Vložení vodorovné tabulky s opakováním

Chcete-li, aby uživatelé mohli přidávat do tabulky další sloupce, můžete v šabloně formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath použít vodorovnou tabulku s opakováním.

V tomto článku:

Kdy použít vodorovnou tabulku s opakováním

Možnosti uživatelů

Aspekty kompatibility

Vložení vodorovné tabulky s opakováním

Tipy týkající se rozložení

Kdy použít vodorovnou tabulku s opakováním

Vodorovnou tabulku s opakováním použijte v případě, kdy mají být data zadávána nebo zobrazována ve strukturované formě tabulky, přičemž uživatelé mají mít možnost přidávat podle potřeby další sloupce dat. Vodorovnou tabulku s opakováním můžete například použít k zaznamenávání dat o prodeji v každém čtvrtletí. Je-li databáze svázána s tabulkou, můžete vodorovnou tabulku s opakováním použít ke zobrazení záznamů této databáze nebo k práci s nimi.

Vodorovná tabulka s opakování se skládá z Opakující se oddíl v Tabulka rozložení. U oddílu s opakováním je povoleno nastavení Opakovat vodorovně, což simuluje sloupec v tabulce.

V následujícím příkladu mohou uživatelé přidávat do tabulky další sloupce, chtějí-li zadat data o prodeji za další čtvrtletí.

Data o prodeji zadávaná do vodorovné tabulky s opakováním

Vodorovná tabulka s opakováním se skládá ze dvou částí:

 • Sloupec záhlaví.    Vložíte-li do nové prázdné šablony formuláře vodorovnou tabulku s opakováním, zobrazí se ve výchozím nastavení sloupec záhlaví. Tento sloupec se zpravidla používá pro zadání popisků, které se zobrazí po levé straně tabulky. Pokud tyto popisky nepotřebujete, klepněte na sloupec pravým tlačítkem myši, v místní nabídce přejděte na příkaz Odstranit a poté klepněte na možnost Sloupce.

 • Sloupec dat.    Sloupec dat se může v tabulce podle potřeby „opakovat“. Vložíte-li při návrhu šablony formuláře vodorovnou tabulku s opakováním, zobrazí se v Režim návrhu zpravidla pouze jeden sloupec. Osoba, která tabulku ve formuláři založeném na šabloně formuláře vyplňuje, však může přidat do formuláře další sloupce stisknutím kombinace kláves CTRL+ENTER, klepnutím na příkazy v místní nabídce nebo klepnutím ve formuláři na text s pokynem Vložit položku (ten je možné upravit).

Související ovládací prvky

Aplikace InfoPath obsahuje další ovládací prvky, které jsou podobné vodorovným tabulkám s opakováním, ale slouží k jiným účelům. Při rozhodování, který z těchto ovládacích prvků bude pro šablonu formuláře nejvhodnější, použijte následující seznam:

Tabulka s opakováním.    Chcete-li, aby uživatelé mohli přidávat do tabulky místo sloupců další řádky, použijte místo tabulky s vodorovným opakováním tabulku s opakováním.

Oddíl s opakováním.    Chcete-li vytvořit oddíl, který mohou uživatelé vložit do formuláře několikrát (například záznam databáze), použijte oddíl s opakováním nebo jiný opakující se ovládací prvek. Vloží-li uživatelé do formuláře oddíl s opakováním, vloží se jednotlivé oddíly svisle pod sebe, jeden za druhým podél formuláře. Tím se chování oddílu s opakováním liší od chování vodorovné tabulky s opakováním, v níž se jednotlivé oddíly vkládají do formuláře vodorovně, vedle sebe.

Začátek stránky

Možnosti uživatelů

Při umístění kurzoru nad sloupec vodorovné tabulky s opakováním se zobrazí tlačítko místní nabídky. Klepnutím na tlačítko uživatelé zobrazí příkazy místní nabídky umožňující vložení nebo odstranění sloupce.

Místní nabídky pro vodorovnou tabulku s opakováním

Uživatelé mohou vložit nový řádek také klepnutím na text Vložit položku, který se zobrazí na formuláři pod vodorovnou tabulkou s opakováním. Tento text je možné upravit nebo odstranit při návrhu šablony formuláře. Případné sloupce, které překročí šířku tabulky s rozložením, která obsahuje ovládací prvek Oddíl s opakováním, se zalomí na nový řádek.

Začátek stránky

Aspekty kompatibility

Navrhujete-li šablonu formuláře v aplikaci InfoPath, můžete zvolit návrh Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem. Při navrhování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem však není v podokně úloh Ovládací prvky vodorovná tabulka s opakováním k dispozici, protože ji nelze zobrazit ve webovém prohlížeči.

Začátek stránky

Vložení vodorovné tabulky s opakováním

Vložení vodorovné tabulky s opakováním se mírně liší podle toho, zda navrhujete novou prázdnou šablonu formuláře, nebo šablonu formuláře založenou na databázi nebo jiném externím zdroji dat.

Následující vyobrazení ukazuje, jak vypadá vodorovná tabulka s opakováním, když nad ni v návrhovém režimu umístíte kurzor.

Oddíl s opakováním vybraný ve vodorovné tabulce s opakováním

Ovládací prvky mohou být vázané nebo nevázané. Vázaný ovládací prvek je připojen k poli nebo skupině ve zdroji dat a data zadaná do ovládacího prvku jsou uložena do zdrojového souboru formuláře (XML). Nevázaný ovládací prvek není připojen k poli nebo skupině a data zadaná do ovládacího prvku nejsou uložena. Pokud ovládací prvek vyberete nebo na něj umístíte ukazatel myši, zobrazí se v pravém horním rohu ovládacího prvku text a ikona vazby. Text označuje skupinu nebo pole, k němuž je ovládací prvek ve zdroji dat vázán. Ikona označuje, zda je ovládací prvek správně vázán k dané skupině nebo poli. Pokud je vazba správná, zobrazí se zelená ikona. Pokud není s vazbou něco v pořádku, zobrazí se modrá nebo červená ikona.

Zdroj dat pro šablonu formuláře je tvořen poli a skupinami, které se zobrazují v hierarchickém zobrazení podokna úloh Zdroj dat. Vodorovné tabulky s opakováním jsou obvykle vázány na Opakující se skupina ve zdroji dat šablony formuláře, ačkoli mohou být také vázány na Opakující se pole.

V následující příkladu je tabulka ve formuláři vázána na opakující se skupinu čtvrtletí v podokně úloh Zdroj dat. Ovládací prvky Textové pole v tabulce – Golf, Tenis a Windsurfing – jsou vázány k polím, která jsou součástí opakující se položky čtvrtletí.

Vztah mezi vodorovnou tabulkou s opakováním v šabloně formuláře a opakující se skupinou ve zdroji dat

Vložení vodorovné tabulky s opakováním do nové prázdné šablony formuláře

Pokud navrhujete novou, prázdnou šablonu formuláře, je políčko Automaticky vytvořit zdroj dat v podokně úloh Ovládací prvky ve výchozím nastavení zaškrtnuto. Díky tomu je možné v aplikaci InfoPath při přidávání ovládací prvků do šablony formuláře automaticky vytvářet pole a skupiny ve zdroji dat. Tyto skupiny a pole jsou v podokně úloh Zdroj dat zastoupeny ikonami složek a souborů.

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Není-li zobrazeno podokno úloh Ovládací prvky, klikněte v nabídce Vložit na příkaz Další ovládací prvky nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V seznamu Vložit ovládací prvky vyberte položku Vodorovná tabulka s opakováním.

 4. V poli Počet řádků zadejte počet řádků, který má tabulka mít ve výchozím stavu.

 5. Při vytvoření obsahuje vodorovná tabulka s opakováním v každém řádku ve sloupci dat textové pole. Chcete-li Textové pole převést na jiný typ ovládacího prvku, klepněte na převáděné Textové pole pravým tlačítkem myši, v místní nabídce přejděte na příkaz Změnit na a pak vyberte požadovaný ovládací prvek.

Vložení vodorovné tabulky s opakováním do šablony formuláře založené na existujícím zdroji dat

Jestliže návrh šablony formuláře založíte na stávajícím souboru, databázi nebo webové službě v jazyce XML (Extensible Markup Language), odvodí aplikace InfoPath pole a skupiny v podokně úloh Zdroj dat z tohoto existujícího zdroje dat. V tomto případě můžete vložit vodorovnou tabulku s opakováním do šablony formuláře přetažením opakující se skupiny z podokna úloh Zdroj dat, nebo vložením vodorovné tabulky s opakováním z podokna úloh Ovládací prvky, jak je popsáno v následujícím postupu:

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Není-li zobrazeno podokno úloh Ovládací prvky, klikněte v nabídce Vložit na příkaz Další ovládací prvky nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V seznamu Vložit ovládací prvky vyberte položku Vodorovná tabulka s opakováním.

 4. Na první stránce Průvodce vazbou tabulky s opakováním klepněte v seznamu Zdroj dat na zdroj dat, který chcete použít, a poté klepněte na opakující se skupinu Vzhled ikony , na kterou chcete vázat řádky tabulky.

  Tip : Chcete-li vytvořit novou opakující se skupinu, klepněte pravým tlačítkem myši na skupinu, ke které chcete opakující se skupinu přidat, v místní nabídce klepněte na příkaz Přidat a pak v dialogovém okně Přidat pole nebo skupinu zadejte vlastnosti opakující se skupiny.

 5. Klepněte na tlačítko Další.

 6. Na druhé stránce průvodce Vazba tabulky s opakováním poklepejte na pole v seznamu Vazba na data, která chcete do tabulky přidat jako sloupce.

  Tip : Chcete-li vytvořit nové pole v seznamu Vazba na data, klepněte pravým tlačítkem myši na skupinu, na kterou je vázána vodorovná tabulka s opakováním, v místní nabídce klepněte na příkaz Přidat a pak v dialogovém okně Přidat pole nebo skupinu zadejte vlastnosti pole.

 7. Chcete-li změnit pořadí sloupců, vyberte sloupec v seznamu Řádky v tabulce a poté klepněte na příkaz Přesunout před nebo Přesunout za.

Začátek stránky

Tipy týkající se rozložení

Následující tipy vám napomohou vylepšit vzhled, velikost a další vlastnosti vodorovné tabulky s opakováním a ovládacích prvků v této tabulce:

 • Vodorovná tabulka s opakováním se skládá z oddílu s opakováním v tabulce rozložení. Pravý okraj tabulky rozložení určuje, kde se po přidání dalších sloupců tabulka zalomí na nový řádek. Chcete-li zalamování sloupců na nový řádek ovlivnit, můžete pravý okraj buňky, v níž se ovládací prvek s opakováním nachází, tažením posunout doprava nebo doleva.

 • Vodorovná tabulka s opakováním může být užitečná při tisku. Sloupce se v ovládacím prvku na šabloně formuláře zalamují na nový řádek, aby se vytiskly všechny informace v tabulce. Je-li však vaše šablona formuláře určena hlavně pro prohlížení na obrazovce, zvažte umístění vodorovné tabulky s opakováním v šabloně formuláře do Oblast s možností posouvání. V takovém případě mohou uživatelé po zadání velkého množství dat do vodorovné tabulky s opakování prohlížet tabulku posouváním namísto jejího prohlížení na formuláři vcelku.

 • Chcete-li změnit velikost několika textových polí současně, dotyčná textová pole vyberte, stiskněte kombinaci kláves ALT+ENTER, klepněte na kartu Velikost a proveďte požadované úpravy.

 • Změňte velikost textových polí na šabloně formuláře podle délky textu, který do nich budou uživatelé zadávat.

 • Chcete-li změnit ohraničení nebo barvu několika textových polí současně, vyberte tato pole, klepněte v nabídce Formát na příkaz Ohraničení a stínování, klepněte na kartu Ohraničení a proveďte požadované úpravy.

 • Chcete-li upravit text, který se zobrazí v textovém poli, použijte pole Písmo a Velikost písma v podokně úloh Formátování. Chcete-li změnit písmo a velikost písma všech textových polí současně, klepněte na textové pole obsahující požadované formátování a v nabídce Formát klepněte na příkaz Použít písmo u všech ovládacích prvků Textové pole.

 • Chcete-li zobrazit vzhled textových polí se skutečným textem, klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Ukázka dat. Získáte tak představu o konečném vzhledu formuláře založeného na dané šabloně formuláře po jeho vyplnění.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×