Vlastnost ZdrojOvládacíhoPrvku

Platí pro:

Objekt BoundObjectFrame

Objekt ListBox

Objekt CheckBox

Objekt OptionButton

Objekt ComboBox

Objekt OptionGroup

Objekt CustomControl

Objekt TextBox

Objekt GroupLevel

Objekt ToggleButton

Vlastnost ZdrojOvládacíhoPrvku lze použít k určení dat, která se zobrazí v Ovládací prvek. Můžete zobrazit a upravit data Vázaný ovládací prvek na pole v Tabulka, Dotaz nebo Příkaz nebo řetězec SQL. Můžete také zobrazit výsledek Výraz. Čtení/zápis Řetězec.

výraz.ZdrojOvládacíhoPrvku

výraz Povinný. Výraz, který vrátí jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Nastavení

Vlastnost ZdrojOvládacíhoPrvku používá následující nastavení.

Nastavení

Popis

Název pole

Ovládací prvek je vázán na pole v tabulce, dotazu nebo příkazu SQL. Data z pole jsou zobrazena v ovládacím prvku. Změny dat uvnitř ovládacího prvku změní odpovídající data v poli. (Chcete-li nastavit ovládací prvek jen pro čtení, nastavte vlastnost Uzamčeno na hodnotu Ano.) Jestliže klepnete na ovládací prvek vázaný na pole s Datový typ Hypertextový odkaz, přejdete na cíl určený adresou hypertextového odkazu.

Výraz

Ovládací prvek zobrazuje data generovaná výrazem. Tato data mohou být uživatelem změněna, nejsou však ukládána do databáze.


Vlastnost ZdrojOvládacíhoPrvku můžete pro ovládací prvek nastavit pomocí Seznam vlastností ovládacího prvku, Makro nebo kódu Visual Basic for Applications (VBA).

Dále můžete nastavit vlastnost ZdrojOvládacíhoPrvku pro Textové pole zadáním názvu pole nebo výrazu přímo do textového pole formuláře v návrhovém zobrazení nebo sestavy v návrhovém zobrazení.

Tuto vlastnost můžete pro sestavu nastavit výběrem pole nebo zadáním výrazu do automaticky otevíraného okna Pole či výraz v podokně Skupina, řazení a součet.

V modulu jazyka VBA použijte k nastavení hodnoty této vlastnosti Řetězcový výraz.

Poznámky

V případě úrovně seskupení sestavy určuje vlastnost ZdrojOvládacíhoPrvku pole nebo výraz, podle kterého budou data seskupena.

Poznámka : Vlastnost ZdrojOvládacíhoPrvku se nevztahuje na ovládací prvky Zaškrtávací políčko, Přepínač nebo Přepínací tlačítko ve Skupina voleb. Týká se pouze vlastní skupiny voleb.

U sestav se vlastnost ZdrojOvládacíhoPrvku vztahuje pouze na úrovně seskupení sestavy.

Formulář a sestavy se chovají jako okna do databáze. Primární zdroj dat formuláře nebo sestavy určíte nastavením vlastnosti Zdroj záznamů na možnost typu tabulka, dotaz nebo příkaz SQL. Vlastnost ZdrojOvládacíhoPrvku pak můžete nastavit na pole ve zdroji dat nebo na výraz. Jestliže je vlastnost ZdrojOvládacíhoPrvku nastavena na výraz, je zobrazená hodnota pouze pro čtení a není uložena do databáze. Můžete například použít následující nastavení.

Příklad nastavení

Popis

Příjmení

V případě ovládacího prvku jsou data z pole Příjmení zobrazena v ovládacím prvku. V případě úrovně seskupení sestavy seskupí aplikace Microsoft Office Access 2007 data podle příjmení.

=Date() + 7

V případě ovládacího prvku zobrazí tento výraz v ovládacím prvku datum sedm dní od dnešního dne.

=DatePart("q",DatumOdeslání)

V případě ovládacího prvku zobrazí tento výraz čtvrtletí data odeslání. V případě úrovně seskupení sestavy seskupí aplikace Access data podle čtvrtletí data odeslání.

Příklad

Následující příklad nastaví vlastnost ZdrojOvládacíhoPrvku pro textové pole s názvem Část adresy na pole s názvem Město:

Forms!Customers!Část adresy.ZdrojOvládacíhoPrvku = "Město"

Další příklad nastaví vlastnost ZdrojOvládacíhoPrvku pro textové pole nazvané Očekávané na výraz =Date() + 7.

Me!Expected.ZdrojOvládacíhoPrvku = "=Date() + 7"

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×