Vyhledání a nahrazení textu nebo dalších položek

Ve Wordu 2010 je v novém podokně Navigace reorganizace a vyhledávání vašich dokumentů rychlejší a jednodušší. Vyzkoušejte Office 365

Část obsahu tohoto tématu pravděpodobně nebude možné u některých jazyků aplikovat.

Microsoft Office Word 2007 můžete použít k vyhledání a nahrazení textu, formátování, znaků konce odstavce, konců stránek a jiných položek. Taky můžete vyhledat a nahradit tvary podstatného nebo přídavného jména nebo slovesné časy.

Vyhledávání lze rozšířit použitím zástupných znaků a kódů pro vyhledání slov nebo frází obsahujících určitá písmena nebo kombinace písmen.

Pomocí příkazu Přejít na můžete najít konkrétní místo v dokumentu.

V tomto článku

Najít text

Hledání a nahrazování textu

Vyhledání a zvýraznění textu na obrazovce

Vyhledání a nahrazení zadaného formátování

Vyhledání a nahrazení znaků konce odstavce, konce stránek a dalších položek

Vyhledávání určitých písmen pomocí zástupných znaků

Použití kódu k vyhledání písmen, formátování, polí nebo zvláštních znaků

Přechod na určitou stránku, tabulku nebo jinou položku

Hledání textu

Můžete rychle najít všechny výskyty určitého slova nebo slovního spojení.

 1. Na kartě Domů klepněte ve skupině Úpravy na položku Najít.

 2. V poli Najít zadejte text, který chcete vyhledat.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li najít každý výskyt slova nebo fráze, klepněte na tlačítko Najít další.

  • Chcete-li najít všechny výskyty určitého slova nebo fráze najednou, klepněte na tlačítko Najít vše a potom na položku Hlavní dokument.

Poznámka : Když zastavit právě probíhající hledání, stiskněte klávesu ESC.

Začátek stránky

Hledání a nahrazování textu

Slovo nebo slovní spojení můžete automaticky nahradit, třeba můžete nahradit slovo Acme slovem Apex. Pokud nezaškrtnete políčko Rozlišovat malá a velká písmena, náhradní text používá stejná velká a malá písmena jako nahrazený text. Například když vyhledáte zkratku ČNB a nahradíte ji spojením Česká národní banka, výsledkem bude ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA.

Pokud je zaškrtnuté políčkoRozlišovat malá a velká písmena, Office Word 2007 vyhledá jen slova, ve kterých malá a velká písmena odpovídají slovu nebo slovnímu spojení, které jste zadali v poli Najít. Když třeba hledáte zkratku ČNB, do výsledků se zahrne ČNB, ale ne čnb.

Poznámka : Pokud zaškrtávací políčko Rozlišovat malá a velká písmena na kartě Nahradit nevidíte, klikněte na Více.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Nahradit.

  Obrázek pásu karet aplikace

 2. Klikněte na kartu Nahradit.

 3. V poli Najít zadejte text, který chcete vyhledat.

 4. V poli Nahradit za zadejte text, kterým budete nahrazovat.

 5. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete najít další místo, kde se daný text vyskytuje, klikněte na Najít další.

  • Chcete-li výskyt textu nahradit, klepněte na tlačítko Nahradit. Po klepnutí na tlačítko Nahradit se aplikace Office Word 2007 posune na další výskyt textu.

  • Když chcete nahradit všechny nalezené texty, klikněte na tlačítko Nahradit vše.

Poznámka : Pokud chcete zastavit právě probíhající nahrazení, stiskněte klávesu ESC.

Začátek stránky

Vyhledání a zvýraznění textu na obrazovce

Vizuální vyhledávání každého výskytu slova nebo fráze v dokumentu si můžete usnadnit vyhledáním všech výskytů a jejich zvýrazněním na obrazovce. Text je zvýrazněn na obrazovce, ale není zvýrazněn při tisku dokumentu.

 • Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Najít.

  Obrázek pásu karet aplikace

 • V poli Najít zadejte text, který chcete vyhledat.

 • Klepněte na tlačítko Zvýraznění hodnoty a potom na položku Zvýraznit vše.

  Poznámka : Zvýraznění na obrazovce zrušíte klepnutím na tlačítko Zvýraznění hodnoty a potom na položku Zrušit zvýraznění.

Začátek stránky

Vyhledání a nahrazení zadaného formátování

Můžete vyhledat a nahradit nebo odstranit formátování znaků. Třeba můžete vyhledat konkrétní slovo nebo slovní spojení a změnit barvu písma nebo vyhledat konkrétní styl formátování, například tučné písmo, a změnit ho.

 • Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Nahradit.

  Obrázek pásu karet aplikace

 • Pokud nevidíte tlačítko Formát, klikněte na tlačítko Více.

 • Chcete-li vyhledat text s určitým formátováním, zadejte text do pole Najít. Pokud chcete najít pouze formátování, ponechte pole prázdné.

 • Klepněte na tlačítko Formát a pak vyberte formáty, které chcete najít a nahradit.

 • Klepněte na pole Nahradit za, pak na tlačítko Formát a vyberte nahrazující formáty.

  Poznámka : Pokud chcete text nahradit, zadejte požadovaný text do pole Nahradit za.

 • Chcete-li najít a nahradit každý výskyt určitého formátování, klepněte na tlačítko Najít další a pak na tlačítko Nahradit. Chcete-li nahradit všechny výskyty určitého formátování najednou, klepněte na tlačítko Nahradit vše.

Začátek stránky

Vyhledání a nahrazení znaků konce odstavce, konce stránek a dalších položek

Je možné vyhledat a nahradit zvláštní znaky a prvky dokumentu, jako jsou tabulátory a ručně zadané konce stránek. Můžete například vyhledat všechny zdvojené konce odstavců a nahradit je jednoduchými konci odstavců.

 • Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Najít.

  Obrázek pásu karet aplikace

 • Pokud nevidíte tlačítko Speciální, klikněte na Více.

 • Klepněte na tlačítko Zvláštní a vyberte požadovanou možnost.

 • Pokud chcete položku nahradit, klikněte na kartu Nahradit a do pole Nahradit za zadejte požadovaný text.

 • Klikněte na tlačítko Najít další, Najít vše, Nahradit, nebo Nahradit vše.

  Když zastavit právě probíhající hledání, stiskněte klávesu ESC.

  Tip : Pokud chcete urychlit hledání položek, jako jsou obrázky nebo komentáře, klikněte na svislém posuvníku na tlačítko Vybrat objekt pro procházení vzhled tlačítka.

Začátek stránky

Vyhledávání určitých písmen pomocí zástupných znaků

K vyhledání textu je možné použít zástupné znaky. K vyhledání řetězce znaků můžete použít zástupný znak hvězdička (*) (například „s*d“ najde „sud” a „soud“).

Vyhledání a nahrazení textu pomocí zástupných znaků

 • Na kartě Domů klepněte ve skupině Úpravy na položku Najít nebo na položku Nahradit.

  Obrázek pásu karet aplikace

 • Zaškrtněte políčko Použít zástupné znaky.

  Pokud se nezobrazuje zaškrtávací políčko Použít zástupné znaky, klikněte na tlačítko Více.

 • Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokud chcete položku nahradit, klikněte na kartu Nahradit a do pole Nahradit za zadejte požadovaný text.

 • Klikněte na tlačítko Najít další, Najít vše, Nahradit, nebo Nahradit vše.

  Když zastavit právě probíhající hledání, stiskněte klávesu ESC.

Zástupné znaky položek, které chcete vyhledat nebo nahradit

Poznámka : 

 • Pokud zaškrtnete políčko Použít zástupné znaky, vyhledá Word jenom text, který přesně odpovídá zadaným znakům. Zaškrtávací políčka Malá a velká písmenaHledat pouze celá slova nejsou k dispozici (jsou nepřístupná), což označuje, že tyto možnosti jsou automaticky zapnuté a nejde je vypnout.

 • Když chcete hledat znak, který je definovaný jako zástupný znak, napište před něj zpětné lomítko (\). Pokud chcete například najít otazník, zadejte \?.

 • Zástupné znaky a text můžete také seskupit pomocí závorek a určit tak pořadí vyhodnocování výrazů. Chcete-li například najít slova „přehlížet“ a „přihlížet“, zadejte výraz <(př)*(žet)>.

 • Pokud chcete vyhledat určitý výraz a nahradit ho upraveným výrazem, můžete použít zástupný znak \n. Když například zadáte výraz (Petr) (Marek) do pole Najít a \2 \1 do pole Nahradit za, Word najde výraz Petr Marek a nahradí ho výrazem Marek Petr.

Hledaný obsah

Typ

Příklad

Libovolný znak

?

Například zadáním s?t vyhledáte slova „set“, „sít“ a „syt“.

Libovolný řetězec znaků

*

s*d najde sud a strnad.

Začátek slova

<

Například zadáním <(hrad) vyhledáte slova „hradba“ a „hradiště“, ale ne „zahrada“.

Konec slova

>

Například zadáním (tel)> vyhledáte slova „učitel“ a „ředitel“, ale ne „učitelka“.

Jeden ze zadaných znaků

[ ]

Například zadáním s[au]d vyhledáte slova „sad“ a „sud“.

Libovolný znak v zadaném rozsahu

[-]

Zadáním [h-l]uk vyhledáte slova „hluk“ a „kluk“. Rozsah je nutné zadat ve vzestupném pořadí.

Libovolný znak kromě znaků z rozsahu v závorkách

[!x-z]

Například zadáním t[!a-m]k vyhledáte slova „tok“ a „tuk“, nikoli však slova „tak“ nebo „tik“.

Přesně n výskytů předchozího znaku nebo výrazu

"n"

Například zadáním den{2}* vyhledáte slovo „denně“, ale ne „deník“.

Nejméně n výskytů předchozího znaku nebo výrazu

{n,}

Například zadáním den{1,}* vyhledáte slova „deník“, „denně“.

Od n do m výskytů předchozího znaku nebo výrazu

NM

Například zadáním 10{1,3} vyhledáte „10“, „100“ a „1000“.

Jeden nebo více výskytů předchozího znaku nebo výrazu

@

Například zadáním Lo@s vyhledáte slova „Los“ a „Loos“.

Začátek stránky

Použití kódu k vyhledání písmen, formátování, polí nebo zvláštních znaků

K vyhledání písmen, formátování, polí nebo zvláštních znaků můžete použít následující kódy. Všimněte si, že některé kódy fungují jen se zapnutou nebo vypnutou možností Použít zástupné znaky.

Kódy, které je možné zadat do polí Najít a Nahradit za

Hledaný obsah

Typ

Znak konce odstavce (Značka konce odstavce)

^p (nefunguje v poli Najít, pokud je zapnutá možnost Použít zástupné znaky) nebo ^13

Znak tabulátoru (Znak tabulátoru)

^t nebo ^9

Znak ASCII

Zadejte ^nnn , kde nnn je kód znaku.

Znak ANSI

Zadejte ^0nnn , kde 0 je nula a nnn je kód znaku.

Dlouhá pomlčka ( — )

^=

Krátká pomlčka ( – )

^=

Stříška

^^

Ručně zalomený řádek (Ručně zalomený řádek)

^l nebo ^11

Zalomení sloupce

^n nebo ^14

Konec stránky nebo konec oddílu

Zadejte ^12 (při nahrazení vloží konec stránky).

Ruční konec stránky

^m (pokud je zapnutá možnost Použít zástupné znaky, vyhledá nebo nahradí konce oddílu)

Pevná mezera (Pevná mezera)

^s

Pevná pomlčka (Pevná pomlčka)

^~

Volitelné rozdělení (Volitelné rozdělení)

^-

Kód, který jde zadat jen do rozevíracího pole Najít (při zapnuté možnosti Použít zástupné znaky)

Hledaný obsah

Typ

Obrázek nebo grafika (pouze vložené)

^g

Kódy, které jde zadat jen do rozevíracího pole Najít (při vypnuté možnosti Použít zástupné znaky)

Hledaný obsah

Typ

Libovolný znak

^#

Libovolná číslice

^#

Libovolné písmeno 

^#

Znak Unicode

Zadejte ^Unnnn, kde nnnn je kód znaku.

Obrázek nebo grafika (pouze vložené)

2,5

Značka poznámky pod čarou

^f nebo ^2

Značka vysvětlivky 

^e

Pole

d.

Otevírací složená závorka pole (jsou-li kódy polí viditelné)

1,9

Uzavírací složená závorka pole (jsou-li kódy polí viditelné)

21

Komentář

^a nebo ^5

Konec oddílu

z

Dlouhá mezera (Unicode)

^u8195

Krátká mezera (Unicode)

^u8194

Prázdné znaky

Zadejte ^w (libovolná kombinace běžných a pevných mezer a znaků tabulátoru).

Kódy, které lze zadat pouze do pole Nahradit za

Hledaný obsah

Typ

Obsah schránky Microsoft Windows

^c

Obsah pole Najít

^&

Začátek stránky

Přechod na určitou stránku, tabulku nebo jinou položku

Je možné vyhledat a nahradit zvláštní znaky a prvky dokumentu, jako jsou tabulátory a ručně zadané konce stránek. Můžete například vyhledat všechny zdvojené konce odstavců a nahradit je jednoduchými konci odstavců.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na šipku vedle položky Najít a potom klikněte na možnost Přejít na.

  Obrázek pásu karet aplikace

 2. V seznamu Cíl klikněte na příslušnou položku.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Když chcete přejít na konkrétní položku, do pole Zadejte typ položky zadejte příslušné informace, které ji identifikují, a pak klikněte na možnost Přejít na.

  • Když chcete přejít na další nebo předchozí položku určeného typu, nechejte pole Zadejte prázdné a klikněte na tlačítko Další nebo Předchozí.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.