Vložení ovládacího prvku ActiveX

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Kromě zajištění funkcí, které neposkytuje aplikace Microsoft Office InfoPath, může tvorba a distribuce vlastních ovládacích prvků ActiveX šetřit čas a úsilí dalších návrhářů šablony formuláře. Ovládací prvky Microsoft ActiveX můžete zpřístupnit Režim návrhu a poté je použít ve vytvářené šabloně formuláře.

V tomto článku:

Kdy použít ovládací prvky ActiveX

Práce uživatelů

Aspekty kompatibility:

Vložení ovládacího prvku ActiveX do šablony formuláře

Tipy pro zabezpečení

Kdy použít ovládací prvky ActiveX

Typickým použitím ovládacího prvku ActiveX je případ, kdy chcete do šablony formuláře vložit prvek uživatelského rozhraní, který není k dispozici v aplikaci InfoPath, například ovládací prvek posuvníku dodávaný se systémem Microsoft Windows.

Vaše organizace může také vytvořit vlastní ovládací prvky ActiveX pro specifické použití v podniku. Nemocnice může například vyvinout ovládací prvek ActiveX, který bude umožňovat zobrazení lékařských dokumentů ve formuláři. Nebo předpokládejme, že prodejní zástupci musí sledovat počet položek prodaných v daném měsíci. Aktualizovat textové pole zadáváním může být těžkopádné a může při něm docházet k chybám, uvážíme-li, že obchodní zástupci musí mnohokrát zvýšit zadanou hodnotu o jedna. Vlastní ovládací prvek ActiveX, který sám zvýší přírůstek na jedno klepnutí myši, sníží dobu strávenou při sledování této informace a může napomoci snížit počet chyb.

Začátek stránky

Práce uživatelů

Obsah zobrazený na formuláři, zcela závisí na typu ovládacího prvku ActiveX použitého v šabloně formuláře.

Po publikování šablony formuláře obsahující ovládací prvek ActiveX musí být tento prvek nainstalován a zaregistrován v počítačích uživatelů, aby mohly být formuláře založené na dotyčné šabloně formuláře otevřeny. Některé ovládací prvky ActiveX, například ty, které jsou součástí systému Microsoft Windows, již mohou být v počítačích uživatelů nainstalovány a zaregistrovány. Jiné ovládací prvky ActiveX, například vlastní ovládací prvky, které vyvinete, dosud nainstalovány a zaregistrovány být nemusejí. V takovém případě musíte podniknout kroky pro instalaci a registraci těchto ovládacích prvků pro uživatele.

Jestliže plánujete nainstalovat šablonu formuláře pomocí vlastního instalačního programu, můžete přitom nainstalovat a zaregistrovat i ovládací prvek ActiveX. Další možností je zadat v Průvodci přidáním vlastního ovládacího prvku existující soubor CAB, který se použije pro instalaci ovládacího prvku do počítačů uživatelů.

Pokud ke zpřístupnění ovládacího prvku ActiveX použijete Průvodce přidáním vlastního ovládacího prvku, musíte zadat, zda chcete zabalit existující sobor CAB spolu se šablonou formuláře. Tento soubor CAB umožňuje instalaci a registraci ovládacího prvku v počítačích uživatelů. Pokud se rozhodnete zahrnout soubor CAB do šablony formuláře a uživatelé zatím nemají nainstalován ovládací prvek ActiveX, zobrazí aplikace InfoPath výzvu k instalaci tohoto ovládacího prvku při prvním otevření šablony.

Aplikace InfoPath automaticky nainstaluje a zaregistruje ovládací prvek pro uživatele, pokud jsou splněny oba následující požadavky:

 • Soubor CAB je podepsán digitálním certifikátem, který tvoří digitální podpis dotyčného souboru.

 • Digitální podpis pochází od vývojáře formuláře nebo jiného důvěryhodného vydavatele. Pokud je soubor CAB podepsán, ale vydavatel dosud není v počítači uživatele důvěryhodný, zobrazí aplikace InfoPath výstrahu zabezpečení a vyžaduje, aby uživatel povolil důvěryhodnost pro vydavatele.

Začátek stránky

Aspekty kompatibility:

Při navrhování šablony formuláře v aplikaci InfoPath se můžete rozhodnout, že navrhnete Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem. Při navrhování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem jsou ovládací prvky ActiveX v podokně úloh Ovládací prvky nedostupné, protože je nelze zobrazit ve webovém prohlížeči.

Kromě toho ovládací prvky ActiveX nejsou k dispozici v částech šablony.

Začátek stránky

Vložení ovládacího prvku ActiveX do šablony formuláře

Ovládací prvky ActiveX mohli přidávat do šablony formuláře, musí být k dispozici v podokně úloh ovládací prvky. Aplikace InfoPath poskytuje k přidání Průvodce vlastního ovládacího prvku, který vás provede procesem výběru ovládacího prvku ActiveX, případně instalačního souboru CAB k šabloně formuláře a upřesňující možnosti vazby a jiných vlastností pro ovládací prvek ActiveX.

Přidání ovládacího prvku ActiveX do podokna úloh Ovládací prvky

Vyvinete-li vlastní ovládací prvek ActiveX pro použití v aplikaci InfoPath, musíte jej před dokončením následujícího postupu označit jako bezpečný pro inicializaci i pro skriptování.

 1. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 2. V dolní části podokna úloh Ovládací prvky klepněte na prvek Přidat nebo odebrat vlastní ovládací prvky.

 3. V dialogovém okně Přidat nebo odebrat vlastní ovládací prvky klepněte na tlačítko Přidat.

 4. Na první stránce Průvodce přidáním vlastního ovládacího prvku klepněte na přepínač Ovládací prvek ActiveX a pak klepněte na tlačítko Další.

 5. Na další stránce průvodce klepněte na požadovaný ovládací prvek v seznamu Vybrat ovládací prvek a potom klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka: Seznam Vybrat ovládací prvek zobrazuje ovládací prvky ActiveX, které jsou nyní registrovány ve vašem počítači, včetně ovládacích programů ActiveX, které obsahuje systém Microsoft Windows. Pokud jste vytvořili vlastní ovládací prvek ActiveX, musíte jej zaregistrovat, aby se zobrazil v seznamu Vybrat ovládací prvek. Pokud ovládací prvky ActiveX nejsou kompatibilní s aplikací InfoPath nebo nejsou považovány za bezpečné, nebudete je moci do aplikace InfoPath přidat.

 6. Na další stránce průvodce proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li do šablony formuláře zahrnout instalační soubor CAB, klepněte na možnost Zahrnout soubor CAB, zadejte soubor, který chcete použít, a klepněte na tlačítko Další.

  • Chcete-li instalovat ovládací prvek ActiveX pomocí vlastního instalačního programu nebo pokud je ovládací prvek ActiveX již v počítačích uživatelů instalován, klepněte na možnost Nezahrnovat soubor CAB, a poté klepněte na tlačítko Další.

 7. V seznamu Vlastnost Vazba proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vlastnost ovládacího prvku ActiveX navázat na pole ve zdroji dat, klepněte na položku.

   Poznámka: Pokud ovládací prvek ActiveX zahrnuje vlastnost Hodnota, vybere jej aplikace InfoPath automaticky; to však můžete změnit.

  • Chcete-li ponechat ovládací prvek ActiveX nevázaný, klepněte na položku (nevázat).

 8. Klepněte na tlačítko Další.

 9. V závislosti na typu přidávaného ovládacího prvku ActiveX se může zobrazit seznam Vlastnost Povoleno nebo Zakázáno. V takovém případě klepněte na jednu z vlastností a pak klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka: Pokud ovládací prvek zahrnuje vlastnost Povoleno, vybere jej aplikace InfoPath automaticky; to však můžete změnit.

 10. Pokud jste v kroku 7 zadali vlastnost Vazba, zadejte požadované možnosti vazby.

  Postup

  V seznamu Typ pole nebo skupiny proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li navázat ovládací prvek ActiveX na pole s jednoduchým typem dat, klepněte na možnost Pole (prvek nebo atribut). Tento typ vazby se používá v jednoduchých ovládacích prvcích ActiveX, například v ovládacím prvku posuvník, který je obsažen v systému Microsoft Windows. Vyberete-li tuto možnost, musíte zadat výchozí typ dat pro ovládací prvek ActiveX a případné další typy dat, na které lze ovládací prvek ActiveX navázat.

  • Chcete-li ovládací prvek ActiveX navázat na pole s vlastním typem dat, klepněte na možnost Pole (prvek s vlastním typem dat). Tento typ vazby se používá v ovládacích prvcích ActiveX, které fungují jako editory pro specifický typ obsahu, například v editoru rovnic, který upravuje kód MathML. Vyberete-li tuto možnost, musíte rovněž zadat Obor názvů pro kód XML, který bude upravován.

  • Chcete-li navázat ovládací prvek ActiveX na pole nebo skupinu bez ohledu na jeho typ dat, klepněte na pole Pole nebo skupina (libovolný typ dat). Tento typ vazby se používá v ovládacích prvcích ActiveX, které analyzují informace zadané jinde ve stejném formuláři, například v grafu, nebo v ovládacích prvcích ActiveX, které zpracovávají data XML přímo.

 11. Klepněte na tlačítko Dokončit.

 12. Přečtěte si žádost o potvrzení a klepnutím na tlačítko Zavřít průvodce ukončete.

 13. V dialogovém okně Přidat nebo odebrat vlastní ovládací prvky klepněte na tlačítko OK.

Po zobrazení ovládacího prvku ActiveX v podokně úloh Ovládací prvky jej můžete vložit do šablony formuláře.

Vložení ovládacího prvku ActiveX do nové prázdné šablony formuláře

Vložíte-li ovládací prvek Microsoft ActiveX do šablony formuláře, vloží aplikace InfoPath vlastní ovládací prvek, který je vázán k poli nebo skupině ve zdroji dat, v závislosti na možnostech zadaných v Průvodci přidáním vlastního ovládacího prvku.

Poznámka: Pokud jiní návrháři šablon formulářů ve vaší společnosti potřebují v šablonách formulářů použít tentýž ovládací prvek ActiveX a tento prvek není v jejich počítačích dosud nainstalován, můžete vytvořit vlastní instalační program, například soubor balíčku Instalační služby systému Microsoft Windows (soubor MSI). Tento vlastní instalační program může rychle nainstalovat a zaregistrovat ovládací prvek ActiveX pro návrháře šablon formulářů.

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V poli Vložit ovládací prvky klepněte na název ovládacího prvku ActiveX, který chcete vložit.

  Poznámka zabezpečení: Při přidávání ovládacích prvků ActiveX do šablony formuláře buďte opatrní. Ovládací prvky ActiveX lze navrhnout takovým způsobem, že jejich použití může představovat riziko pro zabezpečení. Doporučujeme používat pouze ovládací prvky z důvěryhodných zdrojů.

 4. Kromě standardních stránek vlastností aplikace InfoPath se pro ovládací prvky ActiveX zobrazí všechny stránky vlastností specifické pro daný ovládací prvek. Tyto stránky vlastností se zobrazí poklepáním na ovládací prvek ActiveX v šabloně formuláře.

Vložení ovládacího prvku ActiveX do šablony formuláře založené na existujícím zdroji dat

Pokud založit návrh šablony formuláře na existující soubor jazyk XML (Extensible Markup), databáze nebo webové služby InfoPath odvozuje pole a skupiny v podokně úloh Zdroj dat z této existujícího zdroje dat. V tomto scénáři můžete vložit ovládací prvek ActiveX přetažením pole z podokna úloh Zdroj dat do šablony formuláře nebo vložením ovládací prvek ActiveX z podokna úloh ovládací prvky, jak je popsáno v následujícím způsobem:

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V poli Vložit ovládací prvky klepněte na název ovládacího prvku ActiveX, který chcete vložit.

 4. V dialogovém okně Ovládací prvek – vazba vyberte pole, do kterého chcete ukládat data ovládacího prvku, a poté klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Tipy pro zabezpečení

Při vytváření návrhu formuláře, který zahrnuje ovládací prvky ActiveX, vezměte v úvahu následující informace týkající se zabezpečení:

 • Ovládací prvky použité v aplikaci InfoPath podléhají přísnějším omezením než ovládací prvky ActiveX používané v aplikaci Windows Internet Explorer. Aplikace InfoPath například požaduje, aby ovládací prvky ActiveX byly označeny jako bezpečné pro inicializaci i pro skriptování. Vyvinete-li vlastní ovládací prvky ActiveX pro použití v šablonách formulářů, musíte implementovat rozhraní IObjectSafety, aby aplikace InfoPath rozpoznala, že je dotyčný ovládací prvek označen jako bezpečný pro inicializaci a pro skriptování.

 • Při přidávání ovládacích prvků ActiveX do šablony formuláře buďte opatrní. Ovládací prvky ActiveX mohou být navrženy takovým způsobem, že jejich použití může představovat riziko pro zabezpečení. Doporučujeme používat pouze ovládací prvky z důvěryhodných zdrojů.

 • Ovládací prvky ActiveX nelze nainstalovat do šablon formulářů nebo spustit v šablonách formulářů, které mají úroveň důvěryhodnosti Omezeno (ta je zadána v dialogovém okně Možnosti formuláře v režimu návrhu).

 • Informace o vytváření bezpečnějších ovládacích prvků ActiveX najdete na webu knihovny Microsoft Developer Network (MSDN).

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×