

Libovolný znak kromě znaků z rozsahu v závorkách

[!x-z]

Například zadáním t[!a-m]k vyhledáte slova „tok“ a „tuk“, nikoli však slova „tak“ nebo „tik“.

Přesně n výskytů předchozího znaku nebo výrazu

"n"

Například zadáním den{2}* vyhledáte slovo „denně“, ale ne „deník“.

Nejméně n výskytů předchozího znaku nebo výrazu

{n,}

Například zadáním den{1,}* vyhledáte slova „deník“, „denně“.

Od n do m výskytů předchozího znaku nebo výrazu

NM

Například zadáním 10{1,3} vyhledáte „10“, „100“ a „1000“.

Jeden nebo více výskytů předchozího znaku nebo výrazu

@

Například zadáním Lo@s vyhledáte slova „Los“ a „Loos“.

K vyhledání písmen, formátování, polí nebo zvláštních znaků můžete použít následující kódy. Všimněte si, že některé kódy fungují jen se zapnutou nebo vypnutou možností Použít zástupné znaky.

Kódy, které je možné zadat do polí Najít a Nahradit čím

Hledaný obsah

Typ

Znak konce odstavce ( Značka konce odstavce )

^p (nefunguje v poli Najít, pokud je zapnutá možnost Použít zástupné znaky) nebo ^13

Znak tabulátoru ( Znak tabulátoru )

^t nebo ^9

Znak ASCII

Zadejte ^nnn, kde nnn je kód znaku.

Znak ANSI

Zadejte ^0nnn, kde 0 je nula a nnn je kód znaku.

Dlouhá pomlčka ( — )

^=

Krátká pomlčka ( – )

^=

Stříška

^^

Ručně zalomený řádek ( Ručně zalomený řádek )

^l nebo ^11

Zalomení sloupce

^n nebo ^14

Konec stránky nebo konec oddílu

Zadejte ^12 (při nahrazení vloží konec stránky).

Ruční konec stránky

^m (pokud je zapnutá možnost Použít zástupné znaky, vyhledá nebo nahradí konce oddílu)

Pevná mezera ( Pevná mezera )

^s

Pevná pomlčka ( Pevná pomlčka )

^~

Volitelné rozdělení ( Volitelné rozdělení )

^-

Kód, který jde zadat jen do rozevíracího pole Najít (při zapnuté možnosti Použít zástupné znaky)

Hledaný obsah

Typ

Obrázek nebo grafika (pouze vložené)

^g

Kódy, které jde zadat jen do rozevíracího pole Najít (při vypnuté možnosti Použít zástupné znaky)

Hledaný obsah

Typ

Libovolný znak

^#

Libovolná číslice

^#

Libovolné písmeno 

^#

Znak Unicode

Zadejte ^Unnnn, kde nnnn je kód znaku.

Obrázek nebo grafika (pouze vložené)

2,5

Značka poznámky pod čarou

^f nebo ^2

Značka vysvětlivky 

^e

Pole

d.

Otevírací složená závorka pole (jsou-li kódy polí viditelné)

1,9

Uzavírací složená závorka pole (jsou-li kódy polí viditelné)

21

Komentář

^a nebo ^5

Konec oddílu

z

Dlouhá mezera (Unicode)

^u8195

Krátká mezera (Unicode)

^u8194

Prázdné znaky

Zadejte ^w (libovolná kombinace běžných a pevných mezer a znaků tabulátoru).

Kódy, které lze zadat pouze do pole Nahradit čím

Hledaný obsah

Typ

Obsah schránky Microsoft Windows

^c

Obsah pole Najít

^&

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na šipku vedle položky Najít a potom klikněte na možnost Přejít na.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V seznamu Cíl klikněte na příslušnou položku.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Když chcete přejít na konkrétní položku, do pole Zadejte typ položky zadejte příslušné informace, které ji identifikují, a pak klikněte na možnost Přejít na.

  • Když chcete přejít na další nebo předchozí položku určeného typu, nechejte pole Zadejte prázdné a klikněte na tlačítko Další nebo Předchozí.

Pokud Word při základním vyhledávání textu nenajde text, který hledáte, nebo nenajde všechny instance, postupujte takto:

 • Ujistěte se, jestli není nějaká část dokumentu vybraná. Pokud je nějaká část dokumentu vybraná, Word vyhledá text jenom v daném výběru.

 • V dialogovém okně Najít a nahradit klikněte na Více a ujistěte se, zda nejsou vybrané specifické možnosti hledání, třeba Rozlišovat malá a velká písmena. Podívejte se taky do pole Najít a ujistěte se, zda se pro vyhledávání nepoužívá nějaké zvláštní formátování, třeba tučné písmo.

Viz také

Vyhledání a nahrazení textu a dalších dat v dokumentu Wordu (Office 2010 a novější)

Vyhledání a nahrazení textu nebo formátování ve Wordu 2016 pro Mac

Vyhledání a nahrazení textu nebo formátování v aplikaci Word for Mac 2011

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×