Vložení ovládacího prvku Rukopisný obrázek

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chcete-li, aby mohli uživatelé počítačů Tablet PC kreslit a psát do obrázku nebo vpisovat do prázdného místa formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath, můžete v šabloně formuláře použít ovládací prvek Rukopisný obrázek.

V tomto článku:

Kdy použít ovládací prvek Rukopisný obrázek

Práce uživatelů

Aspekty kompatibility:

Vložení ovládacího prvku Rukopisný obrázek

Tipy pro rozložení

Kdy použít ovládací prvek Rukopisný obrázek

Ovládací prvek Rukopisný obrázek slouží k těmto účelům:

 • Poskytnout uživatelům počítačů Tablet PC na formuláři vyhrazené pole, do něhož mohou psát nebo kreslit. Tato možnost je užitečná v případě, že chcete uživatelům umožnit načrtnout něco složitého nebo technického, například matematický vzorec nebo diagram určitého podnikového procesu.

 • Rukopis uživatele se uloží jako tahy – tedy Binární, která jsou kódována v souboru XML formuláře uživatele. Uložený rukopis může uživatel později opět upravovat. Vzhledem k tomu, že jsou zakódovaná data uložena jako platný obrázek formátu GIF, mohou být určena i pro databázi nebo jiné prostředí.

V následujícím příkladu je ovládací prvek Rukopisný obrázek použit k zaznamenání nákresu automobilové nehody do šablony formuláře nároku na pojistné.

Ovládací prvek obrázek pro shromažďování náčrtky před uživateli

Přidáte-li do šablony formuláře ovládací prvek Rukopisný obrázek, vloží aplikace InfoPath ve výchozím nastavení prázdný ovládací prvek Rukopisný obrázek. Při vyplňování formulářů založených na vaší šabloně formuláře mohou uživatelé do prázdného ovládacího prvku Rukopisný obrázek kreslit nebo psát. Podle vašich potřeb můžete přidat obrázek na pozadí tohoto ovládacího prvku. Tímto krokem uživatelům umožníte kreslit perem přímo na obrázek. Například v šabloně formuláře pojistného nároku může likvidátor pojišťovny zakroužkovat poškozené části na obrázku auta.

Poznámka zabezpečení: Rukopisný obrázek nejsou bezpečný způsob shromažďování a ukládání podpisů uživatelů. Pokud chcete shromažďovat a ukládat podpisy od uživatelů, doporučujeme používat digitální podpisy k tomu nevyzve.

Související ovládací prvky

Aplikace InfoPath poskytuje ovládací prvky, které jsou podobné ovládacím prvkům Rukopisný obrázek, ale slouží k jiným účelům. Při rozhodování, který z těchto ovládacích prvků bude pro šablonu formuláře nejvhodnější, použijte následující seznam:

Ovládací prvek Obrázek.    Ovládací prvek Obrázek vypadá a funguje podobně, jako ovládací prvek Rukopisný obrázek. Ovládací prvek Obrázek však umožňuje uživateli vložit do formuláře digitální obrázky. Uživatelé nemohou v ovládacím prvku obrázku kreslit pomocí pera. Ovládací prvek Rukopisný obrázek i ovládací prvek Obrázek ukládají data s kódováním base64, což je technologie pro ukládání a zobrazování binárních dat XML.

Pole s formátovaným textem.    Obsahuje-li šablona formuláře ovládací prvky Pole s formátovaným textem a tyto ovládací prvky podporují všechny možnosti plného formátu RTF, mohou uživatelé počítačů Tablet PC klepnutím na tlačítko Vložit kreslení a psaní rukou Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Rukopis vložit do těchto polí oddíl pro kreslení a psaní rukou. Oddíl pro kreslení a psaní rukou je vyhrazené místo, kam mohou uživatelé přidávat rukou psaný a kreslený obsah. Tuto funkci mohou například použít pro rychlé načrtnutí nápadu nebo zaznamenání myšlenky. Neurčíte-li jinak, uloží aplikace InfoPath při ukládání formuláře nákresy nebo ručně psaný text uživatele jako rukopis.

Začátek stránky

Práce uživatelů

Vložíte-li do šablony formuláře ovládací prvek Rukopisný obrázek, zobrazí se uživateli ve výchozím nastavení prázdné pole, do kterého můžete kreslit nebo psát. Pokyny ohledně práce s ovládacím prvkem Rukopisný obrázek se uživatelům zpravidla podávají ve formě textového popisku.

Vložíte-li do ovládacího prvku Rukopisný obrázek nějaký výchozí obrázek, zobrazí se tento obrázek uživatelům při otevření formuláře založeného na vaší šabloně formuláře. Uživatelé mohou na obrázek kreslit nebo psát perem.

Začátek stránky

Aspekty kompatibility:

Navrhujete-li šablonu formuláře v aplikaci InfoPath, můžete zvolit návrh Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem. Při navrhování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem však nejsou ovládací prvky Rukopisný obrázek v podokně úloh Ovládací prvky k dispozici, protože tyto ovládací prvky nelze zobrazit ve webovém prohlížeči.

Začátek stránky

Vložení ovládacího prvku Rukopisný obrázek

Postup vložení ovládacího prvku Rukopisný obrázek se mírně liší podle toho, zda navrhujete novou prázdnou šablonu formuláře, nebo šablonu formuláře založenou na databázi nebo jiném externím zdroji dat.

Následující obrázek ukazuje, jak vypadá prázdný ovládací prvek Rukopisný obrázek vybraný v Režim návrhu.

Ovládací prvek obrázek vybraný v režimu návrhu

Ovládací prvky můžou být vázané nebo nevázané. Pokud je ovládací prvek vázaný, je připojený k poli nebo skupině ve zdroji dat, takže data zadaná do tohoto ovládacího prvku se uloží do souboru podkladového formuláře (.xml). Pokud je ovládací prvek nevázaný, není připojený k poli ani skupině a data zadaná do tohoto ovládacího prvku se neuloží. Když ovládací prvek vyberete nebo na něho najedete ukazatelem, zobrazí se v jeho pravém horním rohu text a ikona vazby. Text označuje skupinu nebo pole, s kterým má tento ovládací prvek vazbu ve zdroji dat. Ikona označuje, jestli má ovládací prvek správnou vazbu s touto skupinou nebo polem. Pokud je vazba správná, zobrazuje se zelená ikona. Pokud je u vazby něco špatně, uvidíte místo toho modrou nebo červenou ikonu.

Zdroje dat pro šablonu formuláře se skládá z pole a skupiny zobrazené v podokně úloh Zdroj dat hierarchicky. Rukopisný obrázek jsou vždy vázaný na pole. V následujícím příkladu je ovládací prvek Skica havárie scény v šabloně formuláře vázaný na pole nákresNehody v podokně úloh Zdroj dat.

Vztah mezi ovládacím prvkem obrázek rukopisu v šabloně formuláře a příslušným polem ve zdroji dat

Vložení ovládacího prvku Rukopisný obrázek do nové prázdné šablony formuláře

Při návrhu nové prázdné šablony formuláře je standardně zaškrtnuté políčko Automaticky vytvořit zdroj dat v podokně úloh Ovládací prvky. Díky tomu bude InfoPath při přidávání ovládacích prvků na šablonu formuláře automaticky vytvářet pole a skupiny ve zdroji dat. Pole a skupiny jsou znázorněné ikonami složky a souboru v podokně úloh Zdroj dat.

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V seznamu Vložit ovládací prvky klepněte na položku Rukopisný obrázek.

  Ve výchozím nastavení je do šablony formuláře vložen prázdný ovládací prvek Rukopisný obrázek.

 4. Chcete-li přidat na pozadí obrázek, přes který mohou uživatelé přímo kreslit perem počítače Tablet PC, postupujte takto:

  1. Poklepejte na ovládací prvek Rukopisný obrázek.

  2. Klepněte na kartu Data.

  3. V části Vazby zaškrtněte políčko Použít obrázek pozadí.

  4. V dialogovém okně Vložit obrázek klepněte na požadovaný obrázek.

 5. Pokud chcete k ovládacímu prvku přidat popisek, napište nad nebo nalevo od ovládacího prvku text a pak dvojtečku (:).

Vložení ovládacího prvku Rukopisný obrázek do šablony formuláře založené na existujícím zdroji dat

Pokud založit návrh šablony formuláře na existující soubor jazyk XML (Extensible Markup), databáze nebo webové služby InfoPath odvozuje pole a skupiny v podokně úloh Zdroj dat z této existujícího zdroje dat. V tomto scénáři můžete vložit ovládací prvek obrázek rukopisu přetažením pole z podokna úloh Zdroj dat do šablony formuláře nebo vložením ovládacího prvku Rukopisný obrázek z podokna úloh ovládací prvky, jak je popsáno v následujícím způsobem:

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V seznamu Vložit ovládací prvky klepněte na položku Rukopisný obrázek.

 4. V dialogovém okně Rukopisný obrázek – vazba vyberte pole, do kterého chcete uložit data ovládacího prvku Rukopisný obrázek, a klepněte na příkaz OK.

  Ve výchozím nastavení je do šablony formuláře vložen prázdný ovládací prvek Rukopisný obrázek.

 5. Chcete-li přidat na pozadí obrázek, přes který mohou uživatelé přímo kreslit perem počítače Tablet PC, postupujte takto:

  1. Poklepejte na ovládací prvek Rukopisný obrázek.

  2. Klepněte na kartu Data.

  3. V části Vazby zaškrtněte políčko Použít obrázek pozadí.

  4. V dialogovém okně Vložit obrázek klepněte na požadovaný obrázek.

 6. Pokud chcete k ovládacímu prvku přidat popisek, napište nad nebo nalevo od ovládacího prvku text a pak dvojtečku (:).

Začátek stránky

Tipy pro rozložení

Následující tipy vám napomohou vylepšit vzhled, velikost a další vlastnosti ovládacího prvku Rukopisný obrázek:

 • Bez ohledu na typ ovládacího prvku, se kterým právě pracujete, je vždy vhodné použít pro účely uspořádání Tabulka rozložení.

 • Pokud očekáváte, že uživatelé budou kreslit velké obrázky, změňte odpovídajícím způsobem velikost ovládacího prvku Rukopisný obrázek.

 • Chcete-li mít ve formuláři pevnou oblast, která se bude za účelem umístění velkých kreseb nebo fotografií posouvat, je vhodné vložit ovládací prvek Rukopisný obrázek do oblasti s možností posunu.

 • Chcete-li změnit šířku několika ovládacích prvků Rukopisný obrázek současně, vyberte požadované ovládací prvky, stiskněte kombinací kláves ALT+ENTER, klepněte na kartu Velikost a do pole Šířka zadejte novou hodnotu.

 • Chcete-li změnit ohraničení nebo barvu ovládacího prvku Rukopisný obrázek, vyberte tento ovládací prvek v šabloně formuláře, v nabídce Formát klepněte na příkaz Ohraničení a stínování a proveďte požadované úpravy.

 • Do ovládacího prvku Rukopisný obrázek nelze zadávat text. Chcete-li uvést pro uživatele text s pokyny, například „Poškozená místa vozu zakroužkujte“, přidejte k ovládacímu prvku na šabloně formuláře popisek.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×