Vložení ovládacího prvku Výběr data

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Ovládací prvek Výběr data umožňuje uživatelům rychle zadávat do formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath data, a to klepnutím na malý rozevírací kalendář. Ovládací prvek Výběr data můžete například použít k zaznamenání data narození osoby do formuláře zdravotního pojištění. Ovládací prvek Výběr data můžete také použít k zobrazení přednastaveného data, například aktuálního data.

V tomto článku:

Kdy použít ovládací prvek Výběr data

Práce uživatelů

Aspekty kompatibility:

Vložení ovládacího prvku Výběr data

Zobrazení aktuálního data v ovládacím prvku Výběr data

Zobrazení aktuálního data a času v ovládacím prvku Výběr data

Tipy pro rozložení

Kdy použít ovládací prvek Výběr data

Ovládací prvek Výběr data slouží k těmto účelům:

 • Možnost zadání vlastních dat do formuláře, například data zahájení a ukončení určitého projektu,

 • Umožňuje znázornit dnešní datum a čas ve formuláři funkce dnes a nyní.

 • zobrazení dat z externího zdroje dat, například dat účtování a odeslání z databáze objednávek zákazníků.

Na následujícím vyobrazení je ovládací prvek Výběr data použit v šabloně formuláře cestovního příkazu k zaznamenání data odjezdu.

Při odletu zadané datum v ovládací prvek Výběr data ve formuláři

Výběr data si můžete upravit podle vlastních potřeb poklepáním na ovládací prvek v šabloně formuláře a změnou jeho vlastností. Můžete například zadat výchozí datum nebo změnit způsob zobrazení data ve formuláři.

Začátek stránky

Práce uživatelů

Ovládací prvek Výběr data vypadá jako textová pole, liší se však malou ikonou kalendáře na pravé straně pole. Klepnutím na ikonu kalendáře mohou uživatelé otevřít rozevírací kalendář. V otevřeném kalendáři lze klepnutím vybrat požadované datum nebo lze tlačítky se šipkami vpravo a vlevo procházet mezi měsíci. Chtějí-li uživatelé vložit aktuální datum, klepnou na tlačítko dnes v dolní části kalendáře.

automaticky otevírané kalendáře

Začátek stránky

Aspekty kompatibility:

Když navrhnout šablonu formuláře aplikace InfoPath můžete režim kompatibility specifické pro návrh šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem. Pokud šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem jsou publikované na serveru InfoPath Forms Services a potom s podporou prohlížeče, uvidí formuláře založené na šabloně formuláře ve webovém prohlížeči. Když návrh šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem některé ovládací prvky nejsou dostupné v podokně úloh ovládací prvky, protože je nelze zobrazit ve webovém prohlížeči.

Přestože jsou ovládací prvky Výběr data při návrhu šablony formuláře kompatibilního s prohlížečem k dispozici, uvědomte si následující omezení:

 • Ovládací prvky Výběr data jsou plně podporovány pouze prohlížeči Windows Internet Explorer. V jiných webových prohlížečích se ovládací prvek Výběr data zobrazí jako textové pole, ačkoli možnosti formátování data jsou v textovém poli podporovány.

 • Zástupný text je text, který se zobrazí v ovládacím prvku v šabloně formuláře. Příkladem zástupného textu může být řetězec „Klepněte sem a zadejte text“. Přestože je možné ponechat nastavení zástupného textu v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížeči, tento text se ve webových prohlížečích nezobrazí.

Začátek stránky

Vložení ovládacího prvku Výběr data

Postup vložení ovládacího prvku Výběr data se mírně liší podle toho, zda navrhujete novou prázdnou šablonu formuláře, nebo šablonu formuláře založenou na databázi nebo jiném externím zdroji dat.

Následující obrázek ukazuje, jak vypadá ovládací prvek Výběr data vybraný v Režim návrhu.

Ovládací prvek Výběr data vybraný v režimu návrhu

Ovládací prvky můžou být vázané nebo nevázané. Pokud je ovládací prvek vázaný, je připojený k poli nebo skupině ve zdroji dat, takže data zadaná do tohoto ovládacího prvku se uloží do souboru podkladového formuláře (.xml). Pokud je ovládací prvek nevázaný, není připojený k poli ani skupině a data zadaná do tohoto ovládacího prvku se neuloží. Když ovládací prvek vyberete nebo na něho najedete ukazatelem, zobrazí se v jeho pravém horním rohu text a ikona vazby. Text označuje skupinu nebo pole, s kterým má tento ovládací prvek vazbu ve zdroji dat. Ikona označuje, jestli má ovládací prvek správnou vazbu s touto skupinou nebo polem. Pokud je vazba správná, zobrazuje se zelená ikona. Pokud je u vazby něco špatně, uvidíte místo toho modrou nebo červenou ikonu.

Zdroje dat pro šablonu formuláře se skládá z pole a skupiny zobrazené v podokně úloh Zdroj dat hierarchicky. Ovládací prvky pro výběr data jsou vždy vázaný na pole. V následujícím příkladu Datum odeslání ovládací prvek Výběr data v šabloně formuláře vázaný na pole datumOdjezdu v podokně úloh Zdroj dat.

Vztah mezi ovládací prvek Výběr data v šabloně formuláře a příslušným polem ve zdroji dat

Vložení ovládacího prvku Výběr data do nové prázdné šablony formuláře

Při návrhu nové prázdné šablony formuláře je standardně zaškrtnuté políčko Automaticky vytvořit zdroj dat v podokně úloh Ovládací prvky. Díky tomu bude InfoPath při přidávání ovládacích prvků na šablonu formuláře automaticky vytvářet pole a skupiny ve zdroji dat. Pole a skupiny jsou znázorněné ikonami složky a souboru v podokně úloh Zdroj dat.

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V seznamu Vložit ovládací prvky vyberte položku Výběr data.

 4. Pokud chcete k ovládacímu prvku přidat popisek, napište nad nebo nalevo od ovládacího prvku text a pak dvojtečku (:).

 5. Způsob zobrazení data ve formuláři lze určit po poklepání na vložený ovládací prvek Výběr data.

 6. Klepněte na kartu Data a poté klepněte na položku Formát.

 7. V dialogovém okně Formát data v seznamu Datum zobrazit tímto způsobem klepněte na požadovaný formát data.

  Poznámka : Formát zobrazení lze změnit pouze v případě, že se jedná o Datový typ Text, Datum nebo Datum a čas.

Vložení ovládacího prvku Výběr data do šablony formuláře založené na existujícím zdroji dat

Pokud založit návrh šablony formuláře na existující soubor jazyk XML (Extensible Markup), databáze nebo webové služby InfoPath odvozuje pole a skupiny v podokně úloh Zdroj dat z této existujícího zdroje dat. V tomto scénáři můžete přidat ovládací prvek Výběr data tak, že když přetáhnete nějaké pole pro výběr data z podokna úloh Zdroj dat do šablony formuláře nebo vložením ovládací prvek Výběr data pomocí podokna úloh ovládací prvky, jak je uvedeno v následujícím způsobem:

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V seznamu Vložit ovládací prvky vyberte položku Výběr data.

 4. V dialogovém okně Výběr data – vazba vyberte pole, do kterého chcete ukládat data ovládacího prvku Výběr data, a poté klepněte na tlačítko OK.

 5. Aplikace InfoPath používá název pole nebo skupiny jako popisek ovládacího prvku. V případě potřeby změňte text popisku.

 6. Chcete-li určit způsob zobrazení data ve formuláři, poklepejte na ovládací prvek Výběr data vložený do formuláře.

 7. Na kartě Data klepněte na tlačítko Formát.

 8. V dialogovém okně Formát data v seznamu Datum zobrazit tímto způsobem klepněte na požadovaný formát data.

  Poznámka : Formát zobrazení lze změnit pouze v případě, že se jedná o typ dat Text, Datum nebo Datum a čas.

Tip : Pro vložení ovládacích prvků můžete také použít podokno úloh Zdroj dat. V podokně úloh Zdroj dat klepněte pravým tlačítkem myši na pole, se kterým chcete svázat prvek Výběr data, a potom v místní nabídce vyberte příkaz Výběr data.

Začátek stránky

Zobrazení aktuálního data v ovládacím prvku Výběr data

Chcete-li, aby bylo do formuláře po jeho otevření uživatelem automaticky vloženo aktuální datum, můžete s ovládacím prvkem Výběr data použít funkci dnes.

 1. Do šablony formuláře vložte ovládací prvek Výběr data.

 2. Na ovládací prvek Výběr data vložený do šablony formuláře poklepejte.

 3. Klepněte na kartu Data.

 4. V části Výchozí hodnota klepněte na tlačítko Vložit vzorec Obrázek tlačítka .

 5. V dialogovém okně Vložit vzorec klepněte na tlačítko Vložit funkci.

 6. V seznamu Kategorie dialogového okna Vložit funkci klepněte na položku Datum a čas.

 7. V seznamu Funkce klepněte na položku dnes a poté se dvojím klepnutím na tlačítko OK vraťte do dialogového okna Výběr data – vlastnosti.

  V poli Hodnota se zobrazí hodnota today().

 8. V části Výchozí hodnota zrušte zaškrtnutí políčka Aktualizovat tuto hodnotu při přepočtu výsledku vzorce.

  Poznámka : Pokud zaškrtnutí políčka zrušíte, není při otevření formuláře založeného na této šabloně datum automaticky aktualizováno. To je vhodné v situacích, kdy chcete, aby uživatelé viděli datum, kdy byl formulář vytvořen. Políčko můžete nechat zaškrtnuté v situacích, kdy používáte pole Poslední aktualizace nebo Naposledy otevřeno a chcete, aby se datum měnilo při každém otevření formuláře.

 9. Klepnutím na tlačítko OK se vraťte do šablony formuláře.

 10. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

 11. Ověřte, zda má datum zobrazené v ovládacím prvku požadovaný vzhled. Není-li tomu tak, můžete způsob zobrazení data a času změnit v dialogovém okně Výběr data – vlastnosti klepnutím na tlačítko Formát.

Začátek stránky

Zobrazení aktuálního data a času v ovládacím prvku Výběr data

Chcete-li, aby bylo do formuláře po jeho otevření uživatelem automaticky vloženo aktuální datum a čas, můžete pro ovládací prvek Výběr data použít funkci nyní.

 1. Do šablony formuláře vložte ovládací prvek Výběr data.

 2. Na ovládací prvek Výběr data vložený do šablony formuláře poklepejte.

 3. Klepněte na kartu Data.

 4. V poli Typ dat klepněte na možnost Datum a čas (dateTime).

 5. Klepněte na tlačítko Formát.

 6. V dialogovém okně Formát data a času klepněte v seznamu Čas zobrazit tímto způsobem na požadovanou možnost a pak klepněte na tlačítko OK.

 7. V dialogovém okně Výběr data – vlastnosti klepněte v části Výchozí hodnota na tlačítko Vložit vzorec Obrázek tlačítka .

 8. V dialogovém okně Vložit vzorec klepněte na tlačítko Vložit funkci.

 9. V seznamu Kategorie dialogového okna Vložit funkci klepněte na položku Datum a čas.

 10. V seznamu Funkce klepněte na položku nyní a poté se dvojím klepnutím na tlačítko OK vraťte do dialogového okna Výběr data – vlastnosti.

  V poli Hodnota se zobrazí hodnota now().

 11. V části Výchozí hodnota zrušte zaškrtnutí políčka Aktualizovat tuto hodnotu při přepočtu výsledku vzorce.

  Poznámka : Pokud zaškrtnutí políčka zrušíte, není při otevření formuláře založeného na této šabloně datum automaticky aktualizováno. To je vhodné v situacích, kdy chcete, aby uživatelé viděli datum, kdy byl formulář vytvořen. Políčko můžete nechat zaškrtnuté v situacích, kdy používáte pole Poslední aktualizace nebo Naposledy otevřeno a chcete, aby se datum měnilo při každém otevření formuláře.

 12. Klepnutím na tlačítko OK se vraťte do šablony formuláře.

 13. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

 14. Ověřte, zda má datum zobrazené v ovládacím prvku požadovaný vzhled. Není-li tomu tak, můžete způsob zobrazení data a času změnit v dialogovém okně Výběr data – vlastnosti klepnutím na tlačítko Formát.

Začátek stránky

Tipy pro rozložení

Následující tipy vám napomohou vylepšit vzhled, velikost a další vlastnosti ovládacího prvku Výběr data:

 • Chcete-li změnit velikost několika ovládacích prvků Výběr data současně, vyberte požadované ovládací prvky Výběr data, v nabídce Formát klepněte na příkaz Vlastnosti a na kartě Velikost proveďte potřebné úpravy.

 • Chcete-li změnit ohraničení nebo barvu ovládacího prvku Výběr data, vyberte tento ovládací prvek, v nabídce Formát klepněte na příkaz Ohraničení a stínování a proveďte potřebné úpravy.

 • Chcete-li upravit text, který se zobrazí v ovládacím prvku Výběr data, použijte pole Písmo a Velikost písma na panelu nástrojů Formátování. Chcete-li v šabloně formuláře změnit písmo a velikost písma u všech ovládacích prvků Výběr data současně, klepněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek Výběr data s požadovaným formátováním a v místní nabídce klepněte na příkaz Použít písmo u všech ovládacích prvků Výběr data.

 • Chcete-li zobrazit ovládací prvek Výběr data se skutečným textem, klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Ukázka dat. Získáte tak představu o vzhledu vyplněného formuláře.

 • Někdy se může stát, že text v ovládacím prvku Výběr data a popisek vlevo od něj nejsou dokonale zarovnány. Chcete-li je rychle zarovnat, poklepejte na ovládací prvek Výběr data, na kartě Velikost klepněte na příkaz Zarovnat a poté klepněte na tlačítko Použít. Pokud jsou popisek a ovládací prvek Výběr data umístěny v různých buňkách tabulky rozložení, klepněte pravým tlačítkem na buňku obsahující popisek, v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti tabulky a na kartě Buňka klepněte ve skupině Svislé zarovnání na možnost Na střed.

 • Chcete-li změnit způsob zobrazení data, poklepejte na ovládací prvek Výběr data, klepněte na kartu Data a poté klepněte na tlačítko Formát. V dialogovém okně Formát data vyberte požadovaný formát zobrazení.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×