Vložení seznamu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí seznamu můžete v šabloně formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath předložit uživateli vzájemně se vylučující volby.

V tomto článku:

Kdy použít seznam

Práce uživatelů

Vložení seznamu

Tipy pro rozložení

Kdy použít seznam

Seznam slouží k těmto účelům:

 • umožnit uživateli zvolit jednu možnost ze seznamu předdefinovaných položek,

 • zobrazit hodnoty načtené z pevného seznamu, ze Zdroj dat šablony formuláře nebo z externího zdroje dat, například databáze nebo seznamu služby Microsoft Windows SharePoint Services.

Na následujícím vyobrazení uživatelé kategorizují výdaje ve formuláři výdajů výběrem hodnot ze seznamu.

Položka vybraná v rozevíracím seznamu

Po vložení seznamu do šablony formuláře musíte zadat hodnoty, které se v něm mají zobrazovat. V opačném případě se zobrazí uživatelům po otevření formuláře založeného na vaší šabloně formuláře prázdný seznam. V dialogovém okně Seznam – vlastnosti můžete sami zadat položky seznamu nebo nakonfigurovat seznam tak, aby byly položky načteny z databáze nebo jiného zdroje dat.

Související ovládací prvky

Aplikace InfoPath obsahuje ovládací prvky, které jsou podobné seznamům, ale slouží k jiným účelům. Při rozhodování, který z těchto ovládacích prvků bude pro šablonu formuláře nejvhodnější, použijte následující seznam:

Rozevírací seznam.    Podobně jako seznam poskytuje rozevírací seznam uživatelům seznam voleb. V rozevíracím seznamu jsou však položky seznamu skryty, dokud uživatel neklepne na šipku vedle seznamu. Rozevírací seznam může být vhodný, hodláte-li poskytnout v seznamu velké množství voleb, nebo je-li místo v šabloně formuláře omezené.

Pole se seznamem.    Podobně jako seznam poskytuje pole se seznamem uživatelům seznam voleb. V poli se seznamem jsou však položky seznamu skryty, dokud uživatel neklepne na šipku vedle pole se seznamem. Uživatelé mohou do pole se seznamem zadat vlastní položky nebo volit z předem definovaných položek.

Seznam s vícenásobným výběrem.    Chcete-li, aby mohli uživatelé vybírat ze seznamu více než jednu položku, můžete namísto seznamu použít seznam s vícenásobným výběrem. V seznamu s vícenásobným výběrem uživatelé označují volby zaškrtnutím jednoho nebo více zaškrtávacích políček, a nikoli klepnutím na hodnotu v seznamu. Jako u standardních seznamů se položky v seznamu s vícenásobným výběrem zobrazí uživateli již po prvním otevření formuláře.

Přepínače.    Podobně jako u seznamu umožňuje skupina přepínačů uživateli vybírat ze seznamu vzájemně se vylučujících voleb. U přepínačů však uživatelé vybírají volbu klepnutím na malý kroužek namísto klepnutí na položku seznamu.

Začátek stránky

Práce uživatelů

Seznamy jsou jedním z nejčastěji používaných ovládacích prvků ve formuláři, proto je většina uživatelů umí používat.

Uživatel vybírá ze seznamu pouhým klepnutím na položku. Seznam je „otevřený“, takže uživatel vidí seznam voleb, aniž by musel na ovládací prvek klepnout. Pokud je seznam na výšku větší než rámeček, ve kterém se nachází, zobrazí se na pravé straně ovládacího prvku posuvník. Vyplňují-li uživatelé formulář pomocí klávesnice, mohou k procházení položek v seznamu použít klávesy ŠIPKA NAHORU a ŠIPKA DOLŮ.

Začátek stránky

Vložení seznamu

Postup vložení seznamu se mírně liší podle toho, zda navrhujete novou prázdnou šablonu formuláře, nebo šablonu formuláře založenou na databázi nebo jiném externím zdroji dat.

Následující obrázek ukazuje, jak vypadá seznam vybraný v režimu návrhu před přidáním popisku a položek.

Seznam vybraný v režimu návrhu

Ovládací prvky můžou být vázané nebo nevázané. Pokud je ovládací prvek vázaný, je připojený k poli nebo skupině ve zdroji dat, takže data zadaná do tohoto ovládacího prvku se uloží do souboru podkladového formuláře (.xml). Pokud je ovládací prvek nevázaný, není připojený k poli ani skupině a data zadaná do tohoto ovládacího prvku se neuloží. Když ovládací prvek vyberete nebo na něho najedete ukazatelem, zobrazí se v jeho pravém horním rohu text a ikona vazby. Text označuje skupinu nebo pole, s kterým má tento ovládací prvek vazbu ve zdroji dat. Ikona označuje, jestli má ovládací prvek správnou vazbu s touto skupinou nebo polem. Pokud je vazba správná, zobrazuje se zelená ikona. Pokud je u vazby něco špatně, uvidíte místo toho modrou nebo červenou ikonu.

Zdroje dat pro šablonu formuláře se skládá z pole a skupiny zobrazené v podokně úloh Zdroj dat hierarchicky. Seznamy jsou vždy svázat. V následujícím příkladu je seznam kategorií v šabloně formuláře vázaný na pole kategorie v podokně úloh Zdroj dat.

vztah mezi seznamem v šabloně formuláře a příslušným polem ve zdroji dat

Při návrhu nové prázdné šablony formuláře je standardně zaškrtnuté políčko Automaticky vytvořit zdroj dat v podokně úloh Ovládací prvky. Díky tomu bude InfoPath při přidávání ovládacích prvků na šablonu formuláře automaticky vytvářet pole a skupiny ve zdroji dat. Pole a skupiny jsou znázorněné ikonami složky a souboru v podokně úloh Zdroj dat.

Pokud návrh šablony formuláře založíte na existujícím souboru XML (Extensible Markup Language), databázi nebo webové službě, odvodí InfoPath pole a skupiny v podokně úloh Zdroj dat z tohoto existujícího zdroje dat.

Vložení seznamu

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V podokně úloh Ovládací prvky proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li automaticky vytvořit pole ve zdroji dat svázaném se seznamem, zaškrtněte políčko Automaticky vytvořit zdroj dat.

  • Chcete-li svázat seznam s existujícím polem, zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky vytvořit zdroj dat.

   Poznámka: Když je toto zaškrtávací políčko nedostupné, je zdroj dat uzamčený. Pokud například návrh šablony formuláře založíte na nějakém schématu XML, v InfoPathu nejspíš nebudete moct přidat do tohoto zdroje dat nová pole nebo skupiny. Toto omezení napomáhá tomu, abyste neúmyslně neudělali takové změny schématu, kvůli kterým bude neplatné.

 4. V seznamu Vložit ovládací prvky vyberte položku Seznam.

 5. Pokud jste v kroku 3 zrušili zaškrtnutí políčka Automaticky vytvořit zdroj dat, vyberte v dialogovém poli Seznam – vazba pole, se kterým chcete seznam svázat.

 6. Chcete-li k seznamu ve šabloně formuláře přidat popisek, zadejte text nad seznam nebo vlevo od něj a zakončete jej dvojtečkou (:).

 7. Chcete-li zadat hodnoty, které mají být použity jako položky seznamu, poklepejte v šabloně formuláře na seznam.

 8. Klepněte na kartu Data.

 9. Seznam vyplňte některým z těchto způsobů:

  Zadejte hodnoty do pole sami.

  Tuto možnost oceníte, pokud máte předem určenou omezenou množinu hodnot a neočekáváte, že by se tyto hodnoty v budoucnosti změnily. Pokud se hodnoty změní, musíte publikovat aktualizovanou verzi šablony formuláře, aby uživatelé nejnovější položky seznamu viděli a mohli používat.

  1. Klepněte na tlačítko Přidat.

  2. Do pole Hodnota zadejte text, který chcete uložit, když uživatel tuto položku vybere.

  3. Do pole Zobrazovaný název zadejte text, který se má pro tuto položku zobrazovat, a klikněte na OK.

  4. Kroky 1 až 3 zopakujte pro všechny položky, které chcete přidat do seznamu.

  5. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

  Použijte hodnoty z jiné části formuláře.

  Tato možnost je užitečná, když chcete, aby se hodnoty v seznamu měnily v závislosti na jiných hodnotách, které uživatel zadá do formuláře.

  1. V oblasti Položky seznamu klikněte na Vyhledat hodnoty ve zdroji dat formuláře.

   Položky v tomto seznamu musí být přidružené ke konkrétní opakující se skupině nebo opakujícímu se poli v šabloně formuláře.

  2. Klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole Položky a v dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klikněte na opakující se pole nebo opakující se skupinu obsahující pole, která poskytnou hodnoty pro tento seznam, a pak klikněte na OK.

  3. Klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole Hodnota, klikněte na pole obsahující možné hodnoty pro položky tohoto seznamu, a pak klikněte na OK. Když uživatel klikne na některou položku v tomto seznamu, uloží se jedna z těchto hodnot do podkladového XML.

  4. Klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole Zobrazovaný název, klikněte na pole obsahující hodnoty, které se zobrazují v tomto seznamu, a pak klikněte na OK.

   Tip: Aby se v seznamu nezobrazovaly hodnoty zobrazovaného názvu několikrát, zaškrtněte políčko Zobrazit pouze položky s jedinečnými zobrazovanými názvy.

  Použijte hodnoty z databáze, webové služby, dokumentu XML nebo webu služby SharePoint.

  Tuto možnost uvítáte, pokud chcete, aby hodnoty v seznamu byly aktuální nebo se pravidelně aktualizovaly. Hodnoty jsou zpravidla uložené v databázi nebo jiném externím zdroji dat a načítají se pokaždé, když se formulář otevře.

  1. Klikněte na Vyhledat hodnoty z externího zdroje dat.

  2. Proveďte některou z následujících akcí:

   • Pokud jste už přidali datové připojení, klikněte na ně v poli Datové připojení.

   • Pokud chcete přidat nové datové připojení, klikněte na Přidat a postupujte podle pokynů Průvodce datovým připojením.

    Položky v tomto seznamu musí být přidružené ke konkrétnímu opakujícímu se poli nebo opakující se skupině.

  3. Klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole Položky a v dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klikněte na pole nebo skupinu obsahující pole, která poskytnou hodnoty pro tento seznam, a pak klikněte na OK.

  4. Klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole Hodnota, klikněte na pole obsahující možné hodnoty pro položky tohoto seznamu, a pak klikněte na OK. Když uživatel klikne na některou položku v tomto seznamu, uloží se jedna z těchto hodnot do podkladového XML.

  5. Klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole Zobrazovaný název, klikněte na pole obsahující hodnoty, které se zobrazují v tomto seznamu, a pak klikněte na OK.

   Tip: Aby se v seznamu nezobrazovaly hodnoty zobrazovaného názvu několikrát, zaškrtněte políčko Zobrazit pouze položky s jedinečnými zobrazovanými názvy.

Začátek stránky

Tipy pro rozložení

Následující tipy vám napomohou vylepšit vzhled, velikost a další aspekty seznamu:

 • Zvažte, zda nerozšířit seznam tak, aby byl o několik mezer širší než průměrná délka položek v seznamu, aby nedošlo k částečnému zakrytí položek seznamu.

 • Chcete-li změnit šířku několika seznamů současně, vyberte požadované seznamy, stiskněte kombinací kláves ALT+ENTER, klepněte na kartu Velikost a do pole Šířka zadejte novou hodnotu.

 • Chcete-li změnit barvu pozadí několika seznamů současně, vyberte požadované seznamy. V nabídce Formát klepněte na příkaz Ohraničení a stínování a na kartě Stínování proveďte požadované úpravy.

 • Chcete-li upravit písmo, které se zobrazí v seznamu, použijte pole Písmo a Velikost písma v podokně úloh Formátování. Chcete-li změnit písmo a velikost písma všech seznamů v šabloně formuláře současně, klepněte na seznam obsahující požadované formátování a v nabídce Formát klepněte na příkaz Použít písmo u všech ovládacích prvků Seznam.

 • Chcete-li upravit vzdálenost mezi seznamem a objekty, které s ním na šabloně formuláře sousedí, můžete upravit nastavení okrajů v dialogovém okně Seznam – vlastnosti (karta Velikost). Pomocí okrajů můžete nastavit zvětšení vzdálenosti přesněji než pomocí konců odstavce.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×