Vyhledání a nahrazení textu nebo dalších položek

Část obsahu v tomto tématu nemusí platit pro některé jazyky.

Aplikaci Microsoft Office Word 2007 lze použít k vyhledání a nahrazení textu, formátování, znaků konce odstavce, Konec stránky a jiných položek. Je také možné vyhledat a nahradit tvary podstatného nebo přídavného jména nebo slovesné časy.

Vyhledávání lze rozšířit použitím zástupných znaků a kódů pro vyhledání slov nebo frází obsahujících určitá písmena nebo kombinace písmen.

Co chcete udělat?

Vyhledání textu

Vyhledání a nahrazení textu

Vyhledání a zvýraznění textu na obrazovce

Vyhledání a nahrazení zadaného formátování

Vyhledání a nahrazení znaků konce odstavce, konce stránek a dalších položek

Vyhledávání určitých písmen pomocí zástupných znaků

Použití kódu k vyhledání písmen, formátování, polí nebo zvláštních znaků

Vyhledání textu

Je možné rychle najít všechny výskyty určitého slova nebo slovního spojení.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Najít.

 2. Do pole Najít zadejte text, který chcete vyhledat.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li najít každý výskyt slova nebo fráze, klepněte na tlačítko Najít další.

  • Chcete-li najít všechny výskyty určitého slova nebo fráze najednou, klepněte na tlačítko Najít vše a potom na položku Hlavní dokument.

Poznámka   Probíhající hledání zrušíte stisknutím klávesy ESC.

Začátek stránky

Vyhledání a nahrazení textu

Slovo nebo frázi můžete automaticky nahradit jiným slovem nebo frází - můžete například nahradit slovo Acme slovem Apex.

Poznámka   V nahrazujícím textu budou použita malá či velká písmena stejným způsobem jako v nahrazovaném textu. Jestliže například vyhledáte text ZTJ a nahradíte jej frází Známý též jako, výsledek bude ZNÁMÝ TÉŽ JAKO.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Nahradit.

  Word Ribbon Image

 2. Klepněte na kartu Nahradit.

 3. Do pole Najít zadejte text, který chcete nahrazovat.

 4. Do pole Nahradit zadejte text, kterým chcete původní text nahradit.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vyhledat další výskyt textu, klepněte na tlačítko Najít další.

  • Chcete-li výskyt textu nahradit, klepněte na tlačítko Nahradit. Po klepnutí na tlačítko Nahradit se aplikace Office Word 2007 posune na další výskyt textu.

  • Jestliže chcete nahradit všechny nalezené texty, klepněte na tlačítko Nahradit vše.

Poznámka   Probíhající nahrazování zrušíte stisknutím klávesy ESC.

Začátek stránky

Vyhledání a zvýraznění textu na obrazovce

Vizuální vyhledávání každého výskytu slova nebo fráze v dokumentu si můžete usnadnit vyhledáním všech výskytů a jejich zvýrazněním na obrazovce. Text je zvýrazněn na obrazovce, ale není zvýrazněn při tisku dokumentu.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Najít.

  Word Ribbon Image

 2. Do pole Najít zadejte text, který chcete vyhledat

 3. Klepněte na tlačítko Zvýraznění hodnoty a potom na položku Zvýraznit vše.

  Poznámka   Zvýraznění na obrazovce zrušíte klepnutím na tlačítko Zvýraznění hodnoty a potom na položku Zrušit zvýraznění.

Začátek stránky

Vyhledání a nahrazení zadaného formátování

Je možné vyhledat a nahradit nebo odstranit formátování znaků. Můžete například vyhledat zadané slovo nebo slovní spojení a změnit barvu písma, nebo vyhledat určitý styl formátování, například tučné písmo, a změnit jej.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Nahradit.

  Word Ribbon Image

 2. Není-li vidět tlačítko Formát, klepněte na tlačítko Více.

 3. Chcete-li vyhledat text s určitým formátováním, zadejte text do pole Najít. Pokud chcete najít pouze formátování, ponechte pole prázdné.

 4. Klepněte na tlačítko Formát a pak vyberte formáty, které chcete najít a nahradit.

 5. Klepněte na pole Nahradit za, pak na tlačítko Formát a vyberte nahrazující formáty.

  Poznámka   Chcete-li nahradit také text, zadejte požadovaný text do pole Nahradit za.

 6. Chcete-li najít a nahradit každý výskyt určitého formátování, klepněte na tlačítko Najít další a pak na tlačítko Nahradit. Chcete-li nahradit všechny výskyty určitého formátování najednou, klepněte na tlačítko Nahradit vše.

Začátek stránky

Vyhledání a nahrazení znaků konce odstavce, konce stránek a dalších položek

Je možné vyhledat a nahradit zvláštní znaky a prvky dokumentu, jako jsou tabulátory a ručně zadané konce stránek. Můžete například vyhledat všechny zdvojené znaky odstavce a nahradit je jednoduchými znaky odstavce.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Najít.

  Word Ribbon Image

 2. Pokud není zobrazeno tlačítko Zvláštní, klepněte na tlačítko Více.

 3. Klepněte na tlačítko Zvláštní a vyberte požadovanou možnost.

 4. Chcete-li položku nahradit, klepněte na kartu Nahradit a do pole Nahradit za zadejte, čím ji chcete nahradit.

 5. Klepněte na tlačítko Najít další, Najít vše, Nahradit nebo Nahradit vše.

  Probíhající hledání zrušíte stisknutím klávesy ESC.

  Tip   Pokud chcete urychlit hledání položek, jako jsou obrázky nebo Komentář, klepněte na svislém posuvníku na tlačítko Vybrat objekt pro procházení vzhled tlačítka a potom klepněte na požadovanou položku. Chcete-li hledat další nebo předchozí položku stejného typu, klepněte na tlačítko Další vzhled tlačítka nebo Předchozí vzhled tlačítka.

Začátek stránky

Vyhledávání určitých písmen pomocí zástupných znaků

K vyhledání textu je možné použít zástupné znaky. K vyhledání řetězce znaků můžete použít zástupný znak hvězdička (*) (například „s*d“ najde „sud” a „soud“).

Použití zástupných znaků k vyhledání a nahrazení textu

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Najít nebo na položku Nahradit.

  Word Ribbon Image

 2. Zaškrtněte políčko Použít zástupné znaky.

  Není-li zobrazeno zaškrtávací políčko Použít zástupné znaky, klepněte na tlačítko Více.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

 4. Chcete-li položku nahradit, klepněte na kartu Nahradit a do pole Nahradit za zadejte, čím chcete položku nahradit.

 5. Klepněte na tlačítko Najít další, Najít vše, Nahradit nebo Nahradit vše

  Probíhající hledání zrušíte stisknutím klávesy ESC.

Zástupné znaky položek, které chcete vyhledat nebo nahradit

Poznámka   

 • Pokud zaškrtnete políčko Použít zástupné znaky, vyhledá aplikace Word pouze text, který přesně odpovídá zadaným znakům. Všimněte si, že zaškrtávací políčka Malá a velká písmenaHledat pouze celá slova nejsou k dispozici (jsou nepřístupná), což znamená, že tyto možnosti jsou automaticky zapnuty a nelze je vypnout.

 • Chcete-li hledat znak, který má význam zástupného znaku, uveďte před tímto znakem zpětné lomítko (\). Otazník například vyhledáte zadáním řetězce \?

 • Zástupné znaky a text můžete také seskupit pomocí závorek a určit tak pořadí vyhodnocování výrazů. Chcete-li například najít slova „přehlížet“ a „přihlížet“, zadejte výraz <(př)*(žet)>.

 • Pokud chcete vyhledat určitý výraz a nahradit ho výrazem se změněným uspořádáním, můžete použít zástupný znak \n. Jestliže do rozevíracího pole Najít zadáte například výraz (Petr) (Marek) a do rozevíracího pole Nahradit výraz \2 \1, budou v aplikaci Word vyhledány všechny řetězce Petr Marek a nahrazeny výrazem Marek Petr

Výsledek hledání

Typ

Příklad

Libovolný jednotlivý znak

?

Například zadáním s?t vyhledáte slova „set“, „sít“ a „syt“.

Libovolný řetězec znaků

*

s*d najde sud a strnad.

Začátek slova

<

Například zadáním <(hrad) vyhledáte slova „hradba“ a „hradiště“, ale ne „zahrada“.

Konec slova

>

Například zadáním (tel)> vyhledáte slova „učitel“ a „ředitel“, ale ne „učitelka“.

Jeden ze zadaných znaků

[ ]

Například zadáním s[au]d vyhledáte slova „sad“ a „sud“.

Libovolný znak v zadaném rozsahu

[-]

Například zadáním [h-m]luk vyhledáte slova „hluk“ a „kluk“. Rozsah je nutné zadat ve vzestupném pořadí.

Libovolný znak kromě znaků z rozsahu v závorkách

[!x-z]

Například zadáním t[!a-m]k vyhledáte slova „tok“ a „tuk“, nikoli však slova „tak“ nebo „tik“.

Přesně n výskytů předchozího znaku nebo výrazu

{n}

Například zadáním den{2}* vyhledáte slovo „denně“, ale ne „deník“.

Nejméně n výskytů předchozího znaku nebo výrazu

{n,}

Například zadáním den{1,}* vyhledáte slova „deník“, „denně“.

Od n do m výskytů předchozího znaku nebo výrazu

{n,m}

Například zadáním 10{1,3} vyhledáte „10“, „100“ a „1000“.

Jeden nebo více výskytů předchozího znaku nebo výrazu

@

Například zadáním Lo@s vyhledáte slova „Los“ a „Loos“.

Začátek stránky

Použití kódu k vyhledání písmen, formátování, polí nebo zvláštních znaků

K vyhledání písmen, formátování, polí nebo zvláštních znaků můžete použít následující kódy. Všimněte si, že některé kódy fungují jen se zapnutou nebo vypnutou možností Použít zástupné znaky.

Kódy, které fungují v poli Najít nebo Nahradit za

Výsledek hledání

Typ

Znak konce odstavce (Znak konce odstavce

^p (nefunguje v poli Najít, je-li zapnuta možnost Použít zástupné znaky) nebo ^13

Znak tabulátoru (tab character)

^t nebo ^9

Znak ASCII

^nnn, kde nnn je kód znaku.

Znak ANSI

^0nnn, kde 0 je nula a nnn je kód znaku.

Dlouhá pomlčka ( — )

^+

Krátká pomlčka ( – )

^=

Stříška

^^

Ručně zalomený řádek (manual line break)

^l or ^11

Zalomení sloupce

^n nebo ^14

Konec stránky nebo konec oddílu

^12 (při nahrazení vloží konec stránky).

Ručně zadaný konec stránky 

^m (je-li zapnuta možnost Použít zástupné znaky, vyhledá nebo nahradí konce oddílu)

Pevná mezera (nonbreaking space)

^s

Pevná pomlčka (nonbreaking hyphen)

^~

Volitelné rozdělení (optional hyphen)

^-

Kód, který funguje pouze v rozevíracím poli Najít (při zapnuté možnosti Použít zástupné znaky)

Výsledek hledání

Typ

Obrázek nebo grafika (pouze vložené)

^g

Kódy, které fungují jen v poli Najít (při vypnuté možnosti Použít zástupné znaky)

Výsledek hledání

Typ

Najít jakýkoli znak

^?

Libovolná číslice

^#

Libovolné písmeno 

^$

Znak Unicode

^Unnnn, kde nnnn je kód znaku.

Obrázek nebo grafika (pouze vložené)

^1

Značka poznámky pod čarou

^f nebo ^2

Značka vysvětlivky 

^e

Pole

^d

Otevírací složená závorka pole (jsou-li kódy polí viditelné)

^19

Uzavírací složená závorka pole (jsou-li kódy polí viditelné)

^21

Komentář

^a nebo ^5

Konec oddílu

^b

Dlouhá mezera (Unicode)

^u8195

Krátká mezera (Unicode)

^u8194

Prázdné znaky 

^w (libovolná kombinace běžných a pevných mezer a znaků tabulátoru).

Kódy, fungují pouze v poli Nahradit za

Výsledek hledání

Typ

Obsah schránky systému Windows

^c

Obsah rozevíracího pole Najít

^&

Začátek stránky

Použít na: Word 2007Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk