Vložení, změna nebo odstranění pole typu Memo

Pole typu Memo se používá, když je třeba do databáze uložit velké množství textu. V tomto tématu je vysvětleno, jak se aplikace Microsoft Office Access 2007 používá k přidání pole typu Memo do nových nebo existujících databázových tabulek.

Co chcete udělat?

Principy polí typu Memo

Přidání pole typu Memo v zobrazení datového listu

Přidání pole typu Memo v návrhovém zobrazení

Odstranění pole typu Memo

Vlastnosti polí typu Memo

Principy polí typu Memo

Pokud s aplikací Access teprve začínáte pracovat, měli byste vědět, že data jsou v databázi umístěna v jedné nebo několika tabulkách. Informace můžete zobrazit v datovém listu  - mřížce podobající se listu aplikace Excel - nebo ve formuláři pro zadávání dat či v sestavě, data jsou však vždy umístěna v jedné nebo několika tabulkách. Každá tabulka se skládá ze sady polí (sloupců) a každé pole je nastaveno pro příjem jednoho určitého typu dat. Například potřebujete-li ukládat kalendářní data a časy, nastavíte pole na typ Datum a čas, potřebujete-li ukládat velké množství textu, nastavíte pole na typ Memo.

Specifikace pole typu Memo

Do polí typu Memo lze v aplikaci Office Access 2007 uložit až 1 gigabajt znaků (neboli 2 gigabajty paměti - 2 bajty na znak), z nichž lze 65 535 znaků zobrazit v ovládacím prvku ve formuláři nebo v sestavě. Navíc je nyní možné používat pro data v poli Memo formát RTF. Lze například nastavit barvy, změnit písmo nebo nastavit písmo na tučné nebo kurzívu.

Další informace o použití formátu RTF pro data v poli typu Memo najdete v článku Formátování dat v tabulkách, formulářích a sestavách.

Způsoby vytvoření pole typu Memo

Aplikace Office Access 2007 poskytuje několik způsobů přidání pole typu Memo do nové nebo existující tabulky:

 • Zobrazení datového listu:    V zobrazení datového listu lze přidat pole typu Memo do nové nebo existující tabulky takto: Přidáte nové pole a do prázdného řádku vložíte více než 256 znaků textu, nebo pro pole vyberete datový typ Memo z rozevíracího seznamu.

 • Návrhové zobrazení:    Návrhové zobrazení se používá, když je třeba do tabulky přidat pole typu Memo, povolit pro ně formát RTF a nastavit vlastnosti, které nelze nastavit v zobrazení datového listu, například výchozí hodnotu. Další informace o vlastnostech, které lze nastavit pro pole typu Memo, najdete v oddíle Vlastnosti polí typu Memo.

Při vytváření nových a úpravách existujících tabulek je možné použít kteroukoliv z uvedených technik.

Začátek stránky

Přidání pole typu Memo v zobrazení datového listu

V tomto oddílu je vysvětlen postup pro přidání pole typu Memo do nové nebo existující databáze v zobrazení datového listu. Pro začínající uživatele aplikace Access: datový list je mřížka podobná listu aplikace Excel.

Přidání nového pole typu Memo do existující tabulky

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně poklepejte na tabulku, kterou chcete změnit.

  Aplikace Access tabulku otevře v zobrazení datového listu.

 4. V případě potřeby se vodorovně posuňte na první prázdné pole.

  Aplikace Access ve výchozím nastavení zobrazuje v záhlaví všech nových polí nadpis Přidat nové pole:

  Nové pole v datovém listu

 5. Poklepejte na záhlaví a zadejte název nového pole.

  Pro pole typu Memo se obvykle používají názvy jako „Komentáře“ nebo „Poznámky“.

 6. Vyberte první prázdný řádek pod záhlavím a zadejte blok textu delší než 256 znaků.

  Aplikace Access použije pro toto pole datový typ Memo, protože pole obsahuje více než 256 znaků. Alternativně můžete text o délce větší než 256 znaků do prvního řádku vložit (ze schránky).

 7. Uložte provedené změny.

Přidání pole typu Memo do nové tabulky

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. Na kartě Vytvořit klepněte ve skupině Tabulky na tlačítko Tabulka.

  Aplikace Access otevře novou tabulku v zobrazení datového listu.

 4. Poklepejte na záhlaví prvního pole tabulky (pole se záhlavím Přidat nové pole) a zadejte název pole. Pro pole typu Memo se obvykle používají názvy jako „Komentáře“ nebo „Poznámky“.

 5. Vyberte první prázdný řádek pod záhlavím a zadejte blok textu delší než 256 znaků. Aplikace Access použije pro toto pole datový typ Memo, protože pole obsahuje více než 256 znaků. Alternativně můžete text o délce větší než 256 znaků do prvního řádku vložit.

 6. Uložte provedené změny.

Začátek stránky

Přidání pole typu Memo v návrhovém zobrazení

Návrhové zobrazení se používá, když je třeba do nové nebo existující tabulky přidat pole typu Memo a pak pole nastavit pro podporu formátu RTF. V tomto oddílu je vysvětlen postup přidání pole typu Memo do existující nebo nové tabulky a nastavení pole pro formát RTF.

Přidání pole typu Memo do existující tabulky

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 4. Ve sloupci Název pole vyberte první prázdný řádek a zadejte název pole. Pro pole typu Memo se obvykle používají názvy jako „Komentáře“ nebo „Poznámky“.

 5. Vyberte sousední buňku ve sloupci Datový typ a z rozevíracího seznamu vyberte položku Memo.

 6. Uložte provedené změny.

Přidání pole typu Memo do nové tabulky

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. Na kartě Vytvořit klepněte ve skupině Tabulky na tlačítko Tabulka.

 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro novou tabulku a v místní nabídce klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 5. Ve sloupci Název pole vyberte první prázdný řádek a zadejte název pole. Pro pole typu Memo se obvykle používají názvy jako „Komentáře“ nebo „Poznámky“.

 6. Vyberte sousední buňku ve sloupci Datový typ a z rozevíracího seznamu vyberte položku Memo.

 7. Uložte provedené změny, a pokud chcete pro pole povolit formát RTF, přejděte k následujícím krokům.

Povolení formátu RTF

 • V seznamu Vlastnosti pole na kartě Obecné vyhledejte vlastnost Formát textu a změňte hodnotu Prostý text na hodnotu RTF.

Poznámka : Svážete-li s polem typu Memo textové pole, musíte vlastnost Formát textu nastavit na hodnotu RTF i pro toto pole.

Informace o formátování dat pomocí formátu RTF najdete v článcích Formátování dat v tabulkách, formulářích a sestaváchZadání nebo úpravy dat v ovládacím prvku nebo sloupci podporujícím formát RTF.

Začátek stránky

Odstranění pole typu Memo

Pro odebrání pole typu Memo z tabulky je možné použít zobrazení datového listu nebo návrhové zobrazení. Pokud však vyberete pole Memo, které obsahuje data, tato data trvale ztratíte. Odstranění nelze vzít zpět. Z toho důvodu byste měli databázi před odstraněním libovolných polí tabulky nebo jiných databázových součástí zálohovat.

Odstranění pole typu Memo v zobrazení datového listu

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně poklepejte na tabulku, kterou chcete změnit.

  Aplikace Access tabulku otevře v zobrazení datového listu.

 4. Vyhledejte pole typu Memo, klepněte pravým tlačítkem myši na jeho záhlaví (název) a klepněte na příkaz Odstranit sloupec.

 5. Klepnutím na tlačítko Ano odstranění potvrďte. 

Odstranění pole typu Memo v návrhovém zobrazení

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  Tabulka se otevře v návrhovém zobrazení.

 4. Klepněte na volič řádku (prázdný čtvereček) vedle pole typu Memo a stiskněte klávesu DELETE.

  – nebo –

  Klepněte pravým tlačítkem myši na volič řádku a klepněte na příkaz Odstranit řádky.

 5. Klepnutím na tlačítko Ano odstranění potvrďte.

Začátek stránky

Vlastnosti polí typu Memo

Jestliže pro přidání pole typu Memo do tabulky použijete návrhové zobrazení, můžete pro pole nastavit nebo změnit řadu vlastností. V následující tabulce jsou uvedeny vlastnosti pole typu Memo a je v ní popsáno, co jednotlivé vlastnosti pole ovlivňují a jaké důsledky má nastavení nebo změna těchto vlastností.

Vlastnost

Použití

Formát

Zadání vlastních formátovacích znaků pro definici formátu zobrazení. Formáty, které jsou zde definovány, se budou zobrazovat v datových listech, formulářích a sestavách.

Další informace o vlastních formátech naleznete v článku Formátování dat v tabulkách, formulářích a sestavách.

Titulek

Určuje název textového pole. Pro tuto vlastnost můžete zadat až 2 048 znaků. Pokud titulek nezadáte, aplikace Access použije výchozí název pole.

Výchozí hodnota

Určuje hodnotu, která se v poli automaticky objeví při vytvoření nového záznamu. Můžete například zadat hodnotu „Zadejte až 65 KB textu.“ Taková hodnota uživatelům připomene, že pracují s polem typu Memo. Maximální délka (výchozí hodnoty): 255 znaků.

Ověřovací pravidlo

Určuje požadavky na data zadaná do záznamu, pole nebo ovládacího prvku. Zadáte-li data, která porušují pravidlo definované pro pole, můžete použít vlastnost Text ověření k určení výsledné chybové zprávy. Maximální délka: 2 048 znaků.

Další informace o vytváření ověřovacích pravidel naleznete v článku Vytvoření ověřovacího pravidla pro ověření dat v poli.

Text ověření

Určuje text v chybové zprávě, která se zobrazí, když uživatelé poruší ověřovací pravidlo. Maximální délka: 255 znaků.

Další informace o vytváření ověřovacích pravidel naleznete v článku Vytvoření ověřovacího pravidla pro ověření dat v poli.

Je nutno zadat

Je-li pro tuto vlastnost nastavena hodnota Ano, je nutné do pole nebo ovládacích prvků svázaných s polem zadat hodnotu a tato hodnota nesmí být prázdná (Null).

Povolit nulovou délku

Je-li pro tuto vlastnost nastavena hodnota Ano, je možné do pole zadat řetězec nulové délky. Řetězec nulové délky neobsahuje žádné znaky a můžete jej použít k indikaci skutečnosti, že je vám známo, že pro pole neexistuje žádná hodnota. Řetězec nulové délky se zadává pomocí dvou uvozovek, mezi nimiž není žádná mezera ("").

Indexovat

Pro urychlení dotazů a operací řazení a seskupování použitých na velká množství dat můžete použít indexování. Indexy lze použít i pro zabránění uživatelům v zadání duplicitních hodnot. Možnosti:

 • Ne:    Indexování je vypnuto (výchozí nastavení).

 • Ano (duplicita povolena):    Indexuje pole a povoluje duplicitní hodnoty. Můžete například zadat duplicitní jméno a příjmení.

 • Ano (bez duplicity):    Indexuje pole a nepovoluje duplicitní hodnoty.

Komprese kódu Unicode

Aplikace Access používá k reprezentaci dat v polích typu Text, Memo a Hypertextový odkaz kód Unicode. Kód Unicode zabírá více paměťového prostoru, protože místo jednoho bajtu na znak používá dva bajty. Aby se zmenšila velikost souborů, má vlastnost Komprese kódu Unicode pro pole typu Text, Memo a Hypertextový odkaz ve výchozím nastavení hodnotu Ano. Je-li vlastnost Komprese kódu Unicode nastavena na hodnotu Ano, jsou všechny znaky s nulovým prvním bajtem při ukládání komprimovány a při načítání opět dekomprimovány.

Data v poli typu Memo nejsou komprimována, pokud je po komprimaci velikost obsahu pole 4 096 nebo menší. To znamená, že obsah pole typu Memo může být v jednom záznamu komprimován a v jiném nikoli.

Režim IME

Specifikuje editor IME (Input Method Editor), nástroj pro používání anglických verzí aplikace Access se soubory vytvořenými v japonštině nebo korejštině. Výchozí hodnota: No Control (bez řízení). Potřebujete-li další informace o používání této vlastnosti, stiskněte klávesu F1.

Režim Sentence IME

Určuje typ dat, který je možné zadat pomocí editoru IME. Potřebujete-li další informace o používání této vlastnosti, stiskněte klávesu F1.

Inteligentní značky

Určuje jednu nebo více inteligentních značek pro pole a libovolné ovládací prvky svázané s polem. Inteligentní značky jsou součásti, které rozpoznají typ dat v poli a umožní podniknout akci na základě tohoto typu. Například v poli E-mailová adresa může inteligentní značka spustit novou e-mailovou zprávu nebo přidat adresu do seznamu kontaktů.

Seznam dostupných inteligentních značek zobrazíte klepnutím na tlačítko Tlačítko nástroje pro sestavení .

Formát textu

Povolí nebo zakáže formát RTF. Chcete-li povolit formát RTF, vyberte možnost Formátovaný text.

Poznámka : Povolíte-li pro pole formát RTF a potom s polem svážete ovládací prvek textové pole, musíte formát RTF povolit i pro toto textové pole.

Další informace o povolení formátu RTF pro ovládací prvky a o používání formátování všeobecně najdete v článku Formátování dat v tabulkách, formulářích a sestavách.

Zarovnání textu

Určuje zarovnání dat v poli typu Memo. K dispozici jsou tyto možnosti:

 • Obecné:    Zarovná text doleva, čísla a kalendářní data doprava.

 • Vlevo:    Zarovná text, kalendářní data i čísla doleva.

 • Střed:    :Zarovná text, kalendářní data i čísla na střed.

 • Vpravo:    Zarovná text, kalendářní data i čísla doprava.

 • Rozmístit:    Rozmístí text, čísla i kalendářní data rovnoměrně vzhledem k oběma stranám pole nebo textového pole.

Pouze přidat

Je-li povolena tato vlastnost, uživatelé mohou do pole typu Memo přidávat data, nemohou však měnit nebo odebírat existující data.

Poznámka : Je-li tato vlastnost povolena, dojde ve výchozím nastavení při umístění ukazatele do pole typu Memo ke skrytí textu.


Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×