Vložení, vytvoření nebo odstranění pole pro uložení data

Potřebujete-li ukládat data a časy, můžete do tabulky přidat pole typu Datum a čas. Informace typu datum a čas lze používat pro řadu osobních a obchodních účelů, například narozeniny, informace o expedici a fakturaci a pracovní (časové) karty. V tomto článku je vysvětleno, jak lze aplikaci Microsoft Office Access 2007 použít k přidání nebo odstranění pole typu Datum a čas v nových či existujících databázových tabulkách.

Poznámka : Tento článek nevysvětluje, jak se do pole Datum a čas zadávají data. Další informace o způsobech použití polí Datum a čas najdete v článku Zadání hodnoty data nebo času.

V tomto článku

Principy polí typu Datum a čas

Přidání pole Datum a čas v zobrazení datového listu

Přidání pole typu Datum a čas v návrhovém zobrazení

Odstranění pole Datum a čas

Vlastnosti pole Datum a čas

Principy polí typu Datum a čas

Pokud s aplikací Office Access 2007 teprve začínáte pracovat, měli byste vědět, že data jsou v databázi uložena v jedné či více tabulkách. Informace můžete zobrazit v datovém listu - mřížce podobající se listu aplikace Microsoft Office Excel 2007 - nebo ve formuláři pro zadávání dat či v sestavě, data jsou však vždy umístěna v jedné nebo několika tabulkách. Každá tabulka se skládá ze sady polí (sloupců) a každé pole je nastaveno pro příjem jednoho určitého typu dat. Například potřebujete-li ukládat kalendářní data a časy, nastavíte pole na typ Datum a čas a pole pak bude přijímat pouze tento typ hodnot.  

Specifikace pole Datum a čas

Pokud používáte databázi aplikace Access, mohou se hodnoty data a času zobrazovat v libovolném množství formátů, jako je například evropský formát (28. 11. 2006 nebo 28-11-2006) jihoasijský formát (28/11/2006) nebo formát USA (11/28/2006).

Bez ohledu na způsob, jakým aplikace Access formátuje hodnoty data a času, a bez ohledu na způsob jejich zadání jsou data a časy ukládány v polích Datum a čas jako číslo s dvojitou přesností a plovoucí desetinnou čárkou – systém je označuje také jako pořadová data. Následující hodnota představuje typické pořadové datum a čas. 

Číslo s dvojitou přesností

Část hodnoty vyjádřená celým číslem před desetinnou čárkou představuje datum. Část za desetinnou čárkou představuje čas.

Číslo na tomto obrázku představuje 24. prosinec 2003, 21 hodin. Datová část je počet celých dnů, které uplynuly od počátečního čili „základního“ data 30.12.1899. V tomto příkladu uplynulo od 30.12.1899 do 24.12. 2003 37 979 dnů. Časová část je zlomkem 24hodinového dne. Hodnota 0,875 vynásobená 24 hodinami se rovná 21 hodin.

Záporné hodnoty v datové části představují data před základním datem. Hodnota -1 jako datová část se například překládá jako jeden den před základním dnem, tedy 29. 12. 1899.

Platné hodnoty data se pohybují v rozsahu -657,434 (1. ledna 100 našeho letopočtu) do 2 958 465 (31. prosince 9999 n.l.). Platné hodnoty času spadají do rozsahu 0,0 až 0,9999 nebo 23:59:59.

Ukládání hodnot data a času ve formě čísel umožňuje provádět s časovými a datovými údaji velké množství výpočtů. Můžete například vypočítat celkový počet odpracovaných hodin (pro pracovní kartu) nebo stáří faktury.

Formáty polí Datum a čas

Pro pole Datum a čas lze použít dva obecné typy formátování: formátování zadávaných dat a formátování zobrazení. Potřebujete-li formátovat zadávaná data, použijete vstupní masku - sadu doslovných znaků (literálů) a zástupných znaků, které řídí, jak uživatelé data zadávají . Pomocí formátování zobrazení se určuje, co uživatelé v datových listech, formulářích a sestavách uvidí. Aplikace Access poskytuje dva typy formátů zobrazení: sadu předdefnovaných formátů, které si uživatelé volí ze seznamu, a možnost vytvářet vlastní formáty.

Další informace o používání předdefinovaných i vlastních formátů naleznete v článku Formátování dat v tabulkách, formulářích a sestavách.

Informace o vstupních maskách naleznete v článku Vytvoření vstupní masky pro zadávání hodnot pole nebo řídicích hodnot v určitém formátu.

Metody vytváření polí typu Datum a čas

Aplikace Office Access 2007 poskytuje několik způsobů pro přidání pole Datum a čas do nové nebo existující tabulky:

 • Zobrazení datového listu:    V zobrazení datového listu lze pole Datum a čas přidat do nové či existující tabulky přidáním nového pole a poté ručním zadáním data nebo zkopírováním a vložením data. Lze také vybrat datový typ z rozevíracího seznamu a nastavit vlastnosti, jako je například vlastnost Je nutno zadat, která vynutí zadání data do daného pole, nebo vlastnost Jedinečný, která vynutí zadání neduplicitní hodnoty.

 • Návrhové zobrazení:    Návrhové zobrazení se používá pro přidání pole Datum a čas a nastavení jeho vlastností, které nelze nastavit v zobrazení datového listu, například vstupních masek nebo výchozích hodnot.

Začátek stránky

Přidání pole Datum a čas v zobrazení datového listu

V tomto oddílu je vysvětlen postup přidání pole Datum a čas do existující tabulky nebo nové tabulky v zobrazení datového listu. Uživatelé, kteří s aplikací Access dříve nepracovali, zjistí, že mřížka datového listu se podobá listu aplikace Office Excel 2007.

Přidání pole Datum a čas do existující tabulky

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně poklepejte na tabulku, kterou chcete změnit.

  Aplikace Access tabulku otevře v zobrazení datového listu.

 4. V případě potřeby se vodorovně posuňte na první prázdné pole. Aplikace Access ve výchozím nastavení zobrazuje v záhlaví všech nových polí nadpis Přidat nové pole:

  Nové pole v datovém listu

 5. Poklepejte na řádek záhlaví a zadejte název nového pole.

 6. Vyberte první prázdný řádek pod záhlavím a zadejte datum.

  – nebo –

  Vložte datum do prvního řádku

  – nebo –

  Ve skupině Typ a formátování dat na kartě Datový list vyberte v seznamu Datový typ položku Datum a čas.

 7. Uložte provedené změny.

Přidání pole Datum a čas do nové tabulky

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Tabulky na položku Tabulka.

  Aplikace Access otevře novou tabulku v zobrazení datového listu, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

  Nová prázdná tabulka v nové databázi

 4. Klepněte na tlačítko Uložit vzhled tlačítka a v dialogovém okně Uložit jako zadejte název nové tabulky.

 5. Poklepejte na záhlaví prvního pole tabulky (pole se záhlavím Přidat nové pole) a zadejte název pole.

 6. Vyberte první prázdný řádek pod záhlavím a zadejte datum. Aplikace Access po zadání data automaticky odvodí, že se jedná o datový typ Datum a čas.

  – nebo –

  Vložte datum do prvního řádku.

  – nebo –

  Ve skupině Typ a formátování dat na kartě Datový list vyberte v seznamu Datový tyo položku Datum a čas.

Začátek stránky

Přidání pole typu Datum a čas v návrhovém zobrazení

Návrhové zobrazení slouží k přidání pole typu Datum a čas do nové nebo existující tabulky a následnému nastavení nebo změně vlastnosti pole, které nelze nastavit nebo změnit v zobrazení datového listu. Můžete například definovat vstupní masku nebo ověřovací pravidlo. Další informace o vstupních maskách a jiných vlastnostech naleznete v oddíle Vlastnosti pole Datum a čas.

Přidání pole typu Datum a čas do existující tabulky

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V  navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a potom klepněte na příkaz Návrhové zobrazení Vzhled tlačítka .

 4. Ve sloupci Název pole vyberte první prázdný řádek a zadejte název pole.

 5. Vyberte sousední buňku ve sloupci Datový typ a ze seznamu vyberte položku Datum a čas.

 6. Uložte provedené změny.

Přidání pole typu Datum a čas do nové tabulky

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Tabulky na položku Tabulka.

 4. Klepněte na tlačítko Uložit vzhled tlačítka a v dialogovém okně Uložit jako zadejte název nové tabulky.

 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro novou tabulku a klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 6. Ve sloupci Název pole vyberte první prázdný řádek a zadejte název pole.

 7. Vyberte sousední buňku ve sloupci Datový typ a ze seznamu vyberte položku Datum a čas.

 8. Uložte provedené změny. Chcete-li nastavit vlastnosti pole, ponechte tabulku v návrhovém zobrazení otevřenou a pokračujte následujícími kroky.

Nastavení nebo změna vlastností pole

 1. V dolní části návrháře tabulky vyhledejte na kartě Obecné v části Vlastnosti pole vlastnost, kterou chcete změnit.

 2. Vyberte pole vedle názvu vlastnosti. V závislosti na vybrané vlastnosti můžete provést některou z následujících akcí:

  • zadání dat (například výchozího textu nebo vstupní masky).

  • Spusťte Tvůrce výrazů nebo Průvodce vstupní maskou.

  • Klepnutím na tlačítko Builder button vedle pole vlastnosti zobrazte dialogové okno Inteligentní značky .

  • Vyberte ze seznamu požadovanou možnost.

   Potřebujete-li informace o tom, jak se určitá vlastnost pole používá, vyberte ji a stiskněte klávesu F1.

Začátek stránky

Odstranění pole Datum a čas

Pro odstranění pole z tabulky je možné použít zobrazení datového listu nebo návrhové zobrazení. Pokud však vyberete pole Datum a čas, které obsahuje data, tato data trvale ztratíte. Odstranění nelze vzít zpět. Z toho důvodu byste měli databázi před odstraněním libovolných polí tabulky nebo jiných databázových součástí zálohovat. 

Odstranění pole Datum a čas v zobrazení datového listu

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně poklepejte na tabulku, kterou chcete změnit.

  Aplikace Access tabulku otevře v zobrazení datového listu.

 4. Najděte pole Datum a čas, klepněte pravým tlačítkem myši na jeho záhlaví (název) a klepněte na příkaz Odstranit sloupec.

 5. Klepnutím na tlačítko Ano odstranění potvrďte. 

Odstranění pole Datum a čas v návrhovém zobrazení

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V  navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a potom klepněte na příkaz Návrhové zobrazení Vzhled tlačítka .

  Tabulka se otevře v návrhovém zobrazení.

 4. Klepněte na volič řádku (prázdný čtverec) vedle pole Datum a čas a pak stiskněte klávesu DELETE.

  – nebo –

  Klepněte pravým tlačítkem myši na volič řádku a klepněte na příkaz Odstranit řádky.

 5. Klepnutím na tlačítko Ano odstranění potvrďte. 

Začátek stránky

Vlastnosti pole Datum a čas

Když pro přidání pole Datum a čas do tabulky použijete návrhové zobrazení, můžete nastavit nebo změnit počet vlastností pole. V následující tabulce jsou uvedeny vlastnosti pole Datum a čas a popis, co jednotlivé vlastnosti pole ovlivňují a jaké důsledky má nastavení nebo změna těchto vlastností.

Vlastnost

Použití

Formát

Slouží k zadání vlastních formátovacích znaků pro definici formátu zobrazení. Formáty, které jsou zde definovány, se budou zobrazovat v datových listech, formulářích a sestavách. Další informace o vlastních formátech naleznete v článku Formátování dat v tabulkách, formulářích a sestavách.

Vstupní maska

Slouží k zadání řetězce vstupní masky nebo spuštění Průvodce vstupní maskou klepnutím na tlačítko Builder button .

Další informace o vytváření a používání vstupních masek naleznete v článcích Vytvoření vstupní masky pro zadání hodnot pole nebo ovládacího prvku v určitém formátu a Formátování dat v tabulkách, formulářích a sestavách.

Titulek

Určuje název pole typu Datum a čas. Pokud titulek nezadáte, aplikace Access použije výchozí název pole.

Výchozí hodnota

Určuje hodnotu, která se v poli automaticky objeví při vytvoření nového záznamu. Můžete například zadat funkci Date(), která automaticky zobrazí aktuální datum.

Ověřovací pravidlo

Určuje požadavky na data zadaná do celého záznamu, jednotlivých polí nebo ovládacích prvků ve formuláři či sestavě. Zadá-li uživatel data, která porušují pravidlo, můžete pomocí vlastnosti Ověřovací text zadat výslednou chybovou zprávu. Maximální délka je 2 048 znaků.

Další informace o vytváření ověřovacích pravidel naleznete v článku Vytvoření ověřovacího pravidla pro ověření dat v poli.

Text pro ověření

Určuje text v chybové zprávě, která se zobrazí, když uživatelé poruší ověřovací pravidlo. Maximální délka: 255 znaků.

Další informace o vytváření ověřovacích pravidel naleznete v článku Vytvoření ověřovacího pravidla pro ověření dat v poli.

Je nutno zadat

Je-li pro tuto vlastnost nastavena hodnota Ano, je nutné do pole nebo ovládacích prvků svázaných s tímto polem zadat hodnotu a tato hodnota nesmí být prázdná (Null).

Indexovat

Pro urychlení dotazů a operací řazení a seskupování použitých u velkého množství dat použijte indexování. Indexy lze použít i pro zabránění uživatelům v zadání duplicitních hodnot. Možnosti:

 • Ne:    Indexování je vypnuto (výchozí nastavení).

 • Ano (duplicita povolena):    Indexuje pole a povoluje duplicitní hodnoty. Můžete například použít duplicitní jméno a příjmení.

 • Ano (bez duplicity):    Indexuje pole a nepovoluje duplicitní hodnoty.

Režim IME

Určuje editor IME (Input Method Editor), nástroj pro používání anglických verzí aplikace Access se soubory vytvořenými v japonské nebo korejské verzi aplikace Access. Výchozí hodnota: No Control (Bez řízení). Potřebujete-li další informace o používání této vlastnosti, stiskněte klávesu F1.

Režim Sentence IME

Určuje typ dat, který je možné zadat pomocí editoru IME. Potřebujete-li další informace o používání této vlastnosti, stiskněte klávesu F1.

Inteligentní značky

Určuje jednu nebo více inteligentních značek pro pole a libovolné ovládací prvky svázané s polem. Inteligentní značky jsou součásti, které rozpoznají typ dat v poli a umožní podniknout akci na základě tohoto typu. Je například možné vybrat pole Datum a čas a potom použít inteligentní značku k otevření osobního kalendáře.

Klepnutím na tlačítko Builder button vedle pole vlastnosti zobrazte seznam dostupných inteligentních značek.

Zarovnání textu

Určuje zarovnání dat v poli Datum a čas. Možnosti:

 • Obecné:    Zarovná text doleva, čísla a kalendářní data doprava.

 • Vlevo:    Zarovná text, kalendářní data i čísla doleva.

 • Vpravo:    Zarovná text, kalendářní data i čísla doprava.

 • Střed:    Zarovná text, kalendářní data i čísla na střed.

 • Rozmístit:    Rozmístí text, čísla i kalendářní data rovnoměrně vzhledem k oběma stranám pole nebo textového pole.

Zobrazit výběr data

Zobrazí nebo skryje ovládací prvek kalendáře, který se zobrazí po klepnutí na pole Datum a čas. Výchozí nastavení: možnost Pro data. Chcete-li ovládací prvek skrýt, zvolte možnost Nikdy.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×