Vložení oddílu s opakováním

Pokud do šablony formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath vložíte oddíl s opakováním, mohou uživatelé tento oddíl při vyplňování formuláře založeného na dané šabloně formuláře použít opakovaně.

V tomto článku:

Kdy použít oddíl s opakováním

Možnosti uživatelů

Vložení oddílu s opakováním

Tipy týkající se rozložení

Kdy použít oddíl s opakováním

Oddíl s opakováním je ovládací prvek, který obsahuje jiné ovládací prvky a který se podle potřeby opakuje. Oddíly s opakováním slouží k těmto účelům:

 • Sběr několika výskytů stejného typu dat. Příklad: V šabloně formuláře zprávy o prodeji je možné použít oddíl s opakováním ke sběru cílů prodeje od týmu prodejců.

 • Zobrazení proměnného množství dat ve formuláři. Pokud je například šablona formuláře připojena k databázi záznamů o zaměstnancích, může být oddíl s opakováním použit k zobrazení záznamů vyhovujících podmínkám dotazu uživatele v rámci aplikace InfoPath. Bude-li vrácen jeden záznam, uživateli se ve formuláři zobrazí pouze jeden oddíl. Vrátí-li dotaz 10 záznamů, uživateli se zobrazí 10 oddílů.

 • Předcházení prázdným plochám zabírajícím místo na šabloně formuláře.

Představte si šablonu formuláře s žádostí o pojištění, do kterého mají žadatelé uvést jména a stáří svých rodinných příslušníků. Na papírové verzi tohoto formuláře budou pravděpodobně tři prázdná pole, neboť se předpokládá, že většina lidí nemá více než tři rodinné příslušníky. Pokud má někdo více než tři rodinné příslušníky, bude nucen vměstnat informace o dalších osobách do stávajících polí nebo je napsat na zadní stranu formuláře.

Ve verzi tohoto formuláře v aplikaci InfoPath je možné použít oddíl s opakováním a žadatelé pak mohou snadno přidávat tolik rodinných příslušníků, kolik je třeba. Následující obrázek znázorňuje situaci z hlediska osoby vyplňující formulář.

Repeating section on form

Při vložení oddílu s opakováním do šablony formuláře vkládáte v podstatě prázdný kontejner. Oddíl s opakováním bude funkční, jakmile do něj vložíte další ovládací prvky.

Související ovládací prvky

Aplikace InfoPath obsahuje další ovládací prvky, které jsou podobné oddílům s opakováním, ale slouží k jiným účelům. Při rozhodování, který z těchto ovládacích prvků bude pro šablonu formuláře nejvhodnější, použijte následující seznam:

Tabulka s opakováním.    Chcete-li, aby uživatelé mohli přidávat více řádků do tabulky, můžete místo oddílu s opakováním v šabloně formuláře použít tabulku s opakováním. Jednotlivé datové položky, například položky faktury, můžete prezentovat v tabulkovém formátu tak, aby uživatelé mohli podle potřeby přidávat do tabulky další řádky. Oddíl s opakováním i tabulka s opakováním umožňují shromažďovat či zobrazit více instancí stejného typu dat. Záleží jen na vás, kterému ovládacímu prvku dáte přednost.

Oddíl.    Oddíly slouží k uspořádání souvisejících ovládacích prvků do skupin. Pokud namísto oddílu s opakováním použijete oddíl, nebudou uživatelé moci přidávat ve formuláři další oddíly.

Opakující se skupina volby.    Skupiny volby obsahují dva nebo více oddílů. Ve formuláři se ve výchozím nastavení zobrazí jeden z těchto oddílů. Uživatelé se mohou rozhodnout, zda chtějí tento oddíl nahradit jiným oddílem. Skupiny voleb lze do formuláře vkládat opakovaně.

Opakující se rekurzivní oddíl.    Opakující se rekurzivní oddíl může být podobně jako oddíl s opakováním (opakující se oddíl) vložen do formuláře vícekrát. Pokud uživatel vloží několik instancí oddílu s opakováním, bude každý nový oddíl vložen pod předcházející oddíl (postupně jeden za druhým). U opakujícího se rekurzivního oddílu však bude každý nový oddíl vložen dovnitř stávajícího oddílu. Výsledkem bude sada vnořených oddílů. Tato metoda může být užitečná při vytváření hierarchického obsahu, například osnovy.

Volitelný oddíl.    Pokud do šablony formuláře přidáte oddíl s opakováním, uživateli se při prvním otevření formuláře tento oddíl vždy zobrazí. Volitelné oddíly jsou naopak ve výchozím nastavení skryty. Uživatel se může rozhodnout, zda má být volitelný oddíl zahrnut do formuláře. Například ve formuláři nákupní objednávky mohou někteří uživatelé chtít přidávat k potřebám, které chtějí objednat, vlastní poznámky. Při návrhu můžete do formuláře vložit volitelný oddíl a do tohoto oddílu přidat pole s formátovaným textem nazvané Poznámky. Bude-li uživatel chtít přidat do formuláře volitelný oddíl poznámek, klepne na instruktážní text pod volitelným oddílem.

Ovládací prvek Seznam.    Ovládací prvek Seznam je nejjednodušším typem ovládacího prvku s opakováním. Uživatelé mohou vkládat do seznamu s odrážkami, číslovaného seznamu nebo prostého seznamu tolik položek, kolik potřebují. Například ovládací prvek Seznam s odrážkami lze využít ke shromažďování několika položek akcí do seznamu problémů.

Ovládací prvek Seznam a podrobnosti.    Ovládací prvek Seznam a podrobnosti je sada dvou souvisejících ovládacích prvků. Hlavní prvek (seznam) je vždy tabulka s opakováním. Podřízený prvek (podrobnosti) může být tabulka s opakováním nebo oddíl s opakováním. Ovládací prvek Seznam a podrobnosti je možné využít k propojení dvou ovládacích prvků – položka vybraná v prvním prvku určuje obsah druhého prvku.

Začátek stránky

Možnosti uživatelů

Jakmile uživatelé přesunou ukazatel myši na oddíl s opakováním, zobrazí se v levém horním rohu modré tlačítko se šipkou. Toto je tlačítko místní nabídky. Po klepnutí na ně se uživatelům zobrazí možnosti pro vložení nebo odebrání oddílu s opakováním.

Shortcut menu overlapping repeating section on form

Začátek stránky

Vložení oddílu s opakováním

Vložení oddílu s opakováním se mírně liší podle toho, zda navrhujete novou prázdnou šablonu formuláře, nebo šablonu formuláře založenou na databázi nebo jiném externím zdroji dat.

Následující obrázek ukazuje, jak vypadá oddíl s opakováním vybraný v Režim návrhu.

Repeating section selected in design mode

Ovládací prvky mohou být vázané nebo nevázané. Vázaný ovládací prvek je připojen k poli nebo skupině ve zdroji dat a data zadaná do ovládacího prvku jsou uložena do zdrojového souboru formuláře (XML). Nevázaný ovládací prvek není připojen k poli nebo skupině a data zadaná do ovládacího prvku nejsou uložena. Pokud ovládací prvek vyberete nebo na něj umístíte ukazatel myši, zobrazí se v pravém horním rohu ovládacího prvku text a ikona vazby. Text označuje skupinu nebo pole, k němuž je ovládací prvek ve zdroji dat vázán. Ikona označuje, zda je ovládací prvek správně vázán k dané skupině nebo poli. Pokud je vazba správná, zobrazí se zelená ikona. Pokud není s vazbou něco v pořádku, zobrazí se modrá nebo červená ikona.

Zdroj dat pro šablonu formuláře je tvořen poli a skupinami, které se zobrazují v hierarchickém zobrazení podokna úloh Zdroj dat. Oddíly s opakováním jsou obvykle vázány na Opakující se skupina ve zdroji dat šablony formuláře, ačkoli mohou být také vázány na Opakující se pole.

V následujícím příkladu je oddíl s opakováním Závislé osoby v šabloně formuláře vázán na skupinu s opakováním závislá osoba v podokně úloh Zdroj dat. Každý ovládací prvek v oddílu s opakováním je vázán na odpovídající Pole, které je součástí skupiny oddílu s opakováním.

Relationship between repeating section on form and repeating group in Data Source task pane

Vložení oddílu s opakováním do nové prázdné šablony formuláře

Pokud navrhujete novou, prázdnou šablonu formuláře, je políčko Automaticky vytvořit zdroj dat v podokně úloh Ovládací prvky ve výchozím nastavení zaškrtnuto. Díky tomu je možné v aplikaci InfoPath při přidávání ovládací prvků do šablony formuláře automaticky vytvářet pole a skupiny ve zdroji dat. Tyto skupiny a pole jsou v podokně úloh Zdroj dat zastoupeny ikonami složek a souborů.

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Není-li zobrazeno podokno úloh Ovládací prvky, klikněte v nabídce Vložit na příkaz Další ovládací prvky nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V seznamu Vložit ovládací prvky vyberte položku Oddíl s opakováním.

 4. Chcete-li do oddílu s opakováním přidat ovládací prvky, přetáhněte požadované prvky z podokna úloh Ovládací prvky do oddílu s opakováním v šabloně formuláře.

  Poznámka: Ovládací prvek, který je již v šabloně formuláře, by neměl být přesouván do oddílu, pokud není pole ovládacího prvku již součástí skupiny oddílu ve zdroji dat. V opačném případě by mohla být přerušena vazba ovládacího prvku.

 5. Pokud chcete k ovládacímu prvku přidat popisek, zadejte nad něj text.

Vložení oddílu s opakováním do šablony formuláře založené na existujícím zdroji dat

Jestliže návrh šablony formuláře založíte na stávajícím souboru, databázi nebo webové službě v jazyce XML (Extensible Markup Language), odvodí aplikace InfoPath pole a skupiny v podokně úloh Zdroj dat z tohoto existujícího zdroje dat. V tomto případě můžete přidat ovládací prvek Oddíl s opakováním buď přetažením opakující se skupiny z podokna úloh Zdroj dat do šablony formuláře, nebo vložením ovládacího prvku Oddíl s opakováním pomocí podokna úloh Ovládací prvky, jak je popsáno v následujícím postupu:

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Není-li zobrazeno podokno úloh Ovládací prvky, klikněte v nabídce Vložit na příkaz Další ovládací prvky nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V seznamu Vložit ovládací prvky vyberte položku Oddíl s opakováním.

 4. V dialogovém okně Oddíl s opakováním – vazba vyberte skupinu s opakováním, do které chcete ukládat data ovládacího prvku Oddíl s opakováním, a poté klepněte na tlačítko OK.

 5. Ke každému oddílu s opakováním přidejte ovládací prvky a poté vytvořte vazby mezi těmito prvky a příslušnými poli ve zdroji dat.

 6. Aplikace InfoPath používá název pole nebo skupiny jako popisek ovládacího prvku. V případě potřeby změňte text popisku.

  Tip: Pro vložení ovládacích prvků můžete také použít podokno úloh Zdroj dat. V podokně úloh Zdroj dat klepněte pravým tlačítkem myši na skupinu s opakováním, se kterou chcete svázat oddíl s opakováním, a poté v místní nabídce vyberte příkaz Oddíl s opakováním.

Začátek stránky

Tipy týkající se rozložení

Před vložením ovládacích prvků do oddílů s opakováním se zamyslete nad jejich uspořádáním. Ovládací prvky lze přidat libovolně pouhým přetažením kamkoli do oddílu. Pokud však chcete mít nad rozložením větší kontrolu, můžete do oddílu s opakováním přidat Tabulka rozložení a potom vkládat popisky a ovládací prvky do jednotlivých buněk, aby byly přehledně zarovnány. V následující ukázce použil návrhář k uspořádání ovládacích prvků v oddílu s opakováním tabulku rozložení s jedním řádkem a třemi sloupci.

layout table used to arrange controls in repeating section

Kromě použití tabulek rozložení je možné provést jednu nebo více z následujících akcí:

 • Chcete-li změnit velikost několika oddílů s opakováním současně, vyberte tyto oddíly, klepněte v nabídce Formát na příkaz Vlastnosti a na kartě Velikost proveďte požadované úpravy.

 • Chcete-li změnit ohraničení nebo barvu oddílu s opakováním, vyberte tento oddíl na šabloně formuláře, v nabídce Formát klepněte na položku Ohraničení a stínování, klepněte na kartu Ohraničení a proveďte požadované změny.

 • Chcete-li zobrazit vzhled ovládacích prvků oddílu s opakováním se skutečným textem, klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Ukázka dat. Získáte tak představu o konečném vzhledu formuláře založeného na dané šabloně formuláře po jeho vyplnění.

 • Někdy se může stát, že text v ovládacích prvcích v oddílu s opakováním a popisky vlevo od těchto ovládacích prvků nejsou dokonale zarovnány. Chcete-li je rychle zarovnat, poklepejte na ovládací prvek, na kartě Velikost klepněte na možnost Zarovnat a poté klepněte na tlačítko Použít. Pokud jsou popisky a ovládací prvky umístěny v různých buňkách tabulky rozložení, klepněte pravým tlačítkem na buňku obsahující popisek, v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti tabulky a poté na kartě Buňka klepněte ve skupině Svislé zarovnání na možnost Na střed.

 • Možnost Opakovat svisle je vybrána ve výchozím nastavení. To znamená, že přidávají-li uživatelé opakující se oddíly, tyto oddíly se zobrazují ve svislé formaci po délce formuláře. Místo této možnosti můžete zvolit možnost, aby se opakující se oddíly rozbalovaly vodorovně. Díky tomu můžete vytvářet různá rozložení. Můžete například vytvořit šablonu formuláře připomínající kalendář. Možnost Opakovat vodorovně není podporována v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížeči.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×