Vyhledání záznamů s nejvyššími nebo nejnižšími hodnotami ve skupině nebo v poli

Tento článek popisuje vyhledání nejvyšších nebo nejnižších hodnot v sadě záznamů pomocí dotazu na nejvyšší hodnotu. Pomocí tohoto dotazu lze získat odpovědi na nejrůznější otázky týkající se řízení podniku, například které výrobky se prodávají dobře a které nikoli.

Co chcete udělat?

Principy dotazů na nejvyšší hodnotu

Vyhledání záznamů s nejvyššími nebo nejnižšími hodnotami

Vyhledání nejvyšší nebo nejnižší hodnoty pro záznamy v kategoriích nebo skupinách

Vyhledání záznamů s nejvyššími a nejnižšími hodnotami

Principy dotazů na nejvyšší hodnotu

Dotaz na nejvyšší hodnotu použijte, pokud potřebujete vyhledat záznamy obsahující v poli tabulky nejvyšší nebo nejnižší hodnoty. Pomocí tohoto typu dotazu lze najít odpovědi na následující typy dotazů.

 • Který z výrobků je nejlevnější nebo nejdražší?

 • Kteří tři zaměstnanci budou mít v nejbližší době narozeniny?

 • Které oddělení dosahuje v letošním roce nejvyšších nebo nejnižších tržeb z prodeje?

 • Které výrobky patří mezi pět procent nejlépe či nejhůře prodávaných produktů?

 • Které výrobky v jednotlivých kategoriích patří mezi pět procent nejlépe či nejhůře prodávaných výrobků?

Stručně řečeno, dotaz na nejvyšší hodnotu slouží k seřazení a následnému filtrování dat tak, aby byly vráceny nejvyšší nebo nejnižší hodnoty v poli. Dotazy na nejvyšší hodnotu lze používat k hledání číselných hodnot (včetně měny) a hodnot kalendářních dat.

Proces vytvoření dotazu na nejvyšší hodnotu zahrnuje následující obecné kroky:

 • vytvoření výběrového nebo souhrnného dotazu;

  Výběrový dotaz slouží k vyhledání nejvyšších nebo nejnižších hodnot v tabulce. Souhrnný dotaz slouží k vyhledání nejvyšších nebo nejnižších hodnot v jedné či více kategoriích. Hledáte-li například odpověď na otázku, který z výrobků je nejlevnější nebo nejdražší, začněte vytvořením výběrového dotazu. Hledáte-li odpověď na otázku typu „které výrobky v jednotlivých kategoriích patří mezi pět procent nejlépe či nejhůře prodávaných výrobků“, použijte souhrnný dotaz. Pomocí obou typů dotazu lze vyhledat nejnižší nebo nejvyšší hodnoty buď ve skupině záznamů nebo v záznamech, které spadají do určitých kategorií;

 • použití pořadí řazení u dotazu;

 • použití jiných kritérií u dotazu;

 • určení počtu záznamů, které má dotaz vrátit. Lze zadat procentuální hodnotu (například 5 procent nejvyšších hodnot v poli), nebo konkrétní počet (například 10 nejvyšších hodnot v poli).

Volba mezi dotazem na nejvyšší hodnotu a filtrem

Při rozhodování, zda vytvořit dotaz na nejvyšší hodnotu nebo použít filtr, zvažte následující faktory:

 • Jestliže chcete, aby byly vráceny záznamy obsahující nejvyšší nebo nejnižší hodnoty v poli, a neznáte přesné nejvyšší nebo nejnižší hodnoty pole (nebo na nich nezáleží), vytvořte dotaz na nejvyšší hodnotu.

 • Pokud chcete vrátit všechny záznamy, ve kterých hodnota v poli odpovídá určité hodnotě nebo je nižší či vyšší než tato hodnota, použijte filtr. Chcete-li například zobrazit výrobky s cenou v rozmezí 500 až 1 000 Kč, použijte filtr. Na obrázku je znázorněn ukázkový filtr v návrhovém zobrazení dotazu a výsledky získané pomocí tohoto filtru:

  Výrobky s cenou v rozmezí 500 až 1000 Kč

  Další informace o vytváření a používání filtrů naleznete v článku Filtr: Omezení počtu zobrazených záznamů.

Pravidla pro vytváření a použití dotazů na nejvyšší hodnotu

Mějte na paměti, že bez ohledu na typ dotazu (výběrový nebo souhrnný dotaz) je nutné použít pole obsahující popisná data (například jména zaměstnanců nebo názvy výrobků) a pole obsahující hledané nejvyšší nebo nejnižší hodnoty (například cena nebo datum). Lze použít více polí a při použití souhrnného dotazu by datová pole měla obvykle obsahovat informace o kategorii (například pole Město nebo Země). Údaje o kategorii vynechejte pouze při vytváření souhrnného dotazu pro všechny záznamy, například při zobrazení pěti procent nejdražších objednávek. Pomocí obou typů dotazu lze vyhledat nejnižší nebo nejvyšší hodnoty buď ve skupině záznamů nebo v záznamech, které spadají do určitých kategorií. Další informace o použití dotazů pro vyhledávání určitých hodnot najdete v části Vyhledání nejvyšší nebo nejnižší hodnoty pro záznamy v kategoriích nebo skupinách dále v tomto článku.

Vyhledání záznamů s nejvyššími nebo nejnižšími hodnotami

Kroky v této části vysvětlují, jak vytvořit základní dotaz na nejvyšší hodnotu a rozšířený dotaz. První postup uvádí vytvoření základních částí dotazu na nejvyšší hodnotu a v druhé části je vysvětlen postup při hledání nejbližších narozenin zaměstnanců. V obou postupech je použita následující ukázková tabulka:

Příjmení

Jméno

Adresa

Město

Země/oblast

Datum narození

Datum přijetí

Barnhill

Josh

1 Main St.

New York

USA

5. 2. 1968

10. 6. 1994

Heloo

Waleed

52 1st St.

Boston

USA

22. 5. 1957

22. 11. 1996

Guido

Pica

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

USA

11. 11. 1960

11. 3. 2000

Bagel

Jean Philippe

1 Contoso Blvd.

London

Velká Británie

22. 3. 1964

22. 6. 1998

Price

Julian

Calle Smith 2

Mexico City

Mexiko

05. 6. 1972

05.1 2002

Hughes

Christine

3122 75th St. S.

Seattle

USA

23. 1. 1970

23. 4. 1999

Riley

Steve

67 Big St.

Tampa

USA

14. 4. 1964

14. 10. 2004

Birkby

Dana

2 Nosey Pkwy

Portland

USA

29. 10. 1959

29. 3. 1997

Bagel

Jean Philippe

1 Contoso Blvd.

London

Velká Británie

22. 3. 1964

20. 6. 1998

Pokud chcete, můžete zadat data obsažená ve vzorové tabulce ručně, nebo je možné zkopírovat tuto tabulku do tabulkového programu, například do aplikace Microsoft Office Excel 2007 a výslednou tabulku potom naimportovat do aplikace Microsoft Office Access 2007.

Zobrazit postup

Ruční zadání ukázkových dat

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Tabulky na položku Tabulka.

  Aplikace Office Access 2007 přidá do databáze novou, prázdnou tabulku.

  Poznámka : Pokud jste otevřeli novou, prázdnou databázi, není tento krok nutný. Tento krok naopak je nutný vždy, když potřebujete přidat tabulku do databáze.

 2. Poklepejte na první buňku v řádku záhlaví a zadejte název pole v ukázkové tabulce.

  Ve výchozím nastavení je v aplikaci Access označeno prázdné pole v řádku záhlaví textem Přidat nové pole, viz ukázka:

  Nové pole v datovém listu

 3. Pomocí kláves se šipkami se přesuňte na další prázdnou buňku v záhlaví a zadejte název druhého pole (můžete rovněž stisknout klávesu TAB, nebo poklepat na novou buňku). Tento krok opakujte pro všechny názvy polí, které chcete zadat.

 4. Zadejte data do ukázkové tabulky.

  Aplikace Access při zadávání dat odvodí datový typ každého pole. Jste-li začátečníkem na poli relačních databází, měli byste nastavit určitý datový typ, například Číslo, Text nebo Datum/Čas, pro každé pole v tabulce. Nastavení datového typu pomáhá při zajištění správného zadávání dat, a rovněž brání vzniku chyb typu použití telefonního čísla ve výpočtu. V případě ukázkových tabulek ponechte odvození datového typu na aplikaci Access.

 5. Zadávání dat ukončíte klepnutím na tlačítko Uložit.

  Klávesová zkratka  Stisknutím kombinace kláves CTRL+S.

  Zobrazí se dialogové okno Uložit jako.

 6. Do pole Název tabulky zadejte název vzorové tabulky a potom klepněte na tlačítko OK.

  Pro každou ukázkovou tabulku zadejte příslušný název. Dotazy v části věnované postupům budou tyto názvy používat.

 7. Opakujte tyto kroky dokud nevytvoříte všechny vzorové tabulky uvedené na začátku této části.

Kopírování tabulky do tabulkového programu

 1. Spusťte tabulkový program a vytvořte nový, prázdný soubor. Používáte-li aplikaci Excel, automaticky se vytvoří nový, prázdný sešit.

 2. Zkopírujte vzorovou tabulku uvedenou v předchozí části a vložte ji do prvního pracovního listu počínaje první buňkou.

 3. Pomocí techniky odpovídající vašemu tabulkovému programu dejte listu název Zaměstnanci.

 4. Uložte soubor obsahující sešit do vhodného umístění a přejděte na další kroky.

Import tabulky do aplikace Access

 1. V nové nebo existující databázi:

  Na kartě Externí data klikněte ve skupině Importovat na položku Excel.

  – nebo –

  Klepněte na tlačítko Další a ze seznamu vyberte tabulkový program.

  Zobrazí se dialogové okno Načíst externí data – Název programu Tabulka.

 2. Klepněte na tlačítko Procházet a otevřete sešit, který jste vytvořili v předchozích krocích. Potom klepněte na tlačítko OK.

  Spustí se Průvodce importem z tabulkového kalkulátoru.

 3. V průvodci je ve výchozím stavu vybrán první list sešitu (list Zaměstnanci – pokud jste postupovali podle kroků v předchozí části) a v dolní části stránky průvodce se zobrazí data z tohoto listu. Klepněte na tlačítko Další.

 4. Na další stránce průvodce zaškrtněte políčko První řádek obsahuje hlavičky sloupců a klepněte na tlačítko Další.

 5. V případě potřeby lze na další stránce průvodce použít textová pole a seznamy ve skupinovém rámečku Možnosti pole a změnit tak názvy a datové typy polí nebo vyloučit některá pole z importu. V opačném případě klepněte na tlačítko Další.

 6. Ponechte vybraný přepínač Primární klíč přidá aplikace Access a klepněte na tlačítko Další.

 7. Aplikace Access navrhne pro novou tabulku stejný název, jako je název listu. Přijměte tento název nebo zadejte jiný a klepněte na tlačítko Dokončit.

Poznámka : Nemáte-li tabulkový program, můžete zkopírovat vzorová data do textového editoru, například do aplikace Poznámkový blok. Další informace o importu textových dat naleznete v článku Import a propojení dat z textového souboru.

Vytvoření základního dotazu na nejvyšší hodnotu

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Jiné na položku Návrh dotazu.

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku klepněte na tabulku, kterou chcete použít v dotazu, klepnutím na tlačítko Přidat ji přidejte do návrhové mřížky a klepněte na tlačítko Zavřít.

  – nebo –

  Poklepejte na tabulku.

  Používáte-li ukázková data, přidejte do dotazu tabulku Zaměstnanci.

 3. Přidejte do návrhové mřížky pole, která chcete použít v dotazu. Na jednotlivá pole můžete poklepat nebo je můžete přetáhnout do prázdné buňky na řádku Pole.

  Používáte-li ukázkovou tabulku, přidejte pole Jméno, Příjmení a Datum narození.

 4. V poli obsahujícím nejnižší či nejvyšší hodnotu (při použití ukázkové tabulky pole Datum narození) klepněte na řádek Řadit a vyberte položku Vzestupně nebo Sestupně.

  Pokud pole s hodnotami obsahuje čísla (například ceny nebo nebo údaje o prodeji, vrátí možnost pořadí řazení Vzestupně nejnižší hodnoty a možnost Sestupně nejvyšší hodnoty. Pokud pole obsahuje kalendářní data, vrátí možnost Sestupně nejpozdější datum a možnost Vzestupně nejnovější datum.

  Důležité : V řádku Řadit je nutné nastavit možnost Vzestupně nebo Sestupně pouze pro pole, která obsahují nejvyšší či nejnižší hodnoty. Zadáte-li pořadí řazení u jiného pole, které neobsahuje nejvyšší či nejnižší hodnoty, (například pole Název výrobku místo pole Cena), dotaz nevrátí požadované výsledky.  

 5. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Nástroje na šipku dolů vedle položky Vše (seznam Nejvyšší hodnoty) a zadejte nebo vyberte ze seznamu procento nebo konkrétní počet záznamů, které mají být zobrazeny.

 6. Klepnutím na tlačítko Spustit Obrázek tlačítka spusťte dotaz a zobrazte výsledky v zobrazení datového listu.

 7. Uložte dotaz a nechte jej otevřený pro následující postupy.

Pomocí tohoto typu dotazu na nejvyšší hodnotu získáte odpovědi na základní otázky, například kdo je nejstarším nebo nejmladším zaměstnancem společnosti. Další postup vysvětluje, jak lze pomocí výrazů a jiných kritérií vytvořit složitější dotaz. Pomocí kritérií v následujícím postupu lze zjistit troje nejbližší narozeniny zaměstnanců.

Přidání kritérií do dotazu

Poznámka : Tento postup předpokládá, že použijete dotaz popsaný v předchozí části.

 1. Otevřete v návrhovém zobrazení dotaz vytvořený pomocí předchozího postupu.

 2. V návrhové mřížce dotazu zadejte nebo zkopírujte a vložte do sloupce vpravo od sloupce Datum narození výraz Expr1: DatePart("m",[Datum narození]). Funkce DatePart extrahuje z hodnoty v poli Datum narození hodnotu měsíce.

 3. Do sloupce vpravo od sloupce s výrazem zkopírujte a vložte nebo zadejte výraz Expr2: DatePart("d",[Datum narození]). V tomto případě funkce DatePart extrahuje z hodnoty v poli Datum narození hodnotu dne.

 4. Zrušte u obou výrazů zaškrtnutí políček v řádku Zobrazit, klepněte na buňku Řadit a vyberte položku Vzestupně.

 5. Rozsah dotazu lze omezit pomocí kritérií. Zadáte-li kritéria, dotaz seřadí pouze záznamy odpovídající těmto kritériím a určí nejvyšší nebo nejnižší hodnoty v tomto seřazeném seznamu.

  Chcete-li pokračovat v práci s ukázkovými daty, zadejte nebo zkopírujte a vložte do řádku Kritéria pro pole Datum narození následující výraz:

  Month([Datum narození]) > Month(Date()) Or Month(Datum narození])= Month(Date()) And Day([Datum narození])>Day(Date())

  Tento výraz provede následující: Část Month([Datum narození]) > Month(Date()) ověří, zda datum narození některého ze zaměstnanců nespadá do následujícího měsíce a pokud ano, zahrne příslušné záznamy do dotazu. Část Month([Datum narození])= Month(Date()) And Day([Datum narození])>Day(Date()) ověří, zda některé z dat narození v aktuálním měsíci nepřipadá na aktuální datum nebo na zbývající dny v měsíci. Pokud je tato podmínka pravdivá, funkce zahrne dané záznamy do výsledků dotazu. Jinými slovy, tento výraz ignoruje všechny záznamy, ve kterých datum narození spadá do období mezi 1. lednem a aktuálním dnem spuštění dotazu.

  Další příklady výrazů kritérií dotazu naleznete v článku Příklady kritérií dotazů.

 6. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Nástroje na šipku dolů vedle položky Vše (seznam Nejvyšší hodnoty) a zadejte nebo vyberte ze seznamu procento nebo konkrétní počet záznamů, které mají být zobrazeny.

 7. Klepnutím na tlačítko Spustit Obrázek tlačítka spusťte dotaz a zobrazte výsledky v zobrazení datového listu.

Pokud dotaz vrátí více záznamů, než jste očekávali

Pokud data obsahují záznamy sdílející stejnou hodnotu kalendářního data, může dotaz na nejvyšší hodnotu vrátit více dat, než jste očekávali. Můžete například navrhnout dotaz na nejvyšší hodnotu, který načte tři záznamy zaměstnanců, ale ve skutečnosti zobrazí čtyři, protože Wilson a Edwards mají narozeniny ve stejný den. Tento typ dotazu vrátí všechny nejvyšší hodnoty bez ohledu na počet záznamů s těmito hodnotami. Chcete-li vyloučit duplicitní hodnoty, nastavte vlastnost Jedinečné hodnoty na hodnotu Ano. Informace o použití této vlastnosti naleznete v části Pokud jsou zobrazeny duplicitní záznamy dále v tomto článku.

Příjmení

Datum narození

Johnson

26. 9. 1968

Jacobsen

2. 10. 1970

Edwards

15. 10. 1965

Wilson

15. 10. 1969

Pokud dotaz vrátí méně záznamů, než jste očekávali

Předpokládejme, že jste navrhli dotaz, který má vrátit pět záznamů s nejvyšší či nejnižší hodnotou v poli, ale jsou zobrazeny pouze tři záznamy. Tento typ problému se obvykle řeší otevřením dotazu v návrhovém zobrazení a kontrolou, zda kritéria v řádku Kritéria nejsou omezující více, než jste předpokládali. Další informace o kritériích naleznete v článku Příklady kritérií dotazů.

Pokud jsou zobrazeny duplicitní záznamy

Pokud dotaz na nejvyšší hodnotu vrátí duplicitní záznamy, jsou duplicitní záznamy obsaženy v podkladových tabulkách nebo jsou záznamy zobrazeny jako duplicitní, protože dotaz nezahrnuje pole sloužící k rozlišení jednotlivých záznamů. Následující dotaz například zobrazí pět objednávek s nejnovějším datem dodání a jménem prodejce, který danou transakci provedl.

Datum dodání

Prodejce

11. 12. 2004

Svoboda

11. 12. 2004

Mareš

10. 12. 2004

Novák

10. 12. 2004

Novák

10. 12. 2004

Svoboda

Třetí a čtvrtý záznam vypadají jako duplikáty, pravděpodobně proto, že prodejce Novák zpracoval dvě různé objednávky dodané v jednom dni.

Vrácení duplicitních záznamů se lze v závislosti na vašich požadavcích vyhnout dvěma způsoby. Můžete změnit návrh dotazu tak, že do něj přidáte pole sloužící k rozlišení záznamů, například KódObjednávky a KódZákazníka. Pokud stačí, aby byl zobrazen pouze jeden z duplicitních záznamů, můžete také nastavením vlastnosti Jedinečné hodnoty pro daný dotaz na hodnotu Ano zobrazit pouze různé záznamy. Chcete-li nastavit tuto vlastnost, stisknutím klávesy F4 v návrhovém zobrazení dotazu zobrazte seznam vlastností dotazu, vyhledejte vlastnost Jedinečné hodnoty a nastavte ji na hodnotu Ano.

Další informace o práci s duplicitními záznamy naleznete v článku Vyhledání a skrytí nebo odstranění duplicitních dat.

Začátek stránky

Vyhledání nejvyšší nebo nejnižší hodnoty pro záznamy v kategoriích nebo skupinách

Nejvyšší nebo nejnižší hodnoty pro záznamy ve skupinách vyhledáte vytvořením souhrnného dotazu. Při použití tohoto postupu nezapomeňte, že souhrnný dotaz může obsahovat pouze pole, která obsahují data skupiny (například pole „kategorie“) a pole obsahující nejvyšší či nejnižší hodnotu (například pole „cena“). Souhrnné dotazy nesmí zahrnovat jiná pole, která popisují položky v kategorii. Lze však vytvořit druhý dotaz, který zahrnuje pole ze souhrnného dotazu a pole z jiných tabulek obsahujících popisná data.

Předpokládejme například, že máte tabulku výrobků a každý produkt zařadíte do určité kategorie, například Stolní hry, Hlavolamy atd. Vytvoříte-li souhrnný dotaz, který určí nejdražší výrobek v každé kategorii, lze do dotazu zahrnout pouze pole pole obsahující údaje o kategorii a pole obsahující údaje o ceně. V tomto příkladu půjde o pole Název kategorie a pole Cena. Při spuštění tohoto typu dotazu je k poli Cena připojena předpona „Max-“ nebo „Min-“ (v závislosti na zvolené funkci), například:

Název kategorie

Max-Cena

Stolní hry

820 Kč

Hlavolamy

699 Kč

Počítačové hry

2 070 Kč

Panenky

999 Kč

...

...

Souhrnný dotaz nesmí zahrnovat jiná pole popisující výrobek (díky kterým jsou data srozumitelnější), například názvy výrobků nebo názvy dodavatelů, například:

Název kategorie

Max-Cena

NázevVýrobku

Název dodavatele

Stolní hry

820 Kč

Hrajeme si s C++

Proseware, Inc.

Hlavolamy

699 Kč

Diagram relační databáze

Lucerne Publishing

Počítačové hry

2 070 Kč

Počítačoví maniaci a pohádkové bytosti

Litware, Inc.

Panenky

999 Kč

Akční figurka programátora

Contoso, Ltd

...

...

...

...

Pokud chcete tato popisná data zobrazit, můžete vytvořit druhý výběrový dotaz kombinující data v souhrnném dotazu s poli dodatečných dat.

Postup v této části uvádí, jak vytvořit souhrnný dotaz a výběrový dotaz, které jsou potřebné k určené nejdražšího výrobku v každé sadě kategorií. Tento postup předpokládá použití následujících ukázkových tabulek:

Tabulka Kategorie

KódKategorie

Název kategorie

Popis

1

Stolní hry

Pro hráče všech úrovní a věku

2

Hlavolamy

Hlavolamy, puzzle a skládačky

3

Počítačové hry

Pro všechny typy konzol a hráče všech úrovní

4

Panenky

Akční figurky, hrací panny

5

Sportovní vybavení

Míče, oblečení, sítě

6

Modely/hobby

Letadla, auta, vláčky

Tabulka Dodavatelé

KódDodavatele

Název dodavatele

1

Fabrikam

2

Tailspin Toys

3

Northwind Traders

4

Adventure Works

5

Lucerne Publishing

6

Proseware, Inc.

7

Contoso, Ltd

8

Wide World Importers

9

Wingtip Toys

10

Wide World Importers

11

Litware, Inc.

12

Southridge Video

Tabulka Výrobky

NázevVýrobku

KódDodavatele

KódKategorie

Cena

Akční figurka programátora

7

4

999 Kč

Hrajeme si s C++

6

1

820 Kč

Diagram relační databáze

5

2

699 Kč

Kouzelný počítačový čip

3

2

599 Kč

Velká hra

1

1

455 Kč

Počítačoví maniaci a pohádkové bytosti

11

3

2_070 Kč

Cvičení pro počítačové maniaky! Disk DVD!

4

5

315 Kč

Létající pizza

2

5

880 Kč

Externí disketová jednotka 5,25“ (měřítko 1:4)

8

6

1 200 Kč

Figurka Rytíř

9

4

499 Kč

Příšeří

12

3

1 444 Kč

Sestroj si vlastní klávesy

1

6

1 869 Kč

Poznámka : Tento postup předpokládá, že mezi tabulkami Kategorie a výrobky a mezi tabulkami Dodavatelé a Výrobky je relace 1:N. V tomto případě tabulky sdílejí pole KódDodavatele a KódKategorie. Souhrnný dotaz popsaný v dalších částech nebude bez těchto relací funkční.

Vytvoření souhrnného dotazu

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Jiné na položku Návrh dotazu.

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku vyberte tabulky, se kterými chcete pracovat, klepněte na tlačítko Přidat a po přidání tabulek klepněte na tlačítko Zavřít.

  – nebo –

  Poklepejte na tabulky, které chcete použít, a klepněte na tlačítko Zavřít. Jednotlivé tabulky se zobrazí v návrhové mřížce. Používáte-li výše uvedené ukázkové tabulky, přidejte tabulky Kategorie a Výrobky.

 3. Poklepejte na pole tabulky, která chcete použít v dotazu.

  Nyní se ujistěte, že jste do dotazu přidali pouze pole skupiny a pole s hodnotou. Používáte-li ukázková data z předchozí tabulky, přidejte pole Název kategorie z tabulky Kategorie a pole Cena z tabulky Výrobky.

 4. Rozsah dotazu lze omezit pomocí kritéria.

  Řazeny budou pouze záznamy, které splňují tato kritéria, a v tomto seřazeném seznamu budou označeny nejvyšší a nejnižší hodnoty pole. Chcete-li například vyloučit výrobky v kategorii Sportovní potřeby, přidejte do řádku Kritéria pro pole Název Kategorie následující výraz: <>"Sportovní potřeby".

  Další příklady výrazů kritérií dotazu naleznete v článku Příklady kritérií dotazů.

 5. Převeďte dotaz na souhrnný dotaz.

  Na kartě Návrh klikněte ve skupině Zobrazit či skrýt na položku Souhrny.

  V návrhové mřížce se zobrazí řádek Celkem.

 6. Ujistěte se, že je v buňce Souhrn pro každé pole ve skupině nastavena hodnota Seskupit, a nastavte buňku Souhrn pro pole s hodnotou (pole obsahující nejvyšší nebo nejnižší hodnotu) na hodnotu Max nebo Min.

  Vyberete-li položku Max, bude vrácena nejvyšší hodnota v číselném poli nebo nejpozdější hodnota data nebo času v poli typu Datum/čas. Vyberete-li položku Min, bude vrácena nejnižší hodnota v číselném poli nebo nejstarší hodnota data nebo času v poli typu Datum/čas. Při použití ukázkových dat nastavte buňku Souhrn pro pole Název kategorie na hodnotu Seskupit a buňku Souhrn pro pole Cena na hodnotu Max nebo Min.

 7. Ve skupině Nástroje na kartě Návrh se přesvědčte, že je v seznamu Nejvyšší hodnoty vybrána položka Vše a klepnutím na tlačítko Spustit Obrázek tlačítka spusťte dotaz a zobrazte výsledky v zobrazení datového listu.

  Poznámka : V závislosti na funkci vybrané v kroku 7 je název pole s hodnotou v dotazu změněn na Max-NázevPole nebo Min- NázevPole. Při použití ukázkových tabulek bude pole přejmenováno na Max-Cena nebo Min-Cena.

 8. Uložte dotaz a přejděte k dalším krokům.

Daný dotaz nevrátí názvy výrobků ani žádné další informace o výrobcích. Chcete-li zobrazit další data, je nutné vytvořit druhý dotaz zahrnující dotaz, který jste právě vytvořili. Postup vytvoření tohoto druhého dotazu je popsán v následujících krocích.

Vytvoření druhého dotazu pro zobrazení dalších dat

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Jiné na položku Návrh dotazu.

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku klepněte na kartu Dotazy a potom poklepejte na souhrnný dotaz, který jste vytvořili v předchozí části.

 3. Klepněte na kartu Tabulky a přidejte tabulky, které jste použili v souhrnném dotazu, a tabulky obsahující související data, která chcete zobrazit.

  Používáte-li výše uvedené ukázkové tabulky, přidejte do nového dotazu tabulky Kategorie, Výrobky a Dodavatelé.

 4. Propojte pole v souhrnném dotazu s odpovídajícími poli v nadřazených tabulkách. Můžete to provést přetažením jednotlivých polí ze souhrnného dotazu na odpovídající pole v tabulce.

  Používáte-li ukázková data, přetáhněte pole Název kategorie v souhrnném dotazu na pole Název kategorie v tabulce Kategorie. Potom přetáhněte pole Max-Cena v souhrnném dotazu na pole Cena v tabulce Výrobky. Tato spojení umožní pomocí nového výběrového dotazu společně zobrazit data v souhrnném dotazu a data v ostatních tabulkách.

 5. Poklepáním na hvězdičku v okně souhrnného dotazu přidejte celý dotaz do návrhové mřížky a potom přetáhněte z ostatních tabulek v dotazu další pole.

  Používáte-li ukázkové tabulky, poklepejte na souhrnný dotaz, který jste vytvořili v předchozí části, a potom přidejte z tabulek Výrobky a Dodavatelé pole Název výrobku a Dodavatel.

 6. Volitelně můžete zadat pro jeden či více sloupců pořadí řazení.

  Chcete-li například, aby byly kategorie zobrazeny v abecedním pořadí, nastavte buňku Řadit pro sloupec Název kategorie na hodnotu Vzestupně.

 7. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Tím spustíte dotaz a zobrazíte výsledky v zobrazení datového listu.

Tip:    Pokud nechcete, aby byl v sloupci Cena zobrazen nadpis Max-Cena nebo Min-Cena, otevřete dotaz v návrhovém zobrazení a ve sloupci Cena v mřížce zadejte Cena: Max-Cena nebo Cena: Min-Cena. Tím změníte nadpis sloupce v zobrazení datového listu na Cena.

Začátek stránky

Vyhledání záznamů s nejvyššími a nejnižšími hodnotami

Dotazy vytvořené dříve v tomto článku vrátí nejvyšší nebo nejnižší hodnoty, nikoli však současně. Chcete-li zobrazit obě sady hodnot v jediném zobrazení, je nutné vytvořit dva dotazy (jeden, který načte nejvyšší hodnoty, a druhý, který načte nejnižší hodnoty) a výsledky potom sloučit a uložit v jedné tabulce.  

Proces vyhledání nejvyšších a nejnižších hodnot a zobrazení těchto dat v tabulce se skládá z následujících obecných kroků:

 • vytvoření dotazu na nejvyšší hodnoty a dotazu na nejnižší hodnoty nebo vytvoření souhrnných dotazů používajících funkce Min a Max (v případě potřeby seskupení dat),

 • převod dotazu na nejvyšší hodnoty (nebo souhrnného dotazu s použitím funkce Max) na vytvářecí dotaz a vytvoření nové tabulky spuštěním tohoto dotazu,

 • převod dotazu na nejnižší hodnoty (nebo souhrnného dotazu s použitím funkce Min) na přidávací dotaz a přidání záznamů do tabulky s nejvyššími hodnotami spuštěním tohoto dotazu.

  Kroky v této části popisují, jak vytvořit dotaz.

  Poznámka : Pokud není vaše databáze digitálně podepsaná nebo nachází-li se v důvěryhodném umístění, aplikace Access neumožní spustit akční dotazy, které jsou zde uvedené. Chcete-li povolit jakýkoli zablokovaný obsah předtím, než se pokusíte vytvořit níže uvedený dotaz pro vytvoření tabulky a přidávací dotaz, postupujte podle první části následujících pokynů.

  Povolení obsahu v databázi

  • Klepněte na panelu zpráv na položku Možnosti.

   Zobrazí se dialogové okno Možnosti zabezpečení sady Microsoft Office.

  • Vyberte možnost Povolit tento obsah a klepněte na tlačítko OK.

  • Spusťte dotaz znovu.

   Pokud není zobrazen panel zpráv

  • Na kartě Databázové nástroje zaškrtněte ve skupině Zobrazit či skrýt políčko Panel zpráv.

   Další informace o režimu vypnutí a o zabezpečení aplikace Access naleznete v článku Zabezpečení databáze aplikace Access 2007.

   Vytvoření dotazů

  • Vytvořte dotazy na nejvyšší a na nejnižší hodnoty.

   Postup vytvoření dotazu na nejvyšší či nejnižší hodnoty naleznete v části Vyhledání záznamů s nejvyššími nebo nejnižšími hodnotami dříve v tomto článku. Je-li nutné seskupit záznamy podle kategorií, postupujte podle pokynů v části Vyhledání nejvyšších nebo nejnižších hodnot pro záznamy v kategoriích nebo skupinách dříve v tomto článku.

  • Uložte jednotlivé dotazy a nechte je otevřené pro následující postupy.

Vytvoření vytvářecího dotazu

 1. Ponechejte v návrhovém zobrazení otevřený dotaz na nejvyšší hodnoty.

  Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na položku Vytvořit tabulku.

  Zobrazí se dialogové okno Vytvořit tabulku.

 2. Do pole Název tabulky zadejte název tabulky, do které mají být uloženy záznamy s nejvyšší a nejnižší hodnotou. Zadejte například Záznamy s nejvyšší a nejnižší hodnotou a klepněte na tlačítko OK.

  Při každém spuštění dotazu bude místo zobrazení výsledků v zobrazení datového listu vytvořena tabulka a nejvyšší hodnota bude nahrazena aktuálními daty.

 3. Uložte a zavřete dotaz.

Vytvoření přidávacího dotazu

 1. Otevřete dotaz na nejnižší hodnotu v návrhovém zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na položku Připojit.

 3. V dialogovém okně Přidat zadejte stejný název, který jste zadali v dialogovém okně Vytvořit tabulku.

  Zadejte například Záznamy s nejvyšší a nejnižší hodnotou a klepněte na tlačítko OK. Při každém spuštění dotazu nejsou zobrazeny výsledky v zobrazení datového listu, ale dotaz přidá záznamy do tabulky Záznamy s nejvyšší a nejnižší hodnotou.

 4. Uložte a zavřete dotaz.

Spuštění dotazů

Nyní jste připraveni spustit oba dotazy.

 • V okně Databáze poklepejte na dotaz na nejvyšší hodnotu a v zobrazených zprávách klepněte na tlačítko Ano.

 • Poklepejte na dotaz na nejnižší hodnotu a v zobrazených zprávách klepněte na tlačítko Ano.

 • V zobrazení datového listu otevřete tabulku se záznamy s nejvyšší a nejnižší hodnotou.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×