Vlastnosti připojení

Dialogové okno Vlastnosti připojení umožňuje určovat různé hodnoty nastavení pro připojování k externím zdrojům dat a slouží také k používání, opakovanému používání nebo přepínání souborů připojení.

Důležité : Je možné, že připojení k externím datům budou v počítači v daném okamžiku zakázána. Chcete-li data připojit při otevření sešitu, je nutné povolit připojení dat pomocí panelu Centrum zabezpečení nebo uložením sešitu do důvěryhodného umístění. Další informace získáte v tématech Vytvoření, odebrání nebo změna důvěryhodného umístění souborů, Přidání, odebrání nebo zobrazení důvěryhodného vydavatele a Zobrazení nastavení zabezpečení v Centru zabezpečení.

Pole Název připojení a Popis
Zobrazují název připojení a nepovinný popis. Chcete-li název a popis změnit, klepněte na text v poli a potom jej upravte. Název a popis připojení se zobrazí jako sloupce v dialogovém okně Připojení sešitu. (Na kartě Data klepněte ve skupině Připojení na možnost Připojení.)

V tomto článku

Možnosti karty Použití

Možnosti karty Definice

Možnosti karty Použití

Nastavení na kartě Použití určuje způsob použití informací o připojení používaných v sešitu.

Ovládací prvky aktualizací

Povolit aktualizaci na pozadí:    Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete dotaz spustit na pozadí. Chcete-li na dokončení dotazu čekat, zrušte jeho zaškrtnutí. Pokud dotaz spustíte na pozadí, budete moci během zpracování dotazu aplikaci Excel používat.

Obnovovat každých n min:    Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete povolit automatickou aktualizaci externích dat v pravidelných časových intervalech. Potom zadejte počet minut mezi jednotlivými operacemi aktualizace. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka zakážete automatickou aktualizaci externích dat.

Aktualizovat data při otevření souboru:    Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete při otevření sešitu automaticky aktualizovat externí data. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, bude sešit otevřen okamžitě bez aktualizace externích dat.

Odebrat data z externí oblasti dat před uložením sešitu:    Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete sešit uložit s definicí dotazu, ale bez uložení externích dat. Pokud chcete sešit uložit s definicí dotazu i s daty, zrušíte zaškrtnutí políčka. Toto políčko je k dispozici až po zaškrtnutí políčka Aktualizovat data při otevření souboru.

Formátování serveru OLAP

Určuje, zda jsou následující formáty serveru OLAP načteny ze serveru a zobrazeny s daty.

Formát čísla:    Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí tohoto políčka povolíte nebo zakážete formátování čísla, například na formát měny, data nebo času.

Řez písma:    Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí tohoto políčka můžete povolit nebo zakázat řezy písma, například tučné písmo, kurzívu nebo přeškrtnuté písmo.

Barva výplně:    Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí tohoto políčka můžete povolit nebo zakázat barvy výplně.

Barva textu:    Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí tohoto políčka můžete povolit nebo zakázat barvy textu.

Podrobnosti objektu OLAP

Maximální počet záznamů k načtení:    Zadáním čísla v rozmezí od 1 do 10 000 zadejte maximální počet záznamů, které chcete načíst při rozbalení úrovně dat v hierarchii.

Jazyk

Načíst data a chyby v jazyce zobrazení sady Office (pokud je k dispozici):    Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí tohoto políčka můžete povolit nebo zakázat načtení přeložených dat a chyb ze serveru OLAP (pokud existují).

Začátek stránky

Možnosti karty Definice

Nastavení na kartě Definice určuje, jak jsou definovány informace o připojení, a zdroj informací o připojení – sešit nebo soubor připojení.

Typ připojení:    Zobrazí použitý typ připojení, například Datové připojení sady Office nebo Databáze aplikace Microsoft Office Access.

Soubor připojení:    Zobrazí aktuální soubor připojení, který se používá k uložení aktuálních informací o připojení, a umožňuje přepnout na revidovaný nebo nový soubor připojení. Pokud je toto pole prázdné, nebyl soubor připojení nikdy použit nebo byl použit a následně upraven tak, že bylo přerušeno propojení na soubor připojení.

Chcete-li obnovit propojení na soubor připojení, například v případě, že byl soubor aktualizován a chcete používat jeho novou verzi, nebo změnit aktuální propojení a použít jiný soubor připojení, klepněte na tlačítko Procházet. Zobrazí se dialogové okno Vybrat zdroj dat Průvodce datovým připojením. Potom můžete vybrat revidovaný či jiný soubor připojení nebo vytvořit klepnutím na tlačítko Nový zdroj nový soubor připojení.

Poznámka : Přesvědčte se, zda nový soubor připojení odpovídá objektu, který datové připojení obsahuje. Propojení lze změnit, nelze však přepínat připojení mezi následujícími objekty:

 • kontingenční tabulka nebo graf OLAP,

 • kontingenční tabulka nebo graf jiné než OLAP,

 • tabulka aplikace Excel,

 • textový soubor,

 • tabulka XML,

 • webový dotaz na webovou stránku.

Vždy použít soubor připojení:    Zaškrtnutím tohoto políčka lze zajistit, aby se vždy při zobrazení nebo aktualizaci dat používala aktuální verze souboru připojení. Pokud chcete používat informace o připojení v sešitě aplikace Excel, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Důležité : Jestliže soubor připojení není k dispozici, budou se v aplikaci Excel používat informace o připojení uložené v sešitě. Pokud chcete zajistit, aby byla vždy použita aktuální verze souboru připojení, zkontrolujte, zda je soubor připojení přístupný a dostupný.

Připojovací řetězec:    Zobrazí informace o aktuálním připojení v podobě připojovacího řetězce. Pomocí připojovacího řetězce lze ověřit všechny informace o připojení a upravit konkrétní informace o připojení, které nelze změnit prostřednictvím dialogového okna Vlastnosti připojení.

Uložit heslo:    Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete do souboru připojení uložit uživatelské jméno a Heslo. Uložené heslo není šifrováno. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, bude nutné se při prvním otevření souboru připojení přihlásit ke zdroji dat, pokud je uživatelské jméno a heslo požadováno. Toto zaškrtávací políčko se nepoužívá pro data načítaná z textového souboru nebo webového dotazu.

Typ příkazu:    Vyberte jeden z následujících typů příkazů:

 • SQL,

 • Tabulka,

 • Výchozí.

Pokud připojení představuje datový zdroj OLAP, zobrazí se položka Krychle, avšak nelze ji změnit.

Text příkazu:     Určuje data vrácená na základě typu příkazu. Pokud je typem příkazu Tabulka, zobrazí se název tabulky. Pokud je typem příkazu SQL, zobrazí se dotaz SQL použitý k zadání vrácených dat. Chcete-li změnit text příkazu, klepněte na něj v poli a upravte jej.

Služba Excel Services:    Klepnutím na tlačítko Nastavení ověřování zobrazíte dialogové okno Nastavení ověření služby Excel Services a budete moci zvolit způsob ověřování při přístupu ke zdroji dat, který je připojen k sešitu a zobrazen v rámci služby Excel Services. Vyberte jednu z následujících možností pro přihlášení ke zdroji dat:

 • Ověřování systému Windows:    Tuto možnost vyberte v případě, že chcete použít uživatelské jméno a heslo systému Windows aktuálního uživatele. Jde o nejbezpečnější metodu, v případě velkého počtu uživatelů však může negativně ovlivnit výkon.

 • SSO:    Tuto možnost vyberte v případě, že chcete použít službu jednotného přihlášení. Do textového pole ID jednotného přihlášení potom zadejte odpovídající identifikační řetězec. Správce webu může nakonfigurovat web SharePoint na používání databáze služby jednotného přihlášení, kam lze uložit uživatelské jméno a heslo. Tuto metodu lze nejefektivněji použít v případě velkého počtu uživatelů.

 • Žádné:    Výběrem této možnosti určíte, že se pro ověřování mají použít informace uložené v řetězci připojení, například zaškrtnete-li políčko Uložit heslo.

  Poznámka zabezpečení : Při připojování ke zdroji dat nikdy neukládejte přihlašovací informace. Tyto informace mohou být uloženy jako prostý text a uživatel s zlými úmysly by k nim mohl získat přístup a ohrozit zabezpečení daného zdroje dat.

Poznámka : Nastavení ověření se používá pouze službou Excel Services, nikoli aplikací Microsoft Office Excel. Pokud chcete zajistit, aby se používala stejná data, a to bez ohledu na to, zda otevřete sešit v aplikaci Excel nebo v rámci služby Excel Services, přesvědčte se, zda je nastavení ověření v aplikaci Excel stejné.

Upravit dotaz:    Na toto tlačítko klepněte v případě, že chcete změnit dotaz používaný k načtení dat ze zdroje dat. V závislosti na typu zdroje dat se zobrazí některá z následujících možností:

 • Průvodce datovým připojením pro připojení OLEDB souboru ODC (Office Data Connection) (s příponou .odc),

 • aplikace Microsoft Query pro připojení ODBC,

 • dialogové okno Upravit webový dotaz pro webovou stránku,

 • Průvodce importem textu pro textový soubor.

Poznámka : Pokud jsou informace o připojení aktuálně propojeny na soubor připojení, nelze dotaz upravovat.

Parametry:     Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte dialogové okno Parametry, ve kterém budete moci upravovat informace o parametrech pro aplikaci Microsoft Query nebo připojení webového dotazu.

Exportovat soubor připojení:    Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte dialogové okno Uložit soubor umožňující uložit aktuální informace připojení do souboru připojení.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×